„Santaka“ / Kavinių chuliganai pareigūnams kelia rūpesčių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-01 23:12

Dalinkitės:  


Prevencijos poskyrio pareigūnai (viduryje) Arūnas Kinderis ir Kristina Siriūnienė prašė kavinių savininkų Gintaro Brokevičiaus, Vido Čiapo ir Zeniaus Savicko netoleruoti į konfliktus linkusių klientų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kavinių chuliganai pareigūnams kelia rūpesčių

Eglė KVIESULAITIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai pa­si­tar­ti buvo sukvie­tę ka­vi­nių sa­vi­nin­kus. Drau­ge su vers­li­nin­kais po­li­ci­ja ke­ti­na prie pra­mo­gas tei­kian­čių įstai­gų už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą.

Kvies­ti į po­kal­bį vers­li­nin­kus po­li­ci­ją pa­ska­ti­no pa­sta­ruo­ju me­tu iš­ki­lu­si sau­gu­mo pro­ble­ma prie kai ku­rių Vil­ka­viš­kio ka­vi­nių. Al­ko­ho­lio ar net nar­ko­ti­kų pa­dau­gi­nę jau­nuo­liai įsi­ve­lia į muš­ty­nes, nio­ko­ja tur­tą, ža­lo­ja žmo­nes. Po­li­ci­jai vis daž­niau ten­ka vyk­ti tram­dy­ti įsi­siau­tė­ju­sių, ne­val­do­mų chu­li­ga­nų, ku­rių be­pro­tiš­ki poel­giai kar­tais ga­li baig­tis la­bai liūd­nai. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ra­jo­nų ko­mi­sa­ria­tams re­ko­men­da­vo griež­tai ver­tin­ti to­kias si­tua­ci­jas. O ka­vi­nėms, ku­rio­se nuo­lat vyks­ta chu­li­ga­niz­mo at­ve­jai, ne­tgi atim­ti li­cen­ci­jas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Grieb­tis to­kių griež­tų san­kci­jų Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą pa­ska­ti­no įvy­kis Šiau­liuo­se, kai prieš ke­lis mė­ne­sius gir­ta kom­pa­ni­ja mir­ti­nai su­spar­dė Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to stu­den­tą.

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kę „Pe­ga­so“ ir „Auk­so ra­go“ ka­vi­nių sa­vi­nin­kai Vi­das Čia­pas bei Ze­nius Sa­vic­kas su­ti­ko, kad ne­draus­min­go jau­ni­mo pro­ble­mą rei­kia spręs­ti vi­siems kar­tu, nors jų įstai­gos su chu­li­ga­niz­mo at­ve­jais be­veik ne­su­si­du­ria. Mat sa­vait­ga­liais, kai pa­pras­tai ir ky­la konf­lik­tai, šio­se ka­vi­nė­se daž­niau­siai vyks­ta iš anks­to už­sa­ky­ti ban­ke­tai, tad at­si­tik­ti­nė pub­li­ka neu­žei­na.

Tuo tar­pu „To­po­lio“ bou­lin­go klu­bo sa­vi­nin­kas Gin­ta­ras Bro­ke­vi­čius su šia pro­ble­ma su­si­du­ria ko­ne kas sa­vait­ga­lį. Ji ypač paašt­rė­jo, kai už­si­da­rė mies­to cent­re vei­kęs „Pi­jo“ dis­ko ba­ras. Neb­lai­vaus jau­ni­mė­lio konf­lik­tai, vyk­da­vę mies­to cent­ri­nė­je aikš­tė­je, per­si­kė­lė prie „To­po­lio“. Prieš sa­vai­tę gir­ta kom­pa­ni­ja taip įsi­links­mi­no, kad iš­dau­žė pir­ma­me aukš­te, po klu­bu, esan­čios vais­ti­nės lan­gus, dau­žė in­dus pa­čio­je ka­vi­nė­je.

Vers­li­nin­kai be­ne di­džiau­sia pro­ble­ma įvar­di­jo tai, kad sa­vait­ga­liais mies­to gat­vė­se gan anks­ti iš­jun­gia­mas ap­švie­ti­mas. Iš ka­vi­nių išė­ję įsi­links­mi­nę žmo­nės pa­ten­ka tie­siai į tam­są.

Tiek V. Čia­pas, tiek G. Bro­ke­vi­čius tvir­ti­no įren­gę sa­vo pri­va­čių te­ri­to­ri­jų ap­švie­ti­mą, ku­ris sie­kia ne­tgi to­liau. O Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad bent pa­grin­di­nė­se mies­to gat­vė­se sa­vait­ga­liais švie­sa deg­tų nors tol, kol vei­kia ka­vi­nės, vyks­ta jau­ni­mo šo­kiai. Iš­ger­tas al­ko­ho­lis ir tam­sa pa­pras­tai kurs­to ne­rei­ka­lin­gas aist­ras. Išė­ję į tam­sią gat­vę ne­sau­gūs jau­čia­si ir kul­tū­rin­gi ka­vi­nių klien­tai.

Po­li­ci­ja sa­vo ruož­tu pra­šė, kad pa­tys vers­li­nin­kai ir jų įstai­go­se dir­ban­tis per­so­na­las ne­to­le­ruo­tų bet ko­kių tei­sės pa­žei­di­mų. Juk konf­lik­tai aki­mirks­niu neį­sip­lies­kia. Pa­da­vė­jos ar ki­tas per­so­na­las pa­pras­tai ma­to, kai al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nęs as­muo pra­de­da ka­bi­nė­tis prie ki­tų klien­tų, var­to­ti ne­cen­zū­ri­nius žo­džius ar ki­taip ne­gerb­ti ap­lin­ki­nių. To tu­rė­tų ne­to­le­ruo­ti ki­ti lan­ky­to­jai, o ypač – ka­vi­nių per­so­na­las. To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis iš­kvies­ta po­li­ci­ja, nu­ra­mi­nu­si ar iš­blai­vin­ti iš­ve­žu­si ap­lin­ki­nių ra­my­bę drums­tu­sį pa­žei­dė­ją, už­kirs­tų ke­lią rim­tes­niam konf­lik­tui.

Anot pa­rei­gū­nų, ka­vi­nių chu­li­ga­nai tu­ri jaus­ti kas­die­ni­nį spau­di­mą ir vi­siš­ką ne­to­le­ran­ci­ją jų poel­giams. Tik tuo­met pa­vyks iš­gy­ven­din­ti ne­vy­ku­sias tra­di­ci­jas, o ap­lin­ki­niai jau­sis sau­ges­ni.

Pa­rei­gū­nai siū­lė jau­nuo­lius, ku­rie nuo­lat įsi­ve­lia į konf­lik­tus ir pri­da­ro rū­pes­čių bei nuo­sto­lių, įtrauk­ti į ne­pa­gei­dau­ja­mų klien­tų są­ra­šus ir dau­giau į ka­vi­nes neį­leis­ti, taip pat šia in­for­ma­ci­ja keis­tis su ko­le­go­mis. Ži­no­da­mi, ko ti­kė­tis, ka­vi­nių sa­vi­nin­kai bei ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las ga­lės lai­ku už­kirs­ti ke­lią konf­lik­tams.

Bou­lin­go sa­vi­nin­kas G. Bro­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad klu­bo per­so­na­las se­niai su­da­ręs ne­pa­gei­dau­ja­mų klien­tų są­ra­šą, į ku­rį jau įtrauk­ta ke­lio­li­ka as­me­nų. „To­po­lis“ sam­do ap­sau­gi­nin­kus, ku­rie ste­bi klu­bą ir „ge­si­na“ konf­lik­tus. Ta­čiau iš­veng­ti konf­lik­tų, kai vie­nu me­tu sa­vait­ga­lio va­ka­rais klu­be pra­mo­gau­ja nuo 80 iki 140 žmo­nių, t. y. ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt kom­pa­ni­jų, ku­rios kei­čia­si kas 3–4 val., yra la­bai sun­ku.

Vis dėlto vers­li­nin­kas pa­ža­dė­jo im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad už­kirs­tų ke­lią to­kiems in­ci­den­tams, ypač jei vi­suo­met su­lauks ope­ra­ty­vios pa­rei­gū­nų pa­gal­bos.

Iš „Sau­gios ap­lin­kos“ pre­ven­ci­nio pro­jek­to lė­šų pa­rei­gū­nai siū­lė vers­li­nin­kams prie įstai­gų ar vi­du­je įreng­ti iš­ka­bas, ska­ti­nan­čias ne­to­le­ruo­ti chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio bei in­for­muo­jan­čias, jog te­ri­to­ri­ja ste­bi­ma ir sau­go­ma, o apie kiek­vie­ną pa­žei­di­mą pra­ne­ša­ma po­li­ci­jai. Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Kris­ti­na Si­riū­nie­nė ir vy­res­ny­sis ty­rė­jas Arū­nas Kin­de­ris vers­li­nin­kams pa­tei­kė to­kių iš­ka­bų pro­jek­tų pa­vyz­džių, ku­rias, su­pran­ta­ma, teks pa­si­ga­min­ti pa­tiems, nes šiam pro­jek­tui iš de­par­ta­men­to skir­tų lė­šų tik­rai ne­pa­kaks.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas