„Santaka“ / Sfinksas tikrai primena mažiausią paukštelį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-18 22:23

Dalinkitės:  


Il­ga­lie­žu­vis sfink­sas – ža­vus ir la­bai pa­na­šus į ko­lib­rį dru­gys. Be­je, jo ang­liš­kas pa­va­di­ni­mas Hum­ming­bird Hawk ­moth ir yra „ko­lib­ri­nis sfink­sas“.

Sfinksas tikrai primena mažiausią paukštelį

Eglė MIČIULIENĖ

Ne­se­niai į „San­ta­kos“ re­dak­ci­ją su sa­vo da­ry­to­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis at­vy­ko Vir­ba­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sta­nis­lo­vas Lo­pe­ta.

Vy­riš­kis na­mų kie­me nu­fo­tog­ra­fa­vo la­bai įdo­mų ma­žu­tį su­tvė­ri­mą.


Siu­vo ap­link žie­dus


S. Lo­pe­ta pa­sa­ko­jo, jos su šei­my­na ruo­šė­si va­žiuo­ti į ka­pi­nes, tad nu­spren­dė nu­si­vež­ti dar­že­ly­je dar te­be­žy­din­čių gė­lių.

Priė­jęs prie pa­tvo­ry­je mė­ly­nuo­jan­čio gė­ly­no, vir­ba­lie­tis pa­ste­bė­jo, jog apie žie­dų tau­re­les siu­va kaž­koks pa­da­rė­lis.

– Iš pra­džių ma­niau, kad skrai­do ka­ma­nė, bet lyg ir spar­nai per di­de­li... Tai bu­vo la­bai įdo­mus su­tvė­ri­mas – nei dru­ge­lis, nei paukš­čiu­kas, tu­rė­jo il­gą kaip ada­ta ries­tą sna­pe­lį... Prisk­ri­dęs prie žie­do, tas gy­vis ant jo ne­tū­pė, bet plaz­de­no vie­no­je vie­to­je ir plo­ną sna­pu­ką ki­šo į tau­re­lę – ma­tyt, ne­kta­rą trau­kė. Ir vis skrai­džio­jo nuo žie­do prie žie­do. Ne­baikš­tus at­ro­dė – gal la­bai al­ka­nas bu­vo... Priė­jau prie jo vi­sai ar­ti, – pa­sa­ko­jo S. Lo­pe­ta.

Vy­riš­kis pa­žiū­rė­ti įdo­maus re­gi­nio pa­si­šau­kė ir žmo­ną su duk­ro­mis. Pa­siė­mė ir fo­toa­pa­ra­tą, ku­riuo neįp­ras­tą sve­čią spė­jo ke­le­tą kar­tų nu­fo­tog­ra­fuo­ti. Tie­sa, nuo­trau­kos išė­jo ne­ryš­kios, nes la­bai jau vir­pė­jo gy­vio spar­ne­liai.

– Pas­kui, ma­tyt, per ar­ti kyš­te­lė­jau fo­toa­pa­ra­tą ir tą „skrai­dan­tį ob­jek­tą“ nu­bai­džiau. Purp­te­lė­jo į šo­ną – ir din­go, – sa­kė žmo­gus.


Tro­pi­kai – per to­li


Vir­ba­lie­tis su šei­ma nu­spren­dė, jog nuo­trau­ko­je už­fik­sa­vo ko­lib­rį. In­ter­ne­te per­skai­ty­ta in­for­ma­ci­ja lyg ir ti­ko api­bū­din­ti pa­da­rė­liui: toks pat ma­žas, lenk­tu smai­liu sna­pe­liu, plaz­den­da­mas spar­ne­liais trau­kia iš žie­dų ne­kta­rą. Be to, at­ro­dė lyg ir su plunks­ne­lė­mis.

Ta­čiau nea­ti­ti­ko gy­ve­na­mo­ji vie­ta, mat ko­lib­riai gy­ve­na tik Ame­ri­kos že­my­ne, daž­niau­siai – tro­pi­niuo­se miš­kuo­se.

Kar­tu su pa­šne­ko­vu svars­tė­me, kad ko­lib­ris iš šil­tų kraš­tų ga­lė­jo bū­ti at­vež­tas ne­ty­čia, kaip ir pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je ap­tik­ti ke­li vabz­džiai mal­di­nin­kai ar ki­ti ne mū­sų kraš­to gy­viai.

Su­si­do­mė­ję pa­da­rė­liu pa­skam­bi­no­me Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės sky­riaus ve­dė­jui Se­le­mo­nui Pal­ta­na­vi­čiui.


Pa­na­šus, bet ne tas


Iš­gir­dęs mū­sų is­to­ri­ją, ži­no­mas Lie­tu­vos gam­ti­nin­kas bei ra­šy­to­jas, be­je, iš Su­val­ki­jos ki­lęs S. Pal­ta­na­vi­čius iš kar­to su­pra­to, apie ko­kį gy­vį kal­ba­me. „Tai – ne ko­lib­ris, o dru­gys sfink­sas“, – paaiš­ki­no gam­ti­nin­kas.

Anot S. Pal­ta­na­vi­čiaus, sfink­sas tik­rai pri­me­na ko­lib­rį.

„Lie­tu­vos gam­tos įvai­ro­vė tur­tin­ga, ją ret­kar­čiais pa­pil­do iš gre­ti­mų kraš­tų už­kly­du­sios rū­šys. To­dėl ži­nia apie Vir­ba­ly­je ste­bė­tą ir fo­tog­ra­fuo­tą ko­lib­rį bu­vo la­bai įdo­mi, ta­čiau, pri­si­pa­žin­siu, – vi­sai ne nau­ja. Pa­na­šių pra­ne­ši­mų su­lau­kia­me kas­met, ste­bė­to­jai ti­ki­na tik­rai ma­tę ko­lib­rius. Rei­kė­tų pri­min­ti, kad ko­lib­rių – pa­čių ma­žiau­sių Že­mė­je paukš­čių – tė­vy­nė yra Pie­tų ir Šiau­rės Ame­ri­kos. Ma­ži paukš­čiu­kai tik­rai ne­ga­lė­tų pa­siek­ti mū­sų kraš­to, o iš­trū­kę į lais­vę iš mė­gė­jo vol­je­ro žū­tų la­bai grei­tai. Jiems pa­pras­čiau­siai ne­tik­tų kli­ma­tas, o la­biau­siai jie ken­tė­tų dėl mais­to sty­giaus“, – aiš­ki­no S. Pal­ta­na­vi­čius.


At­lė­kė iš Af­ri­kos


Gam­ti­nin­kas sa­kė, jog tarp pa­čių įspū­din­giau­sių dru­gių vi­sa­da mi­ni­mi sfink­sai – il­gais siau­rais spar­nais, di­de­liais pil­ve­liais daž­niau­siai nak­tį ak­ty­vūs stam­būs dru­ge­liai.

„Jų ap­tin­ka­ma apie 20 rū­šių, ta­čiau tik­ri Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra tik ke­li sfink­sai, o dau­ge­lis jų at­ke­liau­ja iš pie­ti­nės Eu­ro­pos ar net Šiau­rės Af­ri­kos. Toks yra oleand­ri­nis sfink­sas, mū­sų kraš­te pa­gau­tas tik ke­le­tą kar­tų.

Di­džiau­sias Lie­tu­vo­je su­tin­ka­mas dru­gys – kau­ko­lė­ta­sis sfink­sas, ku­ris va­sa­ros vi­du­ry­je la­bai re­tai at­klys­ta iš Af­ri­kos. Iki 11 cen­ti­met­rų plo­čio spar­nus tu­rin­tis sto­ra­pil­vis vabz­dys taip pa­va­din­tas dėl nu­ga­rė­lė­je esan­čio kau­ko­lę pri­me­nan­čio pie­ši­nio. Šis dru­gys pa­de­da kiau­ši­nė­lius ant bul­vių stie­bų, jais mai­ti­na­si iki 13 cen­ti­met­rų il­gio užau­gan­tys vikš­rai. Kai ka­da iki ru­dens iš lė­liu­kių iš­si­ri­ta dru­giai, ku­rie iš­skren­da į Af­ri­ką. Li­ku­sie­ji žie­mo­ti su­šą­la. Ypa­tin­gi – ka­ma­ni­niai sfink­sai, ku­rių pil­ve­lis trum­pas ir sto­ras, o spar­nai ne­di­de­li ir iš da­lies per­ma­to­mi. Jie ne­kta­rą iš žie­dų čiul­pia ne­nu­si­leis­da­mi, o plaz­dė­da­mi ore ir „sto­vė­da­mi“ vie­no­je vie­to­je.

Mi­nė­tas vir­ba­lie­tis ste­bė­jo il­ga­lie­žu­vį sfink­są. Šio vabz­džio tė­vai va­sa­ros pra­džio­je at­skri­do iš Šiau­rės Af­ri­kos, su­dė­jo kiau­ši­nė­lius, iš ku­rių iš­si­ri­tę vikš­rai vir­to lė­liu­kė­mis, o iš šių iš­si­ri­to suau­gę dru­giai sfink­sai. Ši ru­dens kar­ta pra­de­da ke­lio­nę at­gal į Af­ri­ką. Ne­ži­nia, kiek dru­gių, užau­gu­sių Lie­tu­vo­je, pa­sieks Af­ri­kos že­my­ną. O ją pa­sie­ku­sie­ji ten su­dės kiau­ši­nė­lius, iš ku­rių iš­si­vys­tę dru­giai va­sa­ros pra­džio­je vėl pa­sieks Lie­tu­vą.

Tai­gi gam­ta ne­pa­liau­ja ste­bin­ti mū­sų sa­vo iš­ra­din­gu­mu ir tvir­ty­be. Il­ga­lie­žu­vis sfink­sas – vie­na iš nuo­sta­bių gam­tos kū­ry­bos for­mų“, – aiš­ki­no gam­ti­nin­kas S. Pal­ta­na­vi­čius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas