„Santaka“ / Mūsų kraštiečiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-20 06:50

Dalinkitės:  


Kazys Karuža su brangiais žmonėmis – anūke Daiva Venckute ir žmona Jadvyga – savo namuose Los Andžele 2001 metų rudenį.

Nuotr. iš šeimos ar­chy­vo


Mūsų kraštiečiai

Birutė NENĖNIENĖ

Lie­tu­va bu­vo vi­sas K. Karužos gy­ve­ni­mas

Spa­lio 22 die­ną su­kan­ka pen­ke­ri me­tai, kai Los An­dže­le (Ka­li­for­ni­jos vals­ti­ja, JAV) mi­rė vi­suo­me­nės vei­kė­jas, šau­lys, žur­na­lis­tas, mū­sų kraš­tie­tis, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis Ka­zys Ka­ru­ža.

Ry­toj, 18 val., Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už šį tau­rų žmo­gų. Kar­tu bus pri­si­me­na­mas Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas jo bro­lis poe­tas Pet­ras Ka­ru­ža, ku­rio var­du pa­va­din­ta Vil­ka­viš­kio šau­lių kuo­pa, taip pat bus mel­džia­ma­si už šei­mos ka­pe Vil­ka­viš­ky­je be­siil­sin­čius Ka­zio ir Pet­ro tė­vus. Kaip šio at­mi­ni­mo są­šau­ka nu­si­drieks at­mi­ni­mo gi­jos ir į Los An­dže­lą, kur lie­tu­vių ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas Ka­zys Ka­ru­ža ir jo iš­ti­ki­mo­ji gy­ve­ni­mo drau­gė Jad­vy­ga. Duk­ros Gied­rės Venc­kie­nės rū­pes­čiu šeš­ta­die­nį Los An­dže­le nu­skam­bės pa­reng­ta ra­di­jo lai­da apie Ka­zio Ka­ru­žos gy­ve­ni­mo ke­lią ir jo veik­lą Lie­tu­vos išei­vi­jos bend­ruo­me­nė­je. Sek­ma­die­nį Los An­dže­lo šv. Ka­zi­mie­ro lie­tu­vių pa­ra­pi­jo­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios.

1944 me­tų va­sa­rą ar­tė­jan­ti ka­ro fron­to aud­ra Ka­zio Ka­ru­žos šei­mą su ma­ža­me­čiais vai­kais nu­bloš­kė į Va­ka­rus, vė­liau – į Ame­ri­kos že­my­ną.

Sun­kiai dirb­da­mas ir siek­da­mas su­kur­ti pa­lan­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas sa­vo šei­mai, mū­sų kraš­tie­tis nuė­jo sun­kius gy­ve­ni­mo ke­lius. Dar gy­ven­da­mas Lie­tu­vo­je, Ka­zys kar­tu su anks­ti mi­ru­siu bro­liu li­te­ra­tu Pet­ru įsi­trau­kė į vi­suo­me­ni­nę, kul­tū­ri­nę, li­te­ra­tū­ri­nę veik­lą, vi­so to neat­si­sa­kė ir įsi­kū­ręs Ame­ri­ko­je. Jis la­bai my­lė­jo Lie­tu­vą, sa­vo vai­kys­tės ir jau­nys­tės kraš­tą Su­val­ki­ją. Šis žmo­gus iš­sau­go­jo daug prieš­ka­riu su­kaup­tų do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pri­si­mi­ni­mų, pa­ren­gė ke­lias kny­gas apie bro­lį Pet­rą Ka­ru­žą, žy­mius Vil­ka­viš­kio kraš­to žmo­nes, sa­vo ke­lio­nes po įvai­rias pa­sau­lio ša­lis.

Gy­ven­da­mas Ame­ri­ko­je, Ka­zys Ka­ru­ža daug me­tų va­do­va­vo Los An­dže­lo Juo­zo Dau­man­to šau­lių kuo­pai, dar spė­jo pri­si­dė­ti ­ren­giant en­cik­lo­pe­di­nį lei­di­nį „Los An­ge­les Juo­zo Dau­man­to šau­lių kuo­pos is­to­ri­ja. 1964–2004“, iš­leis­tą 2006 me­tais.

K. Ka­ru­ža nu­gy­ve­no 97 me­tus. Jis pir­ma­sis iš už­sie­nio šau­lių už­mez­gė ry­šius su Lie­tu­vo­je at­si­ku­rian­čia šau­lių są­jun­ga, pa­dė­jo at­si­kur­ti Vil­ka­viš­kio šau­liams, su­tei­kė fi­nan­si­nę pa­ra­mą, rė­mė jau­nuo­sius šau­lius, do­mė­jo­si jų veik­la.

Dau­ge­lį Lie­tu­vos mu­zie­jų jis pa­pil­dė sa­vo su­kaup­tais eks­po­na­tais, bet gau­siau­siai – Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų, ku­riam at­siun­tė sa­vo kny­gų, pa­što ženk­lų ko­lek­ci­jas, ste­bė­ti­nai kruopš­čiai iš­sau­go­tų nuo­trau­kų, do­ku­men­tų.

Kraš­tie­tis vi­są lai­ką sa­vo vai­kus ir anū­kus ug­dė lie­tu­viš­ka dva­sia, to­dėl jie su­kū­rė lie­tu­viš­kas šei­mas, ne­pa­mir­šo lie­tu­viš­kos šne­kos. K. Ka­ru­ža kiek­vie­na pro­ga di­džia­vo­si sa­vo anū­ke, ku­rią jis pa­grįs­tai va­di­no pa­trio­te. Kri­tiš­kų 1991 me­tų sau­sio įvy­kių die­no­mis Dai­va Venc­ku­tė sa­vo no­ru at­vy­ko į Vil­nių dirb­ti ver­tė­ja Sei­me. Šiuo me­tu ji bai­gia pa­reng­ti to lai­ko­tar­pio pri­si­mi­ni­mų kny­gą ang­lų kal­ba.

Su Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi K. Ka­ru­ža ry­šius už­mez­gė 1989 me­tais. Ta­da jis pir­mą kar­tą po dau­ge­lio me­tų lan­kė­si Lie­tu­vo­je turėdamas vie­ną iš šven­čiau­sių tiks­lų – Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se ap­lan­kyti bro­lio ir tė­vų ka­pus.

Pir­mą­jį po­kal­bį „San­ta­kai“ su gar­biu kraš­tie­čiu te­ko pa­reng­ti 1994-ųjų va­sa­rą, kai į Al­vi­to šv. Onos at­lai­dus jis at­vy­ko kar­tu su bro­lio Pet­ro jau­nys­tės me­tų drau­gu poe­tu Ber­nar­du Braz­džio­niu. Ta­da jie abu da­li­jo­si uni­ka­liais pri­si­mi­ni­mais.

K. Ka­ru­ža bu­vo iš tų žmo­nių, ku­rie ne­pa­sens­ta. Sa­vo 90 me­tų su­kak­tį pa­no­ręs at­švęs­ti Vil­ka­viš­ky­je, šį sa­vo am­bi­cin­gą pla­ną įvyk­dė su kau­pu: mū­sų mies­te ir Kraš­to mu­zie­ju­je su­ren­gė įsi­min­ti­ną šven­tę.

Tai bu­vo be ga­lo darbš­tus, ge­ros orien­ta­ci­jos ir pui­kios at­min­ties, vis­kuo be­si­do­min­tis ir pil­nas idė­jų žmo­gus. Dar ir pa­sku­ti­niai­siais tau­tie­čio gy­ve­ni­mo me­tais daž­ną pa­žįs­ta­mą Lie­tu­vo­je pri­kel­da­vo žva­lus jo bal­sas te­le­fo­nu iš Los An­dže­lo.

K. Karužai rū­pė­jo Lie­tu­vos, ra­jo­no, pa­žįs­ta­mų šei­mų gy­ve­ni­mo nau­jie­nos. Pats vi­sa­da rū­pi­no­si sa­vo iš­vaiz­da, jau­di­no­si dėl ne­ga­ty­vių da­ly­kų ir ne­tgi su­lau­kęs bran­daus am­žiaus iš­li­ko orus, sa­ve ir ki­tus ger­bian­tis žmo­gus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas