„Santaka“ / Vilkaviškiečiai ir sunkmečiu noriai naudojasi taksi paslaugomis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:07

Dalinkitės:  


Vir­gi­li­jus Skrie­lius pa­sa­ko­jo, kad per aš­tuo­ne­rius dar­bo me­tus jam te­ko su­si­dur­ti su įvai­raus cha­rak­te­rio klien­tais.

Autoriaus nuotr.


Vilkaviškiečiai ir sunkmečiu noriai naudojasi taksi paslaugomis

Nors dau­ge­liui ga­li at­ro­dy­ti, kad ša­lį su­kaus­čiu­si fi­nan­sų kri­zė tu­rė­jo smar­kiai smog­ti tak­si pa­slau­gas tei­kian­čioms įmo­nėms, ta­čiau tiek ša­lies, tiek Vil­ka­viš­kio tak­sis­tai tvir­ti­na, jog klien­tų be­veik ne­su­ma­žė­jo.


Tu­ri nuo­la­ti­nius klien­tus


„Ne­neig­siu, jog pa­sta­ruo­ju me­tu tak­si pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių­jų šiek tiek ma­žiau, nei bu­vo prieš 3–4 me­tus. Ta­da laik­raš­čiai bu­vo pil­ni dar­bo skel­bi­mų, vi­si dir­bo, to­dėl žmo­nės ir tak­si va­ži­nė­da­vo daž­niau, nei tai da­ro da­bar. Ne­pai­sant to, klien­tų sto­ka tik­rai ne­ga­li­me skųs­tis“, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­ky­je tak­si vai­ruo­to­ju dir­ban­tis Vir­gi­li­jus Skrie­lius. Pa­sak jo, tak­si pa­slau­go­mis dau­giau­siai nau­do­ja­si nuo­la­ti­niai klien­tai.

Jam ant­ri­no ir ko­le­ga Vy­tau­tas Ta­mu­le­vi­čius. „Daž­niau­siai va­ži­nė­ja vie­ti­niai, pa­žįs­ta­mi, žmo­nės. Marš­ru­tai pa­pras­tai taip pat ne­bū­na il­gi – nuo vie­no mies­to ga­lo iki ki­to, nors, aiš­ku, ten­ka ir to­liau pa­va­žiuo­ti“, – tvir­ti­no vy­riš­kis.


Pel­nin­giau­sia – va­sa­ra ir sa­vait­ga­liai


Pa­sak kal­bin­tų­jų, pel­nin­giau­sias me­tų lai­kas yra va­sa­ra. „Ta­da žmo­nės pra­šo nu­vež­ti iki eže­ro, pa­vė­žė­ti į gam­tą ar so­dą. Be to, šven­čių bū­na dau­giau, nes žmo­nės ato­sto­gau­ja, links­mi­na­si, to­dėl dažniau nau­do­ja­si ir tak­si pa­slau­go­mis“, – pa­sa­ko­jo V. Skrie­lius.

„Va­sa­rą iš už­sie­nio ato­sto­gų grįž­ta kraš­tie­čiai. Jie ypač daž­nai nau­do­ja­si tak­si pa­slau­go­mis“, – ne­slė­pė V. Ta­mu­le­vi­čius. Jis tei­gė, kad ki­tais me­tų lai­kais pel­nin­giau­si bū­na sa­vait­ga­liai, kai did­mies­čiuo­se stu­di­juo­jan­tis jau­ni­mas su­grįž­ta na­mo.

Pa­sak tak­sis­tų, šio­kia­die­niais žmo­nės dau­giau­siai va­ži­nė­ja pir­mo­je die­nos pu­sė­je: vyks­ta į tur­gų ar kur nors ki­tur ap­si­pirk­ti, taip pat – į po­lik­li­ni­ką. Kartais pa­pra­šo tik krep­šius par­vež­ti. Di­de­lį klien­tų ant­plū­dį tak­sis­tai taip pat pa­jun­ta per di­džią­sias me­tų šven­tes – Ka­lė­das bei Nau­juo­sius me­tus.


Klien­tai įvai­rūs


Paš­ne­ko­vai ne­slė­pė, kad tak­si pa­slau­go­mis Vil­ka­viš­ky­je nau­do­ja­si įvai­raus am­žiaus bei so­cia­li­nės pa­dė­ties žmo­nės. Jais va­ži­nė­ja ir vers­li­nin­kai, ir so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys, ir ne­tgi el­ge­tos.

„Pen­si­nin­kus daž­nai ten­ka nu­vež­ti ar­ba par­vež­ti iš so­dų, po­lik­li­ni­kos ar par­duo­tu­vės, o jau­ni­mą – iš įvai­rių va­ka­rė­lių“, – pa­sa­ko­jo V. Skrie­lius.

„Ne pa­slap­tis, kad klien­tų ra­tas – la­bai įvai­rus. Ne­re­tai ten­ka ir vi­siš­kai gir­tą klien­tą pri­sta­ty­ti į na­mus, ir šiek tiek iš­gė­ru­sį, ku­ris pa­ts jau ne­ga­li vai­ruo­ti“, – šyp­so­jo­si V. Ta­mu­le­vi­čius. Pa­sak jo, nors tak­si au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­ja įvai­raus am­žiaus žmo­nės, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu jau­ni­mas šiek tiek dau­giau nau­do­ja­si jų tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis nei vy­res­nie­ji.


Būna įvai­rių si­tua­ci­jų


V. Skrie­lius pa­sa­ko­jo jau 8 me­tus dir­ban­tis tak­sis­tu, to­dėl per šį lai­ko­tar­pį yra vis­ko ma­tęs. Net­gi iš­mo­ko at­skir­ti vie­ti­nį žmo­gų nuo at­vy­kė­lio. Ka­dan­gi pa­ts jis gi­męs ir au­gęs Vil­ka­viš­ky­je, tai pui­kiai pa­žįs­ta dau­gu­mą čia gy­ve­nan­čių­jų – dėl to jam šiek tiek leng­viau dirb­ti.

Pak­laus­tas, ar per vi­są dar­bo lai­ką yra nu­ti­kę ko­kių nors ku­rio­zi­nių si­tua­ci­jų, tak­sis­tas tvir­ti­no, kad yra pa­si­tai­kę ir links­mų, ir ne­la­bai sma­gių nu­ti­ki­mų. „Tak­sis­to dar­bą ga­lė­čiau pa­ly­gin­ti su va­ži­nė­jan­čiu cir­ku. Daž­nai ten­ka iš­klau­sy­ti žmo­nių pro­ble­mas bei rū­pes­čius. Daug links­mų si­tua­ci­jų nu­tin­ka su iš­gė­ru­siais žmo­nė­mis“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vas.

Tak­sis­tai sa­kė, jog žmo­nės bū­na la­bai įvai­rūs: vie­ni per ke­lio­nę ne­pra­ta­ria nė žo­džio, ki­ti no­ri iš­si­pa­sa­ko­ti, pa­si­guos­ti.


Pa­vo­jin­ga pro­fe­si­ja


Už su­teik­tas tak­si pa­slau­gas ne vi­si klien­tai no­riai at­si­skai­to, kar­tais ban­do de­rė­tis. Ta­čiau pa­si­tai­ko, kad kai ku­rie tie­siog pa­bė­ga ne­su­si­mo­kė­ję. Nors iš pa­žiū­ros klien­tas at­ro­do kul­tū­rin­gas, tvar­kin­gas žmo­gus.

„Vis­ko bū­na. Kai kas nu­ve­žus į vie­tą iš­šo­ka iš ma­ši­nos ir pa­bė­ga. Ir gau­dyk vė­ją lau­kuo­se“, – kal­bė­jo V. Ta­mu­le­vi­čius.

Tak­sis­tai ne tik ri­zi­kuo­ja bū­ti ap­gau­ti, bet nuo­lat su­si­du­ria ir su ga­li­mu pa­vo­ju­mi gy­vy­bei. Ne­re­tai ten­ka vež­ti vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mus klien­tus, iš ku­rių ne­ži­nia ko ga­li­ma ti­kė­tis. „Man kol kas pa­vy­ko iš­veng­ti to­kių ne­su­sip­ra­ti­mų, bet nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kas lau­kia atei­ty­je“, – svars­tė V. Skrie­lius. Jis pri­si­mi­nė, jog prieš po­rą me­tų ki­tam Vil­ka­viš­ky­je dir­ban­čiam ko­le­gai iš­lip­da­mas iš au­to­mo­bi­lio nar­ko­ma­nas įsmei­gė į kak­lą švirkš­tą. Tą­kart tak­sis­tui bu­vo už­krės­tas krau­jas ir sos­ti­nės me­di­kai vos iš­gel­bė­jo vy­riš­kio gy­vy­bę.

„Aiš­ku, kad šis dar­bas pa­vo­jin­gas, bet pa­ts esu il­gai dir­bęs to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju, to­dėl jau nie­ko ne­bi­jau“, – pri­si­pa­ži­no V. Ta­mu­le­vi­čius. Jis pri­si­mi­nė tu­rė­jęs vie­ną ne­ma­lo­nų įvy­kį. „Kai dar se­niau dir­bau tak­sis­tu, pa­čiam yra te­kę su­si­dur­ti su smur­tau­jan­čiu klien­tu. Tą­kart at­ve­žiau žmo­gų į su­tar­tą vie­tą ir pa­pra­šiau jo su­si­mo­kė­ti, o šis tren­kė iš nu­ga­ros man per gal­vą ir pa­bė­go. Ke­le­tą mi­nu­čių net są­mo­nę bu­vau pra­ra­dęs“, – pa­sa­ko­jo vy­riš­kis.

Abu pa­šne­ko­vai ti­ki­no, kad nors tak­sis­to dar­bas ir pa­vo­jin­gas, ar­ti­miau­siu me­tu jo keis­ti ne­ke­ti­nantys.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas