„Santaka“ / Ir Vilkaviškyje aidės varinės dūdos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:38

Dalinkitės:  


Vai­kus į pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­rą pra­dė­jęs bur­ti Sau­lius Mic­ke­vi­čius ti­ki, kad Vil­ka­viš­kis tu­rės kuo di­džiuo­tis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Ir Vilkaviškyje aidės varinės dūdos

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tų, ku­rie bent kar­tą klau­sėsi pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mos pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro mu­zi­kos, tik­rai ne­rei­kia įti­ki­nė­ti, kad ji už­bu­ria ir pri­kaus­to. Ky­bar­tie­čiams tas iš­kil­min­go pa­to­so ir pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo or­kest­ru jaus­mas pui­kiai ži­no­mas. Tik ar tai su­voks vil­ka­viš­kie­čiai?


Ko­lek­ty­vas iši­ro


Ve­da­mam to­kios min­ties pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro „Ky­bar­tai“ kon­cert­meis­te­riui Sau­liui Mic­ke­vi­čiui ki­lo idė­ja ir Vil­ka­viš­ky­je su­bur­ti sa­vą or­kest­rą. Jau dau­giau nei de­šimt­me­tį Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­tis bu­vęs ky­bar­tie­tis, nuo­lat va­ži­nė­jan­tis į or­kest­ro re­pe­ti­ci­jas, no­rė­tų, kad tą džiaugs­mą ir pa­si­di­džia­vi­mą gro­ti or­kest­re pa­jus­tų ir ra­jo­no cent­ro vai­kai. Juk sa­vą or­kest­rą, gy­vuo­jan­tį jau pen­kis de­šimt­me­čius, tu­ri ne tik Ky­bar­tai.

Pas­ta­ro­jo or­kest­ro pū­ti­kų jau­no­ji kar­ta jau su­bū­rė or­kest­rė­lius Vir­ba­ly­je, Viš­ty­ty­je (viš­ty­tiš­kiams taip pat va­do­vau­ja S. Mic­ke­vi­čius). O vy­res­nės kar­tos vil­ka­viš­kie­čiai ­ga­li tik pri­si­min­ti lai­kus, kai kaž­ka­da, prieš ke­lis de­šimt­me­čius, ra­jo­no cent­re su­bur­tas or­kest­ras gro­jo ne blo­giau nei Ky­bar­tų. Ta­čiau va­do­vų kai­ta pa­da­rė sa­vo: Vil­ka­viš­kio or­kest­ras iši­ro, o An­ta­no Zie­go­rai­čio va­do­vau­ja­mi „Ky­bar­tai“ už­li­po į gar­siau­sias sce­nas ir pel­nė pres­ti­žiš­kiau­sius ap­do­va­no­ji­mus.


Bu­ria vai­kus


Da­bar vil­ka­viš­kie­čiams at­si­ra­do ga­li­my­bė vėl su­bur­ti sa­vą or­kest­rą. Va­do­vas Sau­lius kant­riai ren­ka 4–6 kla­sių mo­ki­nius, ku­rie no­rė­tų gro­ti. Šiuo me­tu į už­siė­mi­mus jau vaikš­to apie trys de­šim­tys ber­niu­kų ir mer­gai­čių. Ta­čiau va­do­vas no­rė­tų su­bur­ti rim­tą, di­džiu­lį or­kest­rą, kur bū­tų gro­ja­ma įvai­riais pu­čia­mai­siais, mu­ša­mai­siais, gal­būt ne­tgi bo­si­ne gi­ta­ra. Tad no­rin­tieji, ypač jau­nes­nie­ji, vis dar lau­kia­mi ir iki Naujųjų metų gali pradėti lankyti orkestro repeticijas (va­do­vo tel. 8 614 32 688).

Sau­lius ne­sle­pia, kad su­si­rin­kus vai­kams, ku­rie nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­bu­vo pri­si­lie­tę prie mu­zi­kos, grei­to re­zul­ta­to ti­kė­tis ne­ga­li­ma. Ne­bent kiek­vie­nas tu­rė­tų po at­ski­rą mo­ky­to­ją. Drau­ge kon­cer­tuo­ti or­kest­ras ga­lės tik po po­ros me­tų. Tiek lai­ko truks, kol re­pe­tuo­da­mi du tris kar­tus per sa­vai­tę vai­kai iš­moks ne tik pa­žin­ti na­tas, tai­syk­lin­gai pūs­ti inst­ru­men­tą, bet ir gro­ti taip, kad ne­bū­tų gė­da pa­si­ro­dy­ti vie­šu­mo­je.

Vil­ka­viš­kie­čiai vai­kai ne­daug ži­no apie pu­čia­muo­sius inst­ru­men­tus, to­dėl pa­klaus­ti, kuo no­rė­tų gro­ti, dau­ge­lis ­ži­no­jo tik sak­so­fo­ną. Ta­čiau va­do­vas nea­be­jo­ja, kad po ke­lių už­siė­mi­mų vai­kai pa­mėgs ir ki­tus inst­ru­men­tus, nes kiek­vie­nas jų or­kest­re la­bai svar­bus.


Tin­ka vi­siems


S. Mic­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog vi­si pu­čia­mie­ji inst­ru­men­tai tin­ka tiek ber­niu­kams, tiek mer­gai­tėms. Ne­bent di­džiu­lės tū­bos smul­ku­tė mer­gai­čiu­kė pa­pras­čiau­siai ne­pa­neš­tų. Ta­čiau pa­ts tū­ba gro­jan­tis Sau­lius pri­si­me­na, kaip „Ky­bar­tai“ tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je kon­cer­ta­vo drau­ge su šve­dų or­kest­ru. Ša­lia sė­dė­ju­si mo­te­ris pui­kiai pū­tė tū­bą. Nau­jo kū­ri­nio ne­spė­jęs ge­rai iš­mok­ti S. Mic­ke­vi­čius pa­si­ju­to la­bai ne­pa­to­giai ir puo­lė re­pe­tuo­ti, kad tik neat­si­lik­tų nuo šve­dės.

Kol kas ne­bu­vo nė vie­no vai­ko, ku­riam va­do­vas pa­sa­ky­tų, jog gro­ti or­kest­re šis ne­su­ge­bės. Va­do­vas džiau­gia­si vi­sais, ku­rie atė­jo ir su­si­do­mė­jo.

– Sup­ran­ta­ma, mu­zi­ki­nė klau­sa rei­ka­lin­ga, ta­čiau to­kių, ku­rie jos iš­vis ne­tu­rė­tų, pa­si­tai­ko la­bai re­tai, – įsi­ti­ki­nęs S. Mic­ke­vi­čius.


Pra­no­ko lū­kes­čius


Pats S. Mic­ke­vi­čius or­kest­re gro­ja nuo 5-os kla­sės, ir taip – jau 28 me­tai. Gy­ven­da­mas Ky­bar­tuo­se, jis nuo ma­žu­mės bu­vo už­si­krė­tęs tuo ge­ruo­ju „or­kest­ro vi­ru­su“, ku­riuo šia­me mies­te­ly­je per­ser­ga ko­ne kas ant­ras. Sau­lius ne­sle­pia, kad ir jam, kaip dau­ge­liui vai­kų, iš pra­džių bu­vo nuo­bo­do­ka mo­ky­tis gro­ti, nes no­rė­jo­si grei­to re­zul­ta­to. Be to, kaip ir dau­ge­liui ber­niu­kų, bu­vo pa­vy­du žiū­rė­ti į tuos, ku­rie vi­sa­da lais­vi ir da­ro, ką no­ri. Ta­čiau vė­liau tai, ką jis pa­ty­rė su or­kest­ru, pra­no­ko vi­sus lū­kes­čius.

Griež­to va­do­vo mo­ko­mi pū­ti­kai iš­mo­ko ne tik pui­kiai val­dy­ti inst­ru­men­tą, bet ir dis­cip­li­nos, at­sa­ko­my­bės, sa­va­ran­kiš­ku­mo, tvar­kos. O to vaikams ir paaug­liams la­bai rei­kė­jo. Be to, or­kest­ro ko­lek­ty­vas taip su­si­gy­ve­no, kad vai­kai, o vė­liau – ir suau­gę vy­rai re­pe­ti­ci­jų tie­siog lauk­da­vo.

Da­bar pa­gro­ti su or­kest­ru daž­nai su­grįž­ta ne tik stu­den­tai, bet jau se­niai iš Ky­bar­tų iš­vy­kę, ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys vy­rai. Kai ku­rie bu­vę or­kest­ran­tai su­bū­rė sa­vo ko­lek­ty­vus ir dau­ge­lis be „dū­dos“ jau neį­si­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo.


Rei­kia tra­di­ci­jos


Sau­lius ti­ki­si, kad jo va­do­vau­ja­mas or­kest­ras taps tuo trau­kos ob­jek­tu, ku­riuo džiaug­sis ne tik pa­tys mu­zi­kan­tai, jų tė­vai, bet ir vi­sa mies­to bend­ruo­me­nė, kad il­gai­niui or­kest­ras taps ne vien vai­kų, bet ir jų tė­vų ko­lek­ty­vu. O jo at­lie­ka­ma mu­zi­ka skam­bės ir vie­tos ren­gi­niuo­se, ir res­pub­li­ki­niuo­se ar gal net tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se. Siek­ti to, kas ge­riau­sia, sa­vo išug­dy­tus or­kest­ran­tus iš­mo­kė maest­ro An­ta­nas Zie­go­rai­tis.

Ku­ria­mo or­kest­ro va­do­vas ži­no, kad vien jo en­tu­ziaz­mo pa­siek­ti pui­kiam re­zul­ta­tui ne­pa­kaks. Rei­kės ir tė­vų, ir vi­sos bend­ruo­me­nės pa­lai­ky­mo. Ge­ro or­kest­ro per me­tus ar dvejus ne­su­bur­si. Tu­ri su­si­klos­ty­ti tra­di­ci­jos. Ta­čiau ta­da, kai Vil­ka­viš­kio gat­vė­mis mar­ši­ruos sa­vas or­kest­ras, o J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je ne­­tilps no­rin­tieji jo pa­klau­sy­ti, vil­ka­viš­kie­čiai pa­jus tai, kuo jau ke­lis de­šimt­me­čius di­džiuo­ja­si ir sa­vo mies­te­lio var­dą gar­si­na ky­bar­tie­čiai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas