„Santaka“ / Dvynukai renkasi laisvąsias imtynes

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-27 06:40

Dalinkitės:  


Šiuo me­tu Jo­no Jur­ky­no (vi­du­ry­je) ve­da­mas lais­vų­jų im­ty­nių tre­ni­ruo­tes Vil­ka­viš­ky­je lan­ko net trys ra­jo­no dvy­nių po­ros. Iš kai­rės: Man­tas ir Min­dau­gas Mar­ke­vi­čiai, Lau­ry­nas ir Mar­ty­nas Da­mi­da­vi­čiai bei Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai.

Autoriaus nuotr.


Dvynukai renkasi laisvąsias imtynes

Vil­ka­viš­ky­je, vadovaujami trenerio Jo­no Jur­ky­no, lais­vų­jų im­ty­nių užsiėmimus lan­ko net trys dvy­nių po­ros.


Pui­kūs pa­sie­ki­mai


Vil­ka­viš­kie­čiai bro­liai Mar­ty­nas ir Lau­ry­nas Da­mi­da­vi­čiai im­ty­nių tre­ni­ruo­tes lan­ko jau šeš­ti me­tai. Abu try­li­ka­me­čiai yra daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos čem­pio­nai bei pri­zi­nin­kai vai­kų ir jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­se. Jų bend­raam­žiai iš Šiau­di­niš­kių kai­mo Man­tas bei Min­dau­gas Mar­ke­vi­čiai tre­ni­ruo­tes pra­dė­jo lan­ky­ti šiek tiek vė­liau, ta­čiau pa­sie­ki­mais ne­nu­si­lei­džia la­biau pa­ty­ru­siems drau­gams. Tre­čius me­tus im­ty­nė­mis už­sii­man­tis Man­tas taip pat yra daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas vai­kų ir jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­se. Jo bro­lis Min­dau­gas tre­ni­ruo­ja­si dar tik ant­rus me­tus, ta­čiau ir­gi spė­jo tap­ti ša­lies im­ty­nių pri­zi­nin­ku.

„Im­ty­nių spor­te vai­ki­nai re­zul­ta­tus pra­de­da ro­dy­ti tik po dve­jų tre­jų tre­ni­ruo­čių me­tų. Kaip ir vi­sur, taip ir čia rei­ka­lin­gas sun­kus dar­bas. Man­tas šiuo at­ve­ju yra uni­ka­lus – jis ge­rus re­zul­ta­tus pra­dė­jo de­monst­ruo­ti pa­si­tre­ni­ra­vęs vos me­tus. Tik­riau­siai vai­ki­nui ta­len­tas duo­tas iš aukš­čiau. Jo bro­lis Min­dau­gas dar tik pra­de­da kop­ti į šlo­vės vir­šū­nę. Ma­nau, jei ir to­liau sun­kiai dirbs, ga­lės pa­si­gir­ti ne ma­žes­niais pa­sie­ki­mais“, – svars­tė ber­niu­kų tre­ne­ris Jo­nas Jur­ky­nas.

Jau­niau­si J. Jur­ky­no tre­ni­ruo­ja­mi dvy­nu­kai – vie­nuo­li­ka­me­čiai Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai iš Ža­lio­sios kai­mo. „Abu ber­niu­kai tik šie­met pra­dė­jo lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes, to­dėl da­ry­ti iš­va­das dėl atei­ties dar anks­ti. Ma­nau, jei bus no­ro, bus ir re­zul­ta­tai“, – tvir­ti­no dvy­nu­kų tre­ne­ris.


Ne pir­mi dvy­niai


Lais­vų­jų im­ty­nių tre­ni­ruo­tes lan­kė ir dau­giau dvy­nių. Prieš ke­le­tą me­tų čia tre­ni­ra­vo­si vil­ka­viš­kie­čiai And­rius ir Arū­nas Did­va­liai bei Ar­nas ir And­rius Drau­ge­liai. Pir­mie­ji dvy­niai vė­liau pa­su­ko į krep­ši­nį, o štai Ar­nas Drau­ge­lis, šiuo me­tu be­si­mo­kan­tis Klai­pė­do­je, iki šiol už­sii­ma lais­vo­sio­mis im­ty­nė­mis. Jis yra daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos jau­ni­mo bei suau­gu­sių­jų im­ty­nių pri­zi­nin­kas.

„Į dvy­nius vi­sa­da žiū­riu pa­lan­kiai. Jie tu­ri kaž­ką to­kio, kas pa­de­da iš­siug­dy­ti iš­skir­ti­nes ko­vo­to­jų sa­vy­bes“, – kal­bė­jo J. Jur­ky­nas. Tre­ne­ris juo­ka­vo, kad tik­riau­siai dar ma­mos įsčio­se vai­kai įpran­ta ko­vo­ti tar­pu­sa­vy­je. Jis ti­ki­no, jog iš dvy­nių, ku­riuos jam te­ko tre­ni­ruo­ti, vi­sa­da bent vie­nas pa­siek­da­vo pui­kių re­zul­ta­tų.

„Atk­rei­piau dė­me­sį, kad pa­pras­tai dvy­niai bū­na la­bai skir­tin­go cha­rak­te­rio. Vie­nas vi­sa­da bū­na ra­mes­nis, ki­tas – ne­nus­tygs­tan­tis vie­to­je. Ne išim­tis ir šiuo me­tu be­si­tre­ni­ruo­jan­tys vai­kai“, – sa­kė J. Jur­ky­nas.


Tre­ni­ruo­tės la­bai pa­tin­ka


Bro­liai L. ir M. Da­mi­da­vi­čiai pa­sa­ko­jo, kad lan­ky­ti im­ty­nių tre­ni­ruo­tes pa­ska­ti­no tė­vai.

„Man bro­lis yra pa­ts ge­riau­sias tre­ni­ruo­čių par­tne­ris. Su juo daž­nai su­si­kim­ba­me ir na­muo­se“, – juo­kė­si Mar­ty­nas.

„Kai pra­dė­jau lan­ky­ti Vir­ba­lio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ten dir­ban­tis tre­ne­ris J. Jur­ky­nas pa­ste­bė­jo ma­no ga­bu­mus ir pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti tre­ni­ruo­tė­se. Pa­ban­džiau ir la­bai pa­ti­ko“, – pa­sa­ko­jo Man­tas Mar­ke­vi­čius. Jis tvir­ti­no, kad iš­ko­vo­ti ti­tu­lai ska­ti­na ir to­liau sun­kiai dirb­ti bei siek­ti nau­jų aukš­tu­mų. Jam ant­ri­no ir bro­lis Min­dau­gas, atei­ty­je ke­ti­nan­tis pa­si­vy­ti bro­lį iš­ko­vo­tų tro­fė­jų skai­čiumi. „La­biau­siai šiuo mū­sų už­siė­mi­mu džiau­gia­si tė­vai – jiems svar­bu, kad ne­sė­di­me na­mie prie te­le­vi­zo­rių ek­ra­nų, o už­sii­ma­me spor­tu“, – šyp­so­jo­si Min­dau­gas.

Jau­niau­si dvy­nu­kai Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai sa­kė jau se­niai no­rė­ję už­siim­ti ko­kia nors ko­vi­nio spor­to ša­ka, ta­čiau tik vi­sai at­si­tik­ti­nai in­ter­ne­te su­ra­dę, jog Vil­ka­viš­ky­je vyks­ta im­ty­nių tre­ni­ruo­tės, jie su­si­do­mė­jo šia ga­li­my­be. „Kol kas se­ka­si ge­rai – vai­kai drau­giš­ki, tre­ne­ris la­bai pa­de­da, paaiš­ki­na, kas bū­na ne­sup­ran­ta­ma. No­rė­tu­me atei­ty­je iš­ko­vo­ti dau­gy­bę me­da­lių“, – vy­lė­si jau­niau­sie­ji dvy­nu­kai. Pa­sak jų, dar vie­na prie­žas­tis, ko­dėl pa­si­rin­ko im­ty­nių tre­ni­ruo­tes, bu­vo no­ras iš­mok­ti ap­si­gin­ti nuo stip­res­nių už sa­ve.


Tarp ly­de­rių ša­ly­je


Vil­ka­viš­kio im­ty­ni­nin­kai yra vie­ni iš stip­riau­sių vi­so­je ša­ly­je. Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­na­te mū­siš­kiai iš­ko­vo­jo dau­giau­siai me­da­lių, ap­lenk­da­mi ne­tgi Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių spor­ti­nin­kus.

Pa­sak J. Jur­ky­no, to­kius sėk­min­gus mū­siš­kių pa­si­ro­dy­mus le­mia sun­kus dar­bas. „Tie­sa, im­ty­nė­se rei­kia ne tik ge­ro fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo. Šia­me spor­te di­džiu­lę įta­ką tu­ri ir žmo­gaus mąs­ty­mas. Ne­re­tai ge­bė­ji­mas rea­guo­ti į si­tua­ci­ją, tak­ti­nis ir tech­ni­nis pa­si­ruo­ši­mas yra tie­sio­gi­nis ke­lias į per­ga­lę. Tai pro­to ir rau­me­nų ko­va“, – im­ty­nes api­bū­di­no pa­šne­ko­vas.

Anot tre­ne­rio, di­de­lę įta­ką sėk­min­giems mū­siš­kių pa­si­ro­dy­mams tu­ri ir bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ka­li­ning­ra­do sri­ties at­sto­vais. „Daž­nai vyks­ta­me vie­ni pas ki­tus, da­ly­vau­ja­me var­žy­bo­se, kar­tu tre­ni­ruo­ja­mės. Ne­rei­kia slėp­ti – ru­sų im­ty­ni­nin­kai yra vie­ni iš ge­riau­sių vi­sa­me pa­sau­ly­je, to­dėl glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas mums la­bai nau­din­gas“, – tei­gė J. Jur­ky­nas.

Ne­se­niai kai­my­ni­nė­je ša­ly­je vy­ku­sio­se var­žy­bo­se vie­nas iš dvy­nu­kų – Man­tas Mar­ke­vi­čius – 32 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ta­po Ka­li­ning­ra­do sri­ties čem­pio­nu.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas