„Santaka“ / Krematoriumas gali pakeisti įprastas laidojimo tradicijas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų 1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel. 8 625 53 553.
Galioja iki: 2019-01-17 08:22:33

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-27 06:38

Dalinkitės:  


Kėdainiuose sparčiai kylančiame krematoriume šiomis dienomis bus pradėta montuoti speciali įranga.

Krematoriumas gali pakeisti įprastas laidojimo tradicijas

Eglė KVIESULAITIENĖ

„Gal ži­no­te, ar ne­ke­ti­na­ma Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se sta­ty­ti ko­lum­ba­riu­mo? – tei­ra­vo­si ar­tė­jant Vė­li­nėms prie ar­ti­mų­jų ka­pų triū­su­si so­li­daus am­žiaus mo­te­ris. – La­bai no­rė­čiau, kad ma­ne po mir­ties su­de­gin­tų ir vai­kai prie ma­no ur­nos ga­lė­tų atei­ti su gė­lės žie­du, o ne su grėb­liu ar ki­bi­ru, kaip da­bar ei­na­me į ka­pi­nes.“


Ur­nas lai­do­ja


Ko ge­ro, pa­na­šių min­čių ky­la ne vie­nam, tvar­kan­čiam ke­lių kar­tų gi­mi­nai­čių ka­pa­vie­tes ir gal­vo­jan­čiam apie atei­tį. Be­sip­le­čian­čio­se ka­pi­nė­se dau­gė­ja ap­leis­tų, ne­pri­žiū­ri­mų ka­pa­vie­čių, mat jas tvar­kiu­sių ar­ti­mų­jų pa­pras­čiau­siai ne­be­lie­ka – jie iš­mirš­ta ar iš­vyks­ta gy­ven­ti sve­tur. Nors dar dau­ge­lis bū­si­mą sa­vo am­ži­no poil­sio vie­tą įsi­vaiz­duo­ja kaip gė­lė­mis ap­so­din­tą ka­pą, vis daž­niau net vy­res­nio­sios kar­tos žmo­nės ren­ka­si pa­to­gu­mą ir ka­pa­vie­tę su­tvar­ko taip, kad ji rei­ka­lau­tų kuo ma­žiau prie­žiū­ros. Ne vie­nas vis gar­siau iš­reiš­kia pa­gei­da­vi­mą, kad jo pa­lai­kai po mir­ties bū­tų kre­muo­ti, o ar­ti­mie­ji ne­tu­rė­tų var­go pri­žiū­rė­da­mi ka­pa­vie­tę.

Vil­ka­viš­kio ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jos Vir­gi­ni­ja Ma­čiuns­kie­nė ir Bi­ru­tė Zda­na­vi­čie­nė pri­pa­ži­no, jog vis daž­niau iš­girs­tan­čios užuo­mi­nų apie ko­lum­ba­riu­mą. Kol jo nė­ra, kre­muo­ti žmo­nių pa­lai­kai su ur­no­mis lai­do­ja­mi į že­mę. Pasak va­di­na­mų se­nų­jų ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jos B. Zda­na­vi­čie­nės, kol kas su ur­no­mis pa­lai­do­tų pa­lai­kų nė­ra la­bai daug – gal dešimt–dvidešimt. Nau­jo­sio­se ka­pi­nė­se pa­lai­do­ta tik vie­na ur­na, dar vie­na ne­tru­kus bus par­ga­ben­ta iš Ang­li­jos ir taip pat pa­lai­do­ta. Yra žmo­nių, ku­rie pe­le­nus, vyk­dy­da­mi ve­lio­nio va­lią, iš­bars­to gim­tuo­se lau­kuo­se ar jū­ro­je.

Daž­niau­siai spren­di­mą kre­muo­ti pa­lai­kus prii­ma už­sie­ny­je žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji. Ta­čiau yra ir vie­to­je gy­ve­nu­sių vil­ka­viš­kie­čių, ku­rių pa­lai­kai jų pa­gei­da­vi­mu po mir­ties bu­vo kre­muo­ti.


Kre­ma­to­riu­mas ky­la


Iki šiol to­kia ar­ti­mo­jo va­lia su­kel­da­vo daug rū­pes­čių ir var­go. Mat Lie­tu­vo­je kre­ma­to­riu­mo ne­bu­vo ir kre­muo­ti pa­lai­kus tek­da­vo vež­ti į Ry­gą. Ta­čiau ne­tru­kus ši pro­ble­ma bus iš­spręs­ta: Kė­dai­niuo­se bai­gia­mas sta­ty­ti pir­ma­sis mū­sų ša­lyje kre­ma­to­riu­mas. Tad ši pa­slau­ga taps priei­na­ma vi­siems no­rin­tie­siems.

Jau šiais me­tais ke­ti­nęs kre­ma­vi­mo pa­slau­gą pa­siū­ly­ti UAB „K2“ di­rek­to­rius Vy­te­nis La­ba­naus­kas sa­kė, jog sta­ty­bas baig­ti su­truk­dė ne­nu­ma­ty­tos kliū­tys. Ta­čiau Vė­li­nių iš­va­ka­rė­se iš Vo­kie­ti­jos at­ke­liaus kre­ma­to­riu­mo įran­ga, ku­ri iki Ka­lė­dų bus su­mon­tuo­ta. O iki pa­va­sa­rio tu­rė­tų bū­ti baig­ti vi­si dar­bai.

Įmo­nės va­do­vas ti­ki­si, kad jų tei­kia­ma pa­slau­ga bus pa­klau­si. Mat vi­suo­me­nės ap­klau­sos pa­ro­dė, kad kre­ma­to­riu­mo sta­ty­bai pri­ta­ria 83 pro­c. gy­ven­to­jų. Dau­ge­lis įver­ti­na tai, jog kre­ma­vi­mas – pa­to­ges­nis ir tau­pes­nis lai­do­ji­mo bū­das. Be to, jis ne­sve­ti­mas ir lie­tu­viš­koms tra­di­ci­joms. Pa­lai­kų de­gi­ni­mas iki XIII–XIV am­žiaus gy­va­vo vi­so­je da­bar­ti­nės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Su šiuo lai­do­ji­mo bū­du su­tin­ka ir ka­ta­li­kų baž­ny­čia. Tik pa­gal baž­ny­čios nuo­sta­tas pe­le­nai ne­tu­ri bū­ti iš­bars­ty­ti ant že­mės ar van­dens pa­vir­šiaus, nes taip neiš­reiš­kia­ma de­ra­ma pa­gar­ba. Baž­ny­čia pri­ta­ria ur­nų lai­do­ji­mui že­mė­je ar­ba ko­lum­ba­riu­muo­se.


Lau­kia nuo­mo­nės


Dau­gu­ma mū­sų kal­bin­tų ra­jo­no gy­ven­to­jų sa­kė, kad su­tik­tų, jog jų pa­lai­kai bū­tų kre­muo­ti. Kai ku­rie tvir­ti­no sa­vo ar­ti­mie­siems jau pa­reiš­kę to­kią va­lią. Ta­čiau žmo­nėms ne­ri­mą kė­lė tai, kad kol ka­pi­nė­se nė­ra ko­lum­ba­riu­mų, si­tua­ci­ja ma­žai kuo pa­si­keis. Jei ur­nos bus lai­do­jamos į že­mę, ka­pa­vie­tes vis tiek teks kaž­kam pri­žiū­rė­ti.

– Kaž­ka­da, ren­giant nau­ją­sias ka­pi­nes, bu­vo kal­bė­ta ir apie nau­ją tra­di­ci­ją – bend­rai, kaip yra už­sie­nio ša­ly­se, pri­žiū­ri­mas ka­pa­vie­tes, kur sto­vi tik pa­mink­li­nis ak­muo ir že­lia žo­ly­tė. Mi­ru­sio­jo at­mi­ni­mą ar­ti­mie­ji pa­ger­bia at­ne­šę gė­lių. De­ja, ši idė­ja li­ko neį­gy­ven­din­ta, – ap­gai­les­ta­vo kal­bin­ta vil­ka­viš­kie­tė, pri­ta­ru­si ko­lum­ba­riu­mo idė­jai.

Apie ga­li­my­bes įreng­ti ko­lum­ba­riu­mą pa­klaus­tas ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas sa­kė, kad idė­ja vi­sai priim­ti­na ir Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų to im­tis. Tik pir­miau­sia rei­kė­tų su­reng­ti žmo­nių ap­klau­są, ar gy­ven­to­jai to pa­gei­dau­tų, ar bū­tų po­rei­kis. Anot me­ro, lie­tu­viai įpra­tę tu­rė­ti ka­pa­vie­tes, lai­do­tis prie gi­mi­nių, tad ga­li bū­ti, jog ko­lum­ba­riu­mas jiems ne­bū­tų priim­ti­nas. To­dėl ra­jo­no va­do­vas pa­gei­dau­tų, kad žmo­nės at­si­liep­tų ir ak­ty­viai iš­reikš­tų nuo­mo­nę.


Ren­gia ko­lum­ba­riu­mus


Ta­čiau ko­lum­ba­riu­mus įsi­ren­gu­sių mies­tų pa­tir­tis ro­do, kad vie­tų ur­noms po­rei­kis ne­tgi vir­ši­jo pa­siū­lą. Klai­pė­do­je, Lė­bar­tų ka­pi­nė­se, pa­sta­ty­tas pir­ma­sis ša­ly­je 168 vie­tų ko­lum­ba­riu­mas bu­vo už­pil­dy­tas per pu­sant­rų me­tų. Da­bar ke­ti­na­ma sta­ty­ti ki­tą – jau tūks­tan­čio vie­tų. Darbėnuose (Kretingos r.) neseniai iškilo 450 vietų kolumbariumas. Kau­no val­džia taip pat svars­to, jog ko­lum­ba­riu­mai tu­rė­tų iš­kil­ti Pet­ra­šiū­nuo­se, Ro­mai­niuo­se, Se­na­vos, Ei­gu­lių ka­pi­nė­se. Di­džių­jų mies­tų va­do­vai nea­be­jo­ja, kad, pra­dė­jus veik­ti Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mui, iš­kart su­si­durs su ko­lum­ba­riu­mų pro­ble­ma.

Ne­se­niai di­die­siems mies­tams no­sį nu­šluos­tė ma­žas Obe­lių mies­te­lis Ro­kiš­kio ra­jo­ne. Se­niū­ni­jos lė­šo­mis vie­šuo­sius dar­bus at­lie­kan­tys žmo­nės ka­pi­nė­se pra­dė­jo reng­ti 50 vie­tų ko­lum­ba­riu­mą. Ša­lia šim­ta­me­tės ak­me­ni­nės tvo­ros jau iš­lie­ta pir­mo­ji ce­men­ti­nė ert­mė ur­nai. Reng­ti ko­lum­ba­riu­mą mies­te­lio gy­ven­to­jai nu­ta­rė pri­trū­kus vie­tos ka­pi­nė­se.

Nors pa­ly­gin­ti nau­jo­se Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se vie­tų dar ne­prit­rū­ko, vis dėl­to pro­ble­mų ky­la ne­ma­žai. Išaiš­kė­jo, kad dėl grun­to ypa­ty­bių kai ku­rio­se ka­pi­nių vie­to­se pa­lai­kus ten­ka lai­do­ti be de­ra­mos pa­gar­bos, ne­tgi pa­žei­džiant įsta­ty­mus. To­kia ka­pi­nių vie­ta pui­kiai tik­tų ko­lum­ba­riu­mui, ne­rei­ka­lau­jan­čiam nei daug vie­tos, nei grun­to sa­vy­bių.

Ne pa­slap­tis, kad idė­ją sta­ty­ti kre­ma­to­riu­mą su už­sie­nio par­tne­riais svars­to ir vie­nas vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas. Ta­čiau su lai­do­ji­mo pa­slau­go­mis su­si­ju­sį vers­lą plė­to­jan­tis vy­ras ne­sku­ba – lau­kia, kol pa­slau­gos pa­klau­są iš­tirs kė­dai­nie­čiai. Ša­ly­je at­si­ra­dus kre­ma­to­riu­mui, ko­lum­ba­riu­mo pa­klau­sa dar la­biau išaug­tų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks finansiškai Jums yra sausis?
Po švenčių labai trūksta pinigų.
Toks, kaip ir visi kiti mėnesiai.
Finansiniai reikalai pagerėjo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „dvigubas dublis“?
Junginys dvigubas dublis (angl. double double ) gali būti vartojamas kalbant apie žaidėją, kuris per vienas rungtynes pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių. Kalbininkai siūlo vartoti junginį dvigubas dviženklis.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas