„Santaka“ / Kompensacijų tikėjęsi daugiabučių namų gyventojai jaučiasi apgauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-18 22:18

Dalinkitės:  


Blo­ki­nių na­mų siū­les her­me­ti­za­vu­si vil­nie­čių fir­ma ti­ki­na, kad jų pa­slau­ga vil­ka­viš­kie­čiai ne­nu­si­vils.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kompensacijų tikėjęsi daugiabučių namų gyventojai jaučiasi apgauti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Blo­ki­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys vil­ka­viš­kie­čiai pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­lau­kė fir­mų, her­me­ti­zuo­jan­čių sie­nų siū­les, pa­siū­ly­mų.

Vil­ka­viš­kie­čiai spe­cia­lis­tai vil­nie­čių tei­kia­mos pa­slau­gos efek­ty­vu­mu abe­jo­ja.


Blo­gi at­si­lie­pi­mai


Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­ka­viš­kie­tis pra­šė įspė­ti žmo­nes, kad šie ne­pa­si­ti­kė­tų vil­nie­čių UAB „Sos­ti­nės siū­lės“ meist­rais ir ne­mo­kė­tų pi­ni­gų už pa­slau­gą, ku­ri, jo tei­gi­mu, at­lie­ka­ma ne­ko­ky­biš­kai, su ne­tin­ka­mo­mis me­džia­go­mis.

– Pas­kai­ty­ki­te at­si­lie­pi­mų in­ter­ne­te apie šią fir­mą ir vis­ką su­pra­si­te, – ti­ki­no žmo­gus (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). – Jie sie­nų siū­les her­me­ti­zuo­ja pa­pras­čiau­siu ak­ri­lu, iš­tir­pi­nę jį van­de­ny­je, ima di­džiu­lius pi­ni­gus ir dar me­luo­ja žmo­nėms, kad UAB „Vil­ku­va“ siū­lių her­me­ti­za­vi­mui iš­leis­tas lė­šas kom­pen­suos. Aną­dien nu­va­žia­vau į „Vil­ku­vą“, nu­ve­žiau su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su vil­nie­čių bend­ro­ve, pa­ro­džiau, jog su­mo­kė­jau per 300 li­tų, ir pa­rei­ka­la­vau kom­pen­suo­ti. Bet UAB „Vil­ku­va“ spe­cia­lis­tai tie­siai pa­sa­kė, kad vil­nie­čių fir­ma ma­ne ap­ga­vo.


Siū­lė­si pa­tys


Su­si­sie­kę su UAB „Sos­ti­nės siū­lės“ di­rek­to­riu­mi Da­riu­mi Kas­pe­rai­čiu su­ži­no­jo­me, jog vil­nie­čių bend­ro­vė iš tie­sų dir­bo Vil­ka­viš­ky­je. Sa­vo pa­slau­gų ra­jo­ne ne­rek­la­ma­vę, vil­nie­čiai tie­siog vaikš­čio­jo per bu­tus, klau­si­nė­jo, ar ne­šlam­pa, ne­pe­li­ja sie­nos ir siū­lė her­me­ti­zuo­ti blo­kų siū­les.

Anot D. Kas­pe­rai­čio, jų pa­slau­ga su­si­do­mė­jo ne vie­nas gy­ven­to­jas. Iš vi­so spe­cia­liu ak­ri­lu bu­vo her­me­ti­zuo­ta apie 15 blo­ki­nių dau­gia­bu­čių.

Pasak di­rek­to­riaus, vil­ka­viš­kie­čiai jų dar­bu li­ko pa­ten­kin­ti, mat iki šiol, jau ke­lis de­šimt­me­čius, sie­nų siū­lė­mis nie­kas ne­si­rū­pi­no.

Pak­laus­tas, ko­dėl žmo­nėms tei­kia klai­din­gą in­for­ma­ci­ją, jog UAB „Vil­ku­va“ kom­pen­suos da­lį siū­lių her­me­ti­za­ci­jai iš­leis­tų lė­šų, D. Kas­pe­rai­tis ne­sut­ri­ko:

– Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus dau­gia­bu­čių prie­žiū­ra ir re­mon­tu (taip pat – blo­kų siū­lių, per ku­rias skver­bia­si drėg­mė ir bu­tuo­se at­si­ran­da žmo­gui kenks­min­gų pe­lė­sių) tu­ri rū­pin­tis juos ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė. Vil­ka­viš­kie­čių at­ve­ju – UAB „Vil­ku­va“. Jei pa­sta­ro­ji bend­ro­vė tuo ne­si­rū­pi­na, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę pri­va­čiai su­si­tvar­ky­ti siū­les ir kreip­tis į UAB „Vil­ku­va“, kad ši kom­pen­suo­tų iš­lai­das.


Skies­ti ne­ga­li­ma


Vil­nie­tis vers­li­nin­kas ti­ki­no, jog vi­so­je Lie­tu­vo­je to­kias iš­lai­das gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ja dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės. O jei­gu tai da­ry­ti at­si­sa­ko, ga­li­ma kreip­tis į teis­mą.

Dar pa­pras­čiau ten, kur na­mai įkū­rę sa­vo bend­ri­jas. Ten už siū­lių her­me­ti­za­vi­mą su­mo­kė­tus pi­ni­gus kom­pen­suo­ja bend­ri­ja.

– Jū­sų mies­te yra dau­gy­bė „pro­ble­miš­kų“ na­mų, per blo­kų siū­les skver­bia­si drėg­mė, bet nie­kas ne­sii­ma re­mon­tuo­ti, – aiš­ki­no D. Kas­pe­rai­tis. – At­va­žia­vęs į Vil­ka­viš­kį įkū­riau pen­kias dar­bo vie­tas – tiek žmo­nių šiais ne­dar­bo lai­kais ga­vo dar­bo. O ko jū­siš­kės fir­mos mie­ga – ne­ži­nau. Mes dir­ba­me su vil­ka­viš­kie­čių IĮ „Elekt­ra“ ga­mi­na­mais pro­duk­tais ir esa­me pa­ten­kin­ti. Jie ko­ky­biš­ki ir tin­ka tiek vi­daus, tiek lau­ko dar­bams.

IĮ „Elekt­ra“ dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no, kad ga­mi­na ak­ri­lą, skir­tą vi­daus ir lau­ko dar­bams, ta­čiau sa­kė ne­ga­lin­tys ga­ran­tuo­ti už ko­ky­bę, jei me­džia­gos nau­do­ja­mos ne pa­gal inst­ruk­ci­ją.

– Jei lau­ko dar­bams nau­do­ja­mas ak­ri­las at­skie­džia­mas van­de­niu, jis ne­ten­ka da­lies sa­vo sa­vy­bių, – tvir­ti­no IĮ „Elekt­ra“ spe­cia­lis­tai.


Iš­lai­dų ne­kom­pen­suos


UAB „Vil­ku­va“ Ku­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Vil­kai­tis sa­kė ži­nąs apie Vil­ka­viš­ky­je be­si­dar­buo­jan­čią vil­nie­čių fir­mą ir pa­ts bu­vo nu­vy­kęs pa­žiū­rė­ti, kaip jie dir­ba.

– Mes siū­lėms san­da­rin­ti nau­do­ja­me vi­sai ki­tas tech­no­lo­gi­jas. Pir­miau­sia iš­dau­žo­me se­ną tin­ką, de­da­me spe­cia­lius dre­na­žo vamz­de­lius, kad ga­lė­tų pa­si­ša­lin­ti drėg­mė, ir nau­do­ja­me spe­cia­lų her­me­ti­ką, – pa­sa­ko­jo V. Vil­kai­tis. – To­kiu bū­du mies­te jau esa­me su­tvar­kę ne vie­no na­mo siū­les, tvar­ky­si­me iš ei­lės ir ki­tų. Tai da­ro­me ne­mo­ka­mai iš gy­ven­to­jų su­kaup­tų lė­šų. Mū­sų nau­do­ja­mas me­to­das pa­si­tvir­ti­no – su­tvar­ky­tos siū­lės ne­beš­lam­pa.

UAB „Vil­ku­va“ at­sto­vas pa­ti­ki­no, kad jų bend­ro­vė tik­rai ne­ke­ti­na kom­pen­suo­ti tiems gy­ven­to­jams, ku­rie pri­va­čiai san­da­ri­no­si siū­les.

– Žmo­nės pa­tys su­da­rė su­tar­tis su vil­nie­čių bend­ro­ve, tad mes tik­rai ne­tu­ri­me jo­kio tei­si­nio pa­grin­do jiems kom­pen­suo­ti iš­lai­das. Jei­gu su­tar­tį su mi­nė­ta bend­ro­ve dėl dar­bų bū­tu­me su­da­rę mes, ta­da pa­tys bū­tu­me at­sa­kin­gi už dar­bų ko­ky­bę. Da­bar mes nie­ko ne­ga­li­me ga­ran­tuo­ti. O jei pro­ble­ma liks, sie­nos vis tiek drėks ir šį dar­bą iš nau­jo teks at­lik­ti mums pa­tiems? Iš kur ta­da im­si­me lė­šų? – klau­sė V. Vil­kai­tis. – Įsi­vaiz­duo­ki­te, ką sa­ky­tų ki­ti na­mo gy­ven­to­jai, jei­gu iš jų su­kaup­tų lė­šų pra­dė­tu­me kom­pen­suo­ti pa­vie­niams as­me­nims?

V. Vil­kai­tis gy­ven­to­jams pa­ta­rė ak­lai ne­pa­si­ti­kė­ti tuo, ką ža­da pa­slau­gas siū­lan­tys fir­mų at­sto­vai. Ypač kai tai su­si­ję su ki­tų bend­ro­vių fi­nan­si­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais. UAB „Vil­ku­va“ sky­riaus ve­dė­jas sa­kė su­pran­tąs, kad kom­pen­sa­ci­jų ti­kė­ję­si žmo­nės jau­čia­si ap­vil­ti. Bet pir­miau­sia ver­tė­jo pa­si­klaus­ti, įsi­ti­kin­ti, o tik po to mo­kė­ti pi­ni­gus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas