„Santaka“ / Nemokamas dantų gydymas kainuoja nepigiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-20 06:45

Dalinkitės:  


Pen­kia­me­tė Ka­mi­lė Šve­dai­tė pas PSPC Odon­to­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­ją Ra­są Čel­ke­vi­čiū­tę lan­ko­si ne­be pir­mą kar­tą, nes ži­no, kad dan­tu­kus rei­kia pri­žiū­rė­ti nuo ma­žų die­nų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Nemokamas dantų gydymas kainuoja nepigiai

Eglė KVIESULAITIENĖ

„Gal ga­lė­tu­mė­te pa­ra­šy­ti apie tai, ku­rie odon­to­lo­gai gy­do vai­kų dan­tu­kus ir kiek šios pa­slau­gos kai­nuo­ja? – klau­sė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­ka­viš­kie­tė. – Gir­dė­jau, kad vai­kams dan­tų gy­dy­mą kom­pen­suo­ja li­go­nių ka­sos, bet kai te­ko kreip­tis, su­pra­tau, jog tai – tik gra­ži pa­sa­ka.“


Gy­dy­mą kom­pen­suo­ja


Pra­dė­ję klau­si­nė­ti ma­mų įsi­ti­ki­no­me, kad dau­ge­lis jų iš tie­sų ne­ži­no, nei į ku­rį odon­to­lo­gą su vai­ku­čiu rei­kė­tų kreip­tis, nei kiek tai tu­rė­tų kai­nuo­ti. Daž­nai ma­mos dėl ne­ži­no­ji­mo vai­ką ve­da­si į pri­va­tų odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą ir mo­ka pi­ni­gus, nors įsta­ty­mai dek­la­ruo­ja, jog mū­sų ša­ly­je vai­kams dan­tų gy­dy­mas – ne­mo­ka­mas.

– Taip tu­rė­tų bū­ti, – pa­ti­ki­no Kau­no te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos Kont­ro­lės ir eks­per­ti­zės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ri­nė Ur­bo­nie­nė. – Kiek­vie­na įstai­ga, prie ku­rios pri­si­ra­šęs pa­cien­tas, iš li­go­nių ka­sų gau­na lė­šas kom­pen­suo­ja­moms pa­slau­goms. Suau­gu­siems pa­cien­tams li­go­nių ka­sos taip pat kom­pen­suo­ja gy­dy­mo iš­lai­das, ta­čiau už me­džia­gas (plom­bas, vais­tus, vien­kar­ti­nes prie­mo­nes ir kt.) ten­ka su­si­mo­kė­ti pa­tiems. Vai­kams li­go­nių ka­sos kom­pen­suo­ja odon­to­lo­gi­nes gy­dy­mo iš­lai­das, įskai­tant ir me­di­ka­men­tus. Jų mas­tas nu­sta­ty­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu. Jei odon­to­lo­gas siū­lo mo­ka­mas pa­slau­gas, jas tu­rė­tų su­de­rin­ti su ne­pil­na­me­čio tė­vais.


Kai­nuo­ja ne­pi­giai


Vi­sos ra­jo­ne vei­kian­čios pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos tu­ri sa­vo odon­to­lo­gus ar­ba yra su­da­riu­sios su­tar­tis su vie­na ar ki­ta odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka. Jos gau­na lė­šas iš li­go­nių ka­sų už kiek­vie­ną pri­si­ra­šiu­sį pa­cien­tą, tad pri­va­lo lai­ky­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mo ir vai­kams odon­to­lo­gi­nes pa­slau­gas teik­ti ne­mo­ka­mai. Ta­čiau re­dak­ci­ją jau pa­sie­kė pir­mie­ji skun­dai dėl Šei­mos me­di­ci­nos cent­re dir­ban­čių odon­to­lo­gų, kad kau­nie­čių me­di­kų tei­kia­mos pa­slau­gos vai­kams at­siei­na gan ne­pi­giai.

– Nus­te­bau, kai už duk­ros prie­ki­nio dan­ties plom­bą te­ko su­mo­kė­ti 160 li­tų. Gal­vo­jau, kad ga­li tek­ti pri­mo­kė­ti už prie­ki­nio dan­ties tai­sy­mui rei­ka­lin­gas „de­ko­ra­ty­viš­kes­nes“ me­džia­gas, bet tik­rai ne­si­ti­kė­jau, jog tiek daug, – sa­kė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si ne­pil­na­me­tės ma­ma.

Ki­ta ma­ma, ku­rios pen­kio­lik­me­tis sū­nus taip pat lan­ko­si pas mi­nė­tus odon­to­lo­gus, ste­bė­jo­si, kad vai­ko dan­ties ka­na­lų gy­dy­mas jau kai­na­vo 250 li­tų, ta­čiau ert­mė vis dar neužp­lom­buo­ta. Tad mo­te­ris ne­ri­mau­ja, kiek dar pi­ni­gų teks pa­klo­ti už „ne­mo­ka­mą“ gy­dy­mą.


Sie­kia ko­ky­bės


Šei­mos me­di­ci­nos cent­re dir­ban­čios in­di­vi­dua­lios įmo­nės, pa­si­va­di­nu­sios svei­ka­tos na­mais „Eg­lu­tė“, sa­vi­nin­kas Da­lius La­gu­na­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jų odon­to­lo­gai lai­ko­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mo.

Ta­čiau li­go­nių ka­sos nu­ma­to, jog iš jų kom­pen­suo­ja­mų lė­šų ne­pil­na­me­čiams bū­tų at­kur­ta kram­ty­mo funk­ci­ja. Apie tai, ko­kio­mis me­džia­go­mis tai tu­ri bū­ti at­lik­ta, įsa­ky­me ne­kal­ba­ma.

– Mes sie­kia­me ne tik „at­sta­ty­ti“ kram­ty­mo funk­ci­ją, bet dan­tį iš­gy­dy­ti ko­ky­biš­kai ir es­te­tiš­kai, – kal­bė­jo D. La­gu­na­vi­čius. – Be to, gy­dy­mas gy­dy­mui ne­ly­gu. Jei ge­di­mo pro­ce­sas pa­žen­gęs to­li, leng­viau­sia dan­tį iš­rau­ti. Ta­čiau mes vi­suo­met lin­kę dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad jis bū­tų iš­sau­go­tas. Vi­suo­met iš­var­di­ja­me tė­vams, ką ga­li­me pa­siū­ly­ti ge­riau­sio, o jų tei­sė rink­tis – pri­mo­kė­ti ar ne.


Kai­nuo­ja tik plom­ba


Vis dėl­to tiek Vil­ka­viš­kio ir Ky­bar­tų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ruo­se dir­ban­tys odon­to­lo­gai, tiek pri­va­čio­se me­di­ci­nos įstai­go­se – Šei­mos kli­ni­ko­je bei gy­dy­to­jos Vi­li­jos Le­ke­šie­nės įmo­nė­je – pa­cien­tus gy­dan­tys me­di­kai tvir­ti­no, jog vai­kų dan­tis gy­do ne­mo­ka­mai. Vie­nin­te­lė prie­mo­ka tai­ko­ma tuo­met, kai ne­pil­na­me­čio dan­tys plom­buo­ja­mi kom­po­zi­ci­nė­mis (va­di­na­mo­sio­mis he­lio) plom­bo­mis. Su­ma, ku­rią ten­ka pa­deng­ti tė­ve­liams, pri­klau­so nuo plom­bos dy­džio.

– Kar­tais tai kai­nuo­ja 15–20 li­tų, o kar­tais – ir 25 li­tus, – tiks­liai su­mos ne­drį­so įvar­dy­ti Šei­mos kli­ni­ko­je dir­ban­ti odon­to­lo­gė Rū­ta Būb­nai­ty­tė. – Ta­čiau ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad tik­rai ne šim­tus li­tų.

Gy­dy­to­ja pa­ti­ki­no, jog dan­ties ka­na­lų plom­ba­vi­mas, ki­tos gy­dy­mo pa­slau­gos ne­pil­na­me­čiams jų kli­ni­ko­je yra ne­mo­ka­mos.


Mo­kyk­lo­je – ne vi­siems


Vil­ka­viš­kio PSPC Odon­to­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Ast­raus­kie­nė ne­ri­ma­vo, kad jiems kar­tais ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų su „sve­ti­mais“ (ne prie jų įstai­gos pri­si­ra­šiu­siais) pa­cien­tais. Mat vai­kus pas odon­to­lo­gą at­ve­dę tė­ve­liai ge­ro­kai nu­stem­ba, kai me­di­kai juos įspė­ja, jog už pa­slau­gą teks mo­kė­ti. Jei ne­pil­na­me­tis yra ki­tos gy­dy­mo įstai­gos pa­cien­tas, li­go­nių ka­sų ski­ria­mi pi­ni­gai ke­liau­ja bū­tent jai. Sup­ran­ta­ma, kad bū­ti­ną­ją pa­gal­bą, kai vai­kas krei­pia­si dėl skau­dan­čio dan­ties, pri­va­lo ne­mo­ka­mai su­teik­ti bet ku­ri gy­dy­mo įstai­ga. Ta­čiau to­liau ne­mo­ka­ma pa­slau­ga pa­cien­tas ga­li nau­do­tis tik to­je įstai­go­je, ku­rio­je yra pri­si­ra­šęs.

Di­džiau­sių keb­lu­mų šiuo me­tu ky­la su Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė­je bei „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je esan­čiais odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tais (ki­to­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tų ne­bė­ra). Mat juo­se dir­ba Vil­ka­viš­kio PSPC odon­to­lo­gai, ka­bi­ne­tai iš­lai­ko­mi iš šios įstai­gos lė­šų. Prieš ke­le­tą me­tų, kai prie pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų bu­vo pri­si­ra­šęs vos vie­nas ki­tas ma­ža­sis pa­cien­tas, mo­kyk­lų odon­to­lo­gai vai­kų ne­skirs­ty­da­vo: pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­no, gy­dė bei si­lan­tais den­gė vi­sų mo­ki­nių dan­tu­kus, ne­kreip­da­mi dė­me­sio į pa­ti­ria­mus mi­ni­ma­lius nuo­sto­lius. Da­bar ne­ma­ža da­lis vai­kų yra pri­si­ra­šę Šei­mos me­di­ci­nos cent­re. Šios gy­dy­mo įstai­gos pa­cien­tų, kaip ir ki­tų „sve­ti­mų“, mo­kyk­los odon­to­lo­gai gy­dy­ti ne­ga­li, nes ne­gau­na tam lė­šų. Si­tua­ci­ja la­bai keb­li, bet prie ki­tų gy­dy­mo įstai­gų pri­si­ra­šiu­sių vai­kų tė­ve­liams ver­ta ži­no­ti, kad mo­ky­to­ja ar mo­kyk­los odon­to­lo­gė jų vai­kų dan­ti­mis ne­be­pa­si­rū­pins. Į sa­vo gy­dy­mo įstai­gos odon­to­lo­gus rei­kia kreip­tis pa­tiems.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas