„Santaka“ / Mokesčius priima bankai ir parduotuvės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:04

Dalinkitės:  


„Cento“ parduovės Vilkaviškyje vyr. kasininkė Nora Švedienė sakė, kad žmonės dažnai naudojasi siūloma paslauga – mokesčius moka „Perlo“ loterijos terminaluose.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Mokesčius priima bankai ir parduotuvės

Eglė KVIESULAITIENĖ

„Ats­to­vė­ju­si il­giau­sią ei­lę ban­ke su­ži­no­jau, kad mo­kes­čio už šiukš­lių iš­ve­ži­mą iš ma­nęs nie­kas ne­priims. Gal kas ga­lė­tų in­for­muo­ti, kur ir ko­kius ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius ga­li­ma mo­kė­ti, kiek tai kai­nuo­ja klien­tui“, – pa­siū­lė te­mą ra­ši­niui į re­dak­ci­ją už­su­ku­si mo­te­ris.


Tie­sio­gi­niu de­be­tu


Nors at­ro­dė, kad mū­sų ne­di­de­lia­me ra­jo­no cent­re bei mies­te­liuo­se yra ne­daug vie­tų, kur ga­li­ma at­si­skai­ty­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas bei su­mo­kė­ti ki­tus pri­va­lo­mus mo­kes­čius, pra­dė­jus gi­lin­tis są­ra­šas išau­go iki de­šim­čių.

Mo­kes­čius pa­slau­giai prii­ma vi­sų ra­jo­ne esan­čių ban­kų sky­riai, Lie­tu­vos pa­štas, pre­ky­bos cent­ruo­se esan­tys „Per­lo“ lo­te­ri­jos ter­mi­na­lai, pa­čios pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. Kai ku­rios jų ne­tgi tu­ri spe­cia­liai įstei­gu­sios punk­tus mies­to cen­tre. Tau­pes­niems žmo­nėms ver­tė­tų apie tai ži­no­ti, mat už pa­slau­gą ima­mas mo­kes­tis ski­ria­si net ke­lis kar­tus.

Kal­bin­ti ra­jo­ne esan­čių ban­kų at­sto­vai vi­si lyg vie­nas tvir­ti­no, kad tu­rin­tie­siems są­skai­tą jų ban­ke pi­giau­sia bū­tų su­da­ry­ti tie­sio­gi­nio de­be­to su­tar­tį. Ta­da ban­kas pa­ts kas mė­ne­sį at­skai­čiuo­tų rei­kia­mą su­mą iš klien­to są­skai­tos ir tai jam nie­ko ne­kai­nuo­tų. Tie­sa, su ban­ku to­kią su­tar­tį tu­ri bū­ti su­da­ręs ir pa­slau­gų tei­kė­jas, tad kol kas taip mo­kė­ti įma­no­ma ne už vi­sas tei­kia­mas pa­slau­gas. Be to, keb­lu­mų ky­la dėl tų mo­kes­čių, ku­rie nė­ra pa­sto­vūs, t. y. at­si­skai­to­ma pa­gal skai­tik­lių pa­ro­dy­mus.

Ban­kų at­sto­vai pri­pa­ži­no, kad ra­jo­ne tie­sio­gi­nio de­be­to at­si­skai­ty­mo bū­das už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tarp pri­va­čių klien­tų nė­ra la­bai po­pu­lia­rus. Su­val­kie­čiai lin­kę pa­tys dis­po­nuo­ti sa­vo pi­ni­gais ir sek­ti, kiek jų tu­ri bei iš­lei­džia.


In­ter­ne­tu pa­to­giau­sia


Su­da­rę elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės su­tar­tis ir mo­kes­čius per­ve­dan­tys in­ter­ne­tu klien­tai taip pat su­tau­po pa­ly­gin­ti su tais, ku­rie į ban­ką įne­ša gry­nuo­sius pi­ni­gus. Pap­ras­tas vie­ti­nis per­ve­di­mas in­ter­ne­tu SEB ban­ke kai­nuo­ja 1 li­tą, „DnB NORD“ ir „Swed­bank“ ban­kai už šią pa­slau­gą ima 0,80 Lt, Šiau­lių ban­kas – 0,70 Lt. Ta­čiau tiems ban­ko klien­tams, ku­rie no­ri mo­kė­ti gry­nai­siais pi­ni­gais, ši pa­slau­ga kai­nuos ge­ro­kai dau­giau. Už­su­kę į „DnB NORD“ ar „Swed­bank“ sky­rių su­mo­kė­ti mo­kes­čių žmo­nės už vie­ną ope­ra­ci­ją mo­kės po 3 li­tus, SEB ban­ke – 2 li­tus, Šiau­lių ban­ke – 2,50 Lt.

Be­je, prieš mo­kant mo­kes­čius ver­tė­tų žinoti, ar pa­slau­gos tei­kė­jas tu­ri są­skai­tą ta­me ban­ke, į ku­rį krei­pė­tės, taip pat – ar šia­me ban­ke yra jū­sų pa­ties są­skai­ta. Pa­vyz­džiui, „Swed­bank“ sky­riu­je už at­lie­kų su­rin­ki­mą ga­lė­si­te su­mo­kė­ti tik tuo at­ve­ju, jei tu­ri­te są­skai­tą ši­ta­me ban­ke. Ta­čiau pi­ni­gi­nis per­ve­di­mas jums kai­nuos 4 li­tus, nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, ku­riai mo­ka­te šį rink­lia­vos mo­kes­tį, „Swed­ban­ke“ są­skai­tos ne­tu­ri. Tuo tar­pu Šiau­lių ban­kas už to­kį per­ve­di­mą ima tik 1 Lt mo­kes­tį, ta­čiau no­rin­tie­ji mo­kes­tį už pa­slau­gas per­ves­ti į UAB „Vil­ku­va“ są­skai­tą šia­me ban­ke pa­klos 3,50 Lt. Už at­lie­kų su­rin­ki­mą ne­ga­lė­si­te su­mo­kė­ti ir SEB ban­ke, jei­gu ja­me ne­tu­ri­te sa­vo są­skai­tos.

Be­je, di­die­ji pa­slau­gų tei­kė­jai – elekt­ros, ši­lu­mos, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės – tu­ri są­skai­tas be­veik vi­suo­se di­džiuo­siuo­se ban­kuo­se, tad „mo­kes­čiai už mo­kes­čius“ be­veik ne­si­ski­ria. No­rin­tie­ji su­tau­py­ti tu­rė­tų įsi­dė­mė­ti, ku­riuo­se ban­kuo­se są­skai­tas tu­ri vie­ti­nių pa­slau­gų įmo­nės UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“, „Sa­te­la“, UAB „Vil­ku­va“, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.


Po­pu­lia­rė­ja ter­mi­na­lai


Dau­ge­lis žmo­nių, mo­kes­čius mo­kan­čių gry­nai­siais pi­ni­gais, nau­do­ja­si pa­što pa­slau­go­mis. Mū­sų ra­jo­no pa­što sky­riai už šią pa­slau­gą ima 1,30 Lt mo­kes­tį. Kai mo­kė­ji­mo do­ku­men­te yra dvie­jų ar dau­giau pa­slau­gų tei­kė­jų įmo­kų su­ma, mo­kes­tis – 1,80 Lt. Bran­giau kai­nuo­ja tik per­ve­di­mai į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos są­skai­tą – 3 Lt.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ta­po itin po­pu­lia­ru ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų mo­kes­čius mo­kė­ti di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se pa­sta­ty­tuo­se „Per­lo“ lo­te­ri­jos ter­mi­na­luo­se. Pas­lau­ga kai­nuo­ja 0,85 Lt. Ta­čiau kai ku­rie pa­slau­gų tei­kė­jai su­da­rę tie­sio­gi­nes su­tar­tis ir ko­mi­si­nius mo­kes­čius su­mo­ka pa­tys. To­kiu at­ve­ju klien­tui pa­slau­ga nie­ko ne­kai­nuo­ja. Nuo spa­lio 1 d. to­kią su­tar­tį pa­si­ra­šė UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“, tad da­bar „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se ko­mi­si­nio mo­kes­čio klien­tui mo­kė­ti ne­be­rei­kia. Pa­pil­do­mas mo­kes­tis už UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ tei­kia­mas pa­slau­gas nei­ma­mas ir at­si­skai­tant pa­čios įmo­nės biu­ruo­se Vil­ka­viš­ky­je bei Ky­bar­tų van­den­vie­tė­je. „Vil­kas­tos“ pre­ky­bos cent­re įreng­ta­me punk­te už van­de­nį taip pat ga­li­ma su­mo­kė­ti be pa­pil­do­mo mo­kes­čio. Ta­čiau mo­kes­čių UAB „Vil­ku­va“ ter­mi­na­le ne­su­mo­kė­si­te – teks ei­ti į ban­ką ar­ba pa­čios įmo­nės biu­rą. Mo­kė­da­mi „Vil­ku­vo­je“ su­tau­py­si­te, nes ne­teks mo­kė­ti ko­mi­si­nio mo­kes­čio.


Skver­bia­si nau­jo­vės


Nors vi­so­se „Ma­xi­mo­se“ yra mo­kes­čių priė­mi­mo pa­slau­gas siū­lan­tys „Per­lo“ ter­mi­na­lai, su jais dėl šios pa­slau­gos kon­ku­ruo­ja pa­čios pre­ky­bos cent­ro ka­sos. Čia ko­mi­si­nis mo­kes­tis yra pa­ts ma­žiau­sias – 0,50 Lt už vie­ną kvi­tą. Anot „Ma­xi­mos“ at­sto­vų, ši pa­slau­ga – itin pa­to­gi. Mat atė­jęs ap­si­pirk­ti žmo­gus kar­tu ga­li su­mo­kė­ti ir mo­kes­čius. O siek­da­mi pri­trauk­ti klien­tus, kon­ku­ren­ci­ją iš­ma­nan­tys pre­ky­bi­nin­kai mu­ša kai­nas. Ta­čiau kol kas ka­so­se prii­ma­mi dar ne vi­si mo­kes­čiai, ši pa­slau­ga ple­čia­ma.

Kai ku­riuo­se di­džių­jų mies­tų pre­ky­bos cent­ruo­se pa­si­ro­dė nau­jo­vė – mo­ko­ma­tai. Nau­do­jan­tis jais, ko­mi­si­nis mo­kes­tis nei­ma­mas. Apa­ra­tas tie­siog nu­skai­to są­skai­tos brūkš­ni­nį ko­dą, o klien­tui lie­ka tik įmes­ti rei­kia­mą pi­ni­gų su­mą. Ga­li­ma ti­kė­tis, jog atei­ty­je to­kių apa­ra­tų at­si­ras ir mū­sų mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas