„Santaka“ / Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas įgyvendina projektą „Informacines technologijas valdantys Lietuvos piliečiai“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:26

Dalinkitės:  


Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas įgyvendina projektą „Informacines technologijas valdantys Lietuvos piliečiai“

Vie­šo­ji įstai­ga Lie­tu­vos re­gio­ni­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas įgy­ven­di­na pro­jek­tą „In­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas val­dan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai“ (pro­jek­to Nr. VP1-1.1-SADM-07-K-01-030, to­liau – Pro­jek­tas) kar­tu su par­tne­riais:

1. Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­tos veik­los gru­pė, Žei­mių g. 15-309, Jo­na­va; kon­tak­ti­nis as­muo – Ju­lius Pau­li­kas, tel. 8 656 42 043, el. pa­štas: julius@jonavosvvg.lt.

2. Ma­žei­kių ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga, Ven­tos g. 51-32, Ma­žei­kiai; kon­tak­ti­nis as­muo – In­ga Ra­moš­kie­nė, tel. 8 618 09 826, el. pa­štas: i.ramoskiene@gmail.com.

3. Šven­čio­nių ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė „Šven­čio­nių par­tne­rys­tė“, Vil­niaus g. 19, Šven­čio­nys; kon­tak­ti­nis as­muo – Vio­le­ta Guo­by­tė, tel. 8 663 76 113, el. pa­štas: vio­le­ta.g@inbox.lt.

4. Skuo­do vie­tos veik­los gru­pė, ko­das 300677293, Vil­niaus g. 13, Skuo­das; kon­tak­ti­nis as­muo – Vi­li­ja Vaš­kie­nė, tel. 8 620 93 055, el. pa­štas: vi­li­ja.vaskiene@gmail.com.

5. Ro­kiš­kio ra­jo­no bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­ja, Res­pub­li­kos g. 94, Ro­kiš­kis; kon­tak­ti­nis as­muo – Da­nu­tė Kirs­tu­kie­nė, tel. 8 686 23 404, el. pa­štas: utekir@gmail.com.

6. Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­ja, Baž­ny­čios g. 19, Ma­ri­jam­po­lė; kon­tak­ti­nis as­muo – Li­na Smels­to­rie­nė, tel. 8 655 52 766, el. pa­štas: asocmarijampole@gmail.com.

7. Jo­niš­kio ra­jo­no par­tne­rys­tės vie­tos veik­los gru­pė, Li­vo­ni­jos g. 4, Jo­niš­kis; kon­tak­ti­nis as­muo – Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė, tel. 8 612 97 931, el. pa­štas: valuckiene@gmail.com.

8. Ute­nos re­gio­no vie­tos veik­los gru­pė, Tai­kos g. 6, Ute­na; kon­tak­ti­nis as­muo – Jo­li­ta Umb­ra­sie­nė, tel. 8 677 99 543, el. pa­štas: utenosvvg@gmail.com.

9. Kau­no ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė, Sa­va­no­rių pr. 371, Kau­nas; kon­tak­ti­nis as­muo – Vy­tau­tas Zu­bas, tel. 8 652 18 132, el. pa­štas: info@kaunorvvg.lt.

10. Lie­tu­vos są­jū­dis, Ge­di­mi­no pr. 1, Vil­nius; kon­tak­ti­nis as­muo – Pau­lius Rut­kaus­kas, tel. 8 699 37 691, el. pa­štas: paulrtk@gmail.com.

11. Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­ga, Vy­tau­to g. 59, Bir­žai; kon­tak­ti­nis as­muo – Ire­na Mi­se­vi­čie­nė, tel. 8 617 04 774, el. pa­štas: mirena7@gmail.com.

12. Vys­ku­po M. Va­lan­čiaus blai­vys­tės są­jū­dis, An­ta­kal­nio g. 120, Vil­nius; kon­tak­ti­nis as­muo – Re­na­ta Ge­ce­vi­čie­nė, tel. 8 686 63 761, el. pa­štas: renatagec@gmail.com.

Projektas yra fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do bei Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Jis skir­tas įgy­ven­din­ti Žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių plėt­ros veiks­mų pro­gra­mos 1 prio­ri­te­to „Ko­ky­biš­kas užim­tu­mas ir so­cia­li­nė ap­rėp­tis“ įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nę VP1-1.1-SADM-07-K „Kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių ug­dy­mas“.

Pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta 2010 m. bir­že­lio 22 d. Pro­jek­to veik­lų įgy­ven­di­ni­mas truks iki 2012 m. bir­že­lio 21 d.

Pag­rin­di­nė Pro­jek­to veik­la – gy­ven­to­jų kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai – vyks 2010 m. gruo­džio mėn. – 2012 m. ko­vo mėn.

Pro­jek­to tiks­las – ug­dy­ti gy­ven­to­jų kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džius. Šiam tiks­lui pa­siek­ti bus įgy­ven­din­ti šie už­da­vi­niai: pri­si­dė­ti prie gy­ven­to­jų kon­ku­ren­cin­gu­mo dar­bo rin­ko­je di­di­ni­mo, su­tei­kiant as­me­nims kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių, bei di­din­ti vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jų ga­li­my­bes užim­tu­mo sri­ty­je, or­ga­ni­zuo­jant kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mus.

Pro­jek­tas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į vie­ną svar­biau­sių prio­ri­te­tų vi­so­se iš­si­vys­čiu­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se – elekt­ro­ni­nės pa­slau­gos tu­ri bū­ti priei­na­mos kuo di­des­niam gy­ven­to­jų skai­čiui. Lie­tu­va vis dar at­si­lie­ka in­teg­ruo­da­ma­si į ži­nio­mis pa­grįs­tą eko­no­mi­nę erd­vę. Dau­ge­lio ra­jo­nų gy­ven­to­jų kom­piu­te­ri­nis raš­tin­gu­mas te­bė­ra men­kas, tai le­mia ob­jek­ty­vios ir su­bjek­ty­vios prie­žas­tys: eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė, de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis bei psi­cho­lo­gi­nės nuo­sta­tos. Rei­kia­mas in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų iš­ma­ny­mas, mo­kė­ji­mas ir ge­bė­ji­mas tai­ky­ti kom­piu­te­ri­nę įran­gą var­to­to­jo ly­giu di­di­na pi­lie­čių ga­li­my­bes da­ly­vau­ti dar­bo rin­ko­je, ska­ti­na nau­do­tis in­ter­ne­to tei­kia­mais pra­na­šu­mais (in­for­ma­ci­niai tink­lai, elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pa­slau­gos, mo­kes­čių mo­kė­ji­mas, elekt­ro­ni­nės pre­kės ir pa­slau­gos, dau­gia­funk­cių kor­te­lių nau­do­ji­mas ir kt.).

Pro­jek­tas da­rys tei­gia­mą po­vei­kį in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės Lie­tu­vo­je plėt­rai, leis su­da­ry­ti są­ly­gas ato­kių Lie­tu­vos re­gio­nų gy­ven­to­jams įgy­ti kom­piu­te­ri­nį raš­tin­gu­mą, ati­tin­kan­tį jų iš­si­la­vi­ni­mą ir pro­fe­si­nę veik­lą – ne­svar­bu, koks jų am­žiaus, ly­tis, spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, so­cia­li­nė pa­dė­tis ir gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džius pra­de­dan­čio­jo ir (ar) pa­žen­gu­sio­jo ly­giu ne­mo­ka­mai ug­dy­sis apie 4000 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Dau­giau nei 50 pro­c. jų bus vy­res­ni nei 45 me­tų bei kai­mo gy­ven­to­jai. Bai­gę kur­sus gy­ven­to­jai gaus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus bei re­ko­men­da­ci­jas ati­tin­kan­čius pa­žy­mė­ji­mus. Nu­ma­to­me, kad išaugs ne tik be­si­nau­do­jan­čių in­ter­ne­tu, vie­šų­jų įstai­gų tei­kia­mo­mis elekt­ro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis gy­ven­to­jų skai­čius, bet ir pa­di­dės pro­jek­to da­ly­vių ga­li­my­bės su­si­ras­ti ar iš­sau­go­ti dar­bo vie­tą šiuo Lie­tu­vai sun­kiu lai­ko­tar­piu. Vyk­dant mo­ky­mus bus iš­plė­to­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas su mo­ky­mo­si įstai­go­mis, taip bus su­da­ry­tos prie­lai­dos at­si­ras­ti ki­tiems pro­jek­tams.

Pro­jek­to pri­dė­ti­nė ver­tė – pa­kils žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių kom­pe­ten­ci­ja.

Ne­mo­ka­muo­se kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­muo­se ga­li da­ly­vau­ti vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.

Mo­ky­mai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi pir­miau iš­var­dy­tų sa­vi­val­dy­bių (pa­gal par­tne­rių bu­vei­nės vie­tą) te­ri­to­ri­jo­se: tiek ra­jo­nų cent­ruo­se, tiek ato­kes­nė­se vie­to­vė­se, t. y. mies­te­liuo­se, kai­muo­se (kur bus ga­li­my­bė ras­ti tin­ka­mas pa­tal­pas). Pro­jek­to me­tu bus bend­ra­dar­biau­ja­ma su be­veik 50 vie­šo­sios in­ter­ne­to priei­gos taš­kų (VIPT). Be iš­var­dy­tų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų, mo­ky­mai dar vyks Mo­lė­tų ra­jo­no ir Elekt­rė­nų sa­vi­val­dy­bių VIP taš­kuo­se.

Vi­sus, no­rin­čius da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se, kvie­čia­me re­gist­ruo­tis bei gau­ti pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tą pir­miau iš­var­dy­tų par­tne­rių te­le­fo­nais ar el. pa­štu, taip pat – tel. (8 37) 42 32 51, 8 612 55 865 (pro­jek­to va­do­vas An­ta­nas Al­vi­kas), 8 618 19 758 (pro­jek­to koor­di­na­to­rė Jus­tė Au­ry­lai­tė).

Užsk. 7034


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas