„Santaka“ / Rudeninė „šienapjūtė“ padėjo atrasti Šeimenos upelį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-13 22:22

Dalinkitės:  


Re­dak­ci­jos fo­tog­ra­fas ant­ra­die­nio prieš­pie­tę vos ra­do žo­lių ir krū­mokš­nių „džiung­lė­se“ be­si­dar­buo­jan­tį se­niū­ni­jos at­siųs­tą dar­bi­nin­ką.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Rudeninė „šienapjūtė“ padėjo atrasti Šeimenos upelį

Dangyra APANAVIČIENĖ

Dar­bai „draus­ti­ny­je“

Ant­ra­die­nį Šei­me­nos upe­lio pa­kran­tė­je pa­ste­bė­ję su ran­ki­ne žo­liap­jo­ve be­si­su­ki­nė­jan­tį dar­bi­nin­ką puo­lė­me do­mė­tis, ar tik ne­bus be­pra­si­de­dą se­niai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės su­pla­nuo­ti, bet kaž­kur už­stri­gę Šei­me­nos ir Vil­kau­jos upių va­ly­mo dar­bai. Ta­čiau pa­siaiš­ki­nę ne­tru­ko­me su­ži­no­ti, kad ši ru­de­ni­nė „šie­nap­jū­tė“ ne­tu­ri nie­ko bend­ro su gar­siuo­ju upe­lių va­ly­mo pro­jek­tu.

Paaiš­kė­jo, kad Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­ni­ja pa­ga­liau su­si­ruo­šė ap­tvar­ky­ti mies­to kam­pą, ku­ris jau daug va­sa­rų įky­riai ba­dė akis ne tik mies­to sve­čiams, bet ir pa­tiems vil­ka­viš­kie­čiams. Tik mies­to šei­mi­nin­kams kaž­ko­dėl il­gai ne­rū­pė­jo šios ko­ne pa­čia­me mies­to cent­re, prie pat repre­zen­ta­ci­nės Vy­tau­to gat­vės, ve­šė­ję „džiung­lės“. Jas žmo­nės net pra­dė­jo va­din­ti Vil­ka­viš­kio draus­ti­niu, spė­lio­da­mi, ko­kie gi re­ti gy­vū­nai ir paukš­čiai čia ga­lė­tų bū­tis vei­sia­mi bei sau­go­mi.

Ne­ži­nia, koks aks­ti­nas pa­ska­ti­no tvar­ky­to­jus prieš už­šą­lant at­si­gręž­ti į šį vi­sų už­mirš­tą ir jau se­niai dal­gių be­si­pra­šiu­sį pau­pį, ta­čiau da­bar čia vaiz­das neat­pa­žįs­ta­mai kei­čia­si. Va­kar bu­vo iš­va­ly­ti dar tik kai­rio­sios pa­kran­tės plo­tai tarp po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir siu­vi­mo fab­ri­ko. Ta­čiau pra­va­žiuo­jan­čių bei praei­nan­čių akį jau džiu­gi­no pa­lei pa­grin­di­nę gat­vę ne­ti­kė­tai „at­ras­tas“ Šei­me­nos upe­lis, la­bai pa­gy­vi­nęs ry­ti­nį įva­žia­vi­mą į mies­tą.


Pra­dės va­ly­ti upe­lius


Pa­si­ro­do, kad ne tik šio, per mies­to cent­rą te­kan­čio, Šei­me­nos upe­lio, bet ir į jį ties bib­lio­te­ka įte­kan­čios Vil­kau­jos vaiz­das ne­tru­kus tu­rė­tų ge­ro­kai pa­si­keis­ti. Mat pau­pio „šie­nap­jū­tė“ ko­ne su­ta­po su se­niai pla­nuo­to šių upių va­gų va­ly­mo pro­jek­to darbų pra­džia.

Praei­tą ket­vir­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį su kon­kur­są lai­kė­ju­sia UAB „KRS“. Ši bend­ro­vė kar­tu su jungtinės veiklos dalyviais – UAB „Gint­rė­ja“ ir UAB „Hid­rum“ dar šį ru­de­nį im­sis upe­lių va­gų va­ly­mo. Vi­sus pro­jek­te nu­ma­ty­tus dar­bus ran­go­vai tu­rės baig­ti per me­tus, t. y. iki 2011-ųjų spa­lio pa­bai­gos, o iš­va­ly­ti pa­čias va­gas rei­kės su­spė­ti iki ko­vo pa­bai­gos. Mat vė­liau, iki rugp­jū­čio mė­ne­sio, jo­kie ka­si­nė­ji­mo dar­bai ne­bus ga­li­mi dėl žu­vų mig­ra­ci­jos ir nerš­to. Tuo lai­ko­tar­piu bus tvar­ko­mi upių šlai­tai.


Pu­sė mi­li­jo­no – ne pi­ni­gai


Spren­di­mą va­ly­ti upe­lius ra­jo­no Ta­ry­ba priė­mė dau­giau nei prieš pu­sant­rų me­tų, ta­čiau pa­ts pro­ce­sas nu­si­tę­sė dėl Opo­zi­ci­nių frak­ci­jų koa­li­ci­jos na­rių skun­dų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ir Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai. Re­ziu­mė – pra­ras­tas lai­kas ir pi­ni­gai, nes po skun­dų ty­ri­mų nuo pro­jek­to są­ma­tos bu­vo nu­rėž­ta dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no li­tų.

Pa­gal mi­nė­tą pro­jek­tą, ku­riam įgy­ven­din­ti li­ko 1,5 mln. li­tų, nu­ma­ty­ta iš­va­ly­ti be­veik 5 km Šei­me­nos ir Vil­kau­jos upių ruo­žų Vil­ka­viš­kio mies­to ri­bo­se. Iš už­žė­lu­sių upių va­gų bus pa­ša­lin­tas už­terš­tas grun­tas, są­na­šos, rie­du­liai, per­ne­lyg su­ve­šė­ju­si au­ga­li­ja bei ki­ti ter­ša­lai. Taip pat bus na­tū­ra­liai su­tvar­ky­ti šlai­tai.

Iš dug­no iš­kas­tas dumb­las, ku­rį lai­ką bus lai­ko­mas prie upe­lių lai­ki­nai įreng­tuo­se sės­din­tu­vuo­se. Kai iš­te­kės van­duo ir dumb­las pra­džius, jis bus iš­vež­tas į lau­kus.


Baus gam­tos ter­šė­jus


Upe­lių va­ly­mo dar­bų lau­kia ne­su­lau­kia gam­to­sau­gi­nin­kai bei UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ spe­cia­lis­tai. Mat prieš pra­de­dant tvar­ky­ti va­gas pir­miau­siai rei­kės pa­ša­lin­ti bui­ti­nių nuo­te­kų iš­leis­tu­vus, ku­rių gy­ven­to­jai sa­va­va­liš­kai įsi­ren­gę ir su­ve­dę į upe­lius ga­na daug. Jų, esan­čių gi­liai že­mė­je, da­bar ne­si­ma­to. Ta­čiau la­bai aiš­kiai vi­sos „gro­žy­bės“ at­si­vers pra­dė­jus ka­si­nė­ji­mo dar­bus. Aki­vaiz­džios taps ir prie­žas­tys, dėl ku­rių ne­ma­ža da­lis gy­ven­to­jų ne­no­ri pri­si­jung­ti sa­vo na­mų nuo­te­kų tink­lų prie bend­ros mies­to ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos.

Šiuo me­tu UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ kont­ro­lie­riai kaip tik tik­ri­na na­mus tų gy­ven­to­jų, ku­rie ne­si­nau­do­ja šios bend­ro­vės pa­slau­go­mis, o pa­klaus­ti, kur de­da bui­ti­nes at­lie­kas, ne­si­tei­kia paaiš­kin­ti.

Kont­ro­lie­riai Vil­ka­viš­ky­je ir Ky­bar­tuo­se jau ap­lan­kė per 200 na­mų, iš ku­rių tik 90 šei­mi­nin­kų tei­gė pla­nuo­jan­tys sa­vo val­dų nuo­te­kų tink­lus pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuo­tos sis­te­mos. Ki­ti to da­ry­ti net ne­ža­da.

Ta­čiau ti­kė­ti­na, kad Vil­ka­viš­ky­je pra­dė­jus va­ly­ti upe­lius gam­tos ter­šė­jų drą­sa kaip mat iš­ga­ruos, kai jų kie­me ap­si­lan­kę gam­to­sau­gi­nin­kai pa­pra­šys pa­ro­dy­ti nuo­te­kų tel­ki­nius bei kvi­tus, įro­dan­čius, kad iš jų nuo­te­kos pa­sto­viai iš­ve­žamos. Gy­ven­to­jams, ku­riems ne­pa­vyks to įro­dy­ti, o taip pat šei­mi­nin­kams tų na­mų, ku­rių ka­na­li­za­ci­jos vamz­džiai nu­ties­ti iki upe­lio, teks mo­kė­ti pi­ni­gi­nes bau­das.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trilaukio keistenybė – „šokinėjantys“ arseno rodikliai
* Rajono pienininkų situacija lieka neaiški
* Dailininkas lietuviškus peizažus tapo kelis dešimtmečius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas