„Santaka“ / Kam turėtų rūpėti šeimų gerovės kūrimas mūsų rajone?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:01

Dalinkitės:  


Projekto susitikimuose dalyvavę vilkaviškiečių Striokų, Mickevičių, Milišauskų ir kitų jaunų šeimų atstovai merui išsakė daugeliui rūpimus klausimus.

Autorės nuotr.


Kam turėtų rūpėti šeimų gerovės kūrimas mūsų rajone?

Birutė NENĖNIENĖ

Na­cio­na­li­nės šei­mų ir tė­vų aso­cia­ci­jos (NŠTA) pro­jek­to – šei­mų ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos – tre­čia­sis, bai­gia­ma­sis, su­si­ti­ki­mas vy­ko ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je. At­vy­ko NŠTA ta­ry­bos pir­mi­nin­kas To­mas Šal­kaus­kas, ta­ry­bos na­rė, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Ra­mu­nė Jur­ku­vie­nė, koor­di­na­to­rė Edi­ta Bal­sy­tė.

Į su­si­ti­ki­mą atė­jo ke­le­tas jau­nų vil­ka­viš­kie­čių šei­mų, ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vu­sių nuo pir­mo­jo už­siė­mi­mo, įvy­ku­sio lie­pos pra­džio­je. Vil­ka­viš­kiui at­sto­vau­jan­ti aso­cia­ci­jos na­rė Ire­na Nau­jo­kie­nė no­rė­jo į šį su­si­ti­ki­mą su­kvies­ti ra­jo­no va­do­vus bei vi­sus as­me­nis, Sa­vi­val­dy­bė­je „at­sa­kin­gus už šei­mos ge­ro­vę“. Atė­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai Rim­vy­das Žie­mys ir Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius.

Jau­nos šei­mos šio po­kal­bio me­tu sten­gė­si per­duo­ti glaus­tą in­for­ma­ci­ją apie joms rū­pi­mas pro­ble­mas, iš­girs­ti at­sa­ky­mus ar pa­ža­dus iš at­sa­kin­gas pa­rei­gas ei­nan­čių asmenų. Ta­čiau žmo­nės pa­si­ge­do po­li­ci­jos, li­go­ni­nės, ki­tų įstai­gų va­do­vų. Nors ra­jo­no me­ras A. Ba­gu­šins­kas de­ta­liai at­sa­ki­nė­jo į pa­tei­kia­mus klau­si­mus, ta­čiau po­kal­bis kar­tais da­rė­si įtemp­tas ir ta­ria­mi žo­džiai iš abie­jų pu­sių skrai­dė kaip at­mu­ši­nė­ja­mas te­ni­so ka­muo­liu­kas.

Pro­jek­to da­ly­viai vil­ka­viš­kie­čiai vi­sų pir­ma kė­lė la­bai konk­re­čius vai­kų sau­gu­mo Vil­ka­viš­kio mies­to gat­vė­se klau­si­mus: dėl mo­ki­nių iš­lai­pi­ni­mo aikš­te­lės įren­gi­mo prie pra­di­nės mo­kyk­los, dėl jų sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo Mai­ro­nio ir Sta­ty­bi­nin­kų, Mai­ro­nio ir Vie­ny­bės gat­vių san­kry­žo­se. Tė­vai siū­lė čia įreng­ti švie­so­fo­rą ar grei­tį ri­bo­jan­čius kal­ne­lius. Nei­gia­mai at­si­liep­ta apie ne­mo­ka­mą mo­ki­nių mai­ti­ni­mą, kal­bė­ta, kad ne­pai­sant gra­žios ir ko­ky­biš­kos įran­gos vir­tu­vė­se mais­tas ga­mi­na­mas ne­ska­niai, pro­duk­tai tar­pu­sa­vy­je ne­su­de­ri­na­mi, ky­la pro­ble­mų aler­giš­kiems vai­kams.

Bu­vo tei­rau­ta­si apie ga­li­my­bę už ofi­cia­lų mo­kes­tį li­go­ni­nės pa­la­to­je iš­si­pirk­ti nak­vy­nę tė­vams vy­rams, kad šie pir­mo­sio­mis nak­ti­mis ga­lė­tų pa­bū­ti ša­lia pa­gim­džiu­sios žmo­nos. Tei­rau­ta­si dėl pa­sko­lų ga­ran­ta­vi­mo gau­sioms šei­moms, dėl jau­ni­mo užim­tu­mo pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ir kt.

Ra­jo­no me­ras sa­kė, jog kai ku­riuos pa­gei­da­vi­mus bei pa­sta­bas iš­gir­dęs pir­mą kar­tą. Jis paaiš­ki­no, ko­kia tvar­ka Sa­vi­val­dy­bė­je spren­džia­mi vie­ni ar ki­ti klau­si­mai, pa­siū­lė kreip­tis į at­sa­kin­gus už tam tik­ras sri­tis as­me­nis, pa­teik­ti pra­šy­mus ir siū­ly­mus raš­tu ar­ba žo­džiu. Me­ras ra­gi­no ne­si­bai­min­ti ir kal­bė­tis su juo pa­čiu. Klau­si­mus pa­tei­ku­sie­ji pri­pa­ži­no, jog iki šiol nie­kur ne­si­krei­pė, nes ar­ba ne­ži­no­jo į ką kreip­tis, ar­ba bai­mi­no­si lik­ti ne­sup­ras­ti, neiš­girs­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Opo­zi­ci­nių frak­ci­jų koa­li­ci­jos ly­de­ris A. Pi­li­pa­vi­čius jau be­veik pa­dė­kos plo­ji­mų ver­tą me­ro išaiš­ki­ni­mą pa­ver­tė abe­jo­nių ke­lian­čiu pa­ža­du. Pa­sak Ta­ry­bos na­rio, ka­dan­gi šia­me su­si­ti­ki­me iš­sa­ko­mų da­ly­kų nie­kas neužp­ro­to­ko­lavo, vis­kas taip ir liks tik „pa­si­šne­kė­ji­mu dėl pa­si­šne­kė­ji­mo“.

NŠTA va­do­vas T. Šal­kaus­kas trum­pai su­pa­žin­di­no su 2004 me­tais su­si­kū­ru­sia aso­cia­ci­ja. Jo­je su­si­bū­rė šei­mas vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos ir pa­vie­niai žmo­nės tam, kad tu­rė­tų sa­vo bal­są ir tas bal­sas bū­tų gir­di­mas įvai­riuo­se val­džios ly­giuo­se. Pa­sak T. Šal­kaus­ko, rei­ka­lai po tru­pu­tį ju­da, o aso­cia­ci­jos mi­si­ja yra steng­tis dėl pa­lan­kios ap­lin­kos šei­mai kū­ri­mo. „Vi­sų pir­ma tai pa­lan­kūs įsta­ty­mai, ku­rie sau­go­tų šei­mą ir su­da­ry­tų są­ly­gas jai gy­vuo­ti. La­bai svar­bu, kaip ži­niask­lai­do­je pri­sta­to­ma šei­ma ir koks jos įvaiz­dis ku­ria­mas, kaip į šei­mą žiū­ri vi­suo­me­nė, kaip ji prii­ma ir ver­ti­na gau­sias šei­mas. Mes ban­do­me ro­dy­ti šei­mos ver­tę ir gro­žį. Taip pat la­bai svar­bu, kaip ir ko­kios pa­slau­gos tei­kia­mos šei­mai. Bet daž­nai yra taip, jog dir­ba­ma su pro­ble­mų pa­sek­mė­mis, nors yra pre­ven­ci­nė veik­la ir dau­gy­bė bū­dų už­kirs­ti ke­lią šei­moms at­si­dur­ti ri­zi­kos gru­pė­je, kol pro­ble­mos neį­si­se­nė­ju­sios“, – kal­bė­jo T. Šal­kaus­kas apie dau­ge­lį sri­čių, pa­ten­kan­čių į NŠTA aki­ra­tį.

Šis pro­jek­tas, ku­rį aso­cia­ci­ja vyk­do ne tik Vil­ka­viš­ky­je, bet ir Šiau­liuo­se, Drus­ki­nin­kuo­se, Kai­šia­do­ry­se bei Kre­tin­go­je, skir­tas tam, kad su­stip­rė­tų ry­šiai su vie­tos val­džia, kad bū­tų dau­giau įsi­klau­sy­mo ir su­pra­ti­mo, kas pri­klau­so nuo pa­čių žmo­nių, o kas – nuo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų. Pro­jek­tą re­mia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

Pa­si­bai­gus po­kal­biui, tru­pu­tį pri­trū­ko aiš­ku­mo, ko­kia bus to­li­mes­nė klau­si­mo dėl pa­lan­kes­nių są­ly­gų kū­ri­mo šei­moms ei­ga. Ar bus pa­dė­ta tik „varnelė“, kad pro­jek­tas vy­ko, ar at­si­ras ra­jo­ne dau­giau ini­cia­ty­vių ir energingų šei­mų, no­rin­čių bur­tis ir kaž­ką keis­ti dėl vi­sų ge­ro­vės?..


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas