„Santaka“ / Pasaldintas skanesnis, bet ar sveikesnis?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-20 05:50

Dalinkitės:  


Pasaldintas skanesnis, bet ar sveikesnis?

Nemenkas iššūkis

Rū­pin­tis, kad vai­kai aug­tų svei­ki ir tin­ka­mai mai­tin­tų­si – ne­leng­va už­duo­tis, su ku­ria su­si­du­ria vi­si tė­vai. Ji dar pa­sun­kė­ja, jei­gu vai­kas jau ūg­te­lė­jęs ir di­de­lę lai­ko da­lį pra­lei­džia ne na­mie, o mo­kyk­lo­je. Lie­tu­vo­je jau ke­le­ri me­tai vyk­do­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­gra­mos, ku­rios pa­de­da for­muo­ti svei­kos vai­kų mi­ty­bos įpro­čius.

Sep­tin­tus me­tus Vil­ka­viš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gą tei­kian­ti įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ jau nuo per­nai įgy­ven­di­na vie­ną iš šių ini­cia­ty­vų – „Pie­nas vai­kams“. Šios įmo­nės vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Ali­sa Nor­ku­vie­nė pri­pa­žįs­ta, kad įgy­ven­din­ti to­kias pro­gra­mas yra tik­rai ne­men­kas iš­šū­kis.In­ves­tuo­ja ir sa­vo lė­šų


„Džiau­gia­mės, kad vyk­dy­da­mi šią pro­gra­mą ne tik pri­si­de­da­me prie svei­kų mi­ty­bos įpro­čių for­ma­vi­mo, bet ir siū­lo­me ne­mo­ka­mus pro­duk­tus šiuo su­dė­tin­gu mū­sų ša­liai eko­no­mi­niu lai­ko­tar­piu. Šiuo me­tu ne vi­sos vai­kams mai­ti­ni­mą tei­kian­čios įmo­nės pa­lai­ko ir ima­si vyk­dy­ti pa­na­šias ini­cia­ty­vas, nes tam rei­kia in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mų lė­šų ir dar­bo, ta­čiau mes ne­dve­jo­da­mi ją tę­sia­me, nes mū­sų prio­ri­te­tas yra vai­kai“, – tei­gė įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė.

A. Nor­ku­vie­nė pri­pa­žįs­ta, jog iš­lai­das už pie­ną ar jo pro­duk­tus su­mo­ka vals­ty­bė, ta­čiau są­nau­das, su­si­da­ran­čias ap­rū­pi­nant mo­kyk­las in­dais, pa­pil­do­mais dar­buo­to­jais, di­džiu­liu kie­kiu pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus ren­gia­mos bei pa­tei­kia­mos do­ku­men­ta­ci­jos ir t. t., ten­ka pa­deng­ti pa­čiai mai­ti­ni­mo pa­slau­gą tei­kian­čiai įmo­nei.

Be to, pie­no pro­duk­tus, kad šie ne­su­ges­tų, rei­kia lai­ky­ti šal­dy­tu­vuo­se. „Kre­tin­gos mais­tas“ pa­si­rū­pi­no, kad jų bū­tų pa­kan­ka­mai vi­so­se Vil­ka­viš­kio mo­kyk­lo­se. Pie­nas pa­gal mi­nė­tą pro­gra­mą vai­kams tei­kia­mas iš­pils­ty­tas į puo­de­lius ir stik­li­nes. O tai ir­gi su­da­ro pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Prak­ti­ka ro­do, jog vi­soms iš­var­dy­toms są­nau­doms pa­deng­ti neuž­ten­ka vals­ty­bės ski­ria­mų 7 cen­tų už vie­nos re­mia­mų pie­no pro­duk­tų po­rci­jos iš­da­li­ji­mą ir ad­mi­nist­ra­vi­mą, tam rei­kia ne­ma­žai pri­dur­ti iš įmo­nės lė­šų. To­dėl, pa­sak A. Nor­ku­vie­nės, no­ras pri­si­jung­ti prie to­kių ini­cia­ty­vų tu­ri bū­ti la­bai at­sa­kin­gai įver­tin­tas.

Pa­gal pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“ ne tik rei­ka­lau­ja­ma griež­tos at­skai­to­my­bės už pa­nau­do­tus pie­no pro­duk­tus, bet ir lė­šos už įmo­nės įsi­gy­ja­mą pie­ną ar jo pro­duk­tus grą­ži­na­mos tik po 4–6 mė­ne­sių nuo jų iš­da­li­ji­mo vai­kams. Tai reiš­kia, kad įmo­nė tu­ri bū­ti ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­si pa­ti in­ves­tuo­ti bei kre­di­tuo­ti šį pro­jek­tą.Ri­bo­ja griež­ti rei­ka­la­vi­mai


„Iš Vil­ka­viš­kio tė­ve­lių su­lau­kė­me pa­siū­ly­mų, kad vai­kams ne­mo­ka­mai bū­tų duo­da­ma ne tik pie­nas ar sū­rio laz­de­lės, bet ir įvai­res­ni pro­duk­tai.

Prog­ra­mo­je „Pie­nas vai­kams“ yra pa­teik­tas konk­re­tus pro­duk­tų asor­ti­men­tas, nu­sta­ty­tas pa­gal pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių pa­teik­tus duo­me­nis. Ta­čiau kai ku­riems pro­gra­mos są­ra­še esan­tiems pro­duk­tams tie­siog ne­pa­kan­ka vals­ty­bės nu­ma­ty­to fi­nan­sa­vi­mo ar­ba Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mi pro­duk­tai nea­ti­tin­ka pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mų“, – tei­gė A. Nor­ku­vie­nė.

Nuo praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ sie­kė pra­plės­ti pa­gal pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“ siū­lo­mų pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą, ta­čiau šią va­sa­rą įvy­ko rim­ti po­ky­čiai pa­čio­je mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ko­je. Šiuo me­tu yra la­bai ne­daug pie­no pro­duk­tų, ku­rie ati­tin­ka nau­ją­jį ap­ra­šą. Be to, su­si­du­ria­ma su dar vie­na pro­ble­ma: ne vi­si pie­no pro­duk­tų tie­kė­jai ap­tar­nau­ja Vil­ka­viš­kį, to­dėl jų pro­duk­ci­jos nė­ra ga­li­my­bės įsi­gy­ti ir pa­siū­ly­ti šia­me ra­jo­ne be­si­mo­kan­tiems vai­kams.„Ne“ – prie­dams ir sal­dik­liams


Mo­kyk­lo­se da­li­ja­mi pie­no pro­duk­tai tu­ri bū­ti be drau­džia­mų mais­to prie­dų, pa­vyz­džiui: mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo, da­žik­lių, sko­nio stip­rik­lių, kon­ser­van­tų, taip pat juo­se ne­turi bū­ti šo­ko­la­do. Ga­li bū­ti ir taip, kad ne vi­sos mai­ti­ni­mo pa­slau­gą moks­lei­viams tei­kian­čios bend­ro­vės su­spė­jo įgy­ven­din­ti vi­sus nau­jus ko­ky­biš­kos ir svei­kos mi­ty­bos rei­ka­la­vi­mus, to­dėl iki šiol vai­kams siū­lo sal­des­nius ir ne­tin­ka­mais prie­dais pa­gar­din­tus pie­no pro­duk­tus.

Įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė kaip konk­re­tų pa­vyz­dį pa­tei­kė sal­džius varš­kės sū­re­lius, ku­riuos itin mėgs­ta bet ko­kio am­žiaus vai­kai. Vie­nas iš nau­jo­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos „Mo­ki­nių mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se tvar­kos ap­ra­šo“ rei­ka­la­vi­mų – su­teik­ti vai­kams ga­li­my­bę rink­tis iš gry­nų pro­duk­tų: pie­no, mė­sos, žu­vies ir pan. Dėl šios prie­žas­ties sū­re­liai, siū­lo­mi mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, tu­ri bū­ti su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip iš 90 pro­c. varš­kės. De­ja, šiuo me­tu to­kių sū­re­lių nė vie­nas iš Lie­tu­vos ga­min­to­jų ne­ga­li pa­siū­ly­ti.

Pa­gal tą pa­tį ap­ra­šą moks­lei­viams yra drau­džia­mas ste­ri­li­zuo­tas šo­ko­la­di­nis pie­no gė­ri­mas. O štai na­tū­ra­laus sko­nio ir sal­din­to jo­gur­to ne­ga­li­ma siū­ly­ti dėl juo­se esan­čio mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo. „Sup­ran­ta­me, kad ne vi­si svei­ki pro­duk­tai yra to­kie kaip pa­sal­din­ti ga­mi­niai ar­ba pro­duk­tai, ku­riuo­se yra įvai­rių prie­dų. Sten­gia­mės la­vi­ruo­ti tarp kiek­vie­nos mo­kyk­los pa­gei­da­vi­mų, vals­ty­bi­nių rei­ka­la­vi­mų ir svar­biau­sia – pa­čių vai­kų po­rei­kių, ta­čiau de­da­me vi­sas pa­stan­gas ir ieš­ko­me ke­lių, kad vai­kų mai­ti­ni­mas bū­tų kuo įvai­res­nis“, – tei­gė A. Nor­ku­vie­nė.

„Kre­tin­gos mais­to“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė pri­dū­rė, kad įmo­nė ir to­liau da­ly­vaus ini­cia­ty­vo­se, ku­rios ska­ti­na tin­ka­mą ir svei­ką vai­kų mi­ty­bą. Šiuo me­tu „Kre­tin­gos mais­tas“ VĮ Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­rai pa­tei­kė pra­šy­mą dėl da­ly­va­vi­mo ki­to­je pro­gra­mo­je – „Vai­sių var­to­ji­mo ska­ti­ni­mas vai­kams“.Sie­kia ne tik mai­tin­ti, bet ir mo­ky­ti


A. Nor­ku­vie­nė pa­brė­žė, jog, ap­tar­nau­jant moks­lei­vius, di­de­lis dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas ko­ky­bei, nes ne­tin­ka­mas ir ne­sau­gus mai­ti­ni­mas ga­li pa­kenk­ti au­gan­čiam or­ga­niz­mui. To­dėl įmo­nė „Kre­tin­gos mais­tas“ pir­mo­ji ša­ly­je ser­ti­fi­ka­vo mai­ti­ni­mo pa­slau­gos tei­ki­mą švie­ti­mo įstai­go­se pa­gal tarp­tau­ti­nį ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mos stan­dar­tą ISO 9001:2008.

Be to, ne­se­niai įmo­nė­je bu­vo įkur­tas spe­cia­lus Ko­ky­bės kont­ro­lės sky­rius, ku­ris už­tik­ri­na, kad bū­tų lai­ko­ma­si pri­va­lo­mų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų vi­so­se „Kre­tin­gos mais­to“ ap­tar­nau­ja­mo­se val­gyk­lo­se. Taip pat tė­ve­liai kvie­čia­mi nau­do­tis ne­mo­ka­ma ko­ky­bės li­ni­ja 8 800 51 010. Pas­kam­bi­nus šiuo nu­me­riu, bus ga­li­ma in­for­muo­ti apie pa­ste­bė­tus men­kiau­sius trū­ku­mus ar­ba ne­ko­ky­biš­ką mais­tą, taip pat – ne­tin­ka­mą ap­tar­na­vi­mą.

Ta­čiau įmo­nės „Kre­tin­gos mais­tas“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė tei­gė, jog ne ma­žiau už ko­ky­biš­ką mai­ti­ni­mą yra svar­bu vai­kus nuo ma­žų die­nų mo­ky­ti tin­ka­mai mai­tin­tis. „Sa­vo veik­lo­je sten­gia­mės ir pa­tys bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gi vai­kams ir tė­ve­liams. To­dėl nuo šių me­tų pra­dė­jo­me vyk­dy­ti ak­ty­vią svei­kos mi­ty­bos edu­ka­ci­nę pro­gra­mą. Ap­tar­nau­ja­mo­se val­gyk­lo­se iš­ka­bi­no­me pla­ka­tus, ku­riuo­se žais­min­gai, įdo­miai ir su­pran­ta­mai vai­kams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie tin­ka­mo mai­ti­ni­mo­si nau­dą. Taip pat šiuo me­tu ren­gia­me spe­cia­lią in­for­ma­ci­nę me­džia­gą tė­ve­liams. O atei­nan­čiais me­tais or­ga­ni­zuo­si­me žai­di­mą, į ku­rį kvie­si­me įsi­trauk­ti ne tik Vil­ka­viš­kio vai­kus, bet ir jų šei­mas, taip kar­tu mo­kan­tis gy­ven­ti bei val­gy­ti svei­kai“, – pla­nais da­li­jo­si A. Nor­ku­vie­nė.Justina ŠEMETAITĖ

Užsk. 6792


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas