„Santaka“ / Sportas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-18 22:37

Dalinkitės:  


Stipriausių rajono stalo tenisininkų dvyliktukas – kartu su varžybų organizatoriais ir rėmėjais.

Rolando LIPINO nuotr.


Sportas

Iš „Gintarinės jūrmylės“ – su sidabro medaliais

Tris­de­šim­ties ra­jo­no bė­gi­kų bū­rys da­ly­va­vo ju­bi­lie­ji­nia­me „Gin­ta­ri­nės jūr­my­lės“ bė­gi­me. Du iš jų grį­žo su si­dab­ro me­da­liais.

Šį spa­lį prie jū­ros Smil­ty­nės tra­so­se su­reng­tas tra­di­ci­nis bė­gi­mas „Gin­ta­ri­nė jūr­my­lė“ vy­ko jau de­šim­tą kar­tą. Šim­tus leng­vo­sios at­le­ti­kos en­tu­zias­tų ne tik iš mū­sų ša­lies su­trau­kian­čia­me ren­gi­ny­je pa­pras­tai bū­na ir vil­ka­viš­kie­čių. Bė­gi­mo dis­tan­ci­ja – jūr­my­lė, ar­ba 1852 m, pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai.

Or­ga­ni­za­to­riai taip pa­brė­žia šio bė­gi­mo pa­jū­ry­je iš­skir­ti­nu­mą ir puo­se­lė­ja jū­ri­nes tra­di­ci­jas.

Skirtingo amžiaus ir pajėgumo da­ly­viai bė­ga įvai­rias dis­tan­ci­jas: 6, 3, 1 ir net pusę jūrmylės.

Ne pir­mą kar­tą „Gin­ta­ri­nės jūr­my­lės“ bė­gi­me ge­rai pa­si­ro­dė mū­sų ra­jo­no at­sto­vas bart­nin­kie­tis Ne­ri­jus Mar­kaus­kas. 1 jūr­my­lės dis­tan­ci­jo­je suau­gu­sių­jų gru­pė­je jis užė­mė ant­rą vie­tą (6.03 min.). Ne­ri­jus ap­len­kė ke­le­tą Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių ir tik pa­čia­me fi­ni­še nu­si­lei­do olim­pie­čiui Min­dau­gui Nor­bu­tui.

Vie­nos jūr­my­lės bė­gi­mo pri­zi­nin­ku N. Mar­kaus­kas tam­pa tre­čius me­tus pa­gre­čiui.

Kar­tu su „Gin­ta­ri­nės jūr­my­lės“ bė­gi­mu vy­ko ir Lie­tu­vos ru­dens kro­so čem­pio­na­tas bei Lie­tu­vos jau­ni­mo pir­me­ny­bės.

„Auš­ros“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Gin­ta­rė Smels­to­riū­tė ta­po jau­ni­mo pir­me­ny­bių pri­zi­nin­ke. Tri­jų jūr­my­lių dis­tan­ci­jo­je ji užė­mė ant­rą vie­tą ir iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.

Skir­tin­go­se am­žiaus gru­pė­se „Gin­ta­ri­nės jūr­my­lės“ bė­gi­me į ge­riau­sių leng­vaat­le­čių de­šim­tu­kus pa­te­ko ir dau­giau mū­sų ra­jo­no at­sto­vų.

Tai – Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai Ne­ri­jus Aly­ta, Man­tas Ūsas, Aud­ro­nė Gli­nec­kai­tė, gra­žiš­kie­tis Man­tas Šmi­gels­kas, Ode­ta Ba­ze­vi­čiū­tė iš Klam­pu­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir „Auš­ros“ gim­na­zis­tas Mar­ty­nas Ša­la­še­vi­čius.xxxPrie jū­ros, Pa­lan­go­je, vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos kro­so ir kro­so es­ta­fe­čių pir­me­ny­bės.

Tarp dvi­de­šimt pen­kių da­ly­va­vu­sių ra­jo­nų vil­ka­viš­kie­čių rink­ti­nė užė­mė penk­tą vie­tą, pra­lai­mė­ju­si ket­vir­tą po­zi­ci­ją užė­mu­siems klai­pė­die­čiams tik vie­nu taš­ku.

Dau­giau­siai taš­kų ra­jo­nui pel­nė bart­nin­kie­tis N. Aly­ta, čem­pio­nu ta­pęs 1000 m dis­tan­ci­jo­je (jau­nu­čių am­žiaus gr.).

Prie ko­man­dos sėk­mės pri­si­dė­jo ir ki­ti bė­gi­kai.„San­ta­kos“ inf.


Azartiška po­pie­tė vi­siems su­tei­kė sma­gių aki­mir­kų

Fi­zi­nė veik­la yra la­bai svar­bi, sie­kiant gy­ven­ti ak­ty­vų ir svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą bei tu­rė­ti pra­smin­gą lais­va­lai­kį. Ne išim­tis – ir neį­ga­lie­ji. Neį­ga­lie­siems spor­tas yra svar­bus jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, fi­zi­nės, psi­cho­lo­gi­nės ir so­cia­li­nės ge­ro­vės veiks­nys. Tai – prie­žas­tys, dėl ku­rių šios veik­los sri­ties ne­ga­li­ma su­men­kin­ti ir ap­leis­ti.

Vil­ka­viš­kio so­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ro Neį­ga­laus jau­ni­mo die­nos užim­tu­mo pa­da­li­nys šiais me­tais pa­tei­kė spor­to pro­jek­to „Spor­tas – svei­ka­ta“ pa­raiš­ką ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos kon­kur­sui ir lai­mė­jo fi­nan­sa­vi­mą.

Vie­ną iš pro­jek­to veiks­mų įgy­ven­di­no­me spa­lio 11 die­nos po­pie­tę, Neį­ga­laus jau­ni­mo die­nos užim­tu­mo pa­da­li­nio sa­lė­je suor­ga­ni­za­vę svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­nį „Spor­tas – svei­ka­ta“.

Ren­gi­nys, į ku­rį pa­si­kvie­tė­me sve­čių bei pa­da­li­nio lan­ky­to­jų tė­ve­lius, pra­si­dė­jo nuo­tai­kin­ga neį­ga­lių­jų ei­se­na į sa­lę. Po svei­ki­ni­mo žo­džio bu­vo pri­sta­ty­tas už pro­jek­to lė­šas įsi­gy­tas spor­ti­nis in­ven­to­rius (jo­gos ki­li­mė­liai, pu­siaus­vy­ros len­ta ir plat­for­ma, pė­dų ma­sa­žuok­lis ir ma­sa­žo pus­vo­liai). Pa­da­li­nio jau­nuo­liai de­monst­ra­vo spor­ti­nį azar­tą, fi­zi­nius ge­bė­ji­mus, ryž­tą, va­lią bei iš­tver­mę at­lik­da­mi įvai­rius spor­ti­nius pra­ti­mus, da­ly­vau­da­mi es­ta­fe­tė­se, jud­riuo­siuo­se žai­di­muo­se. Ke­le­tas jau­nuo­lių su ne­ga­lia pa­ro­dė ir sa­vo in­di­vi­dua­lius ta­len­tus: vie­na mer­gi­na vi­sus ža­vė­jo kū­no lanks­tu­mu, da­ry­da­ma „til­te­lį“ bei su­kda­ma lan­ką, vai­ki­nai de­monst­ra­vo vy­riš­ką jė­gą kil­no­da­mi svar­me­nis, po­ra jau­nuo­lių ro­dė sa­vo ge­bė­ji­mus mė­ty­da­mi ka­muo­lį į krep­šį.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je sve­čiai ta­rė pa­dė­kos žo­džius Neį­ga­laus jau­ni­mo die­nos užim­tu­mo pa­da­li­nio bend­ruo­me­nei. Kiek­vie­nai jau­nuo­lių gru­pei bu­vo įteik­ti pa­dė­kos raš­tai bei do­va­nė­lės.

Ak­ty­viai pra­leis­ta po­pie­tė vi­siems su­tei­kė sma­gių bei links­mų aki­mir­kų. Prie vai­šių sta­lo vi­si šne­ku­čia­vo­si ir da­li­jo­si įspū­džiais.

Svar­biau­sias šio ren­gi­nio tiks­las – da­ly­va­vi­mas, o ne re­zul­ta­to sie­ki­mas – įgy­ven­din­tas. Be to, neį­ga­lie­siems tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė iš­reikš­ti sa­ve, pa­bend­rau­ti. Apie spor­to reikš­mę neį­ga­lie­siems, neį­ga­lių­jų so­cia­li­za­ci­ją tai­ko­mo­jo­je kū­no kul­tū­ros veik­lo­je vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo ras­ti in­for­ma­ci­jos pa­teik­ta­me in­for­ma­ci­nia­me lanks­ti­nu­ke.Ra­sa RAU­DO­NAI­TIE­NĖ

Neį­ga­laus jau­ni­mo die­nos užim­tu­mo pa­da­li­nio va­do­vė


Pir­ma­sis dvy­lik­tu­ke – Kęs­tu­tis Žei­mys

Me­tams bai­gian­tis ge­riau­si ra­jo­no ir res­pub­li­kos sta­lo te­ni­so žai­dė­jai tra­di­ciš­kai ren­ka­si į TOP 12 var­žy­bas.

Dvy­li­ka ge­riau­sių šių me­tų rajono te­ni­si­nin­kų prie ža­lių­jų sta­lų sto­jo Ke­lių tarnybos sa­lė­je. Kaip te­ni­so ži­no­vai ir pro­gno­za­vo, jo­kių šan­sų ki­tiems ne­pa­li­kęs pir­mą vie­tą užė­mė šie­me­ti­nis Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so čem­pio­nas ky­bar­tie­tis Kęs­tu­tis Žei­mys. Jis fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je 3:0 nu­ga­lė­jo prieš ke­le­tą me­tų ša­lies vi­ce­čem­pio­nu bu­vu­sį Ar­tū­rą Ry­ba­ką.

Įtemp­ta ko­va vy­ko dėl tre­čios vie­tos dvy­lik­tu­ke. Pir­ma­vu­sį Ed­ga­rą Si­mo­nai­tį vis dėl­to nu­ga­lė­jo dau­giau pa­tir­ties tu­rin­tis Vi­lius La­pai­tis. Penktas bu­vo sta­lo te­ni­so tre­ne­ris Min­dau­gas Mo­zū­rai­tis, įro­dęs, kad ga­li ne tik ki­tus mo­ky­ti, bet ir pa­ts tu­ri už­tek­ti­nai „pa­ra­ko“ rung­ty­niau­ti su var­žo­vais. Pas­ku­ti­nė­je ko­vo­je jis ap­len­kė ko­le­gos tre­ne­rio Val­do Kai­rio sū­nų Aud­rių.

To­liau dvy­lik­tu­ke spor­ti­nin­kai iš­si­ri­kia­vo to­kia tvar­ka: 7. Do­vy­das Ska­burs­kis, 8. Gy­tis Bra­zaus­kas, 9. Lu­kas Kiš­kė­nas, 10. Gied­rius Po­cius, 11. And­rius Lie­po­nis, 12. Jo­nas Kaz­laus­kas.

TOP 12 var­žy­bas or­ga­ni­za­vo ra­jo­no Sta­lo te­ni­so fe­de­ra­ci­ja ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jos įsteig­ta tau­rė bu­vo įteik­ta ra­jo­no ra­ke­tei Nr. 1 K. Žei­miui. Pir­ma­sis spor­ti­nin­kų tre­je­tu­kas pa­si­puo­šė me­da­liais, ga­vo do­va­nų.

Vi­siems TOP 12 da­ly­viams ati­tin­ka­mai pa­gal užim­tas vie­tas te­ko pi­ni­gi­niai pri­zai, ku­rių fon­dą su­kau­pė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, ra­jo­no Sta­lo te­ni­so fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius bei ki­ti Ta­ry­bos na­riai: Gin­tas Pleč­kai­tis, Val­das Ka­mai­tis ir Rim­vy­das Žie­mys.

Tą pa­čią die­ną, kai vie­tas dvy­lik­tu­ke aiš­ki­no­si vil­ka­viš­kie­čiai, ana­lo­giš­kos var­žy­bos vy­ko Vil­niu­je. Lie­tu­vos jau­nių sta­lo te­ni­so var­žy­bo­se TOP 12 da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no at­sto­vas Po­vi­las Si­ma­nai­tis. Vil­ka­viš­kio spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nis užė­mė tre­čią vie­tą, pa­teik­da­mas ma­lo­nią staig­me­ną sa­vo tre­ne­riams ir tė­čiui – daug­kar­ti­niam Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so pir­me­ny­bių ir čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jui bei pri­zi­nin­kui Min­dau­gui Si­ma­nai­čiui.

Tre­čio­ji vie­ta TOP 12 Po­vi­lui yra pir­mu­ti­nė pa­ko­pa sie­kiant pa­tek­ti į Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nę.„San­ta­kos“ inf.Vil­ka­viš­kio spor­to mo­kyk­los Sta­lo te­ni­so sky­riaus tre­ne­riai kvie­čia I–III kla­sių mer­gai­tes ir ber­niu­kus lan­ky­ti sta­lo te­ni­so tre­ni­ruo­tes. Ypač lau­kia­ma kai­ria­ran­kių. Tre­ni­ruo­tės vyks­ta Ke­lių tar­ny­bos sa­lė­je (S. Nė­ries g. 88) kas­dien, nuo 15 val.

In­for­ma­ci­ja tel.: 8 682 25 083, 8 699 44 534.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas