„Santaka“ / Nemokamos atostogos gąsdina ne visų įstaigų darbuotojus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 08:56

Dalinkitės:  


Į valstybinę įstaigą su reikalais užsukęs interesantas gali rasti tik tuščią kėdę, mat valdininkas bus išėjęs nemokamų atostogų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Nemokamos atostogos gąsdina ne visų įstaigų darbuotojus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ne­mo­ka­mų ato­sto­gų siun­čia­mi val­di­nin­kai ir kai ku­rių įstai­gų spe­cia­lis­tai pa­de­da tau­py­ti vals­ty­bės pi­ni­gus. Ta­čiau to­kiam spau­di­mui pa­si­duo­da ne vi­si.


Su­tau­pė mi­li­jo­ną


Sunk­me­čiu iš­po­pu­lia­rė­jęs fi­nan­si­nių biu­dže­to sky­lių lo­py­mas dar­buo­to­jus siun­čiant ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ne tik ne­nyks­ta, bet dar­gi įgau­na pa­grei­tį. Ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti jau „įpra­to“ vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pa­rei­gū­nai, Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, bib­lio­te­ki­nin­kai, me­di­kai, pe­da­go­gai, kai ku­rių kitų valstybės įstai­gų tarnautojai.

Įs­tai­gų va­do­vai džiū­gau­ja, kad žmo­nės ne­va ge­ra­no­riš­kai prii­ma idė­ją tau­py­ti lė­šas sa­vo už­dar­bio są­skai­ta ir ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ei­na ne­ver­čia­mi, o kai ku­rie jų šį ko­ne pri­va­lo­mą „poil­sia­vi­mą“ iš­nau­do­ja ne­tgi pa­pil­do­mai už­dar­biau­da­mi.

Dėl nu­rėž­tų biu­dže­to lė­šų tau­py­ti pri­vers­ta ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, su­su­ma­vu­si 9 mė­ne­sių re­zul­ta­tus, li­ko pa­ten­kin­ta re­zul­ta­tais. Per tris me­tų ket­vir­čius val­di­nin­kams pa­vy­ko su­tau­py­ti be­veik mi­li­jo­ną li­tų. Tie­sa, tik treč­da­lis šių lė­šų (359,5 tūkst. li­tų) – iš ne­mo­ka­mų ato­sto­gų „fon­do“. 403,5 tūkst. li­tų pa­vy­ko su­tau­py­ti dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ki­tų Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų li­gų. Mat tuo­met, kai šie sir­go, at­ly­gi­ni­mų iš ra­jo­no biu­dže­to mo­kė­ti ne­rei­kė­jo – li­go­tus dar­buo­to­jus „šel­pė“ SOD­RA. Dar 198,5 tūkst. su­tau­py­ta li­kus lais­viems eta­tams. Šių lė­šų dau­giau­sia su­kaup­ta va­sa­ros me­tu, kai ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui išė­jus ato­sto­gau­ti ap­siei­ta be va­duo­jan­čių žmo­nių.


Dir­ba pa­pil­do­mai


Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Taut­vy­die­nė kal­bė­jo, kad šie­met dar­buo­to­jai jau ra­miai priė­mė ži­nią, jog teks tau­py­ti lė­šas to­kiais bū­dais. Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų su­si­ta­ri­mu dau­ge­lis per me­tus ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti išei­na po 10 die­nų (vi­du­ti­niš­kai 1 die­ną per mė­ne­sį).

– Žmo­nės su­pran­ta, jog lė­šų nė­ra ir rei­kia ko­kiais nors bū­dais tau­py­ti, – sa­kė V. Taut­vy­die­nė. – Jau ge­riau vi­siems so­li­da­riai ne­gau­ti at­ly­gio už ke­lias die­nas per me­tus, nei ma­žin­ti eta­tus ir iš­vis at­leis­ti žmo­nes.

Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja ne­slė­pė, kad ne­mo­ka­mos ato­sto­gos su­jau­kia dar­bo gra­fi­ką, sun­ku spė­ti at­lik­ti vi­sus dar­bus, ypač tuos, ku­rie ter­mi­nuo­ti, to­dėl ten­ka sė­dė­ti po dar­bo va­lan­dų ar dirb­ti na­muo­se. Tad ne­mo­ka­mos ato­sto­gos la­biau pri­me­na ne ato­sto­gas, o ne­mo­ka­mas dar­bo va­lan­das. Ta­čiau ki­tos išei­ties pa­pras­čiau­siai nė­ra.


Mo­ky­to­jų ne­lie­tė


Dėl ne­mo­ka­mų ato­sto­gų pi­ke­tus ren­gę ir triukš­ma­vę pe­da­go­gai mū­sų ra­jo­ne di­de­lių nuo­sto­lių ne­pa­ty­rė. Pra­di­nių, pa­grin­di­nių, vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti per šiuos moks­lo me­tus nė­jo, mat mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų jų at­ly­gi­ni­mams pa­ka­ko. Tie­sa, ki­tiems mo­kyk­lų dar­buo­to­jams, ku­riems at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi ne iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, „ato­sto­gau­ti“ te­ko. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Fi­na­gė­je­vie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad įsta­ty­mas ne­lei­džia mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų nau­do­ti ki­toms reik­mėms, pa­vyz­džiui, ki­tų mo­kyk­los dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams. To­dėl žmo­nėms kar­tais at­ro­do ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl daug di­des­nius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tys pe­da­go­gai ne­mo­ka­mų ato­sto­gų nei­na, o mi­ni­ma­lias al­gas už­dir­ban­tis per­so­na­las ver­čia­mas tau­py­ti.

Daug liūd­nes­nius lai­kus nei jų ko­le­gos gy­ve­na iki­mo­kyk­li­nio bei ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gai. Tiek vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­to­joms, tiek Spor­to mo­kyk­los tre­ne­riams ne­mo­ka­mų ato­sto­gų te­ko ei­ti. Kai ku­rie ne­dir­bo net po po­rą sa­vai­čių per me­tus. Mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai jau me­tų pra­džio­je, da­ry­da­mi są­ma­tą, nu­ta­rė tau­py­ti iki ma­žiau­sių koe­fi­cien­tų su­si­ma­žin­da­mi at­ly­gi­ni­mus. Tad jiems ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti be­veik ne­te­ko.


Me­to­das ne­ti­ko


To­kiu pa­čiu prin­ci­pu tau­py­ti nu­ta­rė ir li­go­ni­nė. Me­di­kų at­ly­gi­ni­mai su­ma­žė­jo apie 10–15 pro­c., o ad­mi­nist­ra­ci­jos – dar dau­giau. Iš pra­džių ban­džiu­si dar­buo­to­jus siųs­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų, li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja tei­gia­mo re­zul­ta­to ne­pa­ju­to.

– Gy­dy­mo įstai­gos spe­ci­fi­kai toks tau­py­mo bū­das ne­tin­ka, – aiš­ki­no vyr. gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas Pet­ras Arū­nas Vai­tie­kū­nas. – Jei gy­dy­to­jas išei­na ne­mo­ka­mų ato­sto­gų, jį tu­ri kaž­kas pa­va­duo­ti. Juk mirš­tan­čiam li­go­niui ne­pa­sa­ky­si, kad atei­tų ki­tą die­ną.

Kai ku­rie li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, dir­ban­tys ne slan­kiuo­ju gra­fi­ku, ne­mo­ka­mų ato­sto­gų vis dėl­to išė­jo. Ke­lios slau­gy­to­jos bei pa­gal­bi­nio per­so­na­lo mo­te­rys ad­mi­nist­ra­ci­jai lei­dus net ke­liems mė­ne­siams bu­vo iš­vy­ku­sios į už­sie­nį už­dar­biau­ti.

Vil­ka­viš­kio ir Ky­bar­tų pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rų me­di­kai įstai­gos pi­ni­gus tau­pė ato­sto­gau­da­mi ne­mo­ka­mai. Ky­bar­tie­čiai skun­dė­si, kad jiems pi­ni­gų už­tek­tų, jei ne šil­dy­mo se­zo­nas, per ke­lis mė­ne­sius su­ry­jan­tis vi­sas įstai­gos san­tau­pas – de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų.

Per šiuos me­tus ky­bar­tie­čiai me­di­kai ne­mo­ka­mai ato­sto­ga­vo po po­rą die­nų, vil­ka­viš­kie­čiai – kiek dau­giau, ta­čiau per prie­var­tą ve­ja­mi ne­bu­vo: ku­rie ne­ga­lė­jo, tie ir nė­jo.


Ko­dek­sas ne­lei­džia


Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės su kar­po­mo­mis lė­šo­mis ban­dan­tys iš­si­ver­si po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai iš­ban­dė vi­sus tau­py­mo me­to­dus. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ko­mi­sa­ria­tams iš­siun­ti­nė­jo raš­tus stab­dy­ti vi­sas įsta­ty­mais nu­ma­ty­tas iš­mo­kas, pa­da­li­niams už­draus­ta siū­ly­ti paaukš­tin­ti dar­buo­to­jus, per­kel­ti juos į ki­tas pa­rei­gas, su­stab­dy­ti kon­kur­sus į lais­vus eta­tus. Vi­siems dar­buo­to­jams nu­ro­dy­ta bent po dvi die­nas išei­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų.

Tie­sa, „ne­mo­ka­mas ato­sto­gas“ ban­do­ma pri­deng­ti įvai­riau­siais įsta­ty­mų šy­dais. Juk pa­gal mū­sų ša­lies įsta­ty­mus darb­da­vys pri­vers­ti ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti ne­ga­li, be to, ir pa­čiam pra­šant ne­mo­ka­mos ato­sto­gos su­tei­kia­mos tik išim­ti­niais at­ve­jais. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są, to­kios ato­sto­gos (ir tai – ri­bo­tą lai­ką) pa­ties dar­buo­to­jo pra­šy­mu ga­li bū­ti su­tei­kia­mos tik au­gi­nan­tie­siems vai­ką iki 14 me­tų ar neį­ga­lų – iki 18 me­tų, žmo­nos nėš­tu­mo, gim­dy­mo ar vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gų me­tu (vy­rui), neį­ga­liam, slau­gan­čiam neį­ga­lų­jį ar ser­gan­tį šei­mos na­rį as­me­niui. Po tris die­nas ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ga­li­ma gau­ti ve­dy­boms ar lai­do­tu­vėms.


Ran­da išei­tį


Ka­dan­gi ne vi­si dar­buo­to­jai tu­ri tei­sę pa­gal įsta­ty­mą gau­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų (ne­tgi jei pa­tys su­tin­ka to­kiu bū­du tau­py­ti įstai­gos pi­ni­gus), kri­zės pri­spaus­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai ra­do dar vie­ną įsta­ty­mu „pa­tei­si­na­mą“ ne­mo­ka­mų ato­sto­gų bū­dą – neat­vy­ki­mą į dar­bą ad­mi­nist­ra­ci­jai lei­dus. Bū­tent to­kį pra­šy­mą sa­vo darb­da­viams ra­šo dar­buo­to­jai, „ge­ra­no­riš­kai“ pri­vers­ti ne­mo­ka­mai ato­sto­gau­ti.

Tuo tar­pu po­li­ci­ja su­gal­vo­jo dar vie­ną bū­dą, kaip įtei­sin­ti ne­mo­ka­mas ato­sto­gas. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ka­li­naus­kas ti­ki­no, kad pa­rei­gū­nai ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ne­ve­ja­mi. Tie­siog bend­ru su­si­ta­ri­mu „trum­pi­na­ma“ dar­bo die­na ar dar­bo sa­vai­tė. Šie­met ap­skri­ties ko­mi­sa­ria­tams biu­dže­tas bu­vo su­ma­žin­tas 300 tūkst. li­tų. Bū­tent tiek pa­rei­gū­nams teks su­tau­py­ti sa­vo už­mo­kes­čio są­skai­ta.

Tau­py­mo pro­gra­mai ne­drįs­ta prie­šin­tis ir ki­tos sta­tu­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Vi­siems pa­sie­nio pa­rei­gū­nams per me­tus „re­ko­men­duo­ta“ išei­ti po 10 die­nų ne­mo­ka­mų ato­sto­gų. Kiek ki­to­kia si­tua­ci­ja Ky­bar­tų už­kar­do­je, ku­ri pa­pil­do­mų lė­šų gau­na iš Išo­rės sie­nų fon­do pro­gra­mos. Ten ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ei­na tik ne­di­de­lė da­lis pa­rei­gū­nų.


Iš­ma­no įsta­ty­mus


Vis dėl­to ne­sta­tu­ti­niai tei­sė­sau­gi­nin­kai ne­ke­ti­na taiks­ty­tis su to­kiu val­džios dik­ta­tu ir ne­mo­ka­mų ato­sto­gų nei­na. Ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Al­bi­nas An­ta­nai­tis kal­bė­jo, kad kol vi­suo­me­nė nė­ra so­li­da­ri šiuo klau­si­mu, tei­sė­jai taip pat to­kiais bū­dais ne­tau­pys. Nors mo­kos fon­dui lė­šų trūks­ta, sko­lą ke­ti­na­ma per­kel­ti į ki­tus me­tus.

Pro­ku­ro­rai taip pat vis gir­di užuo­mi­nų, jog tau­pant lė­šas teks ei­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų. Ta­čiau su įsta­ty­mus pui­kiai iš­ma­nan­čiais žmo­nė­mis vals­ty­bė el­gia­si daug at­sar­giau. Mat jie ži­no tie­siau­sius ke­lius, kaip tei­siš­kai ap­gin­ti sa­vo in­te­re­sus.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą Neiberką



Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas