„Santaka“ / Pasaldintas skanesnis, bet ar sveikesnis?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-20 05:50

Dalinkitės:  


Pasaldintas skanesnis, bet ar sveikesnis?

Nemenkas iššūkis

Rū­pin­tis, kad vai­kai aug­tų svei­ki ir tin­ka­mai mai­tin­tų­si – ne­leng­va už­duo­tis, su ku­ria su­si­du­ria vi­si tė­vai. Ji dar pa­sun­kė­ja, jei­gu vai­kas jau ūg­te­lė­jęs ir di­de­lę lai­ko da­lį pra­lei­džia ne na­mie, o mo­kyk­lo­je. Lie­tu­vo­je jau ke­le­ri me­tai vyk­do­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­gra­mos, ku­rios pa­de­da for­muo­ti svei­kos vai­kų mi­ty­bos įpro­čius.

Sep­tin­tus me­tus Vil­ka­viš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gą tei­kian­ti įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ jau nuo per­nai įgy­ven­di­na vie­ną iš šių ini­cia­ty­vų – „Pie­nas vai­kams“. Šios įmo­nės vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė pri­pa­žįs­ta, kad įgy­ven­din­ti to­kias pro­gra­mas yra tik­rai ne­men­kas iš­šū­kis.In­ves­tuo­ja ir sa­vo lė­šų


„Džiau­gia­mės, kad vyk­dy­da­mi šią pro­gra­mą ne tik pri­si­de­da­me prie svei­kų mi­ty­bos įpro­čių for­ma­vi­mo, bet ir siū­lo­me ne­mo­ka­mus pro­duk­tus šiuo su­dė­tin­gu mū­sų ša­liai eko­no­mi­niu lai­ko­tar­piu. Šiuo me­tu ne vi­sos vai­kams mai­ti­ni­mą tei­kian­čios įmo­nės pa­lai­ko ir ima­si vyk­dy­ti pa­na­šias ini­cia­ty­vas, nes tam rei­kia in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mų lė­šų ir dar­bo, ta­čiau mes ne­dve­jo­da­mi ją tę­sia­me, nes mū­sų prio­ri­te­tas yra vai­kai“, – tei­gė įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė.

A. Nor­ku­vie­nė pri­pa­žįs­ta, jog iš­lai­das už pie­ną ar jo pro­duk­tus su­mo­ka vals­ty­bė, ta­čiau są­nau­das, su­si­da­ran­čias ap­rū­pi­nant mo­kyk­las in­dais, pa­pil­do­mais dar­buo­to­jais, di­džiu­liu kie­kiu pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus ren­gia­mos bei pa­tei­kia­mos do­ku­men­ta­ci­jos ir t. t., ten­ka pa­deng­ti pa­čiai mai­ti­ni­mo pa­slau­gą tei­kian­čiai įmo­nei.

Be to, pie­no pro­duk­tus, kad šie ne­su­ges­tų, rei­kia lai­ky­ti šal­dy­tu­vuo­se. „Kre­tin­gos mais­tas“ pa­si­rū­pi­no, kad jų bū­tų pa­kan­ka­mai vi­so­se Vil­ka­viš­kio mo­kyk­lo­se. Pie­nas pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą vai­kams tei­kia­mas iš­pils­ty­tas į puo­de­lius ir stik­li­nes. O tai ir­gi su­da­ro pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Prak­ti­ka ro­do, jog vi­soms iš­var­dy­toms są­nau­doms pa­deng­ti neuž­ten­ka vals­ty­bės ski­ria­mų 7 cen­tų už vie­nos re­mia­mų pie­no pro­duk­tų po­rci­jos iš­da­li­ji­mą ir ad­mi­nist­ra­vi­mą, tam rei­kia ne­ma­žai pri­dur­ti iš įmo­nės lė­šų. To­dėl, pa­sak A. Nor­ku­vie­nės, no­ras pri­si­jung­ti prie to­kių ini­cia­ty­vų tu­ri bū­ti la­bai at­sa­kin­gai įver­tin­tas.

Pa­gal pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“ ne tik rei­ka­lau­ja­ma griež­tos at­skai­to­my­bės už pa­nau­do­tus pie­no pro­duk­tus, bet ir lė­šos už įmo­nės įsi­gy­ja­mą pie­ną ar jo pro­duk­tus grą­ži­na­mos tik po 4–6 mė­ne­sių nuo jų iš­da­li­ji­mo vai­kams. Tai reiš­kia, kad įmo­nė tu­ri bū­ti ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­si pa­ti in­ves­tuo­ti bei kre­di­tuo­ti šį pro­jek­tą.Ri­bo­ja griež­ti rei­ka­la­vi­mai


„Iš Vil­ka­viš­kio tė­ve­lių su­lau­kė­me pa­siū­ly­mų, kad vai­kams ne­mo­ka­mai bū­tų duo­da­ma ne tik pie­nas ar sū­rio laz­de­lės, bet ir įvai­res­ni pro­duk­tai.

Prog­ra­mo­je „Pie­nas vai­kams“ yra pa­teik­tas konk­re­tus pro­duk­tų asor­ti­men­tas, nu­sta­ty­tas pa­gal pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių pa­teik­tus duo­me­nis. Ta­čiau kai ku­riems pro­gra­mos są­ra­še esan­tiems pro­duk­tams tie­siog ne­pa­kan­ka vals­ty­bės nu­ma­ty­to fi­nan­sa­vi­mo ar­ba Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mi pro­duk­tai nea­ti­tin­ka pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mų“, – tei­gė A. Nor­ku­vie­nė.

Nuo praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ sie­kė pra­plės­ti pa­gal pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“ siū­lo­mų pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą, ta­čiau šią va­sa­rą įvy­ko rim­ti po­ky­čiai pa­čio­je mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ko­je. Šiuo me­tu yra la­bai ne­daug pie­no pro­duk­tų, ku­rie ati­tin­ka nau­ją­jį ap­ra­šą. Be to, su­si­du­ria­ma su dar vie­na pro­ble­ma: ne vi­si pie­no pro­duk­tų tie­kė­jai ap­tar­nau­ja Vil­ka­viš­kį, to­dėl jų pro­duk­ci­jos nė­ra ga­li­my­bės įsi­gy­ti ir pa­siū­ly­ti šia­me ra­jo­ne be­si­mo­kan­tiems vai­kams.„Ne“ – prie­dams ir sal­dik­liams


Mo­kyk­lo­se da­li­ja­mi pie­no pro­duk­tai tu­ri bū­ti be drau­džia­mų mais­to prie­dų, pa­vyz­džiui: mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo, da­žik­lių, sko­nio stip­rik­lių, kon­ser­van­tų, taip pat juo­se ne­turi bū­ti šo­ko­la­do. Ga­li bū­ti ir taip, kad ne vi­sos mai­ti­ni­mo pa­slau­gą moks­lei­viams tei­kian­čios bend­ro­vės su­spė­jo įgy­ven­din­ti vi­sus nau­jus ko­ky­biš­kos ir svei­kos mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mus, to­dėl iki šiol vai­kams siū­lo sal­des­nius ir ne­tin­ka­mais prie­dais pa­gar­din­tus pie­no pro­duk­tus.

Įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė kaip konk­re­tų pa­vyz­dį pa­tei­kė sal­džius varš­kės sū­re­lius, ku­riuos itin mėgs­ta bet ko­kio am­žiaus vai­kai. Vie­nas iš nau­jo­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos „Mo­ki­nių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­šo“ rei­ka­la­vi­mų – su­teik­ti vai­kams ga­li­my­bę rink­tis iš gry­nų pro­duk­tų: pie­no, mė­sos, žu­vies ir pan. Dėl šios prie­žas­ties sū­re­liai, siū­lo­mi mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, tu­ri bū­ti su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip iš 90 pro­c. varš­kės. De­ja, šiuo me­tu to­kių sū­re­lių nė vie­nas iš Lie­tu­vos ga­min­to­jų ne­ga­li pa­siū­ly­ti.

Pa­gal tą pa­tį ap­ra­šą moks­lei­viams yra drau­džia­mas ste­ri­li­zuo­tas šo­ko­la­di­nis pie­no gė­ri­mas. O štai na­tū­ra­laus sko­nio ir sal­din­to jo­gur­to ne­ga­li­ma siū­ly­ti dėl juo­se esan­čio mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo. „Sup­ran­ta­me, kad ne vi­si svei­ki pro­duk­tai yra to­kie kaip pa­sal­din­ti ga­mi­niai ar­ba pro­duk­tai, ku­riuo­se yra įvai­rių prie­dų. Sten­gia­mės la­vi­ruo­ti tarp kiek­vie­nos mo­kyk­los pa­gei­da­vi­mų, vals­ty­bi­nių rei­ka­la­vi­mų ir svar­biau­sia – pa­čių vai­kų po­rei­kių, ta­čiau de­da­me vi­sas pa­stan­gas ir ieš­ko­me ke­lių, kad vai­kų mai­ti­ni­mas bū­tų kuo įvai­res­nis“, – tei­gė A. Nor­ku­vie­nė.

„Kre­tin­gos mais­to“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė pri­dū­rė, kad įmo­nė ir to­liau da­ly­vaus ini­cia­ty­vo­se, ku­rios ska­ti­na tin­ka­mą ir svei­ką vai­kų mi­ty­bą. Šiuo me­tu „Kre­tin­gos mais­tas“ VĮ Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­rai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl da­ly­va­vi­mo ki­to­je pro­gra­mo­je – „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kams“.Sie­kia ne tik mai­tin­ti, bet ir mo­ky­ti


A. Nor­ku­vie­nė pa­brė­žė, jog, ap­tar­nau­jant moks­lei­vius, di­de­lis dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas ko­ky­bei, nes ne­tin­ka­mas ir ne­sau­gus mai­ti­ni­mas ga­li pa­kenk­ti au­gan­čiam or­ga­niz­mui. To­dėl įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ pir­mo­ji ša­ly­je ser­ti­fi­ka­vo mai­ti­ni­mo pa­slau­gos tei­ki­mą švie­ti­mo įstai­go­se pa­gal tarp­tau­ti­nį ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mos stan­dar­tą ISO 9001:2008.

Be to, ne­se­niai įmo­nė­je bu­vo įkur­tas spe­cia­lus Ko­ky­bės kont­ro­lės sky­rius, ku­ris už­tik­ri­na, kad bū­tų lai­ko­ma­si pri­va­lo­mų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų vi­so­se „Kre­tin­gos mais­to“ ap­tar­nau­ja­mo­se val­gyk­lo­se. Taip pat tė­ve­liai kvie­čia­mi nau­do­tis ne­mo­ka­ma ko­ky­bės li­ni­ja 8 800 51 010. Pas­kam­bi­nus šiuo nu­me­riu, bus ga­li­ma in­for­muo­ti apie pa­ste­bė­tus men­kiau­sius trū­ku­mus ar­ba ne­ko­ky­biš­ką mais­tą, taip pat – ne­tin­ka­mą ap­tar­na­vi­mą.

Ta­čiau įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė tei­gė, jog ne ma­žiau už ko­ky­biš­ką mai­ti­ni­mą yra svar­bu vai­kus nuo ma­žų die­nų mo­ky­ti tin­ka­mai mai­tin­tis. „Sa­vo veik­lo­je sten­gia­mės ir pa­tys bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gi vai­kams ir tė­ve­liams. To­dėl nuo šių me­tų pra­dė­jo­me vyk­dy­ti ak­ty­vią svei­kos mi­ty­bos edu­ka­ci­nę pro­gra­mą. Ap­tar­nau­ja­mo­se val­gyk­lo­se iš­ka­bi­no­me pla­ka­tus, ku­riuo­se žais­min­gai, įdo­miai ir su­pran­ta­mai vai­kams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tin­ka­mo mai­ti­ni­mo­si nau­dą. Taip pat šiuo me­tu ren­gia­me spe­cia­lią in­for­ma­ci­nę me­džia­gą tė­ve­liams. O atei­nan­čiais me­tais or­ga­ni­zuo­si­me žai­di­mą, į ku­rį kvie­si­me įsi­trauk­ti ne tik Vil­ka­viš­kio vai­kus, bet ir jų šei­mas, taip kar­tu mo­kan­tis gy­ven­ti bei val­gy­ti svei­kai“, – pla­nais da­li­jo­si A. Nor­ku­vie­nė.Justina ŠEMETAITĖ

Užsk. 6792


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas