„Santaka“ / Ekologiškos ūkininkų produkcijos Lietuvai... nereikia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:30

Dalinkitės:  


Nepaisydamas įvairių nesklandumų Algis Dirmeikis pasiryžęs ir toliau ekologiškai ūkininkauti.

Autoriaus nuotr.


Ekologiškos ūkininkų produkcijos Lietuvai... nereikia

VšĮ „Ekoag­ros“ res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Pa­žan­giau­sias eko­lo­gi­nis ūkis“ tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­jo ge­riau­sius eko­lo­gi­nius ūkius. Šiais me­tais tarp no­mi­nuo­tų­jų bu­vo ir du Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ūkiai – Ge­noe­fos Mas­ke­liū­nie­nės iš Bart­nin­kų seniūnijos Lakš­tu­čių kai­mo bei Al­gio Dir­mei­kio iš Gi­žų seniūnijos Dab­ra­vo­lės kai­mo.


Ūki­nin­kau­ja dėl įsi­ti­ki­ni­mų


Nuo 1992 m. Gi­žų se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Al­gis Dir­mei­kis eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją pra­dė­jo au­gin­ti šiek tiek dau­giau nei prieš tre­jus me­tus. Pa­gal Kai­mo plėt­ros 2007–2013 m. eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­mą 100 ha plo­te ja­vus au­gi­nan­tis vy­riš­kis ti­ki­na, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis, nu­lė­mu­si to­kį pa­si­rin­ki­mą, bu­vo ne di­des­nės iš­mo­kos, o as­me­ni­niai įsi­ti­ki­ni­mai. „Taip, ne­neig­siu, iš­mo­kos tu­rė­jo ne­ma­žai įta­kos ma­no ap­si­spren­di­mui, bet la­biau­siai pa­vei­kė no­ras au­gin­ti svei­ką pro­duk­ci­ją“, – pri­si­pa­ži­no A. Dir­mei­kis.

Vy­ras paaiš­ki­no, jog eko­lo­gi­niam ja­vų ūkiui ski­ria­mos iš­mo­kos šiuo me­tu sie­kia šiek tiek dau­giau nei 700 Lt už hek­ta­rą. Pa­sak gi­žie­čio, jei­gu jis bū­tų pra­dė­jęs eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti me­tais anks­čiau, šiuo me­tu gau­tų dvi­gu­bai di­des­nes iš­mo­kas, nes bū­tų spė­jęs pa­si­nau­do­ti Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pro­gra­ma.


Rei­ka­la­vi­mai kei­čia­si


Gi­žų se­niū­ni­jos ūki­nin­kas tei­gė, jog tu­rint eko­lo­gi­nį ūkį sun­kiau­sia yra lai­ky­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų. Juk to­kia­me ūky­je ne­ga­li­ma nau­do­ti nei che­mi­ka­lų, nei trą­šų. Pak­laus­tas, ar ne­sun­ku ko­vo­ti su pikt­žo­lė­mis, vy­ras tei­gė, kad tai da­ry­ti nė­ra leng­va. „Šiuo me­tu tu­riu įsi­gi­jęs spe­cia­lias eko­lo­gi­niam ūki­nin­ka­vi­mui skir­tas akė­čias – pra­ktiš­kai tik jo­mis nau­do­da­ma­sis ir ko­vo­ju su įvai­rio­mis pikt­žo­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis.

Ūki­nin­kas pri­si­mi­nė, kad pra­džio­je ver­tė­si ne tik au­ga­li­nin­kys­te, bet ir gy­vu­li­nin­kys­te, ta­čiau rei­ka­la­vi­mai eko­lo­gi­niam gal­vi­jų ūkiui nuo­lat kei­tė­si, to­dėl nu­spren­dė jo at­si­sa­ky­ti. „Jau pu­sant­rų me­tų ne­lai­kau nė vie­no gal­vi­jo. Kai pa­siū­lė ser­ti­fi­kuo­ti gy­vu­lius, iš pra­džių apie tai net ne­gal­vo­jau, bet vė­liau su­ti­kau. Ta­čiau pa­si­ra­šius su­tar­tį kas­met at­si­ras­da­vo vis nau­jų rei­ka­la­vi­mų. No­rint ir to­liau lai­ky­ti gal­vi­jus, rei­kė­jo re­konst­ruo­ti vi­są tvar­tą, o tai bū­tų ne­ma­žai kai­na­vę“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Jis ti­ki­no, kad bū­tent pa­si­kei­tę rei­ka­la­vi­mai ir at­gra­sė nuo no­ro to­liau lai­ky­ti gy­vu­lius. „Ma­nau, jog su­tar­tis ir yra tam, kad pa­si­ra­šius ją rei­kia lai­ky­tis nu­ma­ty­tų są­ly­gų. Ne tik mes, žem­dir­biai, privalome taip elg­tis, bet ir tie, su ku­riais su­tar­tis pasirašome. Kiek­vie­nas tu­ri­me vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, o ne juos keis­ti“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Dir­mei­kis.


Eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ne­rei­kia


Eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­tys žem­dir­biai su­si­du­ria ne tik su ga­nė­ti­nai su­dė­tin­gų rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si są­ly­go­mis, bet ir su užau­gin­tos pro­duk­ci­jos rea­li­za­vi­mo pro­ble­mo­mis.

„Dar ta­da, kai lai­kiau gal­vi­jus, ban­džiau ieš­ko­ti, kas su­pirk­tų eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją. De­ja, mū­sų ša­ly­je to­kių su­pir­kė­jų neat­si­ra­do, tad tek­da­vo ją par­duo­ti toms pa­čioms įmo­nėms, ku­rios su­pirk­da­vo gy­vu­lius ir iš ki­tų ūki­nin­kų, ne­tu­rin­čių eko­lo­gi­nio ūkio“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis. Vy­ras tei­gė, kad iš pra­džių jam pa­si­ro­dė la­bai keis­ta, jog nie­kas ne­kreip­da­vo dė­me­sio į tai, ar gal­vi­jas užau­gin­tas eko­lo­gi­nia­me ūky­je, ar įpras­ta­me, – jų su­pir­ki­mo kai­nos ne­si­skir­da­vo. „Bu­vo la­bai liūd­na, kad vi­sa gau­na­ma pro­duk­ci­ja – pie­nas ir mė­sa – ke­liau­da­vo į vie­ną „bend­rą ka­ti­lą“, – kal­bė­jo ūki­nin­kas.

Su ta pa­čia pro­ble­ma vy­ras su­si­dū­rė ir siek­da­mas rea­li­zuo­ti ja­vus. Žie­mi­nius bei va­sa­ri­nius kvie­čius, mie­žius su žir­niais, pu­pas bei ru­gius au­gi­nan­tis A. Dir­mei­kis pa­sa­ko­jo, jog tik nuo per­nai vi­są pro­duk­ci­ją par­duo­da spe­cia­liai eko­lo­gi­nius ja­vus su­per­kan­čiai įmo­nei „Age­ro­na“. Tie­sa, pa­sta­ro­ji vi­sus ja­vus eks­por­tuo­ja į Vo­kie­ti­ją, to­dėl eko­lo­giš­kai užau­gin­tas der­lius mū­sų ša­ly­je ne­pa­si­lie­ka. „Gai­la, bet ten­ka pri­pa­žin­ti, kad Lie­tu­vai eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ne­rei­kia. Te­ko gir­dė­ti, jog pa­sta­ruo­ju me­tu mū­sų ša­ly­je jau ke­lios žu­vų au­gi­ni­mo įmo­nės pra­dė­jo su­pirk­ti eko­lo­giš­kus ja­vus, bet tai da­ro tik la­bai ma­žais kie­kiais pa­gal sa­vo po­rei­kius“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­mei­kis.

Ne­pai­sant įvai­rių ne­sklan­du­mų, vy­ras pa­si­ry­žęs ir to­liau dirb­ti tik eko­lo­gi­nia­me ūky­je. Tie­sa, pa­sak jo, įta­kos atei­ties spren­di­mui ga­li tu­rė­ti nuo­lat be­si­kei­čian­tys rei­ka­la­vi­mai bei dir­ba­mos že­mės plo­to kie­kis.


Eko­lo­gi­nių ūkių skai­čius ma­žė­ja


Šiais me­tais Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne eko­lo­gi­nę ga­my­bą vyk­do vos 32 ūkiai, iš ku­rių 10 dir­ba pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m., o 22 – pa­gal 2007–2013 m. eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­mas. Per­nai to­kių ūkių bu­vo per 50.

Pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų, pro­gno­zės ne­džiu­gi­na. Ti­kė­ti­na, jog ki­tais me­tais eko­lo­gi­nių ūkių dar su­ma­žės. To­kią si­tua­ci­ją tik­riau­siai le­mia iš­mo­kų ­ma­žė­ji­mas bei su­griež­tin­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai. Ma­no­ma, kad žem­dir­biai ren­ka­si eko­lo­gi­nę žem­dir­bys­tę vien dėl di­des­nių iš­mo­kų, o ne dėl tvir­to no­ro eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti.


Prii­ma­mi mo­kė­ji­mo pra­šy­mai


Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ad­mi­nist­ruo­da­ma Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pla­no prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga“, in­for­muo­ja, kad jau prii­ma­mi mo­kė­ji­mo pra­šy­mai pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 m. pla­no prie­mo­nės „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga“ pro­gra­mą „Eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo pro­gra­ma“ ir „Kraš­to­vaiz­džio tvar­ky­mas“. Pa­ra­mos ga­vė­jams rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad su mo­kė­ji­mo pra­šy­mu pri­va­lo­ma pa­teik­ti pa­tvir­ti­na­mo­jo do­ku­men­to ir (ar­ba) nu­ta­ri­mo dėl eko­lo­gi­nės ga­my­bos iš­ra­šo ko­pi­jas bei ata­skai­tą iš eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio veik­los žur­na­lo apie rea­li­zuo­tą pro­duk­ci­ją. Mo­kė­ji­mo pra­šy­mus ga­li­ma teik­ti iki gruo­džio 31 d.

No­rin­tie­siems pra­dė­ti eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti Že­mės ūkio rū­mai lapk­ri­čio mė­ne­sį or­ga­ni­zuos in­for­ma­ci­nį se­mi­na­rą.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas