„Santaka“ / Kompensacijų tikėjęsi daugiabučių namų gyventojai jaučiasi apgauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-18 22:18

Dalinkitės:  


Blo­ki­nių na­mų siū­les her­me­ti­za­vu­si vil­nie­čių fir­ma ti­ki­na, kad jų pa­slau­ga vil­ka­viš­kie­čiai ne­nu­si­vils.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kompensacijų tikėjęsi daugiabučių namų gyventojai jaučiasi apgauti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Blo­ki­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys vil­ka­viš­kie­čiai pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­lau­kė fir­mų, her­me­ti­zuo­jan­čių sie­nų siū­les, pa­siū­ly­mų.

Vil­ka­viš­kie­čiai spe­cia­lis­tai vil­nie­čių tei­kia­mos pa­slau­gos efek­ty­vu­mu abe­jo­ja.


Blo­gi at­si­lie­pi­mai


Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­ka­viš­kie­tis pra­šė įspė­ti žmo­nes, kad šie ne­pa­si­ti­kė­tų vil­nie­čių UAB „Sos­ti­nės siū­lės“ meist­rais ir ne­mo­kė­tų pi­ni­gų už pa­slau­gą, ku­ri, jo tei­gi­mu, at­lie­ka­ma ne­ko­ky­biš­kai, su ne­tin­ka­mo­mis me­džia­go­mis.

– Pas­kai­ty­ki­te at­si­lie­pi­mų in­ter­ne­te apie šią fir­mą ir vis­ką su­pra­si­te, – ti­ki­no žmo­gus (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). – Jie sie­nų siū­les her­me­ti­zuo­ja pa­pras­čiau­siu ak­ri­lu, iš­tir­pi­nę jį van­de­ny­je, ima di­džiu­lius pi­ni­gus ir dar me­luo­ja žmo­nėms, kad UAB „Vil­ku­va“ siū­lių her­me­ti­za­vi­mui iš­leis­tas lė­šas kom­pen­suos. Aną­dien nu­va­žia­vau į „Vil­ku­vą“, nu­ve­žiau su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą su vil­nie­čių bend­ro­ve, pa­ro­džiau, jog su­mo­kė­jau per 300 li­tų, ir pa­rei­ka­la­vau kom­pen­suo­ti. Bet UAB „Vil­ku­va“ spe­cia­lis­tai tie­siai pa­sa­kė, kad vil­nie­čių fir­ma ma­ne ap­ga­vo.


Siū­lė­si pa­tys


Su­si­sie­kę su UAB „Sos­ti­nės siū­lės“ di­rek­to­riu­mi Da­riu­mi Kas­pe­rai­čiu su­ži­no­jo­me, jog vil­nie­čių bend­ro­vė iš tie­sų dir­bo Vil­ka­viš­ky­je. Sa­vo pa­slau­gų ra­jo­ne ne­rek­la­ma­vę, vil­nie­čiai tie­siog vaikš­čio­jo per bu­tus, klau­si­nė­jo, ar ne­šlam­pa, ne­pe­li­ja sie­nos ir siū­lė her­me­ti­zuo­ti blo­kų siū­les.

Anot D. Kas­pe­rai­čio, jų pa­slau­ga su­si­do­mė­jo ne vie­nas gy­ven­to­jas. Iš vi­so spe­cia­liu ak­ri­lu bu­vo her­me­ti­zuo­ta apie 15 blo­ki­nių dau­gia­bu­čių.

Pasak di­rek­to­riaus, vil­ka­viš­kie­čiai jų dar­bu li­ko pa­ten­kin­ti, mat iki šiol, jau ke­lis de­šimt­me­čius, sie­nų siū­lė­mis nie­kas ne­si­rū­pi­no.

Pak­laus­tas, ko­dėl žmo­nėms tei­kia klai­din­gą in­for­ma­ci­ją, jog UAB „Vil­ku­va“ kom­pen­suos da­lį siū­lių her­me­ti­za­ci­jai iš­leis­tų lė­šų, D. Kas­pe­rai­tis ne­sut­ri­ko:

– Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus dau­gia­bu­čių prie­žiū­ra ir re­mon­tu (taip pat – blo­kų siū­lių, per ku­rias skver­bia­si drėg­mė ir bu­tuo­se at­si­ran­da žmo­gui kenks­min­gų pe­lė­sių) tu­ri rū­pin­tis juos ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė. Vil­ka­viš­kie­čių at­ve­ju – UAB „Vil­ku­va“. Jei pa­sta­ro­ji bend­ro­vė tuo ne­si­rū­pi­na, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę pri­va­čiai su­si­tvar­ky­ti siū­les ir kreip­tis į UAB „Vil­ku­va“, kad ši kom­pen­suo­tų iš­lai­das.


Skies­ti ne­ga­li­ma


Vil­nie­tis vers­li­nin­kas ti­ki­no, jog vi­so­je Lie­tu­vo­je to­kias iš­lai­das gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ja dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės. O jei­gu tai da­ry­ti at­si­sa­ko, ga­li­ma kreip­tis į teis­mą.

Dar pa­pras­čiau ten, kur na­mai įkū­rę sa­vo bend­ri­jas. Ten už siū­lių her­me­ti­za­vi­mą su­mo­kė­tus pi­ni­gus kom­pen­suo­ja bend­ri­ja.

– Jū­sų mies­te yra dau­gy­bė „pro­ble­miš­kų“ na­mų, per blo­kų siū­les skver­bia­si drėg­mė, bet nie­kas ne­sii­ma re­mon­tuo­ti, – aiš­ki­no D. Kas­pe­rai­tis. – At­va­žia­vęs į Vil­ka­viš­kį įkū­riau pen­kias dar­bo vie­tas – tiek žmo­nių šiais ne­dar­bo lai­kais ga­vo dar­bo. O ko jū­siš­kės fir­mos mie­ga – ne­ži­nau. Mes dir­ba­me su vil­ka­viš­kie­čių IĮ „Elekt­ra“ ga­mi­na­mais pro­duk­tais ir esa­me pa­ten­kin­ti. Jie ko­ky­biš­ki ir tin­ka tiek vi­daus, tiek lau­ko dar­bams.

IĮ „Elekt­ra“ dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no, kad ga­mi­na ak­ri­lą, skir­tą vi­daus ir lau­ko dar­bams, ta­čiau sa­kė ne­ga­lin­tys ga­ran­tuo­ti už ko­ky­bę, jei me­džia­gos nau­do­ja­mos ne pa­gal inst­ruk­ci­ją.

– Jei lau­ko dar­bams nau­do­ja­mas ak­ri­las at­skie­džia­mas van­de­niu, jis ne­ten­ka da­lies sa­vo sa­vy­bių, – tvir­ti­no IĮ „Elekt­ra“ spe­cia­lis­tai.


Iš­lai­dų ne­kom­pen­suos


UAB „Vil­ku­va“ Ku­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Vil­kai­tis sa­kė ži­nąs apie Vil­ka­viš­ky­je be­si­dar­buo­jan­čią vil­nie­čių fir­mą ir pa­ts bu­vo nu­vy­kęs pa­žiū­rė­ti, kaip jie dir­ba.

– Mes siū­lėms san­da­rin­ti nau­do­ja­me vi­sai ki­tas tech­no­lo­gi­jas. Pir­miau­sia iš­dau­žo­me se­ną tin­ką, de­da­me spe­cia­lius dre­na­žo vamz­de­lius, kad ga­lė­tų pa­si­ša­lin­ti drėg­mė, ir nau­do­ja­me spe­cia­lų her­me­ti­ką, – pa­sa­ko­jo V. Vil­kai­tis. – To­kiu bū­du mies­te jau esa­me su­tvar­kę ne vie­no na­mo siū­les, tvar­ky­si­me iš ei­lės ir ki­tų. Tai da­ro­me ne­mo­ka­mai iš gy­ven­to­jų su­kaup­tų lė­šų. Mū­sų nau­do­ja­mas me­to­das pa­si­tvir­ti­no – su­tvar­ky­tos siū­lės ne­beš­lam­pa.

UAB „Vil­ku­va“ at­sto­vas pa­ti­ki­no, kad jų bend­ro­vė tik­rai ne­ke­ti­na kom­pen­suo­ti tiems gy­ven­to­jams, ku­rie pri­va­čiai san­da­ri­no­si siū­les.

– Žmo­nės pa­tys su­da­rė su­tar­tis su vil­nie­čių bend­ro­ve, tad mes tik­rai ne­tu­ri­me jo­kio tei­si­nio pa­grin­do jiems kom­pen­suo­ti iš­lai­das. Jei­gu su­tar­tį su mi­nė­ta bend­ro­ve dėl dar­bų bū­tu­me su­da­rę mes, ta­da pa­tys bū­tu­me at­sa­kin­gi už dar­bų ko­ky­bę. Da­bar mes nie­ko ne­ga­li­me ga­ran­tuo­ti. O jei pro­ble­ma liks, sie­nos vis tiek drėks ir šį dar­bą iš nau­jo teks at­lik­ti mums pa­tiems? Iš kur ta­da im­si­me lė­šų? – klau­sė V. Vil­kai­tis. – Įsi­vaiz­duo­ki­te, ką sa­ky­tų ki­ti na­mo gy­ven­to­jai, jei­gu iš jų su­kaup­tų lė­šų pra­dė­tu­me kom­pen­suo­ti pa­vie­niams as­me­nims?

V. Vil­kai­tis gy­ven­to­jams pa­ta­rė ak­lai ne­pa­si­ti­kė­ti tuo, ką ža­da pa­slau­gas siū­lan­tys fir­mų at­sto­vai. Ypač kai tai su­si­ję su ki­tų bend­ro­vių fi­nan­si­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais. UAB „Vil­ku­va“ sky­riaus ve­dė­jas sa­kė su­pran­tąs, kad kom­pen­sa­ci­jų ti­kė­ję­si žmo­nės jau­čia­si ap­vil­ti. Bet pir­miau­sia ver­tė­jo pa­si­klaus­ti, įsi­ti­kin­ti, o tik po to mo­kė­ti pi­ni­gus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas