„Santaka“ / Dvynukai renkasi laisvąsias imtynes

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalinga melžėja (galimas apgyvendinimas). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-10-20 10:52:17

Parduoda 7,5 a sodą „Paskenduolės“ bendrijoje (yra vasarnamis). Tel. 8 620 49 187.
Galioja iki: 2019-10-25 09:31:08

Parduoda traktorių MTZ-80, siaurus ratus, 5 m vartytuvą DEUTZ-FAHR, krautuvo („autokaro“) šakes, kabinamos gale. Tel. 8 618 50 719.
Galioja iki: 2019-10-26 13:27:28

Šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 5 durų didelę medinę spintą, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-10-28 09:50:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-27 06:40

Dalinkitės:  


Šiuo me­tu Jo­no Jur­ky­no (vi­du­ry­je) ve­da­mas lais­vų­jų im­ty­nių tre­ni­ruo­tes Vil­ka­viš­ky­je lan­ko net trys ra­jo­no dvy­nių po­ros. Iš kai­rės: Man­tas ir Min­dau­gas Mar­ke­vi­čiai, Lau­ry­nas ir Mar­ty­nas Da­mi­da­vi­čiai bei Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai.

Autoriaus nuotr.


Dvynukai renkasi laisvąsias imtynes

Vil­ka­viš­ky­je, vadovaujami trenerio Jo­no Jur­ky­no, lais­vų­jų im­ty­nių užsiėmimus lan­ko net trys dvy­nių po­ros.


Pui­kūs pa­sie­ki­mai


Vil­ka­viš­kie­čiai bro­liai Mar­ty­nas ir Lau­ry­nas Da­mi­da­vi­čiai im­ty­nių tre­ni­ruo­tes lan­ko jau šeš­ti me­tai. Abu try­li­ka­me­čiai yra daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos čem­pio­nai bei pri­zi­nin­kai vai­kų ir jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­se. Jų bend­raam­žiai iš Šiau­di­niš­kių kai­mo Man­tas bei Min­dau­gas Mar­ke­vi­čiai tre­ni­ruo­tes pra­dė­jo lan­ky­ti šiek tiek vė­liau, ta­čiau pa­sie­ki­mais ne­nu­si­lei­džia la­biau pa­ty­ru­siems drau­gams. Tre­čius me­tus im­ty­nė­mis už­sii­man­tis Man­tas taip pat yra daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas vai­kų ir jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­se. Jo bro­lis Min­dau­gas tre­ni­ruo­ja­si dar tik ant­rus me­tus, ta­čiau ir­gi spė­jo tap­ti ša­lies im­ty­nių pri­zi­nin­ku.

„Im­ty­nių spor­te vai­ki­nai re­zul­ta­tus pra­de­da ro­dy­ti tik po dve­jų tre­jų tre­ni­ruo­čių me­tų. Kaip ir vi­sur, taip ir čia rei­ka­lin­gas sun­kus dar­bas. Man­tas šiuo at­ve­ju yra uni­ka­lus – jis ge­rus re­zul­ta­tus pra­dė­jo de­monst­ruo­ti pa­si­tre­ni­ra­vęs vos me­tus. Tik­riau­siai vai­ki­nui ta­len­tas duo­tas iš aukš­čiau. Jo bro­lis Min­dau­gas dar tik pra­de­da kop­ti į šlo­vės vir­šū­nę. Ma­nau, jei ir to­liau sun­kiai dirbs, ga­lės pa­si­gir­ti ne ma­žes­niais pa­sie­ki­mais“, – svars­tė ber­niu­kų tre­ne­ris Jo­nas Jur­ky­nas.

Jau­niau­si J. Jur­ky­no tre­ni­ruo­ja­mi dvy­nu­kai – vie­nuo­li­ka­me­čiai Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai iš Ža­lio­sios kai­mo. „Abu ber­niu­kai tik šie­met pra­dė­jo lan­ky­ti tre­ni­ruo­tes, to­dėl da­ry­ti iš­va­das dėl atei­ties dar anks­ti. Ma­nau, jei bus no­ro, bus ir re­zul­ta­tai“, – tvir­ti­no dvy­nu­kų tre­ne­ris.


Ne pir­mi dvy­niai


Lais­vų­jų im­ty­nių tre­ni­ruo­tes lan­kė ir dau­giau dvy­nių. Prieš ke­le­tą me­tų čia tre­ni­ra­vo­si vil­ka­viš­kie­čiai And­rius ir Arū­nas Did­va­liai bei Ar­nas ir And­rius Drau­ge­liai. Pir­mie­ji dvy­niai vė­liau pa­su­ko į krep­ši­nį, o štai Ar­nas Drau­ge­lis, šiuo me­tu be­si­mo­kan­tis Klai­pė­do­je, iki šiol už­sii­ma lais­vo­sio­mis im­ty­nė­mis. Jis yra daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos jau­ni­mo bei suau­gu­sių­jų im­ty­nių pri­zi­nin­kas.

„Į dvy­nius vi­sa­da žiū­riu pa­lan­kiai. Jie tu­ri kaž­ką to­kio, kas pa­de­da iš­siug­dy­ti iš­skir­ti­nes ko­vo­to­jų sa­vy­bes“, – kal­bė­jo J. Jur­ky­nas. Tre­ne­ris juo­ka­vo, kad tik­riau­siai dar ma­mos įsčio­se vai­kai įpran­ta ko­vo­ti tar­pu­sa­vy­je. Jis ti­ki­no, jog iš dvy­nių, ku­riuos jam te­ko tre­ni­ruo­ti, vi­sa­da bent vie­nas pa­siek­da­vo pui­kių re­zul­ta­tų.

„Atk­rei­piau dė­me­sį, kad pa­pras­tai dvy­niai bū­na la­bai skir­tin­go cha­rak­te­rio. Vie­nas vi­sa­da bū­na ra­mes­nis, ki­tas – ne­nus­tygs­tan­tis vie­to­je. Ne išim­tis ir šiuo me­tu be­si­tre­ni­ruo­jan­tys vai­kai“, – sa­kė J. Jur­ky­nas.


Tre­ni­ruo­tės la­bai pa­tin­ka


Bro­liai L. ir M. Da­mi­da­vi­čiai pa­sa­ko­jo, kad lan­ky­ti im­ty­nių tre­ni­ruo­tes pa­ska­ti­no tė­vai.

„Man bro­lis yra pa­ts ge­riau­sias tre­ni­ruo­čių par­tne­ris. Su juo daž­nai su­si­kim­ba­me ir na­muo­se“, – juo­kė­si Mar­ty­nas.

„Kai pra­dė­jau lan­ky­ti Vir­ba­lio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ten dir­ban­tis tre­ne­ris J. Jur­ky­nas pa­ste­bė­jo ma­no ga­bu­mus ir pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti tre­ni­ruo­tė­se. Pa­ban­džiau ir la­bai pa­ti­ko“, – pa­sa­ko­jo Man­tas Mar­ke­vi­čius. Jis tvir­ti­no, kad iš­ko­vo­ti ti­tu­lai ska­ti­na ir to­liau sun­kiai dirb­ti bei siek­ti nau­jų aukš­tu­mų. Jam ant­ri­no ir bro­lis Min­dau­gas, atei­ty­je ke­ti­nan­tis pa­si­vy­ti bro­lį iš­ko­vo­tų tro­fė­jų skai­čiumi. „La­biau­siai šiuo mū­sų už­siė­mi­mu džiau­gia­si tė­vai – jiems svar­bu, kad ne­sė­di­me na­mie prie te­le­vi­zo­rių ek­ra­nų, o už­sii­ma­me spor­tu“, – šyp­so­jo­si Min­dau­gas.

Jau­niau­si dvy­nu­kai Lu­kas ir Jus­tas Ja­vars­kai sa­kė jau se­niai no­rė­ję už­siim­ti ko­kia nors ko­vi­nio spor­to ša­ka, ta­čiau tik vi­sai at­si­tik­ti­nai in­ter­ne­te su­ra­dę, jog Vil­ka­viš­ky­je vyks­ta im­ty­nių tre­ni­ruo­tės, jie su­si­do­mė­jo šia ga­li­my­be. „Kol kas se­ka­si ge­rai – vai­kai drau­giš­ki, tre­ne­ris la­bai pa­de­da, paaiš­ki­na, kas bū­na ne­sup­ran­ta­ma. No­rė­tu­me atei­ty­je iš­ko­vo­ti dau­gy­bę me­da­lių“, – vy­lė­si jau­niau­sie­ji dvy­nu­kai. Pa­sak jų, dar vie­na prie­žas­tis, ko­dėl pa­si­rin­ko im­ty­nių tre­ni­ruo­tes, bu­vo no­ras iš­mok­ti ap­si­gin­ti nuo stip­res­nių už sa­ve.


Tarp ly­de­rių ša­ly­je


Vil­ka­viš­kio im­ty­ni­nin­kai yra vie­ni iš stip­riau­sių vi­so­je ša­ly­je. Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­na­te mū­siš­kiai iš­ko­vo­jo dau­giau­siai me­da­lių, ap­lenk­da­mi ne­tgi Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių spor­ti­nin­kus.

Pa­sak J. Jur­ky­no, to­kius sėk­min­gus mū­siš­kių pa­si­ro­dy­mus le­mia sun­kus dar­bas. „Tie­sa, im­ty­nė­se rei­kia ne tik ge­ro fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo. Šia­me spor­te di­džiu­lę įta­ką tu­ri ir žmo­gaus mąs­ty­mas. Ne­re­tai ge­bė­ji­mas rea­guo­ti į si­tua­ci­ją, tak­ti­nis ir tech­ni­nis pa­si­ruo­ši­mas yra tie­sio­gi­nis ke­lias į per­ga­lę. Tai pro­to ir rau­me­nų ko­va“, – im­ty­nes api­bū­di­no pa­šne­ko­vas.

Anot tre­ne­rio, di­de­lę įta­ką sėk­min­giems mū­siš­kių pa­si­ro­dy­mams tu­ri ir bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ka­li­ning­ra­do sri­ties at­sto­vais. „Daž­nai vyks­ta­me vie­ni pas ki­tus, da­ly­vau­ja­me var­žy­bo­se, kar­tu tre­ni­ruo­ja­mės. Ne­rei­kia slėp­ti – ru­sų im­ty­ni­nin­kai yra vie­ni iš ge­riau­sių vi­sa­me pa­sau­ly­je, to­dėl glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas mums la­bai nau­din­gas“, – tei­gė J. Jur­ky­nas.

Ne­se­niai kai­my­ni­nė­je ša­ly­je vy­ku­sio­se var­žy­bo­se vie­nas iš dvy­nu­kų – Man­tas Mar­ke­vi­čius – 32 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ta­po Ka­li­ning­ra­do sri­ties čem­pio­nu.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žmonės stojo į „Pažadų kelią“
* Ūkininkas dėl galimybės dirbti žemę atsisakė politinių postų
* Problema, kurios negalima spręsti tyliai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar eidami tamsiu metu segite atšvaitus?
Taip, būtinai.
Mano atšvaitas – dar stalčiuje.
Pėsčiomis nevaikštau.
Kam atšvaitas, jei einu tik šalikele?Kalbos patarimai

Didžiuma ar diduma?
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik žodis diduma – didesnė dalis, dauguma. Pvz.: Didžiumą (= Didumą ) derliaus jau nuėmė.
Netaisyklingai vartojamas vietininkas didžiumoje irgi turi būti taisomas. Pvz.: Šiandien romano autorius didžiumoje (= iš esmės, beveik visai ) užmirštas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas