„Santaka“ / Sodyba Vištyčio regioniniame parke įvertinta už etnografiškumą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-15 05:47

Dalinkitės:  


Mecutų šeima domisi sodybos istorija.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Sodyba Vištyčio regioniniame parke įvertinta už etnografiškumą

Eglė MIČIULIENĖ

Viš­ty­čio II Lau­ko kai­me esan­ti Re­gi­nos bei Al­gir­do Me­cu­tų so­dy­ba – vie­nin­te­lė iš Su­val­ki­jos, įver­tin­ta et­nog­ra­fiš­kiau­sių so­dy­bų kon­kur­se.


Iš par­ko – po tris


Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­za­vo kon­kur­są „Gra­žiau­sia et­nog­ra­fi­nė so­dy­ba Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se 2010“. So­dy­bos bu­vo ren­ka­mos na­cio­na­li­niuo­se ir re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se.

Ko­mi­si­ja ver­ti­no bend­rą so­dy­bos vaiz­dą kraš­to­vaiz­dy­je, gy­ve­na­mo­jo na­mo ir pri­klau­si­nių iš­dės­ty­mą, pa­grin­di­nių fa­sa­dų ati­ti­ki­mą to kraš­to tra­di­ci­jai, pa­sta­tų ar­chi­tek­tū­ri­nes de­ta­les, puo­šy­bą, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros įkom­po­na­vi­mą.

Be dvie­jų šia­me kon­kur­se nu­ga­lė­ju­sių so­dy­bų iš Dzū­ki­jos bei Aukš­tai­ti­jos re­gio­nų, dar še­šios įver­tin­tos pa­dė­kos raš­tais už tra­di­ci­nės gy­ven­se­nos puo­se­lė­ji­mą ir tęs­ti­nu­mą. Tarp jų pa­te­ko ir Me­cu­tų so­dy­ba Viš­ty­čio re­gio­ni­nia­me par­ke.

„Kiek­vie­nas re­gio­ni­nis bei na­cio­na­li­nis par­kas ga­lė­jo siū­ly­ti kon­kur­so nuo­sta­tuo­se nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čias so­dy­bas. Iš kiek­vie­no par­ko bu­vo at­rink­ta po tris, tad per vi­są Lie­tu­vą jų su­si­da­rė ne­ma­žai. La­bai di­džiuo­ja­mės mū­sų par­ke iš­rink­ta Me­cu­tų so­dy­ba ir ver­ti­na­me so­dy­bos šei­mi­nin­kų triū­są iš­lai­ky­ti so­dy­bą kuo au­ten­tiš­kes­nę“, – sa­kė Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ne­ri­jus Paš­kaus­kas.


Ap­žė­lu­si krū­my­nais


Apie Viš­ty­čio II Lau­ke re­konst­ruo­ja­mą vil­ka­viš­kie­čių Re­gi­nos bei Al­gir­do Me­cu­tų so­dy­bą „San­ta­ko­je“ jau bu­vo ra­šy­ta.

Kai prieš ket­ve­rius me­tus ši šei­ma nu­si­pir­ko so­dy­bą nuo­ša­lia­me kam­pe­ly­je, ji bu­vo taip ap­žė­lu­si krū­my­nais, kad nuo ke­lio ma­tė­si tik na­mo sto­gas. Ta­čiau darbš­tūs žmo­nės su gi­mi­nai­čių pa­gal­ba ap­lin­ką ir na­mą ne­tru­ko su­tvar­ky­ti. „Daug ma­no bro­lis pa­dė­jo. Tris sa­vai­tes dar­ba­vo­mės su ben­zi­ni­niais pjūk­lais ir ki­ta tech­ni­ka. O pusb­ro­lis su vai­kais mė­ne­sį tem­pė nuo aukš­to vi­są šiukš­ly­ną...“ – pri­si­mi­nė A. Me­cu­ta.


Res­tau­ruos tvar­tą


Se­ną dvie­jų ga­lų na­mą žmo­nės sten­gė­si res­tau­ruo­ti, kiek įma­no­ma pa­lik­da­mi au­ten­ti­kos. Ko ne­ži­no­jo, klau­sė Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų. Tro­bo­je šei­mi­nin­kai pa­li­ko se­nus „bal­kius“ (nors juos te­ko ap­kal­ti), su­sta­tė dvi­vė­res du­ris – ne tik pla­čias, bet ir že­mas, ko­kios bu­vo anks­čiau.

„Ma­tyt, so­dy­bos gy­ven­to­jai bu­vę la­bai že­mi. Da­bar sve­čius ten­ka per­spė­ti, kad ne­nu­si­muš­tų gal­vos“, – kal­bė­jo R. Me­cu­tie­nė. Ta­čiau ne vis­ką bu­vo įma­no­ma iš­sau­go­ti, nes na­mas – se­nas, daug konst­ruk­ci­jų jau iš­pu­vę, su­tre­šę, tad te­ko jas keis­ti. „Se­nie­nų kva­pas vis tiek jau­čia­si. Bet at­va­žia­vę tro­bą iš­vė­di­na­me – ir ge­rai“, – juo­kė­si šei­mi­nin­kė.

Dar­bo so­dy­bo­je dar lau­kia daug: rei­kia tvar­ky­ti se­ną skied­ri­nį, ši­fe­riu už­deng­tą na­mo sto­gą, re­no­vuo­ti ak­me­ni­nį tvar­tą. Iš ak­me­nų pa­sta­ty­tas ir mo­lio bei smė­lio mi­ši­niu su­li­pin­tas tvar­tas jau griū­va. Iš ak­me­nų be jo­kio be­to­no su­krau­tas ir šu­li­nys, tik jo ren­ti­nys – me­di­nis. O van­duo ja­me, anot A. Me­cu­tos, – pa­ts ge­riau­sias, mat šu­li­nys pa­sta­ty­tas ant šal­ti­nio.

„Čia – šal­ti­nių kraš­tas. Kai ka­sė­me tven­ki­nį, su­skai­čia­vau net sep­ty­nis šal­ti­nius“, – sa­kė vy­ras.


Do­mė­jo­si is­to­ri­ja


Nau­ja­ku­riai la­bai ati­džiai do­mė­jo­si įsi­gy­tos so­dy­bos is­to­ri­ja.

Žmo­nės iš­siaiš­ki­no, jog ji įkur­ta apie 1880-uo­sius me­tus, vė­liau to­je pa­čio­je vie­to­je per­sta­ty­ta ke­lis kar­tus. Me­cu­tai ži­no ir vi­sų bu­vu­sių so­dy­bos gy­ven­to­jų pa­var­des, do­mė­jo­si čia gy­ve­nu­sių šei­mų li­ki­mais.

Sa­vi­nin­kų ži­nio­mis, dar prieš Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą šio­je vie­to­je sto­vė­jo na­mas, ta­čiau jis su­de­gė. Vė­liau ša­lia pa­sta­ty­ta ki­ta tro­ba, ku­ri be­si­kei­čian­čių šei­mi­nin­kų buvo ke­lis kar­tus re­mon­tuo­ta: pa­keis­ti rąs­tai, sto­go dan­ga, vi­dus.

Įdo­mu, jog sa­vo so­dy­bą Me­cu­tai ra­do pa­žy­mė­tą 1916 me­tų šios vie­to­vės že­mė­la­py­je. Spė­ja­ma, kad že­mė­la­py­je bu­vo pa­žy­mė­tas jau mi­nė­tas su­de­gęs na­mas, ku­rio pa­ma­tai kie­me li­kę iki šiol.

„Daug ką apie so­dy­bą su­ži­no­jo­me pra­dė­ję bend­rau­ti su kai­my­nais. Ne­to­lie­se gy­ve­nan­ti Ja­ni­na Ryc­kie­nė yra užau­gu­si šia­me na­me, ji mums ne­ma­žai pa­pa­sa­ko­jo“, – kal­bė­jo R. Me­cu­tie­nė.


Su­nyks ar iš­liks?


Viš­ty­čio kraš­te kur­tis pra­dė­ję Me­cu­tai iš­kart su­si­pa­ži­no su vie­ti­niais gy­ven­to­jais. „Čia gy­ve­na tik­rai pui­kūs žmo­nės.

Kai at­va­žia­vo­me, pa­ke­lė­je prie so­dy­bos ra­do­me se­ną su­lū­žu­sį kry­žių. Pra­dė­jo­me ap­link jį tvar­ky­ti ap­lin­ką. Tai pa­ste­bė­jęs kai­mo gy­ven­to­jas An­ta­nas Pet­ras Tup­čiaus­kas sa­vo ran­ko­mis pa­da­rė ir pa­sta­tė nau­ją ąžuo­li­nį kry­žių.

O kai kie­me rei­kė­jo ak­me­nų te­ra­soms su­for­muo­ti, kai­my­nai su­ve­žė, kas kiek ga­lė­jo.

Tie pa­tys kai­mo žmo­nės pri­ve­žė ir ak­me­nų yran­čiam tvar­tui su­tvir­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo R. Me­cu­tie­nė.

Mo­te­ris su ma­lo­nu­mu pri­si­mi­nė, kaip bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po apy­lin­kes.

„Kai tik įsi­ren­gė­me na­mą, pa­si­kvie­čiau vi­sas kai­my­nes iš­ger­ti ar­ba­tos. Su­ta­rė­me, kad jos ap­ro­dys kai­mą. Tai­gi šie­met vie­na kai­my­nė pa­si­kin­kė ark­lį, su­li­po­me į ve­ži­mą ir ap­va­žia­vo­me apy­lin­kes, ap­lan­kė­me Ber­ži­nio eže­rą, siau­ru­ko san­ka­są, pel­kes ap­žiū­rė­jo­me... Vie­to­mis jau­tė­mės be­veik kaip džiung­lė­se – bu­vo la­bai įdo­mi, ekst­re­ma­li ke­lio­nė su gau­sy­be įspū­džių“, – kal­bė­jo R. Me­cu­tie­nė.

„O tu pa­sa­kyk, kaip kai­mo mo­te­riš­kes su­si­šau­ku­si vik­to­ri­ną pa­da­rei, – pa­ra­gi­no pa­čią vy­ras. – Tą kar­tą pa­pra­šė­me vi­sų su­ra­šy­ti, ko­kios šio kai­mo per­spek­ty­vos. Dau­ge­lis pa­ra­šė, kad po de­šim­ties me­tų kai­mas nu­nyks... Raš­te­lius su­dė­jo­me į in­dą ir pa­li­ko­me atei­čiai – pa­žiū­rė­si­me, kaip ten bus... Ta­čiau mes ma­no­me, kad ši­tas kai­mas gy­vuos dar il­gai.“


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas