„Santaka“ / Kai neturima argumentų, griebiamasi demagogijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:05

Dalinkitės:  


Kai neturima argumentų, griebiamasi demagogijos

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo priim­ti spren­di­mai, ku­rie su­kė­lė dis­ku­si­jas ne tik tarp ra­jo­no gy­ven­to­jų, bet ir pla­čiai nu­skam­bė­jo ša­lies ži­niask­lai­do­je. Už­si­mo­ju­si su­tram­dy­ti nak­ti­mis triukš­mau­jan­tį jau­ni­mą, ra­jo­no Ta­ry­ba už­drau­dė pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 22 va­lan­dos ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se. Ta­čiau šiuo spren­di­mu pa­si­pik­ti­no vers­li­nin­kai: esą, ap­ri­bo­jus al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­ką, žlug­do­mas jų vers­las.

Dar di­des­nis ažio­ta­žas ki­lo dėl Ta­ry­bos spren­di­mo, nu­ma­tan­čio reor­ga­ni­zuo­ti Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų, pri­jun­giant jį prie Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro. Tai bū­tų pir­mas be­pre­ce­den­tis at­ve­jis ša­ly­je, kai vie­tos val­džia nu­spren­džia mu­zie­jų pa­da­ry­ti kul­tū­ros cent­ro pa­da­li­niu.

Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus dar­buo­to­jai jau kū­rė pla­nus, kaip rei­kės pa­mi­nė­ti mu­zie­jaus ju­bi­lie­jų, ku­ris ne už kal­nų. Ir stai­ga – ne­ti­kė­ta val­džios vy­rų „do­va­nė­lė“. Be­veik pen­kis de­šimt­me­čius vei­kian­tis, ge­rai ži­no­mas Lie­tu­vo­je bei pla­čius bend­ra­dar­bia­vi­mo ry­šius pa­lai­kan­tis su už­sie­nio ša­li­mis mu­zie­jus tam­pa iš ap­skri­ties pa­vel­dė­tos tri­jų val­di­nin­kų įstai­gos prie­dė­liu.

„Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tui me­ras A. Ba­gu­šins­kas aiš­ki­no prie­žas­tis, ko­dėl bū­ti­nas Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus pri­jun­gi­mas prie Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro. Esą, dvi po vie­nu sto­gu įsi­kū­ru­sios įstai­gos ne­su­ta­ria dėl ap­lin­kos tvar­ky­mo. Pa­sak me­ro, „vie­ną da­lį pie­vos pjau­na vie­na įstai­ga, ki­tą – ki­ta, o kas lie­ka tarp jų, nu­pjau­na se­niū­nas“ („Lie­tu­vos ži­nios“, 2010-09-11). Su­sig­rie­bęs, kad to­kie reor­ga­ni­za­vi­mo ar­gu­men­tai – dau­giau nei juo­kin­gi, me­ras ap­čiuo­pė ir šio­kią to­kią eko­no­mi­nę reor­ga­ni­za­vi­mo nau­dą, tad pri­dū­rė, jog da­bar Pae­že­rių dva­re „po vie­nu sto­gu – du di­rek­to­riai, du bu­hal­te­riai, du ka­si­nin­kai. Vis­kas tu­ri bū­ti vie­no­se ran­ko­se“. Ta­čiau di­džio­ji Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus „kal­tė“, nu­lė­mu­si ra­jo­no val­džios ver­dik­tą nai­kin­ti sa­va­ran­kiš­kos įstai­gos sta­tu­są, – bū­si­mos di­džiu­lės in­ves­ti­ci­jos Pae­že­rių dva­re. „Tų lė­šų ne­no­ri­me pra­ras­ti, to­dėl kul­tū­ros cent­ras tu­ri iš­lik­ti“, – aiš­ki­no A. Ba­gu­šins­kas mi­nė­ta­me dien­raš­ty­je.

Mi­nė­ti Ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai me­ro siū­ly­mu į dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­ti pra­dė­jus po­sė­dį. To­dėl klau­si­mai ne­bu­vo ap­tar­ti Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, kaip nu­ma­ty­ta Ta­ry­bos reg­la­men­te, ne­pa­teik­ta jo­kių iš­va­dų. Nusp­ren­dę svars­ty­ti pa­pil­do­mus klau­si­mus, po­li­ti­kai pa­žei­dė vie­ną iš sa­vi­val­dos prin­ci­pų, įtvir­tin­tų Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me. Pi­lie­čiams bu­vo atim­ta tei­sė iš anks­to su­si­pa­žin­ti su Ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tais. To­dėl la­bai keis­ta, kad svars­tant Sa­vi­val­dy­bės bend­ruo­me­nei svar­bius ir iš anks­to neap­tar­tus klau­si­mus tarp Ta­ry­bos na­rių ne­ki­lo jo­kių dis­ku­si­jų. Ne­bu­vo ir siū­ly­mų ati­dė­ti klau­si­mų svars­ty­mą ki­tam po­sė­džiui. Po­li­ti­kai bal­sa­vo vie­nin­gai, net opo­zi­ci­ja „už­ki­bo ant me­ro kab­liu­ko“.

Toks val­džios su­ma­ny­mas pa­kiš­ti mu­zie­jų po Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­ro iš­ka­ba la­bai ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no vil­ka­viš­kie­tį Vy­tau­tą Le­ke­šių. Jis kaž­ko­dėl įsi­ti­ki­nęs, kad dėl mu­zie­jaus reor­ga­ni­za­vi­mo me­ras nie­kuo dė­tas – kal­ta ap­lin­ka. „Spren­di­mą ruo­šęs val­di­nin­kas ar jų gru­pė ma­žų ma­žiau­siai nė­ra mū­sų kraš­to pa­trio­tai, ne­ži­no Sū­du­vos is­to­ri­jos, to­dėl ne­ver­ti­na ir Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus. Tik­ras sū­du­vis to ne­pa­da­ry­tų“, – pik­ti­no­si straips­nio „Du vie­na­me – tai nė vie­no ge­ro!“ au­to­rius V. Le­ke­šius („San­ta­ka“, 2010-09-07).

Pat­rio­tiz­mas ge­rai, bet Eu­ro­pos mi­li­jo­nai – dar ge­riau. Kur rei­ka­lai kve­pia mi­li­jo­nais, ten ei­li­niai kler­kai sa­va­ran­kiš­kų spren­di­mų ne­prii­ma. To­dėl bū­tų nai­vu ma­ny­ti, jog kaž­koks Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kas be ko­man­dos iš vir­šaus pa­ren­gė mu­zie­jaus reor­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­tą ir įbru­ko jį me­rui! Ži­no­ma, yra „pil­kų­jų kar­di­no­lų“, ku­rie ga­li vie­naip ar ki­taip da­ry­ti įta­ką me­ro ar Ta­ry­bos spren­di­mams, bet jų gal rei­kė­tų ieš­ko­ti ne ei­li­nių val­di­nin­kų ka­bi­ne­tuo­se, bet kaž­kur Vil­niu­je, tarp lai­ki­nų­jų mi­li­jo­nie­rių.

Ne pir­mas at­ve­jis, kai val­džia, priė­mu­si abe­jo­ti­nus spren­di­mus, tik po to pra­de­da for­muo­ti „tei­sin­gą“ nuo­mo­nę jiems pa­tei­sin­ti, o su tais, ku­rių li­ki­mai tie­sio­giai pri­klau­so nuo tų spren­di­mų, pa­pras­čiau­siai ne­si­kal­ba­ma. Pri­si­min­ki­me, kaip, nu­skam­bė­jus skan­da­lui Vil­ka­viš­kio po­lik­li­ni­ko­je, me­di­ci­nos dar­buo­to­jas, ieš­ko­ju­sias tei­sy­bės Sa­vi­val­dy­bė­je, ra­jo­no va­do­vai at­vi­rai ig­no­ra­vo, ta­čiau mū­ru sto­jo gin­ti su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sios va­do­vės.

Kai ne­tu­ri­ma ar­gu­men­tų, o tik­rų­jų reor­ga­ni­za­ci­jų ir per­tvar­kų prie­žas­čių ne­no­ri­ma at­skleis­ti, ta­da spren­di­mams pa­tei­sin­ti me­ta­mas tra­fa­re­ti­nis ar­gu­men­tas: „Su­jun­gi­mas bū­ti­nas tau­pant ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das.“ Ir, ži­no­ma, neap­siei­na­ma be pri­mi­ty­vios pro­pa­gan­dos.

Pas­kai­tęs me­ro ir ki­tų val­di­nin­kų iš­ve­džio­ji­mus, ko­kia švie­si atei­tis lau­kia mu­zie­jaus, jam ta­pus kul­tū­ros cent­ro pa­da­li­niu, iš nuo­sta­bos ga­li ne­tek­ti ža­do! „Jis pa­kil­tų į aukš­tes­nį – re­gio­ni­nį – ly­gį. Ga­lė­tų bū­ti ki­tų ap­skri­ties mu­zie­jų veik­los koor­di­na­to­rius“, – „nau­jų­jų Va­siu­kų“ atei­ties vi­zi­ją po reor­ga­ni­za­ci­jos mu­zie­jui pie­šia me­ras („Lie­tu­vos ži­nios“, 2010-09-11).

Ką to­kie me­ro sam­pro­ta­vi­mai ga­lė­tų reikš­ti? Per­vers­mą va­dy­bos pra­džia­moks­ly­je – kuo ma­žes­nis ran­gas, tuo di­des­ni įga­lio­ji­mai su­tei­kia­mi?! Ta­čiau prie­žas­tis kur kas pa­pras­tes­nė. Kai ne­tu­ri­ma ar­gu­men­tų, ta­da grie­bia­ma­si de­ma­go­gi­jos.

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas A. Blauz­džiū­nas ne­nei­gia, kad „Mu­zie­jų aso­cia­ci­ja ne­pri­ta­ria to­kio po­bū­džio reor­ga­ni­za­ci­jai. Bet tai yra na­tū­ra­lu – juk jie pa­lai­ko sa­vus“ („San­ta­ka“, 2010-10-12).

Štai kur šuo pa­kas­tas! Pir­miau­siai su­skirs­to­ma į sa­vus ir sve­ti­mus, po to nu­spren­džia­ma, ką ir kaip reor­ga­ni­zuo­ti. To­liau pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas į vie­šai skel­bia­mą Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę „ne­ty­čia“ neįt­rau­kia­mas. Spren­di­mo pro­jek­tas „iš ran­ko­vės“ iš­trau­kia­mas tik pra­dė­jus po­sė­dį. Me­rui pa­siū­lius, klau­si­mas įtrau­kia­mas į dar­bot­var­kę. Dis­ku­si­jų ne­ky­la, nes val­dan­čia­jai Ta­ry­bos dau­gu­mai tak­ti­niais su­me­ti­mais vel­tis į dis­ku­si­jas – ne­pro­tin­ga, o dėl lai­ko sto­kos ne­spė­ju­si įsi­gi­lin­ti į klau­si­mo es­mę opo­zi­ci­ja „ne­pa­gau­na kam­po“. To­dėl bal­suo­ja­ma be­veik vien­bal­siai. Po­sė­dis baig­tas – vi­si ei­na na­mo. Štai to­kio ne­su­dė­tin­go siu­že­to „de­mok­ra­ti­jos“ spek­tak­liai kart­kar­tė­mis su­vai­di­na­mi ra­jo­no Ta­ry­bo­je.Al­gi­man­tas GREI­MAS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas