„Santaka“ / Savavališkų statybų įteisinimo principas: gali būti tik tai, kas gali būti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-03 07:37

Dalinkitės:  Savavališkų statybų įteisinimo principas: gali būti tik tai, kas gali būti

Nuo spa­lio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, su­tei­kę ga­li­my­bę įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas. Ne­ga­li­ma teig­ti, kad vi­si as­me­nys, sa­va­va­liš­kai vyk­dę sta­ty­bos dar­bus, bus „am­nes­tuo­ti“, ta­čiau dau­gu­mai bus su­da­ry­tos itin pa­lan­kios są­ly­gos įtei­sin­ti šias sta­ty­bas.

Apie sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų įtei­si­ni­mo bū­dus in­for­muo­ja Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­ly­tis KUR­TI­NAI­TIS:

– Sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba lai­ko­ma sta­ty­ba ne­tu­rint sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to (jei jį tu­rė­ti pri­va­lo­ma) ar­ba sta­ty­ba tu­rint to­kį do­ku­men­tą, ta­čiau sta­tant ne­si­lai­koma es­mi­nių pro­jek­to spren­di­nių: ne pro­jek­te nu­sta­ty­to­je vie­to­je, ne­si­lai­kant pro­jek­te nu­sta­ty­tų sta­ti­nio mat­me­nų rei­ka­la­vi­mų ir pan.

Pa­žy­mė­ti­na, kad sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ga­li bū­ti įtei­si­na­mos lai­kan­tis prin­ci­po „ga­li bū­ti tik tai, kas ga­li bū­ti“. Ki­taip sa­kant, sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą ga­li­ma įtei­sin­ti tik tuo at­ve­ju, jei sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ap­skri­tai ga­li bū­ti to­je vie­to­je pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, t. y. kai to­kia sta­ty­ba ne­prieš­ta­rau­ja ga­lio­jan­tiems te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tams ir im­pe­ra­ty­viems ap­lin­kos ap­sau­gos, pa­vel­do­sau­gos, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mams.

Sta­ty­bos įsta­ty­me ap­ra­šy­ta ke­le­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­dų.

Pir­ma­sis bū­das – itin pa­lan­kus sta­ty­to­jui. Tai ga­li­my­bė ne­lau­kiant, kol bus su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, pa­čiam kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šant iš­duo­ti ati­tin­ka­mą sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą ir pa­tei­kiant vi­sus rei­ka­lin­gus ki­tus do­ku­men­tus: pro­jek­tą, bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mus ir pan. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nu­sta­čiu­si, kad to­kio sta­ti­nio sta­ty­ba yra ga­li­ma, tu­ri iš­duo­ti mi­nė­tą do­ku­men­tą. Šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas nau­do­ja­si „švel­niau­siu“ sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du – jis tik ga­li bū­ti nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ir tik tuo at­ve­ju, jei nė­ra pa­si­bai­gęs to­kios nuo­bau­dos sky­ri­mo se­na­ties ter­mi­nas. Ta­čiau net ir ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą šiuo at­ve­ju tai­ko­mos ma­žiau­sios bau­dos, nes sa­va­no­riš­kas krei­pi­ma­sis dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo lai­ko­mas švel­ni­nan­čia ap­lin­ky­be. Šia itin pa­lan­kia sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo ga­li­my­be as­me­nys, sa­va­va­liš­kai vyk­dę sta­ty­bos dar­bus, ga­li pa­si­nau­do­ti iki 2012 m. gruo­džio 31 d., ne­lauk­da­mi, kol sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą nu­sta­tys ir sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tą su­ra­šys Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Ant­ra­sis bū­das. Net ir tuo at­ve­ju, jei ne­bus pa­si­nau­do­ta „švel­niuo­ju“ sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du ir bus su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, sta­ty­to­jui bus tai­ko­mos tam tik­ros leng­va­tos: jis per 6 ar net 9 mė­ne­sius, jei esa­ma ne nuo jo pri­klau­san­čių truk­džių, tu­ri tei­sę kreip­tis su pra­šy­mu iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Tik šiuo at­ve­ju, ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą (jei ne­suė­ju­si jos sky­ri­mo se­na­tis), jam ne­bus tai­ko­ma švel­ni­nan­ti ap­lin­ky­bė. Be to, po sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­to su­ra­šy­mo iš sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos vyk­dy­to­jo bus pa­rei­ka­lau­ta per 6 ar 9 mė­ne­sius nu­griau­ti sta­ti­nį ar tą sta­ti­nio da­lį, ku­rią jis pa­sta­tė sa­va­va­liš­kai. Jei, kaip mi­nė­ta, toks sta­ti­nys ga­li bū­ti to­je vie­to­je, sta­ty­to­jui ga­vus sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą, rei­ka­la­vi­mai nu­griau­ti bus pa­nai­kin­ti ir sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba bus lai­ko­ma įtei­sin­ta. Šis bū­das ir­gi bus tai­ko­mas iki 2012 m. gruo­džio 31 d.

Jei vis dėl­to ne­bus pa­si­nau­do­ta mi­nė­to­mis sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo leng­va­to­mis, nuo 2013 m. sau­sio 1 d. ne­be­bus ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti pir­muo­ju, „švel­niuo­ju“, įtei­si­ni­mo bū­du. Be to, įtei­si­nant sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą ant­ruo­ju bū­du, teks mo­kė­ti įmo­ką už to­kios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą. Įmo­kos dy­dis pri­klau­sys nuo sa­va­va­liš­kai at­lik­tų dar­bų mas­to. Pa­vyz­džiui, jei pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­me nu­ro­dy­tą for­mu­lę bus ap­skai­čiuo­ta, kad sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos dar­bų ir pa­nau­do­tų me­džia­gų ver­tė yra 10 000 Lt, teks mo­kė­ti 1000 Lt įmo­ką, o jei 20 000 Lt – jau net 4000 Lt. Tai­gi, pvz., už dvi­gu­bai di­des­nės nei 10 000 Lt ver­tės at­lik­tus mi­nė­tus dar­bus (įskai­tant me­džia­gas) teks mo­kė­ti ke­tur­gu­bai. Ma­žiau­sios įmo­kos dy­dis – 300 Lt, o di­džiau­sios – 500 000 Lt.

Pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu esa­ma ir tam tik­rų spe­ci­fi­nių sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo at­ve­jų, ku­riuos čia ir pa­mi­nė­siu.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, ta­čiau dar ne­pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį, toks rei­ka­la­vi­mas jam vis tiek bus pa­teik­tas, nu­sta­tant 6 ar 9 mė­ne­sių rei­ka­la­vi­mo įvyk­dy­mo ter­mi­ną. Šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas ga­li pa­si­nau­do­ti ant­ruo­ju sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas ir pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį per tam tik­rą ter­mi­ną, ku­ris dar ne­si­bai­gė, šis ter­mi­nas sta­ty­to­jui pra­šant ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 2011 m. ba­lan­džio 1 d., o sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba ir­gi ga­li bū­ti įtei­si­na­ma ant­ruo­ju bū­du.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas ir pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį per tam tik­rą ter­mi­ną, ku­ris jau pa­si­bai­gė, šis ter­mi­nas sta­ty­to­jui pra­šant ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 2011 m. ba­lan­džio 1 d., o sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba ir­gi ga­li bū­ti įtei­si­na­ma ant­ruo­ju bū­du, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos ieš­ki­nys įpa­rei­go­ti vyk­dy­ti rei­ka­la­vi­mą dar ne­priim­tas teis­me.

Jei ieš­ki­nys jau pa­sie­kė teis­mą, rei­ka­la­vi­mo įvyk­dy­mo ter­mi­nas ne­pra­tę­sia­mas, ta­čiau net ir šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas ga­li pra­šy­ti iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Kai Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bus pa­teik­tas šis do­ku­men­tus, ji at­siims ieš­ki­nį.

Net įsi­tei­sė­jus teis­mo spren­di­mui nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą sta­ti­nį, sta­ty­to­jui iš­lie­ka ga­li­my­bė gau­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą ir su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tį su šio spren­di­mo vyk­dy­mo or­ga­ni­za­to­re – Vals­ty­bi­ne te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, jei sta­ti­nio nu­grio­vi­mas teis­mo spren­di­mu pa­ves­tas jai.

Vi­si šie sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­dai ga­li­mi tik tais at­ve­jais, kai, kaip jau mi­nė­ta, toks sta­ti­nys iš vi­so ga­li sto­vė­ti to­je vie­to­je. Jei sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas sa­va­va­liš­kai sta­ty­bai įtei­sin­ti ne­ga­li bū­ti iš­duo­tas, sta­ti­nį teks nu­griau­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių bau­dų, ski­ria­mų už sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, dy­džiai fi­zi­niams as­me­nims nu­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se, o ju­ri­di­niams – Sta­ty­bos įsta­ty­me.

Pa­žy­mė­ti­na, kad fi­zi­niams as­me­nims nu­ma­ty­tos dvi­gu­bai ma­žes­nės bau­dos ne­gu ju­ri­di­niams. Prik­lau­so­mai nuo sta­ty­bos rū­šies (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, re­konst­ra­vi­mas, re­mon­tas, grio­vi­mas) ir sta­ti­nio ka­te­go­ri­jos (ypa­tin­gas, ney­pa­tin­gas, ne­su­dė­tin­gas), fi­zi­niams as­me­nims ga­li bū­ti ski­ria­mos nuo ke­lių šim­tų iki 20 tūks­tan­čių li­tų bau­dos, o jei sta­ty­ba vy­ko sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – nu­ma­ty­tos dvi­gu­bai di­des­nės bau­dos.

Rei­kė­tų pri­min­ti, kad Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se yra nu­ma­ty­ta už teis­mo spren­di­mo per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą sta­ti­nį ne­vyk­dy­mą skir­ti ne­ma­žas bau­das – iki 200 Lt už kiek­vie­ną teis­mo spren­di­mo ne­vyk­dy­mo die­ną.

To­dėl as­me­nims, sa­va­va­liš­kai vyk­džiu­siems sta­ty­bos dar­bus ir ne­pa­si­rū­pi­nu­siems įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas pir­miau mi­nė­tais bū­dais, įtei­sin­ti jas bū­ti­na su­spė­ti bū­tent iki šio ter­mi­no pa­bai­gos, nes po to joks įtei­si­ni­mo bū­das ne­be­ga­lės bū­ti tai­ko­mas ir sta­ti­nį teks nu­griau­ti.

Ne­si­rū­pi­nant įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tų sta­ti­nių ir juos tin­ka­mai su­tvar­ky­ti bei pri­žiū­rė­ti, ga­li kil­ti ir di­des­nių pa­sek­mių. Už ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mą sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, jei dėl to įvyk­tų sta­ti­nio ava­ri­ja ir žū­tų žmo­gus ar­ba bū­tų sun­kiai su­trik­dy­ta žmo­gaus svei­ka­ta, ar­ba pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la ap­lin­kai ar di­de­lė tur­ti­nė ža­la as­me­niui, sa­va­va­liau­to­jams ga­li bū­ti tai­ko­ma net bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Be to, ji ga­li bū­ti tai­ko­ma ir ne­vyk­dant teis­mo spren­di­mo nu­griau­ti sta­ti­nį.

Api­bend­rin­da­mas ra­gi­nu sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų vyk­dy­to­jus ne­dels­ti ir kreip­tis dėl jų įtei­si­ni­mo, nes pa­gal įtei­si­ni­mo tvar­ką dau­giau leng­va­tų su­tei­kia­ma tiems, ku­rie sku­biau kreip­sis.

Kon­sul­tuo­tis įtei­si­ni­mo klau­si­mais ga­li­ma ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­se, Vals­ty­bi­nė­je te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jo­je prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jo­se, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je – pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo vyk­do­ma sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas