„Santaka“ / Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:11

Dalinkitės:  


Z. Stempliui pačiam nieko reguliuoti nereikia: tai padaro prie akumuliacinės talpyklos sumontuota elektronika.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kie­tis Zig­mas Stemp­lys na­mams šil­dy­ti nau­do­ja­si tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rios Va­ka­ruo­se jau se­niai iš­po­pu­lia­rė­ju­sios, o Lie­tu­vo­je dar tik iš lė­to įgau­na pa­grei­tį.


Ir kros­nis, ir sau­lė


Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, apie 80 pro­c. vi­sos na­mų ūky­je su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos ten­ka karš­tam van­de­niui ir šil­dy­mui. Di­de­lę da­lį šios ener­gi­jos ga­li­ma pa­ga­min­ti nau­do­jant sau­lės ko­lek­to­rius.

Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­tys Stemp­liai anks­čiau sa­vo na­mus šil­dė kie­to­jo ku­ro ka­ti­lu. Va­sa­rą karš­tam van­de­niui ga­min­ti nau­do­jo elekt­ri­nį boi­le­rį.

Da­bar šis boi­le­ris jau iš­mon­tuo­tas. Per­nai Z. Stemp­lys ūkio pa­sta­te prie šil­dy­mo sis­te­mos pri­jun­gė aku­mu­lia­ci­nę tal­pyk­lą, o šie­met pa­va­sa­rį įsi­ren­gė ir sau­lės ko­lek­to­rius.

Tai­gi da­bar vie­nos to­nos tal­pyk­lą šil­do ir kros­nis, ir sau­lė.


Va­sa­rą vi­siš­kai už­te­ko


„Vi­są praė­ju­sią žie­mą nau­do­jau­si aku­mu­lia­ci­ne tal­pyk­la ir esu la­bai pa­ten­kin­tas. Džiau­giuo­si ir ko­lek­to­riais, nors juos įsi­ren­giau dar tik prieš ge­rą pus­me­tį. Li­te­ra­tū­ro­je ra­šo­ma, jog sau­lės ba­te­ri­jos ge­riau­siai vei­kia nuo ko­vo iki spa­lio mė­ne­sio. Da­bar jau spa­lio pa­bai­ga, tad teo­riš­kai ko­lek­to­riai tu­rė­tų ne­veik­ti, ta­čiau jie vis dar šil­do. Jei už­kai­ti­na sau­lė, man ne­rei­kia kur­ti kros­nies. Šian­dien die­na ap­si­niau­ku­si, bet ry­te sau­lė stip­riau švys­te­lė­jo ir iš kolektorių į akumuliatorinę talpą perdavė 60 laips­nių temperatūrą. Kas­dien, net ir trum­pam pa­kai­ti­nus sau­lu­tei, su­tau­pau po ge­rą glė­bį mal­kų“, – pa­sa­ko­jo Z. Stemp­lys.

Ant ūkio pa­sta­to sto­go su­mon­tuo­tuo­se ko­lek­to­riuo­se va­sa­rą sau­lė tem­pe­ra­tū­rą spus­te­li iki 85 laips­nių. Tai­gi nuo pa­va­sa­rio nei mal­kų, nei elekt­ros nau­do­ti ne­rei­kė­jo: šei­my­nai vi­siš­kai už­te­ko karš­to van­dens, ku­rį „pa­ruoš­da­vo“ sau­lė.


Prik­lau­so nuo po­rei­kių


Aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la vei­kia ter­mo­so prin­ci­pu. Už­ge­sus kie­to ku­ro ka­ti­lui, tal­pyk­lo­je esan­čio karš­to van­dens na­mams šil­dy­ti už­ten­ka dar be­veik pu­sei pa­ros.

Ša­lia aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los su­mon­tuo­ta elekt­ro­ni­ka ro­do tem­pe­ra­tū­rą ko­lek­to­riu­je, boi­le­rio apa­čio­je ir vir­šu­je. Pa­čiam šei­mi­nin­kui nie­ko re­gu­liuo­ti ne­rei­kia: kai sau­lė už­kai­ti­na – boi­le­ris įsi­jun­gia, kai sau­lės nė­ra – au­to­ma­tiš­kai iš­si­jun­gia, kad že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra neat­šal­dy­tų van­dens.

Bend­ras Z. Stemp­lio įtai­sy­tų ko­lek­to­rių plo­tas yra 12,5 m2. Šei­mi­nin­kas aiš­ki­no, jog plo­tas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį ir pa­gal tai, kam sau­lės ba­te­ri­jos bus nau­do­ja­mos: ar tik karš­tam van­de­niui pa­ruoš­ti, ar ir na­mui šil­dy­ti. Vien van­de­niui pa­šil­dy­ti, pa­sak pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų vi­siš­kai už­tek­ti 300 lit­rų boi­le­rių ir po­ros ne­di­de­lių ko­lek­to­rių. Be abe­jo, rei­kia at­si­žvelg­ti ir į na­muo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių skai­čių bei po­rei­kius.


Šil­do dvi sa­vai­tes


Z. Stemp­lio ūkio pa­sta­te su­mon­tuo­ta aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la ir sau­lės ko­lek­to­riai ne­nau­ji – juos vy­ras par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos. „Nau­ji to­kie da­ly­kai kai­nuo­ja pa­sa­kiš­kai daug, ypač Lie­tu­vo­je“, – ne­slė­pė vy­ras.

Be to, Z. Stemp­lio įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau jau nau­do­tas, bet ko­ky­biš­kas daik­tas, ne­gu nau­jas ir pra­stas.

Pa­čią idė­ją vil­ka­viš­kie­tis taip pat par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos.

„Vis­ką iš­ban­džiau sa­vo kai­liu, nes tai, kas ra­šo­ma in­ter­ne­te ir ką apie tai kal­ba fir­mos, ne vi­sa­da tei­sy­bė. Iš pra­džių daug kas to­kio šil­dy­mo ren­ta­bi­lu­mu ne­ti­kė­jo ir ma­ne kri­ti­ka­vo, klau­sė, kur dė­siu ši­lu­mos per­tek­lių. O aš va­sa­rą pa­pras­čiau­siai at­si­suk­da­vau „gy­va­tu­ką“, ra­dia­to­rius rū­sy­je, kad ne­si­kaup­tų drėg­mė“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Sau­lės ener­gi­jos vien van­de­niui ruoš­ti už­ten­ka neį­ti­kė­ti­nai il­gai: anot Z. Stemp­lio, jei pri­kais­ta pil­na aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la, karš­to van­dens už­ten­ka sa­vai­tei ar net dviem.


Įren­gė ir ki­tiems


Na­gin­gu­mu gar­sė­jan­tis Z. Stemp­lys tiek sau­lės ko­lek­to­rius, tiek aku­mu­lia­ci­nes tal­pyk­las įsi­ren­gė ne tik sau, bet padėjo pasistatyti ir ne vie­nam vil­ka­viš­kie­čiui.

„Man vi­sa ši šil­dy­mo įran­ga kai­na­vo apie 8 tūkst. li­tų. Aps­kai­čia­vau, kad at­si­pirks maž­daug per tre­jus me­tus. Ta­čiau kiek­vie­nas tu­ri skai­čiuo­ti in­di­vi­dua­liai, nes kai­ną le­mia įvai­rūs fak­to­riai: aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los dy­dis, sau­lės ba­te­ri­jų kie­kis (jis ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį), ga­mi­nių fir­ma ir ko­ky­bė”, – aiš­ki­no vy­riš­kis.


Sve­tur ska­ti­na­ma


Pa­sau­ly­je eko­lo­gi­nės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mas yra ska­ti­na­mas.

Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je Ža­lių­jų par­ti­jai pri­klau­san­tis Mar­bur­go mies­to me­ras iš­lei­do po­tvar­kį, jog ant vi­sų šia­me mies­te nau­jai sta­to­mų ir re­mon­tuo­ja­mų na­mų sto­gų pri­va­lo­ma įreng­ti sau­lės ko­lek­to­rius. Ma­ža to, nu­ma­ty­ta, kad sau­lės pa­ga­min­tą ener­gi­ją pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ga­lės nau­do­ti ne tik sa­vo na­mų ūkio reik­mėms, bet dar ir par­duo­ti – vals­ty­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si 20 me­tų į prie­kį su­pirk­ti ko­lek­to­rių pa­ga­min­tą ener­gi­ją.

Toks spren­di­mas su­lau­kė ir kri­ti­kos: opo­zi­ci­ja tai pa­va­di­no „eko­lo­gi­ne diktatūra“. Vis dėl­to dau­giau nei 60 pro­c. gy­ven­to­jų pa­si­sa­kė už vi­suo­ti­nę sau­lės ener­gi­jos ga­my­bą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas