„Santaka“ / Ekologiškos ūkininkų produkcijos Lietuvai... nereikia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:30

Dalinkitės:  


Nepaisydamas įvairių nesklandumų Algis Dirmeikis pasiryžęs ir toliau ekologiškai ūkininkauti.

Autoriaus nuotr.


Ekologiškos ūkininkų produkcijos Lietuvai... nereikia

VšĮ „Ekoag­ros“ res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Pa­žan­giau­sias eko­lo­gi­nis ūkis“ tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­jo ge­riau­sius eko­lo­gi­nius ūkius. Šiais me­tais tarp no­mi­nuo­tų­jų bu­vo ir du Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ūkiai – Ge­noe­fos Mas­ke­liū­nie­nės iš Bart­nin­kų seniūnijos Lakš­tu­čių kai­mo bei Al­gio Dir­mei­kio iš Gi­žų seniūnijos Dab­ra­vo­lės kai­mo.


Ūki­nin­kau­ja dėl įsi­ti­ki­ni­mų


Nuo 1992 m. Gi­žų se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Al­gis Dir­mei­kis eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją pra­dė­jo au­gin­ti šiek tiek dau­giau nei prieš tre­jus me­tus. Pa­gal Kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­mą 100 ha plo­te ja­vus au­gi­nan­tis vy­riš­kis ti­ki­na, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis, nu­lė­mu­si to­kį pa­si­rin­ki­mą, bu­vo ne di­des­nės iš­mo­kos, o as­me­ni­niai įsi­ti­ki­ni­mai. „Taip, ne­neig­siu, iš­mo­kos tu­rė­jo ne­ma­žai įta­kos ma­no ap­si­spren­di­mui, bet la­biau­siai pa­vei­kė no­ras au­gin­ti svei­ką pro­duk­ci­ją“, – pri­si­pa­ži­no A. Dir­mei­kis.

Vy­ras paaiš­ki­no, jog eko­lo­gi­niam ja­vų ūkiui ski­ria­mos iš­mo­kos šiuo me­tu sie­kia šiek tiek dau­giau nei 700 Lt už hek­ta­rą. Pa­sak gi­žie­čio, jei­gu jis bū­tų pra­dė­jęs eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti me­tais anks­čiau, šiuo me­tu gau­tų dvi­gu­bai di­des­nes iš­mo­kas, nes bū­tų spė­jęs pa­si­nau­do­ti Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pro­gra­ma.


Rei­ka­la­vi­mai kei­čia­si


Gi­žų se­niū­ni­jos ūki­nin­kas tei­gė, jog tu­rint eko­lo­gi­nį ūkį sun­kiau­sia yra lai­ky­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų. Juk to­kia­me ūky­je ne­ga­li­ma nau­do­ti nei che­mi­ka­lų, nei trą­šų. Pak­laus­tas, ar ne­sun­ku ko­vo­ti su pikt­žo­lė­mis, vy­ras tei­gė, kad tai da­ry­ti nė­ra leng­va. „Šiuo me­tu tu­riu įsi­gi­jęs spe­cia­lias eko­lo­gi­niam ūki­nin­ka­vi­mui skir­tas akė­čias – pra­ktiš­kai tik jo­mis nau­do­da­ma­sis ir ko­vo­ju su įvai­rio­mis pikt­žo­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis.

Ūki­nin­kas pri­si­mi­nė, kad pra­džio­je ver­tė­si ne tik au­ga­li­nin­kys­te, bet ir gy­vu­li­nin­kys­te, ta­čiau rei­ka­la­vi­mai eko­lo­gi­niam gal­vi­jų ūkiui nuo­lat kei­tė­si, to­dėl nu­spren­dė jo at­si­sa­ky­ti. „Jau pu­sant­rų me­tų ne­lai­kau nė vie­no gal­vi­jo. Kai pa­siū­lė ser­ti­fi­kuo­ti gy­vu­lius, iš pra­džių apie tai net ne­gal­vo­jau, bet vė­liau su­ti­kau. Ta­čiau pa­si­ra­šius su­tar­tį kas­met at­si­ras­da­vo vis nau­jų rei­ka­la­vi­mų. No­rint ir to­liau lai­ky­ti gal­vi­jus, rei­kė­jo re­konst­ruo­ti vi­są tvar­tą, o tai bū­tų ne­ma­žai kai­na­vę“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Jis ti­ki­no, kad bū­tent pa­si­kei­tę rei­ka­la­vi­mai ir at­gra­sė nuo no­ro to­liau lai­ky­ti gy­vu­lius. „Ma­nau, jog su­tar­tis ir yra tam, kad pa­si­ra­šius ją rei­kia lai­ky­tis nu­ma­ty­tų są­ly­gų. Ne tik mes, žem­dir­biai, privalome taip elg­tis, bet ir tie, su ku­riais su­tar­tis pasirašome. Kiek­vie­nas tu­ri­me vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, o ne juos keis­ti“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Dir­mei­kis.


Eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ne­rei­kia


Eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­tys žem­dir­biai su­si­du­ria ne tik su ga­nė­ti­nai su­dė­tin­gų rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si są­ly­go­mis, bet ir su užau­gin­tos pro­duk­ci­jos rea­li­za­vi­mo pro­ble­mo­mis.

„Dar ta­da, kai lai­kiau gal­vi­jus, ban­džiau ieš­ko­ti, kas su­pirk­tų eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją. De­ja, mū­sų ša­ly­je to­kių su­pir­kė­jų neat­si­ra­do, tad tek­da­vo ją par­duo­ti toms pa­čioms įmo­nėms, ku­rios su­pirk­da­vo gy­vu­lius ir iš ki­tų ūki­nin­kų, ne­tu­rin­čių eko­lo­gi­nio ūkio“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis. Vy­ras tei­gė, kad iš pra­džių jam pa­si­ro­dė la­bai keis­ta, jog nie­kas ne­kreip­da­vo dė­me­sio į tai, ar gal­vi­jas užau­gin­tas eko­lo­gi­nia­me ūky­je, ar įpras­ta­me, – jų su­pir­ki­mo kai­nos ne­si­skir­da­vo. „Bu­vo la­bai liūd­na, kad vi­sa gau­na­ma pro­duk­ci­ja – pie­nas ir mė­sa – ke­liau­da­vo į vie­ną „bend­rą ka­ti­lą“, – kal­bė­jo ūki­nin­kas.

Su ta pa­čia pro­ble­ma vy­ras su­si­dū­rė ir siek­da­mas rea­li­zuo­ti ja­vus. Žie­mi­nius bei va­sa­ri­nius kvie­čius, mie­žius su žir­niais, pu­pas bei ru­gius au­gi­nan­tis A. Dir­mei­kis pa­sa­ko­jo, jog tik nuo per­nai vi­są pro­duk­ci­ją par­duo­da spe­cia­liai eko­lo­gi­nius ja­vus su­per­kan­čiai įmo­nei „Age­ro­na“. Tie­sa, pa­sta­ro­ji vi­sus ja­vus eks­por­tuo­ja į Vo­kie­ti­ją, to­dėl eko­lo­giš­kai užau­gin­tas der­lius mū­sų ša­ly­je ne­pa­si­lie­ka. „Gai­la, bet ten­ka pri­pa­žin­ti, kad Lie­tu­vai eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ne­rei­kia. Te­ko gir­dė­ti, jog pa­sta­ruo­ju me­tu mū­sų ša­ly­je jau ke­lios žu­vų au­gi­ni­mo įmo­nės pra­dė­jo su­pirk­ti eko­lo­giš­kus ja­vus, bet tai da­ro tik la­bai ma­žais kie­kiais pa­gal sa­vo po­rei­kius“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis.

Ne­pai­sant įvai­rių ne­sklan­du­mų, vy­ras pa­si­ry­žęs ir to­liau dirb­ti tik eko­lo­gi­nia­me ūky­je. Tie­sa, pa­sak jo, įta­kos atei­ties spren­di­mui ga­li tu­rė­ti nuo­lat be­si­kei­čian­tys rei­ka­la­vi­mai bei dir­ba­mos že­mės plo­to kie­kis.


Eko­lo­gi­nių ūkių skai­čius ma­žė­ja


Šiais me­tais Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne eko­lo­gi­nę ga­my­bą vyk­do vos 32 ūkiai, iš ku­rių 10 dir­ba pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m., o 22 – pa­gal 2007–2013 m. eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­mas. Per­nai to­kių ūkių bu­vo per 50.

Pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų, pro­gno­zės ne­džiu­gi­na. Ti­kė­ti­na, jog ki­tais me­tais eko­lo­gi­nių ūkių dar su­ma­žės. To­kią si­tua­ci­ją tik­riau­siai le­mia iš­mo­kų ­ma­žė­ji­mas bei su­griež­tin­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Ma­no­ma, kad žem­dir­biai ren­ka­si eko­lo­gi­nę žem­dir­bys­tę vien dėl di­des­nių iš­mo­kų, o ne dėl tvir­to no­ro eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti.


Prii­ma­mi mo­kė­ji­mo pra­šy­mai


Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ad­mi­nist­ruo­da­ma Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pla­no prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga“, in­for­muo­ja, kad jau prii­ma­mi mo­kė­ji­mo pra­šy­mai pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pla­no prie­mo­nės „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga“ pro­gra­mą „Eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­ma“ ir „Kraš­to­vaiz­džio tvar­ky­mas“. Pa­ra­mos ga­vė­jams rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad su mo­kė­ji­mo pra­šy­mu pri­va­lo­ma pa­teik­ti pa­tvir­ti­na­mo­jo do­ku­men­to ir (ar­ba) nu­ta­ri­mo dėl eko­lo­gi­nės ga­my­bos iš­ra­šo ko­pi­jas bei ata­skai­tą iš eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio veik­los žur­na­lo apie rea­li­zuo­tą pro­duk­ci­ją. Mo­kė­ji­mo pra­šy­mus ga­li­ma teik­ti iki gruo­džio 31 d.

No­rin­tie­siems pra­dė­ti eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti Že­mės ūkio rū­mai lapk­ri­čio mė­ne­sį or­ga­ni­zuos in­for­ma­ci­nį se­mi­na­rą.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas