„Santaka“ / Paminėjo bendradarbiavimo dvidešimtmetį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-27 06:30

Dalinkitės:  


Po šv. Mi­šių ka­ted­ro­je vys­ku­pas R. Nor­vi­la pa­bend­ra­vo su sve­čiais. Iš kai­rės – A. Ho­pin­gas ir K. Rot­ting­hau­sas.

Autorės nuotr.


Paminėjo bendradarbiavimo dvidešimtmetį

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­žy­mint Vo­kie­ti­jos Ol­den­bur­go kraš­to „Ca­ri­to“ ir Mal­tos ordino pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­va dvi­de­šimt­me­tį, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne lan­kė­si vo­kie­čių šei­mų at­sto­vų de­le­ga­ci­ja iš Ol­den­bur­go kraš­to, Vech­tos re­gio­no, Vis­be­ko vie­to­vės.


Lan­kė įstai­gas ir na­mus


Sve­čių va­do­vu bu­vo Al­fon­sas Ho­pin­gas, ku­riam už ge­ra­no­riš­ką, nuo­šir­džią ir di­de­lę pa­gal­bą spren­džiant so­cia­li­nes pro­ble­mas – nuo­la­ti­nę pa­gal­bą Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­mams – su­teik­tas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das.

Kar­tu at­vy­ko už ana­lo­giš­kus nuo­pel­nus Ma­ri­jam­po­lės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą ga­vęs A. Ho­pin­go bend­ra­dar­bis ir bend­ra­min­tis Kle­men­sas Rot­ting­hau­sas.

Mū­sų ra­jo­ne vo­kie­čiai sve­čia­vo­si Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro glo­bos na­muo­se, ap­lan­kė kai ku­rias šio­je įstai­go­je įkur­din­tų vai­kų šei­mas.

Ki­ti jų marš­ru­tai nu­si­drie­kė į įvai­rias Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ir Lie­tu­vos vie­tas: vai­kų ir se­ne­lių glo­bos įstai­gas Kaz­lų Rū­do­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Kap­čia­mies­ty­je, Laz­di­juo­se, Tel­šiuo­se ir ki­tur, su ku­rio­mis iš­ti­są dvi­de­šimt­me­tį pa­lai­ko­mi par­tne­rys­tės ry­šiai.


Pa­dė­kos mal­da


Prieš ke­lias sa­vai­tes į Vo­kie­ti­jos Ol­den­bur­go kraš­tą kar­tu pa­žy­mė­ti sa­va­no­riš­kos pa­gal­bos ir par­tne­rys­tės 20-me­čio bu­vo pa­kvies­ti vi­sų Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų at­sto­vai, tarp jų – ir Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius kun. Vy­tau­tas Ka­jo­kas.

Šio­je de­le­ga­ci­jo­je bu­vo ar­ki­vys­ku­pas S. Tam­ke­vi­čius, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras D. Jan­kaus­kas.

Praei­tą penk­ta­die­nį sve­čių de­le­ga­ci­ją ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je priė­mė me­ras A. Ba­gu­šins­kas.

Sek­ma­die­nį kaip pa­dė­kos ženk­lą už par­tne­rys­tę Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je šv. Mi­šias au­ko­jo Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la, vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jos di­rek­to­rius kun. Ar­vy­das Lie­pa, kun. Vy­tau­tas Ka­jo­kas.

Šv. Mi­šio­se da­ly­va­vo vo­kie­čiai, jų at­sto­vas Sve­nas Ho­pin­gas vo­kiš­kai per­skai­tė sek­ma­die­nio skai­ti­nių teks­tą iš Šv. Raš­to. Mi­šio­se da­ly­va­vo Vil­ka­viš­kio ir Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bių me­rai, Al­vi­to vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jai bei dar­buo­to­jai.


Pa­ra­ma su­stip­ri­na


Kal­bė­da­mas apie bend­ra­dar­bia­vi­mą, Al­vi­to vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius V. Ka­jo­kas pri­si­mi­nė bend­ra­dar­bia­vi­mo pra­džią, ak­cen­ta­vo nie­ka­da ne­pa­mirš­ta­mus da­ly­kus – tai, jog vo­kie­čių or­ga­ni­zuo­ja­ma ir tei­kia­ma pa­ra­ma pa­drą­si­na, su­stip­ri­na, tei­kia vil­ties.

Kunigas pa­dė­ko­jo už šią par­tne­rys­tę, vir­tu­sią drau­gys­te. Juk su tais pa­čiais žmo­nė­mis su­si­tik­ta daug kar­tų Vo­kie­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je, vo­kie­čiai kaip sa­vo vai­kais do­mi­si Al­vi­te vei­kian­čios įstai­gos glo­bo­ti­niais bei to­li­mes­niais jų ke­liais.


Su­vie­ni­jo skaus­mas


A. Ho­pin­gas pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais, kaip jo ir Kle­men­so Rot­ting­hau­so šei­mas su­ve­dė bend­ras skaus­mas, pa­ty­rus sa­vų vai­kų li­gas ir ne­tek­tis, kaip ki­lo idė­ja jų at­mi­ni­mą įpras­min­ti, pa­leng­vi­nant Lie­tu­vo­je be tė­vų glo­bos lie­kan­čių vai­kų da­lią. Ini­cia­to­rius nu­džiu­gi­no tai, kad juos su­pra­to ir į veik­lą įsi­trau­kė dau­ge­lis Vis­be­ko kraš­to vo­kie­čių šei­mų.

„Kle­men­so pa­kal­bin­tas pir­mą kar­tą į Lie­tu­vą at­vy­kau 1995 me­tais ir tai, ką pa­ma­čiau, pa­ty­riau kai­muo­se, šei­mo­se, ne­til­po gal­vo­je: ar­gi ga­li taip gy­ve­ni­me bū­ti? Po me­tų vėl at­vy­kau. Kai 1996 me­tais mi­rė mū­sų sū­nus, mudu su žmo­na Marg­ret žmo­nių pa­pra­šė­me vie­to­je gė­lių ne­šti au­ką Lie­tu­vos vai­kams pa­rem­ti.

Mes su­si­ti­ko­me su Al­vi­te dir­bu­sia se­se­le Au­re­li­ja, ji mums pa­ro­dė pa­sta­tą, ku­ria­me ga­li­ma bū­tų įsteig­ti vai­kų na­mus. Sug­rį­žę į Vo­kie­ti­ją su Kle­men­su ati­da­rė­me spe­cia­lią są­skai­tą, su­ra­do­me bend­ra­min­čių ir su jais su­da­rė­me rė­mi­mo su­tar­tį pen­ke­riems me­tams. Taip ga­lė­jo­me pri­si­dė­ti prie vai­kų globos na­mų re­mon­to ir įkū­ri­mo. 1999 me­tais na­me­liai su sep­ty­niais čia ap­gy­ven­din­tais vai­kais bu­vo ati­da­ry­ti”, – pa­sa­ko­jo kas­met į šiuos na­me­lius at­vyks­tan­tis Al­fon­sas Ho­pin­gas. Šį kar­tą jis vie­šė­jo jau še­šio­lik­tą­jį kar­tą, o per­nai ta­po še­šio­lik­tuo­ju ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čiu.


Gy­rė bend­ra­dar­bia­vi­mą


„Šią sa­vi­gal­bą iš pra­džių va­di­no­me rė­mi­mo pro­jek­tu, vė­liau per­var­di­jo­me į par­tne­rys­tės pro­jek­tą, o da­bar jau sa­ko­me, kad tai – drau­gys­tės pro­jek­tas“, – šil­tai apie sa­vo kai­mo ir al­vi­tie­čių bend­ra­dar­bia­vi­mą kal­bė­jo A. Ho­pin­gas. Jis pa­gy­rė ra­jo­no me­rą A. Ba­gu­šins­ką, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ple­čia­si ir yra re­mia­mos kai­mo bend­ruo­me­nės, ku­rios Vo­kie­ti­jo­je la­bai stip­rios ir vei­kia kaip so­cia­li­nės pa­gal­bos ląs­te­lės vi­suo­me­nė­je.

Sve­čias kaip tei­gia­mą vals­ty­bės ir baž­ny­čios bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­vyz­dį so­cia­li­nė­je sri­ty­je ak­cen­ta­vo Al­vi­to pa­ra­pi­jos vai­kų glo­bos na­mų gy­va­vi­mą.


Kaip mei­lės tar­nys­tė


Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je šv. Mi­šių pa­moks­le vys­ku­pas R. Nor­vi­la pri­mi­nė, kaip nuo pir­mų­jų Lie­tu­vos at­gau­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tų už­si­mez­gė gra­ži drau­gys­tė su Šiau­rės Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir ki­tų ša­lių ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nė­mis, ku­rios iš­tie­sė nuo­šir­džią pa­gal­bos ran­ką.

Iš pra­džių ta pa­gal­ba reiš­kė­si lab­da­ros for­ma: į Lie­tu­vą at­vež­ta dra­bu­žių, bal­dų, reik­me­nų pa­ra­pi­jų raš­ti­nėms bei ki­tų tuo me­tu trūks­ta­mų da­ly­kų.

Per dvi­de­šim­tį me­tų su­si­klos­tė gra­žūs par­tne­rys­tės, drau­gys­tės ry­šiai su tų kraš­tų, ypač Vo­kie­ti­jos, ka­ta­li­kais, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Pa­sak vys­ku­po, vo­kie­čiams ir ki­tų ša­lių ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nėms ne­bu­vo ko­kio nors ki­to mo­ty­vo pa­dė­ti mums – tai bu­vo tik­ra ar­ti­mo mei­lė ir krikš­čio­niš­ko so­li­da­ru­mo tar­nys­tė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas