„Santaka“ / Alternatyvios veiklos galimybės kaime – dar didesnės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:48

Dalinkitės:  Alternatyvios veiklos galimybės kaime – dar didesnės

Šiuo me­tu vėl ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veiklos“.

Pa­gal šią prie­mo­nę ski­ria­ma pa­ra­ma lei­džia pa­reiš­kė­jams, ne­nut­rau­kiant že­mės ūkio veik­los, už­siim­ti pa­pil­do­ma veik­la ir gau­ti iš jos pa­ja­mų, taip ge­ri­nant sa­vo, šei­mos na­rių ir ki­tų kai­mo gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.


Pa­ra­ma – ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms


Rug­sė­jo 29 d. že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius pa­si­ra­šė įsa­ky­mus, ku­riais pa­tvir­ti­no nau­ją­sias prie­mo­nės „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, taip pat – ir su­pap­ras­tin­tą­sias. Jo­mis va­do­vau­jan­tis bus ver­ti­na­mos šio šau­ki­mo me­tu pa­teik­tos pa­raiš­kos.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to Al­ter­na­ty­vio­sios veik­los sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ži­vi­lė Šu­ky­tė pa­brė­žė, kad nau­jo­sio­se prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se pra­plės­tas ga­li­mų pa­reiš­kė­jų są­ra­šas.

„Nuo šiol pa­ra­mos pa­gal šią prie­mo­nę ga­lės kreip­tis ne tik ūki­nin­kai, kai­mo gy­ven­to­jai ir la­bai ma­žos įmo­nės, bet ir ma­žos bei vi­du­ti­nės įmo­nės, re­gist­ruo­tos ir vei­kian­čios kai­mo vie­to­vė­se bei iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo už­sii­man­čios že­mės ūkio veik­la“, – paaiš­ki­no vyr. spe­cia­lis­tė.


Nau­ji rei­ka­la­vi­mai


Ž. Šu­ky­tė sa­kė, kad pa­reiš­kė­jams, sie­kian­tiems pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, bū­ti­na ži­no­ti ir nau­jo­sio­se tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tus rei­ka­la­vi­mus.

Pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, pa­reiš­kė­jai pri­va­lo ne ma­žiau kaip 12 mė­ne­sių ne­pert­rau­kia­mai iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos vers­tis že­mės ūkio veik­la ir gau­ti iš jos ne ma­žiau kaip 50 pro­c. vi­sų per šį lai­ko­tar­pį pa­reiš­kė­jo gau­tų ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­mų.

Taip pat rei­ka­lau­ja­ma, jog pa­reiš­kė­jas bū­tų re­gist­ra­vęs že­mės ūkio val­dą, ku­rios dy­dis ne ma­žiau kaip 12 mė­ne­sių ne­pert­rau­kia­mai iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri bū­ti pri­ly­gi­na­mas ne ma­žes­niam kaip 1 eu­ro­pi­nio dy­džio vie­ne­tui (EDV).

Svar­bu ži­no­ti, kad pa­reiš­kė­jas, pre­ten­duo­jan­tis gau­ti pa­ra­mą pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, ne­pri­va­lo at­si­sa­ky­ti iki šiol vyk­dy­tos že­mės ūkio veik­los – rei­ka­lau­ja­ma, jog bent jau pa­gal šią prie­mo­nę įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas bū­tų su­si­jęs su ne že­mės ūkio vers­lo ska­ti­ni­mu.


Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ir dy­dis ne­pa­ki­to


Pa­reiš­kė­jams, pre­ten­duo­jan­tiems gau­ti pa­ra­mą pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, tai­ko­mas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – iki 65 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.

Jei pro­jek­tas skir­tas tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mui numatytiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas tie­sio­giai su tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mu su­si­ju­sioms in­ves­ti­ci­joms pa­deng­ti ga­li siek­ti iki 75 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.

Pa­ra­ma ski­ria­ma tiek su­pap­ras­tin­tie­siems, tiek di­des­nės ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Pa­gal su­pap­ras­tin­tą­ją tvar­ką di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma, į ku­rią ga­li pre­ten­duo­ti pa­reiš­kė­jai, sie­kia iki 260 tūkst. li­tų. Tuo at­ve­ju, jei pa­ra­mos krei­pia­si kai­mo gy­ven­to­jas, al­ter­na­ty­viuo­ju vers­lu be­si­ver­čian­tis pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą ar nuo­la­ti­nio Lie­tu­vos gy­ven­to­jo in­di­vi­dua­lio­sios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mą, di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma jo vyk­do­miems pro­jek­tams ga­li siek­ti iki 207 tūkst. li­tų.

Di­des­nės ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti iki 2010 m. gruo­džio 31 d. di­džiau­sia ga­li­ma skir­ti pa­ra­mos su­ma – iki 1,7 mln. Lt (iš­sky­rus ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos kai­mo vie­to­vė­se vys­ty­mo pro­jek­tus, ku­riems įgy­ven­din­ti di­džiau­sia ga­li­ma skir­ti pa­ra­mos su­ma – iki 690 tūkst. Lt). Į pa­ra­mą, skir­tą di­des­nės nei 260 tūkst. Lt ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, ne­ga­li pre­ten­duo­ti kai­mo gy­ven­to­jai, ne­stei­gian­tys įmo­nės ir dir­ban­tys pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą ar nuo­la­ti­nio Lie­tu­vos gy­ven­to­jo in­di­vi­dua­lio­sios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mą.


Išp­lės­tas re­mia­mų veik­lų są­ra­šas


Pat­vir­ti­nus nau­jas tai­syk­les, pa­ra­ma pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ ta­po dar pa­trauk­les­nė, nes iš­plės­tas re­mia­mų ne že­mės ūkio veik­los rū­šių są­ra­šas.

Jis pa­si­pil­dė pa­ra­ma maž­me­ni­nės pre­ky­bos pro­jek­tams. Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti re­mia­ma maž­me­ni­nė pre­ky­ba vai­siais, uo­go­mis, mė­sa ir mė­sos pro­duk­tais, duo­na ir jos ga­mi­niais, pie­no pro­duk­tais, gė­lė­mis, sėk­lo­mis, bui­ti­niu skys­tuo­ju ku­ru, mal­ko­mis, teks­ti­lės, me­ta­lo ga­mi­niais ir kt.

Ta­čiau pa­ra­ma tei­kia­ma tik tuo at­ve­ju, jei pa­reiš­kė­jas už­sii­ma ar už­siims šios pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir sa­vo ar ke­le­to Lie­tu­vos ūki­nin­kų ar­ba že­mės ūkio veik­la už­sii­man­čių įmo­nių pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją par­da­vi­nės spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se.

Nau­ja ir tai, kad pa­reiš­kė­jai ga­lės teik­ti pro­jek­tus, skir­tus pri­va­čių iki­mo­kyk­li­nio ir (ar­ba) prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo įstai­gų, (lop­še­lių, lop­še­lių-dar­že­lių, dar­že­lių), vai­kų die­nos prie­žiū­ros cent­rų, sta­cio­na­rių slau­gos įstai­gų plėt­rai bei sta­cio­na­rių pa­gy­ve­nu­sių ir neį­ga­lių­jų as­me­nų glo­bos, ne­su­si­ju­sios su ap­gy­ven­di­ni­mu, so­cia­li­nio dar­bo su pa­gy­ve­nu­siais ir neį­ga­liai­siais as­me­ni­mis pa­slau­gų tei­ki­mui or­ga­ni­zuo­ti.


Pa­raiš­kų tei­ki­mo lai­kas – fik­suo­tas


Pa­raiš­kos pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ ren­ka­mos iki lapk­ri­čio 11 d.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos sve­tai­nė­je www.zum.lt.Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk. 6995


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas