„Santaka“ / Pasienyje – puikios vietos pramogoms ir poilsiui

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-13 22:36

Dalinkitės:  


Žurnalistus kelionėje po pasienio turizmo sodybas lydėjo Nemuno euroregiono Marijampolės biuro projektų vadovas Algis Vaškevičius (dešinėje).

Autorės nuotr.


Pasienyje – puikios vietos pramogoms ir poilsiui

Laima VABALIENĖ

Ne tik į turgų

Mū­sų kraš­tie­čiai at­ran­da ne tik Len­ki­jos pa­sie­nio tur­gus ir pre­ky­bos cent­rus. Pui­kūs Su­val­kų re­gio­no kraš­to­vaiz­džiai, dau­gy­bė eže­rų, ge­rai įreng­tos sli­di­nė­ji­mo tra­sos pa­trau­kia vis dau­giau lie­tu­vių. Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro kar­tu su par­tne­riais Len­ki­jo­je vyk­do­mi pro­jek­tai „Pa­sie­nio kai­mo tu­riz­mo pro­jek­tas – plėt­ra ir bend­ra va­dy­ba“ bei „Kai­mo tu­riz­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas bei bend­ra­dar­bia­vi­mo už­mez­gi­mas tarp lie­tu­vių ir len­kų so­dy­bų sa­vi­nin­kų“ pri­si­de­da prie abie­jų ša­lių tu­riz­mo plėt­ros, po­pu­lia­ri­na lan­ky­ti­nus ob­jek­tus ir pa­slau­gas, pa­de­da už­megz­ti nau­din­gus ry­šius.

Rug­sė­jo pa­bai­go­je Len­ki­jos ir Lie­tu­vos žur­na­lis­tams bei kai­mo so­dy­bų sa­vi­nin­kams bu­vo su­reng­tos dvi pa­žin­ti­nės iš­vy­kos, ku­rių me­tu ap­lan­ky­tos įdo­miau­sios abie­jų kai­my­ni­nių ša­lių pa­sie­nio kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos, pri­sta­ty­ti kai ku­rie lan­ky­ti­ni bei pra­mo­gų ob­jek­tai, ku­li­na­ri­nis pa­vel­das. Ke­lio­nė­se da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no at­sto­vai, į marš­ru­tus bu­vo įtrauk­ti Pae­že­rių dva­ro rū­mai ir P. Ar­ba­taus­kie­nės so­dy­ba Viš­ty­ty­je.Per par­ką – „siau­ru­ku“


Mū­sų re­gio­no žur­na­lis­tams ir jų ko­le­goms iš Su­val­kų, Var­šu­vos bei Bals­to­gės tri­jų die­nų pa­žin­ti­nis vi­zi­tas at­sklei­dė pa­sie­nio kai­mo so­dy­bų sa­vi­tu­mus, lei­do pa­si­gro­žė­ti Vyg­rių na­cio­na­li­nio par­ko įspū­din­gais vaiz­dais, pa­tir­ti len­kų sve­tin­gu­mą, iš­mė­gin­ti ekst­re­ma­lias pra­mo­gas.

Vi­sai ne­bū­ti­na bels­tis į ka­žin ko­kius to­lius – už­ten­ka pa­va­žiuo­ti ke­lias­de­šimt ki­lo­met­rų nuo sie­nos ir įspū­džių poil­sio die­nai ar ato­sto­goms pa­si­sem­si su kau­pu. Po Vyg­rių na­cio­na­li­nį par­ką, ku­rio plo­tas – per 15 tūkst. ha, ga­li­ma ke­liau­ti au­to­mo­bi­liais, dvi­ra­čiais, pės­čio­mis. Bet be­ne įdo­miau­sia ke­lio­nė – ne­to­li Su­val­kų esan­čiu siau­ruo­ju ge­le­žin­ke­liu. Spal­vin­gas gar­ve­žiu­kas ne­sku­bė­da­mas puk­ši per miš­ką, stab­te­lė­da­mas vaiz­din­go­se vie­to­se. Jei praalk­si, „siau­ru­ko“ sa­vi­nin­kas Sta­nis­la­vas pa­kvies va­go­ne-res­to­ra­ne pa­si­vai­šin­ti na­cio­na­li­niais šio kraš­to pa­tie­ka­lais. Pa­vyz­džiui, sriu­ba, ku­rią teks su­val­gy­ti kar­tu su lėkš­te, mat vi­ra­las pi­la­mas į iš­skob­tą duo­nos ke­pa­lė­lį.

Miš­kais ei­nan­ti dau­giau kaip 40 km il­gio ir tik 60 cm plo­čio ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja 1906 m. bu­vo sta­ty­ta me­die­nai ga­ben­ti. Ta­čiau me­tams bė­gant ge­le­žin­ke­lis nu­ny­ko, už­žė­lė žo­le, me­ta­li­niai bė­giai kai kur bu­vo išar­dy­ti ir iš­ve­žio­ti. „Siau­ru­kas“ ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kel­tas be­maž prieš de­šimt me­tų. Da­bar trau­ki­nu­kas kur­suo­ja 10 km marš­ru­tu tris kar­tus per die­ną ir per se­zo­ną per­ve­ža apie 35 tūkst. tu­ris­tų. Va­lan­dos ke­lio­nė ne­prailgs­ta, be to, iš anks­to su­si­ta­rus ke­lei­vius su­sto­ji­mų vie­to­se ga­li pa­links­min­ti vie­tos mu­zi­kan­tai.

Iš „siau­ru­ko“ ga­li­ma per­sės­ti į sma­giai ark­lių trau­kia­mas bri­kas ir ne­sku­biai tęs­ti ke­lio­nę dai­ran­tis po vaiz­din­gas apy­lin­kes. Pa­sie­kus Vyg­rio eže­rą vėl ten­ka keis­ti trans­por­to prie­mo­nę. Į eže­ro pla­ty­bes lei­džia­si prie­plau­ko­je sto­vin­tis gar­lai­vis. Jo eki­pa­žas vai­ši­na fir­mi­niais py­ra­gė­liais, ku­riuos esą mė­go po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II. Net­ru­kus prieš akis iš­ny­ra Vyg­rio vie­nuo­ly­no vaiz­dai. Res­tau­ruo­tuo­se ka­mal­du­lių vie­nuo­ly­no pa­sta­tuo­se da­bar vyks­ta įvai­rūs kul­tū­ri­niai ren­gi­niai, ren­gia­mi dai­li­nin­kų ple­ne­rai ir kt.Ieš­ko sa­vi­tu­mų


Eže­rin­gas Su­val­kų re­gio­nas – ro­jus van­dens pra­mo­gų mė­gė­jams. To­dėl daž­na­me len­kų kie­me ma­to­si stir­tos su­krau­tų bai­da­rių, so­dy­bos pri­tai­ky­tos priim­ti ak­ty­vaus tu­riz­mo ir poil­sio mė­gė­jus. Žur­na­lis­tus ve­žio­ju­sio au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Ja­nas pra­si­ta­rė taip pat už­sii­mąs bai­da­rių nuo­ma. Jis sa­kė su­lau­kian­tis ne­ma­žai klien­tų iš Lie­tu­vos. Ka­dan­gi Len­ki­jo­je bai­da­rių nuo­ma kur kas pi­ges­nė, lie­tu­viams ap­si­mo­ka čia nuo­mo­tis lai­vus ar pa­pra­šy­ti sa­vi­nin­ko juos at­vež­ti prie Lie­tu­vos upių ar eže­rų.

Vaiz­din­go­se vie­to­vė­se įsi­kū­ru­sios kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos at­ve­ria du­ris ne tik bai­da­ri­nin­kams, bet ir tu­ris­tams, ke­liau­jan­tiems dvi­ra­čiais ar au­to­mo­bi­liais, žie­mą – sli­di­nin­kams. Kiek­vie­nas šei­mi­nin­kas sten­gia­si sa­vaip su­do­min­ti sa­vo sve­čius.

Et­nog­ra­fi­nę so­dy­bą įkū­ręs Mar­kas tu­ris­ti­niais marš­ru­tais ke­liau­jan­tiems ir pas jį ap­si­sto­jan­tiems žmo­nėms ­duo­da ir sa­vų už­duo­čių: ką nors pa­pil­do­mai ap­lan­ky­ti, su­ras­ti ir t. t. O į Mi­ros­la­vos Bal­cer so­dy­bą, šiuo me­tu esan­čią, kaip sa­ko­ma, „ant ban­gos“, lan­ky­to­jus trau­kia pa­sa­kų so­das „Pe­lė­da“. Erd­vio­je sa­vo na­mų te­ri­to­ri­jo­je šei­mi­nin­kė įkur­di­no ne tik įvai­rius pa­sa­kų he­ro­jus. Gau­si so­dy­bos aug­me­ni­ja pri­sta­to­ma pa­tei­kiant len­kų vai­kų poe­tų ar ra­šy­to­jų kū­ri­nių iš­trau­kas, to­dėl li­te­ra­tū­ros ir gam­tos pa­ži­ni­mo pa­mo­kos ga­li vyk­ti tie­siog lau­ke. Is­to­ri­ne dva­sia lan­ky­to­jus trau­kia ne­to­li Lie­tu­vos pa­sie­nio, Ož­ki­nių kai­me, be­si­ple­čian­ti prū­sų ir jot­vin­gių gy­ven­vie­tė, ku­rią jau sep­ty­ne­rius me­tus ku­ria jot­vin­gių pa­li­kuo­niu sa­ve lai­kan­tis Puns­ko vers­li­nin­kas P. Lu­ko­še­vi­čius. Žie­mos pra­mo­go­mis vi­lio­ja Šel­men­to spor­to ba­zė – ne­ma­žą jos lan­ky­to­jų da­lį su­da­ro sli­di­nė­ji­mo mė­gė­jai iš Lie­tu­vos.Prii­ma kaip į šei­mą


Lan­kan­tis Len­ki­jos pa­sie­nio kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se su­si­da­rė įspū­dis, kad ap­si­sto­jan­tie­ji nak­vy­nei čia tar­si prii­ma­mi į šei­mą. Jau­ki na­mų ap­lin­ka, šei­mi­nin­kės iš­kep­tas py­ra­gas, tau­re­lė stip­res­nio sa­vos ga­my­bos gė­ri­mo... Ta šei­my­ni­nė at­mos­fe­ra tur­būt la­biau­siai ir trau­kia tu­ris­tus. Ke­lių raiz­ga­ly­nė­je, pa­čia­me Su­val­ki­jos na­cio­na­li­nio kraš­to­vaiz­džio par­ko cent­re, įsi­kū­ru­sius ori­gi­na­lius svečių namus „Jačna“ su­ran­da, pa­vyz­džiui, net Vo­kie­ti­jos did­mies­čių žmo­nės. Kam­ba­riai Ka­lė­doms ir Nau­jie­siems me­tams čia už­sa­ky­ti jau ir 2013 me­tų žie­mai.

Lie­tu­vos pu­sė­je žur­na­lis­tų ap­lan­ky­ti kai­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kai pa­si­ro­dė ma­žiau lin­kę į šei­my­ni­nį tu­riz­mą. Sa­vo pa­tal­pas jie dau­giau pri­tai­ko ma­si­niams ren­gi­niams: po­bū­viams, kon­fe­ren­ci­joms, šven­tėms. Pa­sak jau­no vers­li­nin­ko, ge­ras vie­no sa­vait­ga­lio ba­lius pel­no duo­da dau­giau nei vi­sas mė­nuo dar­bo su pa­vie­niais klien­tais.Skry­dis per Ne­mu­ną


Vie­na iš to­kių kon­fe­ren­ci­joms, ves­tu­vėms, merg­va­ka­riams, drau­gų su­si­ti­ki­mams tin­ka­mų vie­tų – prieš tre­je­tą me­tų Tra­kiš­kių kai­me (Ma­ri­jam­po­lės sav.) iš­sta­ty­tas “Su­val­ki­jos dva­ras”. Jo šei­mi­nin­kas Ne­ri­jus Žu­kaus­kas, ap­ro­dy­da­mas erd­vias sa­les, poil­sio kam­ba­rius bei pra­mo­gų zonas, sa­kė, kad ypač mėgs­ta­ma šios so­dy­bos vie­ta – di­džiu­lė pa­vė­si­nė su ži­di­niu.

Sa­vi­tą is­to­ri­ją tu­ri at­si­nau­ji­nęs „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ – so­dy­ba ant Do­vi­nės kran­to ne­to­li Liud­vi­na­vo. Čia lan­ky­to­jus gau­bia ne­to­lie­se gy­ve­nu­sio rašytojo K. Bo­ru­tos ro­ma­no „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ dva­sia. Sve­čius pa­si­tin­ka Gird­vai­nio skulp­tū­ra, te­ri­to­ri­ją puo­šia ir ki­ti ąžuo­li­niai ro­ma­no he­ro­jai. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je vi­są Ma­ri­jam­po­lės kraš­tą gar­si­nu­sia­me P. Šmulkš­čio ma­lū­ne da­bar šei­mi­nin­kau­ja jau­no­ji šios gi­mi­nės kar­ta. Ode­ta ir Al­man­tas Ma­tu­se­vi­čiai šiuo­lai­kiš­kai pri­tai­kė pa­tal­pas po­bū­viams ir poil­siui.

Žur­na­lis­tams bu­vo pa­ro­dy­tos ir „Ra­sos“ bei „Kot­ry­nos sa­los“ kai­mo so­dy­bos Laz­di­jų ra­jo­ne, Ma­ri­jam­po­lė­je pri­sta­ty­tas „Ke­tos“ vieš­bu­tis, Vil­ka­viš­ky­je – res­tau­ruo­ja­mi Pae­že­rių dva­ro rū­mai, Birš­to­ne – „Tul­pės“ ir „Vers­mės“ sa­na­to­ri­jos.

Daug emo­ci­jų su­kė­lė “Tar­za­ni­jos“ nuo­ty­kių par­kas ne­to­li Aly­taus, įsi­kū­ręs vaiz­din­go­je vie­to­je ant Ne­mu­no kran­to. Tarp me­džių įreng­tos sep­ty­nios skir­tin­go su­dė­tin­gu­mo tra­sos, ku­rias jun­gia til­te­liai, ju­dan­tys rąs­tai, tro­sai, ko­pė­tė­lės ir kt. Jos skir­tos ašt­rių po­jū­čių mė­gė­jams.Vie­na iš nau­jo­vių šia­me par­ke – 3–7 me­tų vai­kams skir­ta tra­sa. Čia jie ga­li kars­ty­tis ir lai­pio­ti be ap­sau­gų, nes vi­sa tra­sa ap­gaub­ta elas­tin­gais tink­lais. O vy­riau­sias drą­suo­lis, ry­žę­sis kars­ty­tis po me­džius, sa­ko, bu­vęs ne­to­li aš­tuo­nias­de­šim­ties.

Iš žur­na­lis­tų bū­rio tik ke­le­tas ry­žo­si iš­ban­dy­ti vie­ną iš ekst­re­ma­liau­sių at­rak­cio­nų – 350 m skry­dį ly­nu per Ne­mu­ną.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas