„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:18

Dalinkitės:  


Atodangos

Kam tar­nau­ja įsta­ty­mai?

Daž­nam pi­lie­čiui, ku­riam ten­ka bels­tis į val­džios rū­mų ka­bi­ne­tų du­ris, ten­ka su­kaup­ti vi­są kant­ry­bę ir pa­si­telk­ti re­to­ri­kos me­ną, kol iš­siaiš­ki­na vie­ną ar ki­tą rū­pi­mą klau­si­mą.

O jei­gu žmo­gus neiš­kal­bus? Jei­gu men­kai gau­do­si kas­dien be­si­kei­čian­čiuo­se įsta­ty­muo­se? Ta­da jis pa­si­jun­ta kal­tas, kad sa­vo pro­ble­mas vel­ka į val­džios na­mus ir truk­do val­di­nin­kams dirb­ti.

Sa­ko­ma, jog įsta­ty­mų ne­ži­no­ji­mas neat­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės. Bet juk ne­ga­li ei­li­nis žmo­ge­lis ži­no­ti vi­sų tų pai­nių įsta­ty­mų. Net pa­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir at­sa­kin­gi pa­rei­gū­nai juos skir­tin­gai in­terp­re­tuo­ja.

Ne­se­niai per kaž­ku­rios te­le­vi­zi­jos ži­nių lai­dą tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ras pa­sa­ko­jo, kad bus kei­čia­mi vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cent­ro pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo ta­ri­fai.

Vi­ce­mi­nist­ras at­vi­rai pri­si­pa­ži­no ne­ži­nąs, ko­kiu pa­grin­du nu­sta­ty­ti da­bar ga­lio­jan­tys Re­gist­rų cent­ro ta­ri­fai už pa­slau­gas. Tik­riau­siai – po­li­ti­niu spren­di­mu, nie­ko bend­ra ne­tu­rin­čiu su eko­no­mi­niais ap­skai­čia­vi­mais ir pa­slau­gų są­nau­do­mis.

Jei­gu jau tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ras ne­su­ge­ba paaiš­kin­ti, ko­dėl už pa­slau­gas ima­mas toks, o ne ki­toks mo­kes­tis, tai ką kal­bė­ti apie ei­li­nius vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

Po­pu­lia­riau­sias vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­sa­ky­mas įsta­ty­mų džiung­lė­se ne­su­si­gau­dan­čiam pi­lie­čiui skam­ba taip: mes įsta­ty­mų ne­ku­ria­me, mes juos tik vyk­do­me.

Iš­ties ne­ga­li­ma kal­tin­ti ei­li­nio tar­nau­to­jo už jo vir­ši­nin­kų klai­das ar ne­mok­šiš­ku­mą. Įs­ta­ty­mą rei­kia vyk­dy­ti, ne­svar­bu, ge­ras jis ar blo­gas. Ko gero, tik pa­tys įsta­ty­mų kū­rė­jai ga­lė­tų paaiš­kin­ti jiems vie­niems su­pran­ta­mą lo­gi­ką, pa­gal ku­rią „ke­pa­mi“ vis nau­ji įsta­ty­mai ir poįs­ta­ty­mi­niai ak­tai.

Kiek rū­pes­čių pa­ty­rė, kiek ner­vų su­ga­di­no pi­lie­čiai, pa­no­rę at­siim­ti pa­vel­dė­tą že­mę. Jų ke­ly­je biu­rok­ra­tai sta­tė tik­ras ne­lo­giš­kų rei­ka­la­vi­mų už­tva­ras. Daug že­mės sa­vi­nin­kų nu­mi­rė, taip ir ne­su­lau­kę že­mės nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų.

Da­bar žmo­nės vargs­ta no­rė­da­mi pa­re­mon­tuo­ti se­ną na­mą, jei­gu pa­sta­tas sto­vi ko­kia­me par­ke, re­zer­va­te ar yra įvar­dy­tas kaip is­to­ri­nis-kul­tū­ri­nis pa­vel­das. Rei­ka­lin­gi įvai­riau­sių ži­ny­bų lei­di­mai, pro­jek­tai.... Ir už vis­ką rei­kia mo­kė­ti. Jo­kio po­pie­rė­lio ne­gau­si vel­tui.

Tik­riau­siai jo­kia sta­tis­ti­ka ne­pas­kai­čia­vo, kiek šei­mų mies­te ar kai­me dau­ge­lį me­tų gy­ve­na nuo­sa­vuo­se, bet tei­siš­kai neį­re­gist­ruo­tuo­se na­muo­se.

Daž­niau­siai se­nie­ji sa­vi­nin­kai su­si­grie­bia tvar­ky­ti nuo­sa­vy­bės įtei­si­ni­mo do­ku­men­tus tik ta­da, kai no­ri pa­sta­tus par­duo­ti ar­ba do­va­no­ti vai­kams. Čia ir įsi­su­ka tik­ra ka­ru­se­lė.

Na­mai sta­ty­ti prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių, ta­da vei­kė ki­ti įsta­ty­mai, bu­vo ki­ti rei­ka­la­vi­mai. Da­bar – ki­ta val­džia, ki­ti įsta­ty­mai. Val­di­nin­kams vi­sai ne­svar­bu, kad na­mas sta­ty­tas po­ka­rio lai­ko­tar­piu pa­gal to me­to pro­jek­tą, lai­kan­tis to me­to sta­ty­bos dar­bų rei­ka­la­vi­mų. Da­bar rei­ka­la­vi­mai ki­ti. No­ri įre­gist­ruo­ti sa­vo nuo­sa­vy­bę – įvyk­dyk nau­jus rei­ka­la­vi­mus ar­ba... griauk tro­bą.

Prieš ke­le­tą me­tų įsta­ty­mų kū­rė­jai ra­do dar vie­ną bū­dą, kaip jų drau­gai ar gi­mi­nai­čiai ga­lė­tų pa­si­pi­ni­gau­ti.

Sku­biai su­kurp­tas įsta­ty­mas, ku­ris rei­ka­lau­ja, kad ati­duo­dant tei­si­nei re­gist­ra­ci­jai na­mus bū­tų at­lik­ti pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ma­ta­vi­mai. Net sta­ty­bos prie­žiū­ros ins­pek­to­rius ne­ga­li paaiš­kin­ti, kam rei­ka­lin­gas prieš ke­lias­de­šimt me­tų sta­ty­tam na­mui ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tas, jei­gu sa­vi­nin­kas ne­ke­ti­na tos tro­bos ap­šil­tin­ti ar­ba par­duo­ti.

Čia ir iš­ky­la ne­gra­žus įta­ri­mas, kad to nie­kam ne­sup­ran­ta­mo rei­ka­la­vi­mo tiks­las – pa­si­pi­ni­ga­vi­mas. Už pus­va­lan­dį ne­su­dė­tin­gų ma­ta­vi­mų na­mo sa­vi­nin­kas tu­ri pa­klo­ti net 800 Lt. Tiek kai­nuo­ja eks­per­to, daž­niau­siai – pri­va­čiai už­dar­biau­jan­čio sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­to, pa­slau­ga.

Pa­na­šiai at­si­ti­ko ir su nau­ja bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir at­si­skai­ty­mo už šią pa­slau­gą tvar­ka.

Bū­na, kad žmo­gus, su­ti­kęs mo­kė­ti už pa­slau­gą pa­gal ta­ri­fą, pri­klau­so­mą nuo pa­sta­to plo­to, nu­stem­ba ga­vęs są­skai­tą, ku­rio­je prie gy­ve­na­mo­jo na­mo „pri­pliu­suo­tas“ ir tvar­to bei kluo­no plo­tas.

O kaip su­pras­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mų įsta­ty­mą, ku­ris į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą lei­džia rink­ti tik par­ti­jų iš­kel­tus kan­di­da­tus? O kaip su pi­lie­čių kons­ti­tu­ci­ne tei­se rink­ti ir bū­ti iš­rink­tiems? Pa­si­ro­do, kad sa­vi­val­dos rin­ki­mo įsta­ty­mas prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Pa­gal jį įvai­rių par­ti­jų na­riai tu­ri dau­giau tei­sių, yra aukš­čiau nei ne­par­ti­niai pi­lie­čiai. Va­di­na­si, pas mus ne liau­dies sa­vi­val­da, o par­ti­jų. Bet juk par­ti­jos at­sto­vau­ja tik ma­žai rin­kė­jų da­liai, ku­ri pri­me­ta sa­vo va­lią dau­gu­mai ne­par­ti­nių. Re­gis, dar nė­ra iš­leis­tas įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį vi­si pri­va­lė­tu­me sto­ti į ko­kią nors par­ti­ją.

At­ro­do, kad ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams si­tua­ci­ja po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me pa­si­keis į ge­ra.

Pre­zi­den­tės pa­ra­gin­ti STT agen­tai ir pro­ku­ro­rai pra­dė­jo mies­tų sa­vi­val­dy­bių va­do­vų ka­bi­ne­tų va­ly­mo va­jų. Ne­se­niai pa­tuš­tin­tas Aly­taus miesto sa­vi­val­dy­bės me­ro ka­bi­ne­tas. Anks­čiau tas pa­ts ka­bi­ne­tų va­ly­mo škva­las siau­tė Tra­kų, Birš­to­no ir ki­tų ma­žes­nių mies­tų sa­vi­val­dy­bė­se. Sa­vo ei­lės su ne­ri­mu lau­kia ne­su­lau­kia Pa­gė­gių me­ras. Žiū­rėk, ir at­si­lais­vins po rin­ki­mų ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių ka­bi­ne­tų, į ku­riuos gal ne­ty­čia įspruks koks ne­par­ti­nis do­ras pi­lie­tis. Pa­gy­ven­sim – pa­ma­ty­sim.Vy­tas DRU­NIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas