„Santaka“ / Apie „vokelius“ mokesčių inspekcijai praneša tik netekusieji darbo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-01 23:15

Dalinkitės:  Apie „vokelius“ mokesčių inspekcijai praneša tik netekusieji darbo

Dangyra APANAVIČIENĖ

Re­dak­ci­jo­je vie­šė­ju­si Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kė Dan­guo­lė Ona KU­ČINS­KIE­NĖ pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mo­kes­čių ak­tua­li­jas bei at­sa­kė į žur­na­lis­tų klau­si­mus.

– Sa­ko­ma, kad viš­čiu­kai skai­čiuo­ja­mi ru­de­nį. Pra­si­dė­jo pa­sku­ti­nis ru­dens mė­nuo, tad ar jau ga­li­te pa­sa­ky­ti, kiek įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos ga­vo pa­ra­mos, ku­rią nuo su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio joms dar pa­va­sa­rį sky­rė gy­ven­to­jai?

– Iš vi­so Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties gy­ven­to­jai iki 2 pro­c. praė­ju­siais me­tais su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio pa­ra­mai sky­rė 1,263 mln. li­tų. Lė­šos jau per­ves­tos pa­ra­mos ga­vė­jams – vi­soms 1145 or­ga­ni­za­ci­joms. Šiuos pi­ni­gus joms sky­rė dau­giau kaip 25 tūks­tan­čiai Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties gy­ven­to­jų.

– Au­ko­ji­mo ma­da įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį. Gal šie­met žmo­nės bu­vo dos­nes­ni?


– De­ja, šiais me­tais Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties gy­ven­to­jai pa­ra­mai sky­rė vi­su mi­li­jo­nu li­tų ma­žiau, nes 2009-ai­siais bu­vo su­rink­ta net 2,2 mln. li­tų.

Per­nai vi­du­ti­niš­kai vie­nas rė­mė­jas sky­rė apie 138 li­tus, tuo tar­pu šiais me­tais – apie 87 li­tus. Di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų pa­ra­mai paaukojo iki 100 li­tų (apie 70 pro­c. gy­ven­to­jų).

Ma­no­me, kad pa­ra­mai skir­tos su­mos su­ma­žė­ji­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti nuo 24 iki 15 pro­c. su­ma­žin­tas gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas, nuo ku­rio gy­ven­to­jai ski­ria iki 2 pro­c. pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­joms, bei ap­skri­tai dėl sunk­me­čio su­ma­žė­ju­sios gy­ven­to­jų pa­ja­mos.

– Gal ga­li­te įvar­dy­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios su­lau­kė dau­giau­sia pa­ra­mos?


– Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos ga­vė­jams at­sei­kė­ta 283 tūkst. li­tų. Dau­giau­siai lė­šų ga­vo Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė mo­kyk­la (8,5 tūkst. Lt), „Auš­rie­čių“ aso­cia­ci­ja (7,6 tūkst. Lt), Vil­ka­viš­kio pra­di­nė mo­kyk­la (6,6 tūkst. Lt), „Tau­ro“ me­džio­to­jų klu­bas (6 tūkst. Lt), „Žie­do“ ri­ti­nio spor­to klu­bas, Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja (po 5,1 tūkst. Lt), Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (4,8 tūkst. Lt) ir kai ku­rios ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos.

– Šian­dien – pa­sku­ti­nė die­na, kai gy­ven­to­jai dar ga­li su­mo­kė­ti že­mės mo­kes­tį. Ta­čiau tik­riau­siai ne vi­si su­spės lai­ku at­lik­ti šią prie­vo­lę. Kas lau­kia sko­li­nin­kų?


– Vi­sų pen­kių sa­vi­val­dy­bių že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jai į biu­dže­tus tu­rė­tų su­mo­kė­ti dau­giau kaip 3,2 mln. li­tų. Iki spa­lio 28 d. gy­ven­to­jai bu­vo su­mo­kė­ję 2,3 mln. li­tų (Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 0,6 mln. Lt). Tie že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jai, ku­rie tu­ri lai­ki­nų fi­nan­si­nių sun­ku­mų, tu­rė­tų kreip­tis į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją dėl ga­li­my­bės mo­kes­tį mo­kė­ti da­li­mis. Jei gy­ven­to­jui rei­kia vals­ty­bės pa­ra­mos, jo mo­kes­ti­nė ne­prie­mo­ka ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta be­vil­tiš­ka ir nei­šieš­ko­ma, kol pa­si­keis žmo­gaus eko­no­mi­nė pa­dė­tis. Toks mo­kė­to­jas ga­lės bū­ti at­leis­tas nuo pri­skai­čiuo­tos, bet ne­su­mo­kė­tos že­mės mo­kes­čio dels­pi­ni­gių su­mos.

Be­je, gy­ven­to­jai ga­li pa­teik­ti pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­ją ir su­si­grą­žin­ta gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kos su­ma „pa­deng­ti“ įsi­sko­li­ni­mus, tarp jų – ir ne­su­mo­kė­tą že­mės mo­kes­tį.

– Kaip se­ka­si ko­vo­ti su „vo­ke­lių“ mo­kė­to­jais? Ar mū­sų ra­jo­ne nu­sta­tė­te at­ve­jų, kai at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi ne­le­ga­liai – „vo­ke­liuo­se“?


– Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne to­kių at­ve­jų neap­ti­ko­me. Ta­čiau ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­si­tai­kė.

Per tris šių me­tų ket­vir­čius pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu Ma­ri­jam­po­lės AV­MI ga­vo 58 pra­ne­ši­mus apie mo­kes­čių pa­žei­di­mus. Iš jų – de­šimt dėl galimai mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų „vo­ke­liuo­se“. Per­nai per to­kį pat lai­ko­tar­pį bu­vo­me ga­vę 36 pra­ne­ši­mus, iš jų – de­vy­nis dėl at­ly­gi­ni­mų „vo­ke­liuo­se“. Sup­ran­ta­me, kad dar­buo­to­jai, prie­šin­gai nei eko­no­mi­kos pa­ki­li­mo lai­ko­tar­piu, šian­dien, siek­da­mi iš­sau­go­ti sa­vo dar­bo vie­tą, daž­niau to­le­ruo­ja da­lies dar­bo už­mo­kes­čio mo­kė­ji­mą ne­le­ga­liai, ne­pai­sy­da­mi ri­zi­kos lik­ti be pa­šal­pos įvy­kus ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui ar su­si­rgę. Žmo­nės ty­li, no­rė­da­mi da­bar gau­ti bet ko­kias pa­ja­mas, ne­gal­vo­da­mi ir apie pen­si­ją.

Apie ne­le­ga­lius at­ly­gi­ni­mus daž­niau­siai pra­ne­ša jau dar­bo ne­te­kę as­me­nys, ku­rių in­for­ma­ci­ja pa­pras­tai ne­bū­na iš­sa­mi. To­kiais at­ve­jais su­dė­tin­ga darb­da­vį „pa­gau­ti už ran­kos“. Ta­čiau VMI ima­si ak­ty­vių kont­ro­lės veiks­mų, kad to­kių pa­žei­di­mų ne­bū­tų.

– Esa­me pa­sie­nio ra­jo­nas, jo­kia pa­slap­tis – tu­ri­me ne­ma­žai su ne­le­ga­lia pre­ky­ba su­si­ju­sių pro­ble­mų. Kaip jas spren­džia Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja?


– Sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ne­le­ga­liai pre­ky­bai, taip pat ir ne­le­ga­liam (ne­tei­sė­tam) dar­bui, yra su­da­ry­tos tar­pins­ti­tu­ci­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo gru­pės. Jo­se da­ly­vau­ja Dar­bo ins­pek­ci­ja, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Kau­no te­ri­to­ri­nė mui­ti­nė, Pa­sie­nio tar­ny­ba, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, pro­ku­ra­tū­ra ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai. Vi­sų ins­ti­tu­ci­jų tiks­las bend­ras – su­ma­žin­ti še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, kad į vals­ty­bės biu­dže­tą bū­tų su­rink­ta kuo dau­giau lė­šų.

Bend­ra­dar­biau­jant su Mui­ti­nės kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba pa­staruoju me­tu bu­vo išaiš­kin­ti du at­ve­jai, kai vil­ki­kai iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties įve­žė de­ga­lus ir juos iš­py­lė į Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tų tal­pyklas. Šių ūkio su­bjek­tų at­žvil­giu pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los, taip pat teks su­si­mo­kė­ti ir ak­ci­zo mo­kes­tį.

Taip pat at­lie­ka­me bend­rus pa­tik­ri­ni­mus ke­liuo­se, kont­ro­liuo­ja­me pre­kių ga­be­ni­mą, tik­ri­na­me tur­ga­vie­tes, sta­tyb­vie­tes ir pan.

Iš mui­ti­nės gau­na­me in­for­ma­ci­ją apie as­me­nis, daž­nai ker­tan­čius vals­ty­bės sie­ną. Tie­sio­gi­niais ir ne­tie­sio­gi­niais me­to­dais tik­ri­na­me šių as­me­nų gau­na­mas pa­ja­mas, ga­liau­siai ga­li bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos jų iš­lai­dos.

– Ga­vo­me skai­ty­to­jo laiš­ką, ku­ria­me tei­rau­ja­ma­si, ko­dėl jū­sų ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­me vis dar iš­li­kęs žo­dis „ap­skri­tis“.


– Kaip ži­nia, nuo šių me­tų lie­pos 1 d. pa­nai­kin­tos ne ap­skri­tys, o ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jos. Kaip te­ri­to­ri­nis vie­ne­tas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis li­ko funk­cio­nuo­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas