„Santaka“ / Mokesčius priima bankai ir parduotuvės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:04

Dalinkitės:  


„Cento“ parduovės Vilkaviškyje vyr. kasininkė Nora Švedienė sakė, kad žmonės dažnai naudojasi siūloma paslauga – mokesčius moka „Perlo“ loterijos terminaluose.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Mokesčius priima bankai ir parduotuvės

Eglė KVIESULAITIENĖ

„Ats­to­vė­ju­si il­giau­sią ei­lę ban­ke su­ži­no­jau, kad mo­kes­čio už šiukš­lių iš­ve­ži­mą iš ma­nęs nie­kas ne­priims. Gal kas ga­lė­tų in­for­muo­ti, kur ir ko­kius ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius ga­li­ma mo­kė­ti, kiek tai kai­nuo­ja klien­tui“, – pa­siū­lė te­mą ra­ši­niui į re­dak­ci­ją už­su­ku­si mo­te­ris.


Tie­sio­gi­niu de­be­tu


Nors at­ro­dė, kad mū­sų ne­di­de­lia­me ra­jo­no cent­re bei mies­te­liuo­se yra ne­daug vie­tų, kur ga­li­ma at­si­skai­ty­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas bei su­mo­kė­ti ki­tus pri­va­lo­mus mo­kes­čius, pra­dė­jus gi­lin­tis są­ra­šas išau­go iki de­šim­čių.

Mo­kes­čius pa­slau­giai prii­ma vi­sų ra­jo­ne esan­čių ban­kų sky­riai, Lie­tu­vos pa­štas, pre­ky­bos cent­ruo­se esan­tys „Per­lo“ lo­te­ri­jos ter­mi­na­lai, pa­čios pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. Kai ku­rios jų ne­tgi tu­ri spe­cia­liai įstei­gu­sios punk­tus mies­to cen­tre. Tau­pes­niems žmo­nėms ver­tė­tų apie tai ži­no­ti, mat už pa­slau­gą ima­mas mo­kes­tis ski­ria­si net ke­lis kar­tus.

Kal­bin­ti ra­jo­ne esan­čių ban­kų at­sto­vai vi­si lyg vie­nas tvir­ti­no, kad tu­rin­tie­siems są­skai­tą jų ban­ke pi­giau­sia bū­tų su­da­ry­ti tie­sio­gi­nio de­be­to su­tar­tį. Ta­da ban­kas pa­ts kas mė­ne­sį at­skai­čiuo­tų rei­kia­mą su­mą iš klien­to są­skai­tos ir tai jam nie­ko ne­kai­nuo­tų. Tie­sa, su ban­ku to­kią su­tar­tį tu­ri bū­ti su­da­ręs ir pa­slau­gų tei­kė­jas, tad kol kas taip mo­kė­ti įma­no­ma ne už vi­sas tei­kia­mas pa­slau­gas. Be to, keb­lu­mų ky­la dėl tų mo­kes­čių, ku­rie nė­ra pa­sto­vūs, t. y. at­si­skai­to­ma pa­gal skai­tik­lių pa­ro­dy­mus.

Ban­kų at­sto­vai pri­pa­ži­no, kad ra­jo­ne tie­sio­gi­nio de­be­to at­si­skai­ty­mo bū­das už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tarp pri­va­čių klien­tų nė­ra la­bai po­pu­lia­rus. Su­val­kie­čiai lin­kę pa­tys dis­po­nuo­ti sa­vo pi­ni­gais ir sek­ti, kiek jų tu­ri bei iš­lei­džia.


In­ter­ne­tu pa­to­giau­sia


Su­da­rę elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės su­tar­tis ir mo­kes­čius per­ve­dan­tys in­ter­ne­tu klien­tai taip pat su­tau­po pa­ly­gin­ti su tais, ku­rie į ban­ką įne­ša gry­nuo­sius pi­ni­gus. Pap­ras­tas vie­ti­nis per­ve­di­mas in­ter­ne­tu SEB ban­ke kai­nuo­ja 1 li­tą, „DnB NORD“ ir „Swed­bank“ ban­kai už šią pa­slau­gą ima 0,80 Lt, Šiau­lių ban­kas – 0,70 Lt. Ta­čiau tiems ban­ko klien­tams, ku­rie no­ri mo­kė­ti gry­nai­siais pi­ni­gais, ši pa­slau­ga kai­nuos ge­ro­kai dau­giau. Už­su­kę į „DnB NORD“ ar „Swed­bank“ sky­rių su­mo­kė­ti mo­kes­čių žmo­nės už vie­ną ope­ra­ci­ją mo­kės po 3 li­tus, SEB ban­ke – 2 li­tus, Šiau­lių ban­ke – 2,50 Lt.

Be­je, prieš mo­kant mo­kes­čius ver­tė­tų žinoti, ar pa­slau­gos tei­kė­jas tu­ri są­skai­tą ta­me ban­ke, į ku­rį krei­pė­tės, taip pat – ar šia­me ban­ke yra jū­sų pa­ties są­skai­ta. Pa­vyz­džiui, „Swed­bank“ sky­riu­je už at­lie­kų su­rin­ki­mą ga­lė­si­te su­mo­kė­ti tik tuo at­ve­ju, jei tu­ri­te są­skai­tą ši­ta­me ban­ke. Ta­čiau pi­ni­gi­nis per­ve­di­mas jums kai­nuos 4 li­tus, nes ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, ku­riai mo­ka­te šį rink­lia­vos mo­kes­tį, „Swed­ban­ke“ są­skai­tos ne­tu­ri. Tuo tar­pu Šiau­lių ban­kas už to­kį per­ve­di­mą ima tik 1 Lt mo­kes­tį, ta­čiau no­rin­tie­ji mo­kes­tį už pa­slau­gas per­ves­ti į UAB „Vil­ku­va“ są­skai­tą šia­me ban­ke pa­klos 3,50 Lt. Už at­lie­kų su­rin­ki­mą ne­ga­lė­si­te su­mo­kė­ti ir SEB ban­ke, jei­gu ja­me ne­tu­ri­te sa­vo są­skai­tos.

Be­je, di­die­ji pa­slau­gų tei­kė­jai – elekt­ros, ši­lu­mos, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės – tu­ri są­skai­tas be­veik vi­suo­se di­džiuo­siuo­se ban­kuo­se, tad „mo­kes­čiai už mo­kes­čius“ be­veik ne­si­ski­ria. No­rin­tie­ji su­tau­py­ti tu­rė­tų įsi­dė­mė­ti, ku­riuo­se ban­kuo­se są­skai­tas tu­ri vie­ti­nių pa­slau­gų įmo­nės UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“, „Sa­te­la“, UAB „Vil­ku­va“, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.


Po­pu­lia­rė­ja ter­mi­na­lai


Dau­ge­lis žmo­nių, mo­kes­čius mo­kan­čių gry­nai­siais pi­ni­gais, nau­do­ja­si pa­što pa­slau­go­mis. Mū­sų ra­jo­no pa­što sky­riai už šią pa­slau­gą ima 1,30 Lt mo­kes­tį. Kai mo­kė­ji­mo do­ku­men­te yra dvie­jų ar dau­giau pa­slau­gų tei­kė­jų įmo­kų su­ma, mo­kes­tis – 1,80 Lt. Bran­giau kai­nuo­ja tik per­ve­di­mai į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos są­skai­tą – 3 Lt.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ta­po itin po­pu­lia­ru ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų mo­kes­čius mo­kė­ti di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se pa­sta­ty­tuo­se „Per­lo“ lo­te­ri­jos ter­mi­na­luo­se. Pas­lau­ga kai­nuo­ja 0,85 Lt. Ta­čiau kai ku­rie pa­slau­gų tei­kė­jai su­da­rę tie­sio­gi­nes su­tar­tis ir ko­mi­si­nius mo­kes­čius su­mo­ka pa­tys. To­kiu at­ve­ju klien­tui pa­slau­ga nie­ko ne­kai­nuo­ja. Nuo spa­lio 1 d. to­kią su­tar­tį pa­si­ra­šė UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“, tad da­bar „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se ko­mi­si­nio mo­kes­čio klien­tui mo­kė­ti ne­be­rei­kia. Pa­pil­do­mas mo­kes­tis už UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ tei­kia­mas pa­slau­gas nei­ma­mas ir at­si­skai­tant pa­čios įmo­nės biu­ruo­se Vil­ka­viš­ky­je bei Ky­bar­tų van­den­vie­tė­je. „Vil­kas­tos“ pre­ky­bos cent­re įreng­ta­me punk­te už van­de­nį taip pat ga­li­ma su­mo­kė­ti be pa­pil­do­mo mo­kes­čio. Ta­čiau mo­kes­čių UAB „Vil­ku­va“ ter­mi­na­le ne­su­mo­kė­si­te – teks ei­ti į ban­ką ar­ba pa­čios įmo­nės biu­rą. Mo­kė­da­mi „Vil­ku­vo­je“ su­tau­py­si­te, nes ne­teks mo­kė­ti ko­mi­si­nio mo­kes­čio.


Skver­bia­si nau­jo­vės


Nors vi­so­se „Ma­xi­mo­se“ yra mo­kes­čių priė­mi­mo pa­slau­gas siū­lan­tys „Per­lo“ ter­mi­na­lai, su jais dėl šios pa­slau­gos kon­ku­ruo­ja pa­čios pre­ky­bos cent­ro ka­sos. Čia ko­mi­si­nis mo­kes­tis yra pa­ts ma­žiau­sias – 0,50 Lt už vie­ną kvi­tą. Anot „Ma­xi­mos“ at­sto­vų, ši pa­slau­ga – itin pa­to­gi. Mat atė­jęs ap­si­pirk­ti žmo­gus kar­tu ga­li su­mo­kė­ti ir mo­kes­čius. O siek­da­mi pri­trauk­ti klien­tus, kon­ku­ren­ci­ją iš­ma­nan­tys pre­ky­bi­nin­kai mu­ša kai­nas. Ta­čiau kol kas ka­so­se prii­ma­mi dar ne vi­si mo­kes­čiai, ši pa­slau­ga ple­čia­ma.

Kai ku­riuo­se di­džių­jų mies­tų pre­ky­bos cent­ruo­se pa­si­ro­dė nau­jo­vė – mo­ko­ma­tai. Nau­do­jan­tis jais, ko­mi­si­nis mo­kes­tis nei­ma­mas. Apa­ra­tas tie­siog nu­skai­to są­skai­tos brūkš­ni­nį ko­dą, o klien­tui lie­ka tik įmes­ti rei­kia­mą pi­ni­gų su­mą. Ga­li­ma ti­kė­tis, jog atei­ty­je to­kių apa­ra­tų at­si­ras ir mū­sų mies­tuo­se bei mies­te­liuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas