„Santaka“ / Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-01 23:26

Dalinkitės:  


„Karališkoji rezidencija“ garsėja daktaro Kneipo grūdinimo šaltu vandeniu procedūromis, kurias galima atlikti vaikštinėjant basomis.

Autorės nuotr.


Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ne itin lie­tin­gas ru­duo ir kart­kar­tė­mis nu­džiu­gi­nan­ti sau­lu­tė ne­lei­džia sė­dė­ti na­muo­se tiems, kas mėgs­ta pa­tir­ti kaž­ką nau­jo, o ne tik ste­bė­ti pa­sau­lį te­le­vi­zo­rių ekranuose.In­for­ma­ci­ja – ženk­luo­se

Kad pa­leng­vin­tų gy­ve­ni­mą ke­lio­nių mė­gė­jams, Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ras kar­tu su par­tne­riais – Su­val­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­be ir Še­šu­pės eu­ro­re­gio­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru Ša­kiuo­se – įgy­ven­di­na nau­ją pro­jek­tą „Tu­riz­mo ob­jek­tų ženk­li­ni­mas eu­ro­re­gio­ne“. Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do.

Pa­va­di­ni­mas, kaip ir ki­tų ES re­mia­mų pro­jek­tų, ga­na pai­nus, ta­čiau tiks­las – kil­nus: mū­siš­kių ir len­kų spe­cia­lis­tų bend­ro­mis pa­stan­go­mis ska­tin­ti tu­riz­mą Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne, su­da­ry­ti są­ly­gas ak­ty­viai pail­sė­ti ir kuo ge­riau apie tai in­for­muo­ti žmo­nes, ke­liau­jan­čius per re­gio­ną. Tuo tiks­lu iki šių me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se Aly­taus, Vil­niaus ir Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nų sa­vi­val­dy­bė­se įreng­ti per 160 ženk­lų – nuo­ro­dų į kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas, in­for­ma­ci­nius ir lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. Su­val­kų re­gio­ne ke­lio ženk­lais bus pa­ženk­lin­ti du tu­ris­ti­niai marš­ru­tai (59 km – au­to­mo­bi­lių ir 63 km – dvi­ra­čių). Jie iš­si­dės­tę prie Ros­pu­dos upės, kur yra nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų iš­li­ku­sių ka­ri­nių bun­ke­rių. Lie­tu­vo­je di­džio­ji da­lis ženk­lų jau su­sta­ty­ta, o len­kai dar tik pra­dės, mat už­tru­ko de­rin­da­mi do­ku­men­ta­ci­ją.Pa­žy­mė­ti marš­ru­tai


Šiuo me­tu ren­gia­ma tech­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja ir ki­tiems tu­riz­mo ob­jek­tams abi­pus sie­nos su­žy­mė­ti, o pa­gal ją atei­ty­je bus įreng­ti li­ku­sie­ji ženk­lai, sten­dai ir nuo­ro­dos.

Pa­gal esa­mus ir pro­jek­to me­tu pa­sta­ty­tus ženk­lus pa­reng­ti ke­li nau­ji au­to­tu­riz­mo ir dvi­ra­čių marš­ru­tai bei iš­leis­tas marš­ru­tus ir ki­tą au­to­tu­ris­tams nau­din­gą in­for­ma­ci­ją pri­sta­tan­tis in­for­ma­ci­nis lei­di­nys bei skra­ju­tės. Vi­sa tai skir­ta pro­jek­tui ir nau­jai pa­reng­tiems tu­riz­mo pro­duk­tams pri­sta­ty­ti.

No­rė­da­mi pa­tik­rin­ti, ar pa­to­giai su­sta­ty­ti ženk­lai ir ar jie nau­din­gi ke­liau­jan­tiems žmo­nėms, pro­jek­to par­tne­riai vie­nu iš marš­ru­tų su­ren­gė išvyką, į ku­rią pa­kvie­tė ke­le­tą žur­na­lis­tų iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos.

Marš­ru­tas nu­si­drie­kė per Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Kaz­lų Rū­dos, Birš­to­no, Aly­taus, Laz­di­jų, Kal­va­ri­jos, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bių ir Su­val­kų kraš­to įdo­miau­sias lan­ky­ti­nas vie­tas. Su jo­mis su­pa­žin­din­si­me skai­ty­to­jus, ku­rie pa­tys ga­lės ke­liau­ti marš­ru­tą pa­si­pil­dę nau­jais ob­jek­tais ar tie­siog „iš­mes­da­mi“ jau lan­ky­tus. Tie­sa, tai, ką pa­ma­tė­me per tris die­nas, ga­li­ma bū­tų iš­dės­ty­ti per tris sa­vait­ga­lius ir ap­žiū­rė­ti vis­ką ne­sku­bant, pa­si­gė­rint ir pa­si­mė­gau­jant. Ga­li­ma marš­ru­tą skai­dy­ti į dvi da­lis – lie­tu­viš­ką­ją ir len­kiš­ką­ją.Ša­kių kraš­te


Ke­lio­nė pra­si­dė­jo Zyp­lių dva­re (Ša­kių r.), ku­rio is­to­ri­ja ne­sie­kia nė 200 me­tų. Nuo 2002 m. ob­jek­tas tvar­ko­mas, ta­čiau ja­me vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, šven­tės, bu­vu­sio­se ark­li­dė­se įreng­ta ga­le­ri­ja, kur eks­po­nuo­ja­mi me­no dir­bi­niai. Eks­kur­si­ją po dva­rą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti tel. (8 345) 44 123.

Ku­dir­kos Nau­mies­čio apy­lin­kės me­na tra­giš­ką din­gu­sio Šir­vin­tos mies­to is­to­ri­ją. Iš­li­kęs til­tas per Šir­vin­tos upę, ka­dai­se jun­gu­sią mies­tus dvy­nius, iš ku­rių šian­dien gy­vuo­ja tik vie­nas. Mies­to skve­re sto­vi pa­mink­las V. Ku­dir­kai, gre­ta – jo mu­zie­jus. Ne­to­lie­se – ir ne­se­niai res­tau­ruo­tas P. Se­de­re­vi­čiaus skulp­tū­rų an­samb­lis, su­kur­tas jo so­dy­bo­je: mil­ži­niš­ki ark­liai, brie­džiai, žy­mių žmo­nių bius­tai pri­ver­čia pa­si­jus­ti labai ma­žu.

Į Šir­vin­tos mies­to mu­zie­jų ga­li­ma pa­skam­bin­ti tel. (8 345) 57 333 ten dir­ban­tiems Ire­nai ir An­ta­nui Spra­nai­čiams. V. Ku­dir­kos mu­zie­jaus te­le­fo­nas – (8 345) 57 451.

To­liau marš­ru­tas ve­dė į res­tau­ruo­ja­mą Pae­že­rių dva­rą. Vil­ka­viš­kie­čiai, ku­rie yra nuo­la­ti­niai šios vie­tos lan­ky­to­jai, ga­lė­tų marš­ru­tą pra­dė­ti nuo Ku­dir­kos Nau­mies­čio ir Ša­kių, o vė­liau, su­kant tie­siai į An­ta­na­vą, ap­žiū­rė­ti uni­ka­lią še­šia­kam­pę me­di­nę kop­ly­čią, pa­sta­ty­tą XVIII a. pa­bai­go­je. Jo­je kaip tik dar­bą bai­gia res­tau­ra­to­riai, tad pa­va­sa­rį bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti tik­rai tu­riz­mui pri­tai­ky­tą ob­jek­tą. To­liau – į Birš­to­ną.Birš­to­no link


No­rint pa­si­gė­rė­ti gam­tos vaiz­dais, į šį mies­tą pa­to­gu va­žiuo­ti pro Ši­la­vo­tą ir ap­žiū­rė­ti iš­li­ku­sį vie­ni­šų mo­te­rų kai­mą, įsi­kū­ru­sį ypač vaiz­din­go­je vie­to­je, Tra­ke­lio šlai­te. Kai­mas nuo se­no va­di­na­mas Da­vat­ky­nu. Dėl mu­zie­jaus lan­ky­mo ga­li­ma su­si­tar­ti tel. (8 687) 24 394.

Kad ir kaip bū­tų keis­ta, ta­čiau gru­pei eks­kur­si­ją ga­li­ma už­sa­ky­ti ir sen­jo­rų prie­globs­ty­je pre­ten­zin­gu pa­va­di­ni­mu „Ka­ra­liš­ko­ji re­zi­den­ci­ja“, ku­ris įsi­kū­ręs ne­to­li Birš­to­no. Čia apie pir­mą­jį Bal­ti­jos ša­ly­se mo­der­nų gy­ve­na­mą­jį komp­lek­są su žie­mos so­du, kon­cer­tų ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­mis, SPA cent­ru ir net kop­ly­čia pa­pa­sa­kos Vil­tė Liau­go­die­nė. Smul­kes­nė in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. (8 319 62 034). Čia ga­li­ma ir pa­pie­tau­ti, ir lik­ti nak­vo­ti. Kai­nos to­kios pa­čios, kaip bet ku­ria­me prabangesniame ša­lies vieš­bu­ty­je.

Jei jau at­vy­ko­te į Birš­to­ną, rei­kė­tų ap­žiū­rė­ti ant Ne­mu­no kran­to įsi­kū­ru­sią gy­dyk­lą „Tul­pė“, ku­rią kaž­ka­da įstei­gė Rau­do­na­sis Kry­žius. Ji yra kaip is­to­ri­nis ob­jek­tas. Ver­ta ap­lan­ky­ti Vy­tau­to kal­ną ir gre­ta ply­tin­tį par­ką. Žie­mą čia ga­li­ma net nu­si­leis­ti sli­dė­mis. Bū­ti­nai rei­kia pa­ra­gau­ti ne­ga­zuo­to „Vy­tau­to“ mi­ne­ra­li­nio van­dens, te­kan­čio tie­siai iš šal­ti­nio. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti gre­ta kur­hau­zo sto­vin­čia­me na­me­ly­je – biu­ve­tė­je. Nuos­ta­biai sa­vo kraš­to is­to­ri­ją tu­ris­tams pa­tei­kia Birš­to­no TIC di­rek­to­rė Hen­rie­ta Mi­liaus­kie­nė, į ku­rią dar­bo me­tu ga­li­ma kreip­tis tel. (8 319) 65 740.


Į Aly­taus kraš­tą


Iš čia ke­lias ve­da Aly­taus link. Pa­ke­liui bū­ti­na ap­lan­ky­ti Pu­nios pi­lia­kal­nį, įsi­kū­ru­sį nuo­sta­bia­me Ne­mu­no upės šlai­te. Šio mies­te­lio is­to­ri­ją pa­pa­sa­kos Pu­nios se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis (tel. (8 315) 68 640) ar­ba pa­ves tai pa­da­ry­ti kam nors ki­tam. Pa­si­gė­rė­jus nuo­sta­biais vaiz­dais, me­tas su­kti į Aly­tų. Čia ga­li­ma pra­leis­ti vi­są die­ną. Šia­me mies­te įsi­kū­ręs ne tik di­džiau­sias ir, be­je, įspū­din­giau­sias Pie­tų Lie­tu­vos mu­zie­jus, bet ir gau­su vi­so­kių pra­mo­gų (pvz., par­kas „Tar­za­ni­ja“) bei už­siė­mi­mų. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus tel. pa­gei­dau­jan­tiems ap­si­lan­ky­ti – (8 315) 51 990, o apie ki­tas lan­ky­tinas vie­tas ir pra­mo­gas in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti Aly­taus TIC, ku­rio di­rek­to­rė – Le­na Va­len­tai­tė, tel. (8 315) 51 982. Nak­vo­ti ir pa­si­stip­rin­ti ga­li­ma viešbutyje „Ne­mu­nas par­k con­fe­ren­ce cent­re & re­si­den­ce ho­tel“ Ne­mu­nai­ty­je, va­žiuo­jant Sei­ri­jų link. Čia – įspū­din­gas vaiz­das į Ne­mu­ną ir ska­nus na­mi­nis mais­tas, vieš­bu­čio tel. (8 315) 58 215. No­rin­tie­siems paieš­ko­ti pi­ges­nės vie­tos poil­siui pa­tars vie­ti­nia­me Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.(Bus dau­giau)


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas