„Santaka“ / Kavinių chuliganai pareigūnams kelia rūpesčių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-01 23:12

Dalinkitės:  


Prevencijos poskyrio pareigūnai (viduryje) Arūnas Kinderis ir Kristina Siriūnienė prašė kavinių savininkų Gintaro Brokevičiaus, Vido Čiapo ir Zeniaus Savicko netoleruoti į konfliktus linkusių klientų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kavinių chuliganai pareigūnams kelia rūpesčių

Eglė KVIESULAITIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai pa­si­tar­ti buvo sukvie­tę ka­vi­nių sa­vi­nin­kus. Drau­ge su vers­li­nin­kais po­li­ci­ja ke­ti­na prie pra­mo­gas tei­kian­čių įstai­gų už­tik­rin­ti žmo­nių sau­gu­mą.

Kvies­ti į po­kal­bį vers­li­nin­kus po­li­ci­ją pa­ska­ti­no pa­sta­ruo­ju me­tu iš­ki­lu­si sau­gu­mo pro­ble­ma prie kai ku­rių Vil­ka­viš­kio ka­vi­nių. Al­ko­ho­lio ar net nar­ko­ti­kų pa­dau­gi­nę jau­nuo­liai įsi­ve­lia į muš­ty­nes, nio­ko­ja tur­tą, ža­lo­ja žmo­nes. Po­li­ci­jai vis daž­niau ten­ka vyk­ti tram­dy­ti įsi­siau­tė­ju­sių, ne­val­do­mų chu­li­ga­nų, ku­rių be­pro­tiš­ki poel­giai kar­tais ga­li baig­tis la­bai liūd­nai. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ra­jo­nų ko­mi­sa­ria­tams re­ko­men­da­vo griež­tai ver­tin­ti to­kias si­tua­ci­jas. O ka­vi­nėms, ku­rio­se nuo­lat vyks­ta chu­li­ga­niz­mo at­ve­jai, ne­tgi atim­ti li­cen­ci­jas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Grieb­tis to­kių griež­tų san­kci­jų Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą pa­ska­ti­no įvy­kis Šiau­liuo­se, kai prieš ke­lis mė­ne­sius gir­ta kom­pa­ni­ja mir­ti­nai su­spar­dė Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to stu­den­tą.

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kę „Pe­ga­so“ ir „Auk­so ra­go“ ka­vi­nių sa­vi­nin­kai Vi­das Čia­pas bei Ze­nius Sa­vic­kas su­ti­ko, kad ne­draus­min­go jau­ni­mo pro­ble­mą rei­kia spręs­ti vi­siems kar­tu, nors jų įstai­gos su chu­li­ga­niz­mo at­ve­jais be­veik ne­su­si­du­ria. Mat sa­vait­ga­liais, kai pa­pras­tai ir ky­la konf­lik­tai, šio­se ka­vi­nė­se daž­niau­siai vyks­ta iš anks­to už­sa­ky­ti ban­ke­tai, tad at­si­tik­ti­nė pub­li­ka neu­žei­na.

Tuo tar­pu „To­po­lio“ bou­lin­go klu­bo sa­vi­nin­kas Gin­ta­ras Bro­ke­vi­čius su šia pro­ble­ma su­si­du­ria ko­ne kas sa­vait­ga­lį. Ji ypač paašt­rė­jo, kai už­si­da­rė mies­to cent­re vei­kęs „Pi­jo“ dis­ko ba­ras. Neb­lai­vaus jau­ni­mė­lio konf­lik­tai, vyk­da­vę mies­to cent­ri­nė­je aikš­tė­je, per­si­kė­lė prie „To­po­lio“. Prieš sa­vai­tę gir­ta kom­pa­ni­ja taip įsi­links­mi­no, kad iš­dau­žė pir­ma­me aukš­te, po klu­bu, esan­čios vais­ti­nės lan­gus, dau­žė in­dus pa­čio­je ka­vi­nė­je.

Vers­li­nin­kai be­ne di­džiau­sia pro­ble­ma įvar­di­jo tai, kad sa­vait­ga­liais mies­to gat­vė­se gan anks­ti iš­jun­gia­mas ap­švie­ti­mas. Iš ka­vi­nių išė­ję įsi­links­mi­nę žmo­nės pa­ten­ka tie­siai į tam­są.

Tiek V. Čia­pas, tiek G. Bro­ke­vi­čius tvir­ti­no įren­gę sa­vo pri­va­čių te­ri­to­ri­jų ap­švie­ti­mą, ku­ris sie­kia ne­tgi to­liau. O Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad bent pa­grin­di­nė­se mies­to gat­vė­se sa­vait­ga­liais švie­sa deg­tų nors tol, kol vei­kia ka­vi­nės, vyks­ta jau­ni­mo šo­kiai. Iš­ger­tas al­ko­ho­lis ir tam­sa pa­pras­tai kurs­to ne­rei­ka­lin­gas aist­ras. Išė­ję į tam­sią gat­vę ne­sau­gūs jau­čia­si ir kul­tū­rin­gi ka­vi­nių klien­tai.

Po­li­ci­ja sa­vo ruož­tu pra­šė, kad pa­tys vers­li­nin­kai ir jų įstai­go­se dir­ban­tis per­so­na­las ne­to­le­ruo­tų bet ko­kių tei­sės pa­žei­di­mų. Juk konf­lik­tai aki­mirks­niu neį­sip­lies­kia. Pa­da­vė­jos ar ki­tas per­so­na­las pa­pras­tai ma­to, kai al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nęs as­muo pra­de­da ka­bi­nė­tis prie ki­tų klien­tų, var­to­ti ne­cen­zū­ri­nius žo­džius ar ki­taip ne­gerb­ti ap­lin­ki­nių. To tu­rė­tų ne­to­le­ruo­ti ki­ti lan­ky­to­jai, o ypač – ka­vi­nių per­so­na­las. To­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis iš­kvies­ta po­li­ci­ja, nu­ra­mi­nu­si ar iš­blai­vin­ti iš­ve­žu­si ap­lin­ki­nių ra­my­bę drums­tu­sį pa­žei­dė­ją, už­kirs­tų ke­lią rim­tes­niam konf­lik­tui.

Anot pa­rei­gū­nų, ka­vi­nių chu­li­ga­nai tu­ri jaus­ti kas­die­ni­nį spau­di­mą ir vi­siš­ką ne­to­le­ran­ci­ją jų poel­giams. Tik tuo­met pa­vyks iš­gy­ven­din­ti ne­vy­ku­sias tra­di­ci­jas, o ap­lin­ki­niai jau­sis sau­ges­ni.

Pa­rei­gū­nai siū­lė jau­nuo­lius, ku­rie nuo­lat įsi­ve­lia į konf­lik­tus ir pri­da­ro rū­pes­čių bei nuo­sto­lių, įtrauk­ti į ne­pa­gei­dau­ja­mų klien­tų są­ra­šus ir dau­giau į ka­vi­nes neį­leis­ti, taip pat šia in­for­ma­ci­ja keis­tis su ko­le­go­mis. Ži­no­da­mi, ko ti­kė­tis, ka­vi­nių sa­vi­nin­kai bei ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las ga­lės lai­ku už­kirs­ti ke­lią konf­lik­tams.

Bou­lin­go sa­vi­nin­kas G. Bro­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad klu­bo per­so­na­las se­niai su­da­ręs ne­pa­gei­dau­ja­mų klien­tų są­ra­šą, į ku­rį jau įtrauk­ta ke­lio­li­ka as­me­nų. „To­po­lis“ sam­do ap­sau­gi­nin­kus, ku­rie ste­bi klu­bą ir „ge­si­na“ konf­lik­tus. Ta­čiau iš­veng­ti konf­lik­tų, kai vie­nu me­tu sa­vait­ga­lio va­ka­rais klu­be pra­mo­gau­ja nuo 80 iki 140 žmo­nių, t. y. ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt kom­pa­ni­jų, ku­rios kei­čia­si kas 3–4 val., yra la­bai sun­ku.

Vis dėlto vers­li­nin­kas pa­ža­dė­jo im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad už­kirs­tų ke­lią to­kiems in­ci­den­tams, ypač jei vi­suo­met su­lauks ope­ra­ty­vios pa­rei­gū­nų pa­gal­bos.

Iš „Sau­gios ap­lin­kos“ pre­ven­ci­nio pro­jek­to lė­šų pa­rei­gū­nai siū­lė vers­li­nin­kams prie įstai­gų ar vi­du­je įreng­ti iš­ka­bas, ska­ti­nan­čias ne­to­le­ruo­ti chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio bei in­for­muo­jan­čias, jog te­ri­to­ri­ja ste­bi­ma ir sau­go­ma, o apie kiek­vie­ną pa­žei­di­mą pra­ne­ša­ma po­li­ci­jai. Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Kris­ti­na Si­riū­nie­nė ir vy­res­ny­sis ty­rė­jas Arū­nas Kin­de­ris vers­li­nin­kams pa­tei­kė to­kių iš­ka­bų pro­jek­tų pa­vyz­džių, ku­rias, su­pran­ta­ma, teks pa­si­ga­min­ti pa­tiems, nes šiam pro­jek­tui iš de­par­ta­men­to skir­tų lė­šų tik­rai ne­pa­kaks.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas