„Santaka“ / Paminėjo bendradarbiavimo dvidešimtmetį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-27 06:30

Dalinkitės:  


Po šv. Mi­šių ka­ted­ro­je vys­ku­pas R. Nor­vi­la pa­bend­ra­vo su sve­čiais. Iš kai­rės – A. Ho­pin­gas ir K. Rot­ting­hau­sas.

Autorės nuotr.


Paminėjo bendradarbiavimo dvidešimtmetį

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­žy­mint Vo­kie­ti­jos Ol­den­bur­go kraš­to „Ca­ri­to“ ir Mal­tos ordino pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­va dvi­de­šimt­me­tį, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne lan­kė­si vo­kie­čių šei­mų at­sto­vų de­le­ga­ci­ja iš Ol­den­bur­go kraš­to, Vech­tos re­gio­no, Vis­be­ko vie­to­vės.


Lan­kė įstai­gas ir na­mus


Sve­čių va­do­vu bu­vo Al­fon­sas Ho­pin­gas, ku­riam už ge­ra­no­riš­ką, nuo­šir­džią ir di­de­lę pa­gal­bą spren­džiant so­cia­li­nes pro­ble­mas – nuo­la­ti­nę pa­gal­bą Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­mams – su­teik­tas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das.

Kar­tu at­vy­ko už ana­lo­giš­kus nuo­pel­nus Ma­ri­jam­po­lės mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą ga­vęs A. Ho­pin­go bend­ra­dar­bis ir bend­ra­min­tis Kle­men­sas Rot­ting­hau­sas.

Mū­sų ra­jo­ne vo­kie­čiai sve­čia­vo­si Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro glo­bos na­muo­se, ap­lan­kė kai ku­rias šio­je įstai­go­je įkur­din­tų vai­kų šei­mas.

Ki­ti jų marš­ru­tai nu­si­drie­kė į įvai­rias Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ir Lie­tu­vos vie­tas: vai­kų ir se­ne­lių glo­bos įstai­gas Kaz­lų Rū­do­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Kap­čia­mies­ty­je, Laz­di­juo­se, Tel­šiuo­se ir ki­tur, su ku­rio­mis iš­ti­są dvi­de­šimt­me­tį pa­lai­ko­mi par­tne­rys­tės ry­šiai.


Pa­dė­kos mal­da


Prieš ke­lias sa­vai­tes į Vo­kie­ti­jos Ol­den­bur­go kraš­tą kar­tu pa­žy­mė­ti sa­va­no­riš­kos pa­gal­bos ir par­tne­rys­tės 20-me­čio bu­vo pa­kvies­ti vi­sų Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų at­sto­vai, tarp jų – ir Al­vi­to šv. Ka­zi­mie­ro vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius kun. Vy­tau­tas Ka­jo­kas.

Šio­je de­le­ga­ci­jo­je bu­vo ar­ki­vys­ku­pas S. Tam­ke­vi­čius, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras D. Jan­kaus­kas.

Praei­tą penk­ta­die­nį sve­čių de­le­ga­ci­ją ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je priė­mė me­ras A. Ba­gu­šins­kas.

Sek­ma­die­nį kaip pa­dė­kos ženk­lą už par­tne­rys­tę Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je šv. Mi­šias au­ko­jo Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la, vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jos di­rek­to­rius kun. Ar­vy­das Lie­pa, kun. Vy­tau­tas Ka­jo­kas.

Šv. Mi­šio­se da­ly­va­vo vo­kie­čiai, jų at­sto­vas Sve­nas Ho­pin­gas vo­kiš­kai per­skai­tė sek­ma­die­nio skai­ti­nių teks­tą iš Šv. Raš­to. Mi­šio­se da­ly­va­vo Vil­ka­viš­kio ir Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bių me­rai, Al­vi­to vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jai bei dar­buo­to­jai.


Pa­ra­ma su­stip­ri­na


Kal­bė­da­mas apie bend­ra­dar­bia­vi­mą, Al­vi­to vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius V. Ka­jo­kas pri­si­mi­nė bend­ra­dar­bia­vi­mo pra­džią, ak­cen­ta­vo nie­ka­da ne­pa­mirš­ta­mus da­ly­kus – tai, jog vo­kie­čių or­ga­ni­zuo­ja­ma ir tei­kia­ma pa­ra­ma pa­drą­si­na, su­stip­ri­na, tei­kia vil­ties.

Kunigas pa­dė­ko­jo už šią par­tne­rys­tę, vir­tu­sią drau­gys­te. Juk su tais pa­čiais žmo­nė­mis su­si­tik­ta daug kar­tų Vo­kie­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je, vo­kie­čiai kaip sa­vo vai­kais do­mi­si Al­vi­te vei­kian­čios įstai­gos glo­bo­ti­niais bei to­li­mes­niais jų ke­liais.


Su­vie­ni­jo skaus­mas


A. Ho­pin­gas pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais, kaip jo ir Kle­men­so Rot­ting­hau­so šei­mas su­ve­dė bend­ras skaus­mas, pa­ty­rus sa­vų vai­kų li­gas ir ne­tek­tis, kaip ki­lo idė­ja jų at­mi­ni­mą įpras­min­ti, pa­leng­vi­nant Lie­tu­vo­je be tė­vų glo­bos lie­kan­čių vai­kų da­lią. Ini­cia­to­rius nu­džiu­gi­no tai, kad juos su­pra­to ir į veik­lą įsi­trau­kė dau­ge­lis Vis­be­ko kraš­to vo­kie­čių šei­mų.

„Kle­men­so pa­kal­bin­tas pir­mą kar­tą į Lie­tu­vą at­vy­kau 1995 me­tais ir tai, ką pa­ma­čiau, pa­ty­riau kai­muo­se, šei­mo­se, ne­til­po gal­vo­je: ar­gi ga­li taip gy­ve­ni­me bū­ti? Po me­tų vėl at­vy­kau. Kai 1996 me­tais mi­rė mū­sų sū­nus, mudu su žmo­na Marg­ret žmo­nių pa­pra­šė­me vie­to­je gė­lių ne­šti au­ką Lie­tu­vos vai­kams pa­rem­ti.

Mes su­si­ti­ko­me su Al­vi­te dir­bu­sia se­se­le Au­re­li­ja, ji mums pa­ro­dė pa­sta­tą, ku­ria­me ga­li­ma bū­tų įsteig­ti vai­kų na­mus. Sug­rį­žę į Vo­kie­ti­ją su Kle­men­su ati­da­rė­me spe­cia­lią są­skai­tą, su­ra­do­me bend­ra­min­čių ir su jais su­da­rė­me rė­mi­mo su­tar­tį pen­ke­riems me­tams. Taip ga­lė­jo­me pri­si­dė­ti prie vai­kų globos na­mų re­mon­to ir įkū­ri­mo. 1999 me­tais na­me­liai su sep­ty­niais čia ap­gy­ven­din­tais vai­kais bu­vo ati­da­ry­ti”, – pa­sa­ko­jo kas­met į šiuos na­me­lius at­vyks­tan­tis Al­fon­sas Ho­pin­gas. Šį kar­tą jis vie­šė­jo jau še­šio­lik­tą­jį kar­tą, o per­nai ta­po še­šio­lik­tuo­ju ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čiu.


Gy­rė bend­ra­dar­bia­vi­mą


„Šią sa­vi­gal­bą iš pra­džių va­di­no­me rė­mi­mo pro­jek­tu, vė­liau per­var­di­jo­me į par­tne­rys­tės pro­jek­tą, o da­bar jau sa­ko­me, kad tai – drau­gys­tės pro­jek­tas“, – šil­tai apie sa­vo kai­mo ir al­vi­tie­čių bend­ra­dar­bia­vi­mą kal­bė­jo A. Ho­pin­gas. Jis pa­gy­rė ra­jo­no me­rą A. Ba­gu­šins­ką, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ple­čia­si ir yra re­mia­mos kai­mo bend­ruo­me­nės, ku­rios Vo­kie­ti­jo­je la­bai stip­rios ir vei­kia kaip so­cia­li­nės pa­gal­bos ląs­te­lės vi­suo­me­nė­je.

Sve­čias kaip tei­gia­mą vals­ty­bės ir baž­ny­čios bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­vyz­dį so­cia­li­nė­je sri­ty­je ak­cen­ta­vo Al­vi­to pa­ra­pi­jos vai­kų glo­bos na­mų gy­va­vi­mą.


Kaip mei­lės tar­nys­tė


Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je šv. Mi­šių pa­moks­le vys­ku­pas R. Nor­vi­la pri­mi­nė, kaip nuo pir­mų­jų Lie­tu­vos at­gau­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tų už­si­mez­gė gra­ži drau­gys­tė su Šiau­rės Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir ki­tų ša­lių ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nė­mis, ku­rios iš­tie­sė nuo­šir­džią pa­gal­bos ran­ką.

Iš pra­džių ta pa­gal­ba reiš­kė­si lab­da­ros for­ma: į Lie­tu­vą at­vež­ta dra­bu­žių, bal­dų, reik­me­nų pa­ra­pi­jų raš­ti­nėms bei ki­tų tuo me­tu trūks­ta­mų da­ly­kų.

Per dvi­de­šim­tį me­tų su­si­klos­tė gra­žūs par­tne­rys­tės, drau­gys­tės ry­šiai su tų kraš­tų, ypač Vo­kie­ti­jos, ka­ta­li­kais, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Pa­sak vys­ku­po, vo­kie­čiams ir ki­tų ša­lių ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nėms ne­bu­vo ko­kio nors ki­to mo­ty­vo pa­dė­ti mums – tai bu­vo tik­ra ar­ti­mo mei­lė ir krikš­čio­niš­ko so­li­da­ru­mo tar­nys­tė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas