„Santaka“ / Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-01 23:26

Dalinkitės:  


„Karališkoji rezidencija“ garsėja daktaro Kneipo grūdinimo šaltu vandeniu procedūromis, kurias galima atlikti vaikštinėjant basomis.

Autorės nuotr.


Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ne itin lie­tin­gas ru­duo ir kart­kar­tė­mis nu­džiu­gi­nan­ti sau­lu­tė ne­lei­džia sė­dė­ti na­muo­se tiems, kas mėgs­ta pa­tir­ti kaž­ką nau­jo, o ne tik ste­bė­ti pa­sau­lį te­le­vi­zo­rių ekranuose.In­for­ma­ci­ja – ženk­luo­se

Kad pa­leng­vin­tų gy­ve­ni­mą ke­lio­nių mė­gė­jams, Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ras kar­tu su par­tne­riais – Su­val­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­be ir Še­šu­pės eu­ro­re­gio­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru Ša­kiuo­se – įgy­ven­di­na nau­ją pro­jek­tą „Tu­riz­mo ob­jek­tų ženk­li­ni­mas eu­ro­re­gio­ne“. Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do.

Pa­va­di­ni­mas, kaip ir ki­tų ES re­mia­mų pro­jek­tų, ga­na pai­nus, ta­čiau tiks­las – kil­nus: mū­siš­kių ir len­kų spe­cia­lis­tų bend­ro­mis pa­stan­go­mis ska­tin­ti tu­riz­mą Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne, su­da­ry­ti są­ly­gas ak­ty­viai pail­sė­ti ir kuo ge­riau apie tai in­for­muo­ti žmo­nes, ke­liau­jan­čius per re­gio­ną. Tuo tiks­lu iki šių me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se Aly­taus, Vil­niaus ir Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nų sa­vi­val­dy­bė­se įreng­ti per 160 ženk­lų – nuo­ro­dų į kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas, in­for­ma­ci­nius ir lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. Su­val­kų re­gio­ne ke­lio ženk­lais bus pa­ženk­lin­ti du tu­ris­ti­niai marš­ru­tai (59 km – au­to­mo­bi­lių ir 63 km – dvi­ra­čių). Jie iš­si­dės­tę prie Ros­pu­dos upės, kur yra nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų iš­li­ku­sių ka­ri­nių bun­ke­rių. Lie­tu­vo­je di­džio­ji da­lis ženk­lų jau su­sta­ty­ta, o len­kai dar tik pra­dės, mat už­tru­ko de­rin­da­mi do­ku­men­ta­ci­ją.Pa­žy­mė­ti marš­ru­tai


Šiuo me­tu ren­gia­ma tech­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja ir ki­tiems tu­riz­mo ob­jek­tams abi­pus sie­nos su­žy­mė­ti, o pa­gal ją atei­ty­je bus įreng­ti li­ku­sie­ji ženk­lai, sten­dai ir nuo­ro­dos.

Pa­gal esa­mus ir pro­jek­to me­tu pa­sta­ty­tus ženk­lus pa­reng­ti ke­li nau­ji au­to­tu­riz­mo ir dvi­ra­čių marš­ru­tai bei iš­leis­tas marš­ru­tus ir ki­tą au­to­tu­ris­tams nau­din­gą in­for­ma­ci­ją pri­sta­tan­tis in­for­ma­ci­nis lei­di­nys bei skra­ju­tės. Vi­sa tai skir­ta pro­jek­tui ir nau­jai pa­reng­tiems tu­riz­mo pro­duk­tams pri­sta­ty­ti.

No­rė­da­mi pa­tik­rin­ti, ar pa­to­giai su­sta­ty­ti ženk­lai ir ar jie nau­din­gi ke­liau­jan­tiems žmo­nėms, pro­jek­to par­tne­riai vie­nu iš marš­ru­tų su­ren­gė išvyką, į ku­rią pa­kvie­tė ke­le­tą žur­na­lis­tų iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos.

Marš­ru­tas nu­si­drie­kė per Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Kaz­lų Rū­dos, Birš­to­no, Aly­taus, Laz­di­jų, Kal­va­ri­jos, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bių ir Su­val­kų kraš­to įdo­miau­sias lan­ky­ti­nas vie­tas. Su jo­mis su­pa­žin­din­si­me skai­ty­to­jus, ku­rie pa­tys ga­lės ke­liau­ti marš­ru­tą pa­si­pil­dę nau­jais ob­jek­tais ar tie­siog „iš­mes­da­mi“ jau lan­ky­tus. Tie­sa, tai, ką pa­ma­tė­me per tris die­nas, ga­li­ma bū­tų iš­dės­ty­ti per tris sa­vait­ga­lius ir ap­žiū­rė­ti vis­ką ne­sku­bant, pa­si­gė­rint ir pa­si­mė­gau­jant. Ga­li­ma marš­ru­tą skai­dy­ti į dvi da­lis – lie­tu­viš­ką­ją ir len­kiš­ką­ją.Ša­kių kraš­te


Ke­lio­nė pra­si­dė­jo Zyp­lių dva­re (Ša­kių r.), ku­rio is­to­ri­ja ne­sie­kia nė 200 me­tų. Nuo 2002 m. ob­jek­tas tvar­ko­mas, ta­čiau ja­me vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, šven­tės, bu­vu­sio­se ark­li­dė­se įreng­ta ga­le­ri­ja, kur eks­po­nuo­ja­mi me­no dir­bi­niai. Eks­kur­si­ją po dva­rą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti tel. (8 345) 44 123.

Ku­dir­kos Nau­mies­čio apy­lin­kės me­na tra­giš­ką din­gu­sio Šir­vin­tos mies­to is­to­ri­ją. Iš­li­kęs til­tas per Šir­vin­tos upę, ka­dai­se jun­gu­sią mies­tus dvy­nius, iš ku­rių šian­dien gy­vuo­ja tik vie­nas. Mies­to skve­re sto­vi pa­mink­las V. Ku­dir­kai, gre­ta – jo mu­zie­jus. Ne­to­lie­se – ir ne­se­niai res­tau­ruo­tas P. Se­de­re­vi­čiaus skulp­tū­rų an­samb­lis, su­kur­tas jo so­dy­bo­je: mil­ži­niš­ki ark­liai, brie­džiai, žy­mių žmo­nių bius­tai pri­ver­čia pa­si­jus­ti labai ma­žu.

Į Šir­vin­tos mies­to mu­zie­jų ga­li­ma pa­skam­bin­ti tel. (8 345) 57 333 ten dir­ban­tiems Ire­nai ir An­ta­nui Spra­nai­čiams. V. Ku­dir­kos mu­zie­jaus te­le­fo­nas – (8 345) 57 451.

To­liau marš­ru­tas ve­dė į res­tau­ruo­ja­mą Pae­že­rių dva­rą. Vil­ka­viš­kie­čiai, ku­rie yra nuo­la­ti­niai šios vie­tos lan­ky­to­jai, ga­lė­tų marš­ru­tą pra­dė­ti nuo Ku­dir­kos Nau­mies­čio ir Ša­kių, o vė­liau, su­kant tie­siai į An­ta­na­vą, ap­žiū­rė­ti uni­ka­lią še­šia­kam­pę me­di­nę kop­ly­čią, pa­sta­ty­tą XVIII a. pa­bai­go­je. Jo­je kaip tik dar­bą bai­gia res­tau­ra­to­riai, tad pa­va­sa­rį bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti tik­rai tu­riz­mui pri­tai­ky­tą ob­jek­tą. To­liau – į Birš­to­ną.Birš­to­no link


No­rint pa­si­gė­rė­ti gam­tos vaiz­dais, į šį mies­tą pa­to­gu va­žiuo­ti pro Ši­la­vo­tą ir ap­žiū­rė­ti iš­li­ku­sį vie­ni­šų mo­te­rų kai­mą, įsi­kū­ru­sį ypač vaiz­din­go­je vie­to­je, Tra­ke­lio šlai­te. Kai­mas nuo se­no va­di­na­mas Da­vat­ky­nu. Dėl mu­zie­jaus lan­ky­mo ga­li­ma su­si­tar­ti tel. (8 687) 24 394.

Kad ir kaip bū­tų keis­ta, ta­čiau gru­pei eks­kur­si­ją ga­li­ma už­sa­ky­ti ir sen­jo­rų prie­globs­ty­je pre­ten­zin­gu pa­va­di­ni­mu „Ka­ra­liš­ko­ji re­zi­den­ci­ja“, ku­ris įsi­kū­ręs ne­to­li Birš­to­no. Čia apie pir­mą­jį Bal­ti­jos ša­ly­se mo­der­nų gy­ve­na­mą­jį komp­lek­są su žie­mos so­du, kon­cer­tų ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­mis, SPA cent­ru ir net kop­ly­čia pa­pa­sa­kos Vil­tė Liau­go­die­nė. Smul­kes­nė in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. (8 319 62 034). Čia ga­li­ma ir pa­pie­tau­ti, ir lik­ti nak­vo­ti. Kai­nos to­kios pa­čios, kaip bet ku­ria­me prabangesniame ša­lies vieš­bu­ty­je.

Jei jau at­vy­ko­te į Birš­to­ną, rei­kė­tų ap­žiū­rė­ti ant Ne­mu­no kran­to įsi­kū­ru­sią gy­dyk­lą „Tul­pė“, ku­rią kaž­ka­da įstei­gė Rau­do­na­sis Kry­žius. Ji yra kaip is­to­ri­nis ob­jek­tas. Ver­ta ap­lan­ky­ti Vy­tau­to kal­ną ir gre­ta ply­tin­tį par­ką. Žie­mą čia ga­li­ma net nu­si­leis­ti sli­dė­mis. Bū­ti­nai rei­kia pa­ra­gau­ti ne­ga­zuo­to „Vy­tau­to“ mi­ne­ra­li­nio van­dens, te­kan­čio tie­siai iš šal­ti­nio. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti gre­ta kur­hau­zo sto­vin­čia­me na­me­ly­je – biu­ve­tė­je. Nuos­ta­biai sa­vo kraš­to is­to­ri­ją tu­ris­tams pa­tei­kia Birš­to­no TIC di­rek­to­rė Hen­rie­ta Mi­liaus­kie­nė, į ku­rią dar­bo me­tu ga­li­ma kreip­tis tel. (8 319) 65 740.


Į Aly­taus kraš­tą


Iš čia ke­lias ve­da Aly­taus link. Pa­ke­liui bū­ti­na ap­lan­ky­ti Pu­nios pi­lia­kal­nį, įsi­kū­ru­sį nuo­sta­bia­me Ne­mu­no upės šlai­te. Šio mies­te­lio is­to­ri­ją pa­pa­sa­kos Pu­nios se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis (tel. (8 315) 68 640) ar­ba pa­ves tai pa­da­ry­ti kam nors ki­tam. Pa­si­gė­rė­jus nuo­sta­biais vaiz­dais, me­tas su­kti į Aly­tų. Čia ga­li­ma pra­leis­ti vi­są die­ną. Šia­me mies­te įsi­kū­ręs ne tik di­džiau­sias ir, be­je, įspū­din­giau­sias Pie­tų Lie­tu­vos mu­zie­jus, bet ir gau­su vi­so­kių pra­mo­gų (pvz., par­kas „Tar­za­ni­ja“) bei už­siė­mi­mų. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus tel. pa­gei­dau­jan­tiems ap­si­lan­ky­ti – (8 315) 51 990, o apie ki­tas lan­ky­tinas vie­tas ir pra­mo­gas in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti Aly­taus TIC, ku­rio di­rek­to­rė – Le­na Va­len­tai­tė, tel. (8 315) 51 982. Nak­vo­ti ir pa­si­stip­rin­ti ga­li­ma viešbutyje „Ne­mu­nas par­k con­fe­ren­ce cent­re & re­si­den­ce ho­tel“ Ne­mu­nai­ty­je, va­žiuo­jant Sei­ri­jų link. Čia – įspū­din­gas vaiz­das į Ne­mu­ną ir ska­nus na­mi­nis mais­tas, vieš­bu­čio tel. (8 315) 58 215. No­rin­tie­siems paieš­ko­ti pi­ges­nės vie­tos poil­siui pa­tars vie­ti­nia­me Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.(Bus dau­giau)


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas