„Santaka“ / Savavališkų statybų įteisinimo principas: gali būti tik tai, kas gali būti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-03 07:37

Dalinkitės:  Savavališkų statybų įteisinimo principas: gali būti tik tai, kas gali būti

Nuo spa­lio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, su­tei­kę ga­li­my­bę įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas. Ne­ga­li­ma teig­ti, kad vi­si as­me­nys, sa­va­va­liš­kai vyk­dę sta­ty­bos dar­bus, bus „am­nes­tuo­ti“, ta­čiau dau­gu­mai bus su­da­ry­tos itin pa­lan­kios są­ly­gos įtei­sin­ti šias sta­ty­bas.

Apie sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų įtei­si­ni­mo bū­dus in­for­muo­ja Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­ly­tis KUR­TI­NAI­TIS:

– Sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba lai­ko­ma sta­ty­ba ne­tu­rint sta­ty­bą lei­džian­čio do­ku­men­to (jei jį tu­rė­ti pri­va­lo­ma) ar­ba sta­ty­ba tu­rint to­kį do­ku­men­tą, ta­čiau sta­tant ne­si­lai­koma es­mi­nių pro­jek­to spren­di­nių: ne pro­jek­te nu­sta­ty­to­je vie­to­je, ne­si­lai­kant pro­jek­te nu­sta­ty­tų sta­ti­nio mat­me­nų rei­ka­la­vi­mų ir pan.

Pa­žy­mė­ti­na, kad sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ga­li bū­ti įtei­si­na­mos lai­kan­tis prin­ci­po „ga­li bū­ti tik tai, kas ga­li bū­ti“. Ki­taip sa­kant, sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą ga­li­ma įtei­sin­ti tik tuo at­ve­ju, jei sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tas sta­ti­nys ap­skri­tai ga­li bū­ti to­je vie­to­je pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, t. y. kai to­kia sta­ty­ba ne­prieš­ta­rau­ja ga­lio­jan­tiems te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tams ir im­pe­ra­ty­viems ap­lin­kos ap­sau­gos, pa­vel­do­sau­gos, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mams.

Sta­ty­bos įsta­ty­me ap­ra­šy­ta ke­le­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­dų.

Pir­ma­sis bū­das – itin pa­lan­kus sta­ty­to­jui. Tai ga­li­my­bė ne­lau­kiant, kol bus su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, pa­čiam kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šant iš­duo­ti ati­tin­ka­mą sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą ir pa­tei­kiant vi­sus rei­ka­lin­gus ki­tus do­ku­men­tus: pro­jek­tą, bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mus ir pan. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, nu­sta­čiu­si, kad to­kio sta­ti­nio sta­ty­ba yra ga­li­ma, tu­ri iš­duo­ti mi­nė­tą do­ku­men­tą. Šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas nau­do­ja­si „švel­niau­siu“ sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du – jis tik ga­li bū­ti nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka ir tik tuo at­ve­ju, jei nė­ra pa­si­bai­gęs to­kios nuo­bau­dos sky­ri­mo se­na­ties ter­mi­nas. Ta­čiau net ir ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą šiuo at­ve­ju tai­ko­mos ma­žiau­sios bau­dos, nes sa­va­no­riš­kas krei­pi­ma­sis dėl sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo lai­ko­mas švel­ni­nan­čia ap­lin­ky­be. Šia itin pa­lan­kia sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo ga­li­my­be as­me­nys, sa­va­va­liš­kai vyk­dę sta­ty­bos dar­bus, ga­li pa­si­nau­do­ti iki 2012 m. gruo­džio 31 d., ne­lauk­da­mi, kol sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą nu­sta­tys ir sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tą su­ra­šys Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

Ant­ra­sis bū­das. Net ir tuo at­ve­ju, jei ne­bus pa­si­nau­do­ta „švel­niuo­ju“ sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du ir bus su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, sta­ty­to­jui bus tai­ko­mos tam tik­ros leng­va­tos: jis per 6 ar net 9 mė­ne­sius, jei esa­ma ne nuo jo pri­klau­san­čių truk­džių, tu­ri tei­sę kreip­tis su pra­šy­mu iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Tik šiuo at­ve­ju, ski­riant ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą (jei ne­suė­ju­si jos sky­ri­mo se­na­tis), jam ne­bus tai­ko­ma švel­ni­nan­ti ap­lin­ky­bė. Be to, po sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­to su­ra­šy­mo iš sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos vyk­dy­to­jo bus pa­rei­ka­lau­ta per 6 ar 9 mė­ne­sius nu­griau­ti sta­ti­nį ar tą sta­ti­nio da­lį, ku­rią jis pa­sta­tė sa­va­va­liš­kai. Jei, kaip mi­nė­ta, toks sta­ti­nys ga­li bū­ti to­je vie­to­je, sta­ty­to­jui ga­vus sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą, rei­ka­la­vi­mai nu­griau­ti bus pa­nai­kin­ti ir sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba bus lai­ko­ma įtei­sin­ta. Šis bū­das ir­gi bus tai­ko­mas iki 2012 m. gruo­džio 31 d.

Jei vis dėl­to ne­bus pa­si­nau­do­ta mi­nė­to­mis sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo leng­va­to­mis, nuo 2013 m. sau­sio 1 d. ne­be­bus ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti pir­muo­ju, „švel­niuo­ju“, įtei­si­ni­mo bū­du. Be to, įtei­si­nant sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą ant­ruo­ju bū­du, teks mo­kė­ti įmo­ką už to­kios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą. Įmo­kos dy­dis pri­klau­sys nuo sa­va­va­liš­kai at­lik­tų dar­bų mas­to. Pa­vyz­džiui, jei pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­me nu­ro­dy­tą for­mu­lę bus ap­skai­čiuo­ta, kad sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos dar­bų ir pa­nau­do­tų me­džia­gų ver­tė yra 10 000 Lt, teks mo­kė­ti 1000 Lt įmo­ką, o jei 20 000 Lt – jau net 4000 Lt. Tai­gi, pvz., už dvi­gu­bai di­des­nės nei 10 000 Lt ver­tės at­lik­tus mi­nė­tus dar­bus (įskai­tant me­džia­gas) teks mo­kė­ti ke­tur­gu­bai. Ma­žiau­sios įmo­kos dy­dis – 300 Lt, o di­džiau­sios – 500 000 Lt.

Pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu esa­ma ir tam tik­rų spe­ci­fi­nių sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo at­ve­jų, ku­riuos čia ir pa­mi­nė­siu.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas, ta­čiau dar ne­pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį, toks rei­ka­la­vi­mas jam vis tiek bus pa­teik­tas, nu­sta­tant 6 ar 9 mė­ne­sių rei­ka­la­vi­mo įvyk­dy­mo ter­mi­ną. Šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas ga­li pa­si­nau­do­ti ant­ruo­ju sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­du.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas ir pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį per tam tik­rą ter­mi­ną, ku­ris dar ne­si­bai­gė, šis ter­mi­nas sta­ty­to­jui pra­šant ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 2011 m. ba­lan­džio 1 d., o sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba ir­gi ga­li bū­ti įtei­si­na­ma ant­ruo­ju bū­du.

Jei­gu iki 2010 m. spa­lio 1 d. bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas ir pa­teik­tas rei­ka­la­vi­mas nu­griau­ti sta­ti­nį per tam tik­rą ter­mi­ną, ku­ris jau pa­si­bai­gė, šis ter­mi­nas sta­ty­to­jui pra­šant ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 2011 m. ba­lan­džio 1 d., o sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba ir­gi ga­li bū­ti įtei­si­na­ma ant­ruo­ju bū­du, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos ieš­ki­nys įpa­rei­go­ti vyk­dy­ti rei­ka­la­vi­mą dar ne­priim­tas teis­me.

Jei ieš­ki­nys jau pa­sie­kė teis­mą, rei­ka­la­vi­mo įvyk­dy­mo ter­mi­nas ne­pra­tę­sia­mas, ta­čiau net ir šiuo at­ve­ju sta­ty­to­jas ga­li pra­šy­ti iš­duo­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą. Kai Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bus pa­teik­tas šis do­ku­men­tus, ji at­siims ieš­ki­nį.

Net įsi­tei­sė­jus teis­mo spren­di­mui nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą sta­ti­nį, sta­ty­to­jui iš­lie­ka ga­li­my­bė gau­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą ir su­da­ry­ti tai­kos su­tar­tį su šio spren­di­mo vyk­dy­mo or­ga­ni­za­to­re – Vals­ty­bi­ne te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, jei sta­ti­nio nu­grio­vi­mas teis­mo spren­di­mu pa­ves­tas jai.

Vi­si šie sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mo bū­dai ga­li­mi tik tais at­ve­jais, kai, kaip jau mi­nė­ta, toks sta­ti­nys iš vi­so ga­li sto­vė­ti to­je vie­to­je. Jei sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas sa­va­va­liš­kai sta­ty­bai įtei­sin­ti ne­ga­li bū­ti iš­duo­tas, sta­ti­nį teks nu­griau­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių bau­dų, ski­ria­mų už sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, dy­džiai fi­zi­niams as­me­nims nu­sta­ty­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se, o ju­ri­di­niams – Sta­ty­bos įsta­ty­me.

Pa­žy­mė­ti­na, kad fi­zi­niams as­me­nims nu­ma­ty­tos dvi­gu­bai ma­žes­nės bau­dos ne­gu ju­ri­di­niams. Prik­lau­so­mai nuo sta­ty­bos rū­šies (nau­jo sta­ti­nio sta­ty­ba, re­konst­ra­vi­mas, re­mon­tas, grio­vi­mas) ir sta­ti­nio ka­te­go­ri­jos (ypa­tin­gas, ney­pa­tin­gas, ne­su­dė­tin­gas), fi­zi­niams as­me­nims ga­li bū­ti ski­ria­mos nuo ke­lių šim­tų iki 20 tūks­tan­čių li­tų bau­dos, o jei sta­ty­ba vy­ko sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – nu­ma­ty­tos dvi­gu­bai di­des­nės bau­dos.

Rei­kė­tų pri­min­ti, kad Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se yra nu­ma­ty­ta už teis­mo spren­di­mo per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną nu­griau­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tą sta­ti­nį ne­vyk­dy­mą skir­ti ne­ma­žas bau­das – iki 200 Lt už kiek­vie­ną teis­mo spren­di­mo ne­vyk­dy­mo die­ną.

To­dėl as­me­nims, sa­va­va­liš­kai vyk­džiu­siems sta­ty­bos dar­bus ir ne­pa­si­rū­pi­nu­siems įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas pir­miau mi­nė­tais bū­dais, įtei­sin­ti jas bū­ti­na su­spė­ti bū­tent iki šio ter­mi­no pa­bai­gos, nes po to joks įtei­si­ni­mo bū­das ne­be­ga­lės bū­ti tai­ko­mas ir sta­ti­nį teks nu­griau­ti.

Ne­si­rū­pi­nant įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tų sta­ti­nių ir juos tin­ka­mai su­tvar­ky­ti bei pri­žiū­rė­ti, ga­li kil­ti ir di­des­nių pa­sek­mių. Už ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mą sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą, jei dėl to įvyk­tų sta­ti­nio ava­ri­ja ir žū­tų žmo­gus ar­ba bū­tų sun­kiai su­trik­dy­ta žmo­gaus svei­ka­ta, ar­ba pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la ap­lin­kai ar di­de­lė tur­ti­nė ža­la as­me­niui, sa­va­va­liau­to­jams ga­li bū­ti tai­ko­ma net bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Be to, ji ga­li bū­ti tai­ko­ma ir ne­vyk­dant teis­mo spren­di­mo nu­griau­ti sta­ti­nį.

Api­bend­rin­da­mas ra­gi­nu sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų vyk­dy­to­jus ne­dels­ti ir kreip­tis dėl jų įtei­si­ni­mo, nes pa­gal įtei­si­ni­mo tvar­ką dau­giau leng­va­tų su­tei­kia­ma tiems, ku­rie sku­biau kreip­sis.

Kon­sul­tuo­tis įtei­si­ni­mo klau­si­mais ga­li­ma ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­se, Vals­ty­bi­nė­je te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jo­je prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jo­se, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je – pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo vyk­do­ma sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas