„Santaka“ / Kybartų „Sveikata“ baigė sezoną su viltimi pakilti į aukštesnį lygį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-15 05:58

Dalinkitės:  


Draugiškos Kybartų futbolininkų rungtynės su Seimo narių komanda ir baigėsi draugiškai – lygiosiomis 3:3.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartų „Sveikata“ baigė sezoną su viltimi pakilti į aukštesnį lygį

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ky­bar­tuo­se į mies­to fut­bo­lo sta­dio­ną su­si­rin­kę aist­ruo­liai iš­vy­do ne­tra­di­ci­nį re­gi­nį – vie­ti­niai „Svei­ka­tos“ klu­bo fut­bo­li­nin­kai žai­dė drau­giš­kas rung­ty­nes su Sei­mo na­rių ko­man­da.


Var­žo­vai – Sei­mo na­riai


Idė­ja su­reng­ti fut­bo­lo rung­ty­nes tarp Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ ir Sei­mo na­rių ko­man­dos ki­lo par­la­men­ta­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. Maž­daug prieš mė­ne­sį Sei­mo na­rių ko­man­da jau bu­vo at­vy­ku­si į Ky­bar­tus žais­ti drau­giš­kų rung­ty­nių su vie­ti­ne eki­pa. Tie­sa, tą­kart bu­vo var­žo­ma­si ne fut­bo­lo, o krep­ši­nio aikš­tė­je.

„Po krep­ši­nio rung­ty­nių, ku­rias Sei­mo ko­man­da lai­mė­jo vie­no taš­ko skir­tu­mu, A. But­ke­vi­čius pa­siū­lė pa­si­var­žy­ti ir fut­bo­lo aikš­tė­je – be­li­ko tik da­tą iš­si­rink­ti. Ka­dan­gi ar­tė­jo mū­sų fut­bo­lo klu­bo se­zo­no už­da­ry­mo iš­kil­mės, nu­spren­dė­me bū­tent į jas pa­si­kvies­ti Sei­mo ko­man­dą žais­ti drau­giš­kų rung­ty­nių“, – pa­sa­ko­jo Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ klu­bo pir­mi­nin­kas Juo­zas Mu­ri­nas.

Į se­zo­no už­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys žiū­ro­vų, ku­rie ne­tu­rė­jo nu­si­vil­ti aikš­tė­je vy­ku­siu re­gi­niu. Drau­giš­kos rung­ty­nės tarp Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ pa­grin­di­nės ko­man­dos ir Sei­mo fut­bo­li­nin­kų bai­gė­si ly­gio­sio­mis 3:3. Mū­siš­kiams po vie­ną įvar­tį pel­nė Da­rius ir Ka­ro­lis Ke­rei­šos bei Rim­vy­das Mels­ba­kas. Po­li­ti­kų gre­to­se du kar­tus pa­si­žy­mė­jo Min­dau­gas Bas­tys, vie­ną įvar­tį pri­dė­jo Ar­vy­das Anu­šaus­kas.

Sve­čių ko­man­dos gar­bę taip pat gy­nė šie ži­no­mi po­li­ti­kai: A. But­ke­vi­čius, Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Vy­das Ged­vi­las, Juo­zas Ole­kas, An­ta­nas Va­lio­nis bei kt. Po rung­ty­nių ky­bar­tie­čiai pri­si­mi­ni­mui jiems įtei­kė spe­cia­lią tau­rę.

Pa­si­bai­gus drau­giš­kam su­si­ti­ki­mui, nau­din­giau­sių žai­dė­jų pri­zai bu­vo įteik­ti M. Bas­čiui bei D. Ke­rei­šai. Taip pat ap­do­va­no­tas ge­riau­sias praė­ju­sio se­zo­no Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ fut­bo­li­nin­kas R. Mels­ba­kas. Spe­cia­lus pri­zas už il­ga­me­tį žai­di­mą ko­man­do­je įteik­tas bu­vu­siam „Svei­ka­tos“ fut­bo­li­nin­kui Liu­tau­rui Sa­vic­kui.


Pla­nuo­se – pir­mo­ji ly­ga


Pa­si­bai­gus drau­giš­koms rung­ty­nėms, A. But­ke­vi­čius pa­siū­lė J. Mu­ri­nui pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę ki­tą se­zo­ną ko­man­dai žais­ti ne ant­ro­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, o pir­mo­je.

„Mū­sų kraš­tie­tis Sei­mo na­rys ap­gai­les­ta­vo, kad vie­nin­te­lė ra­jo­no fut­bo­lo ko­man­da žai­džia tik ant­ro­je ly­go­je, ir pa­ža­dė­jo ki­tais me­tais pa­si­steng­ti su­ras­ti rė­mė­jų bei pa­da­ry­ti vis­ką, jog ga­lė­tu­me pra­ver­ti aukš­tes­nės ly­gos du­ris. Kiek te­ko bend­rau­ti su A. But­ke­vi­čiu­mi, su­si­da­riau nuo­mo­nę, kad jis vi­sa­da at­sa­ko už sa­vo žo­džius ir jei ko ima­si, daž­niau­siai ne­nu­lei­džia ran­kų tol, kol to ne­pa­da­ro“, – tei­gė J. Mu­ri­nas. Paš­ne­ko­vas tvir­ti­no kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kiek rea­lūs pla­nai, jog jau atei­nan­tį se­zo­ną ko­man­da žais pir­mo­je fut­bo­lo ly­go­je, bet, pa­sak jo, tai tu­rė­tų paaiš­kė­ti iki gruo­džio pra­džios.

„Kal­bė­jau su ke­lių klu­bų va­do­vais ir jie ma­ne pa­ti­ki­no, kad, no­rint žais­ti pir­mo­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, di­džiu­lių pa­stan­gų ne­rei­kia. Už­ten­ka ati­tik­ti tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus bei su­rink­ti bent mi­ni­ma­lų biu­dže­tą – apie 50 tūkst. li­tų. Anks­čiau, no­rint pa­tek­ti į aukš­tes­nę ly­gą, rei­kė­jo tai iš­si­ko­vo­ti spor­ti­niu prin­ci­pu, da­bar jau ga­li­ma pa­si­nau­do­ti ir ki­tais bū­dais“, – aiš­ki­no J. Mu­ri­nas. Pa­sak jo, dau­gu­mos pir­mos ly­gos klu­bų biu­dže­tai sie­kia per 300 tūkst. li­tų, ta­čiau ky­bar­tie­čiai apie to­kias pi­ni­gų su­mas net ne­drįs­ta sva­jo­ti.


Se­zo­nas – ne itin sėk­min­gas


Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me Lie­tu­vos fut­bo­lo ant­ros ly­gos se­zo­ne Ky­bar­tų „Svei­ka­ta“ užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą tarp de­vy­nių ko­man­dų. Tie­sa, pa­sak klu­bo va­do­vo, se­zo­no ne­ga­li­ma ver­tin­ti nei­gia­mai, nes ko­man­da lai­mė­jo be­veik vi­sas rung­ty­nes, ku­rias ir ga­lė­jo lai­mė­ti.

„Šie­met ly­go­je rung­ty­nia­vo trys stip­rios Vil­niaus bei vie­na Kau­no eki­pa, ku­rio­se žai­džia vie­ni ge­riau­sių tų mies­tų fut­bo­li­nin­kų. Šioms ko­man­doms nei biu­dže­tu, nei su­dė­ti­mi ne­ga­lė­jo­me pri­lyg­ti, to­dėl na­tū­ra­lu, jog tar­pu­sa­vio su­si­ti­ki­mai bai­gė­si ne­sėk­min­gai“, – pa­sa­ko­jo J. Mu­ri­nas. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad šiek tiek pa­si­prie­šin­ti bu­vo ga­li­ma tik Aly­taus, Prie­nų bei Kai­šia­do­rių eki­poms: su šiais klu­bais ky­bar­tie­čiai pa­si­da­li­jo po per­ga­lę.

„Ma­nau, jog pa­lan­kiau su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms ga­lė­jo­me fi­ni­šuo­ti vie­na ki­ta vie­ta aukš­čiau“, – guo­dė­si eki­pos va­do­vas. Jis pa­sa­ko­jo, kad ko­man­do­je žai­džia net de­vy­ni pa­sie­nio ap­sau­gos bei pa­tai­sos na­mų pa­rei­gū­nai, ku­rie dėl dar­bo gra­fi­ko ne vi­sa­da ga­li da­ly­vau­ti rung­ty­nė­se, jau ne­kal­bant apie tre­ni­ruo­tes. „Bū­na taip, jog vie­nas rung­ty­nes žai­džia­me vie­nos su­dė­ties, ki­tas – jau ki­tos. Na­tū­ra­lu, kad dėl to trūks­ta su­si­žai­di­mo. Be to, mū­sų eki­po­je rung­ty­niau­ja ir daug moks­lei­vių, to­dėl jiems daž­nai pri­stin­ga pa­tir­ties“, – kal­bė­jo J. Mu­ri­nas.

Klu­bo va­do­vas pa­sa­ko­jo, jog ko­man­dos na­riai žai­džia be at­ly­gi­ni­mo, to­dėl to­kių pro­ble­mų pa­si­tai­ko be­veik kiek­vie­ną se­zo­ną. „Dar vi­sai ne­se­niai lai­mė­jo­me Lie­tu­vos fut­bo­lo ant­ros ly­gos si­dab­ro me­da­lius. Tą­kart eki­pos bran­duo­lį su­da­rė de­šimt žai­dė­jų, ku­rie ne­tu­rė­jo nuo­la­ti­nio dar­bo. Jau ki­tais me­tais jie vi­si iš­vy­ko ieš­ko­ti lai­mės į už­sie­nį ir ko­man­dą te­ko „lip­dy­ti“ iš nau­jo“, – su liū­de­siu pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, jei eki­pai ki­tą se­zo­ną pa­vyk­tų pra­ver­ti pir­mos fut­bo­lo ly­gos du­ris, ko­man­dos žai­dė­jai jau ga­lė­tų ti­kė­tis gau­ti tam tik­rą už­dar­bį.

J. Mu­ri­nas tei­gė, jog dirb­ti to­kio­mis są­ly­go­mis yra ga­nė­ti­nai sun­ku, ta­čiau no­ri­si ir to­liau Ky­bar­tuo­se puo­se­lė­ti fut­bo­lo tra­di­ci­jas. „Sug­riau­ti vi­sa­da leng­viau, nei pa­skui at­sta­ty­ti. Rei­kia dirb­ti ir dėl sir­ga­lių, ku­rių di­džiu­lę pa­ra­mą mes jau­tė­me per kiek­vie­nas rung­ty­nes. Jas na­mų aikš­tė­je nuo­lat ste­bė­da­vo 150–200 vie­tos aist­ruo­lių – tai vie­nas di­džiau­sių pa­lai­ky­mo ro­dik­lių ly­go­je“, – džiau­gė­si „Svei­ka­tos“ klu­bo va­do­vas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas