„Santaka“ / Ištuštėjusioje Pašeimenių mokykloje įsikurs universalus daugiafunkcis centras

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:40

Dalinkitės:  


Mo­kyk­lai ta­pus uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cent­ru, čia ras sau įdo­mios veik­los įvai­raus am­žiaus pa­šei­me­nie­čiai.

Autorės nuotr.


Ištuštėjusioje Pašeimenių mokykloje įsikurs universalus daugiafunkcis centras

Birutė NENĖNIENĖ

Pas­to­vu­mas ir kai­ta

Nuo ra­jo­no ir se­niū­ni­jos cent­rų ge­ro­kai nu­to­lu­sios Pa­šei­me­nių gy­ven­vie­tės pa­kraš­ty­je, se­na­me dviaukš­čia­me na­me, kle­ga vai­kys­tė. Šio kraš­to sen­bu­vės, stu­di­jų lai­kų bend­ra­kur­sės mo­ky­to­jos Li­na Sau­kai­tie­nė ir Bi­ru­tė Grup­kai­tie­nė jau 36-erius me­tus mo­ko šio nuo­ša­laus kai­mo vai­kus. Šie­met mo­ki­nu­kų yra per dvi­de­šimt. Ang­lų kal­bos, kū­no kul­tū­ros ir šo­kių at­vyks­ta pa­mo­ky­ti Auš­ri­nė Bo­ty­rie­nė, ti­ky­bos – vie­nuo­lė Da­lia Dep­šy­tė.

Mo­ky­to­ja L. Sau­kai­tie­nė vi­sai ne­juo­kau­ja, kad šio­je ug­dy­mo įstai­go­je „užsibuvusi“ nuo vai­kys­tės. Mat ji pa­ti nuo pir­mos kla­sės lan­kė ir pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jo Pa­šei­me­nių mo­kyk­lo­je.

Bu­vo me­tai, kai čia mo­kė­si ne­to­li dvie­jų šim­tų vai­kų iš ap­lin­ki­nių vie­to­vių. Ne vien dėl švie­ti­mo re­for­mos, bet ir dėl ma­žė­jan­čio vai­kų skai­čiaus prieš ke­le­tą me­tų ši mo­kyk­la iš sa­va­ran­kiš­kos įstai­gos vir­to bu­vu­sios Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los sky­riu­mi, da­bar ant­ri me­tai yra ta­pu­si Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi.


Nau­jo­vės neap­len­kė


Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je dir­ba­ma to­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kios „paveldėtos“ iš praei­ties: pa­tal­pos šil­do­mos kros­ni­mis, nau­do­ja­ma­si lau­ko tua­le­tu.

Prieš ke­le­rius me­tus, lai­mė­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, Pa­šei­me­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je bu­vo įreng­tas in­for­ma­ci­nis cent­ras, pri­jung­tas in­ter­ne­tas. Pa­si­bai­gus pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­kui, ne­gau­ta lė­šų jam pra­tęs­ti, to­dėl ne­li­ko ir kai­mo bend­ruo­me­nę pra­džiu­gi­nu­sio in­ter­ne­ti­nio ry­šio, te­ko iš­komp­lek­tuo­ti kom­piu­te­rius. Bet mo­ky­to­ja L. Sau­kai­tie­nė pa­ten­kin­ta bent tuo, kad praė­ju­siais me­tais už dar­bą pa­gal nau­jas ug­dy­mo pro­gra­mas kaip pa­ska­ti­ni­mą ga­vo ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį. Jei ne vie­no­kiu, tai ki­to­kiu ke­liu pa­žan­ga pa­šei­me­nie­čių neap­len­kia.

Mo­ky­to­jos ir ki­ti bend­ruo­me­nės na­riai iš anks­čiau mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kiu­sių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų yra gir­dė­ję apie lau­kian­čias di­des­nes per­mai­nas. Pa­šei­me­nių mo­kyk­los pa­sta­tas bus re­no­vuo­ja­mas ir pri­tai­ko­mas pla­tes­nėms reik­mėms bei taps uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cent­ru.


Su­do­mi­no pro­jek­tas


Akstiną to­kiai nau­jo­vei įgy­ven­din­ti šių me­tų pra­džio­je da­vė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras, pa­tvir­ti­nęs cent­rų stei­gi­mo ap­ra­šą. Pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti „Mo­kyk­lų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mos plius“ pro­jek­tas „Uni­ver­sa­lių dau­gia­funk­cių cent­rų stei­gi­mas ir plėt­ra“. Pa­raiš­kas dėl uni­ver­sa­lių dau­gia­funk­cių cent­rų stei­gi­mo sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­kia Cent­ri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai.

Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­ta 87,8 mln. li­tų iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to. Šis pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas 2011–2012 me­tais. Pla­nuo­ja­ma, kad 2012 me­tais bus įkur­ti ar mo­der­ni­zuo­ti 76 uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ciai cent­rai (UDC).

No­rint įkur­ti UDC, pa­gal at­ran­kos kri­te­ri­jus rei­kia, kad kai­mo gy­ven­vie­tė­je bū­tų ne dau­giau kaip tūks­tan­tis gy­ven­to­jų, kad cent­ras vyk­dy­tų iki­mo­kyk­li­nio ir (ar) prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, teik­tų ki­tą ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą. Taip pat kai­me tu­ri bū­ti tin­ka­mos pa­tal­pos. Pa­šei­me­nių at­ve­ju tai bū­tų reor­ga­ni­zuo­ta mo­kyk­la.

Re­mian­tis 2007 me­tų Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne ga­li bū­ti įkur­ti še­ši uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ciai cent­rai.Bus stei­gia­mi du cent­rai


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo spren­di­mu šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį pri­ta­rė dvie­jų uni­ver­sa­lių dau­gia­funk­cių cent­rų Kark­li­nių ir Pa­šei­me­nių kai­muo­se stei­gi­mui, pro­jek­tų ren­gi­mui bei įgy­ven­di­ni­mui. Kar­tu pri­tar­ta siū­ly­mui iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ti lė­šų (15 pro­c. bend­ros pro­jek­to ver­tės) pro­jek­tams iš da­lies fi­nan­suo­ti, jie įtrauk­ti į Sa­vi­val­dy­bės plėt­ros stra­te­gi­nį pla­ną.

Pak­laus­ta apie šio pro­jek­to ei­gą, In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ode­ta Luš­či­kaus­kie­nė paaiš­ki­no, jog prieš tei­kiant pa­raiš­ką re­gio­no plėt­ros ta­ry­bai at­lie­ka­mi rei­ka­lin­gi pa­ren­gia­mie­ji „na­mų darbai“: ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, rei­ka­lin­ga do­ku­men­ta­ci­ja ir kt.

Me­tų pra­džio­je Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Pa­šei­me­niuo­se gy­ve­no 385, Kark­li­niuo­se – 478 gy­ven­to­jai. Abie­jo­se gy­ven­vie­tė­se UDC steig­ti bus pri­tai­ky­tos čia esan­čios mo­kyk­los.

Kal­bant apie Pa­šei­me­nių kai­mo per­spek­ty­vą, ge­gu­žės mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės pa­reng­ta­me pro­jek­ti­nia­me pa­siū­ly­me fi­nan­sa­vi­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to gau­ti paaiš­kin­ta, jog čia stei­gia­mas UDC vyk­dys vai­kų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir suau­gu­sių­jų švie­ti­mo pro­gra­mas, taip pat – švie­ti­mo pa­gal­bos, sa­viš­vie­tos, pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo, pra­mo­gi­nes, vai­kų ir suau­gu­sių me­ni­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mo pro­gra­mas. Švie­ti­mo veik­la su­da­rys ne ma­žiau kaip 60 pro­c. vi­sos cent­ro vyk­do­mos veik­los.

Ko­dėl tiks­lin­ga cent­rą steig­ti bū­tent Pa­šei­me­niuo­se, pa­grin­džia at­lik­ta ana­li­zė.

Šis kai­mas nuo ra­jo­no cent­ro nu­to­lęs net 21 ki­lo­met­rą. Kaip ir vi­so ra­jo­no, taip ir Pa­šei­me­nių kai­mo pa­grin­di­nės pro­ble­mos yra ne­dar­bas, au­gan­tis so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų skai­čius. Vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos pe­si­mis­tiš­kai ver­ti­na gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ne­tu­ri rea­lių ga­ran­ti­jų dėl atei­ties.

Pa­šei­me­nių kai­me men­kai iš­spręs­tos lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo pro­ble­mos, lais­va­lai­kio or­ga­ni­za­to­rių veik­la nė­ra orien­tuo­ta į jau­ni­mo po­rei­kius. Se­nos tra­di­ci­jos nyks­ta, o nau­jos ne­pri­gy­ja. Tad uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cent­re nu­ma­to­mos švie­čia­mo­sios, kul­tū­ri­nės pro­gra­mos bei pa­slau­gos paį­vai­rins žmo­nių gy­ve­ni­mą, pa­ska­tins da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nėje veikloje, švies­tis, bend­rau­ti.

Nu­ma­to­ma, kad pa­ren­gus in­ves­ti­ci­nį ir tech­ni­nį pro­jek­tus, at­li­kus jų eks­per­ti­zę, bus pra­dė­ta pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja. Pre­li­mi­na­riai pro­jek­tą ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti iki 2012 me­tų pa­bai­gos.

Pa­šei­me­nių UDC įkur­ti rei­ka­lin­ga su­ma – 1 152 679 Lt, iš šios su­mos di­džią­ją da­lį – 979 777 Lt – su­da­rys Eu­ro­pos Są­jun­gos struktūrinių fon­dų lė­šos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepavykęs jėgainių verslas atskleidė užkastas paslaptis
* Gedulo ir vilties dieną – gyvi tremtinių liudijimai
* Bitės neša ne tik medų, bet ir... sielos ramybę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „špokas“?
Špokas – nevartotina svetimybė. Taigi uogas lesa ne špokai, o varnėnai.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas