„Santaka“ / Pasaulio kybartiečių draugijos vadovu tapo garbus kraštietis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:51

Dalinkitės:  


Draugijos archyve kaupiamos šiuolaikinių Kybartų fotografijos.

Pasaulio kybartiečių draugijos vadovu tapo garbus kraštietis

Birutė NENĖNIENĖ

Rug­sė­jo pa­bai­go­je vy­ko Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos (PKD) vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo per pen­kias­de­šimt na­rių. Nuo pat pra­džių drau­gi­jai va­do­va­vu­sį ky­bar­tie­tį Ry­man­tą Vai­čai­tį pa­kei­tė nau­jas pir­mi­nin­kas. Juo tre­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis ky­bar­tie­tis, iš­ki­lus vi­suo­me­nės vei­kė­jas, bu­vęs Pre­zi­den­to V. Adam­kaus vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas Leo­nas Nar­bu­tis.

Susirinkime at­nau­jin­ta drau­gi­jos val­dy­bos su­dė­tis. Jos gre­tas pa­li­ko bu­vęs Ky­bar­tų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Sa­ka­vi­čius. Daug ini­cia­ty­vų iš­kė­lęs ir ku­ra­vęs kai ku­rių dar­bų ei­gą, į ki­tą pa­ra­pi­ją iš­kel­tas ku­ni­gas ir to­liau pa­si­li­ko drau­gi­jos na­riu, pa­gal ga­li­my­bes da­ly­vaus jos veik­lo­je.

Už nuo­pel­nus drau­gi­jai Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos gar­bės na­riais pa­skelb­tos ky­bar­tie­tė Lai­mu­tė Lu­ko­še­vi­čie­nė ir Vil­niu­je gy­ve­nan­ti Ri­ta Gla­zer.

Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai vien­bal­siai iš­rin­ko ir gau­siais plo­ji­mais pa­tvir­ti­no dar vie­ną svar­bų fak­tą – 2010 me­tų ky­bar­tie­čiu iš­rin­ko „vi­sų lai­kų ky­bar­tie­tį“, „Ky­bar­tų“ pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro va­do­vą An­ta­ną Zie­go­rai­tį.

Ky­bar­tams nu­si­pel­niu­siems as­me­nims A. Her­ma­nui ir V. Bar­tu­se­vi­čiui už iš­sau­go­tą bran­gų mies­to pa­vel­dą – bu­vu­sios Ky­bar­tų vals­ty­bi­nės gim­na­zi­jos kny­gas – įteik­ti pa­dė­kos raš­tai.

Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos na­riais šiuo me­tu įsi­re­gist­ra­vę aš­tuo­nias­de­šimt žmo­nių, gy­ve­nan­čių Ky­bar­tuo­se ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se. Pir­mi­nin­kas R. Vai­čai­tis ata­skai­to­je iš­var­di­jo pa­grin­di­nius per pa­sta­ruo­sius me­tus at­lik­tus dar­bus. Vie­nas iš svar­biau­sių – tai at­lik­ti va­ly­mo bei kon­ser­va­vi­mo dar­bai, sau­gant Ky­bar­tų pa­vel­dą – J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 38-ą na­mą. Ke­ti­na­ma pa­pil­do­mai kreip­tis pa­ra­mos į drau­gi­jos na­rius ir vi­sus Ky­bar­tų bi­čiu­lius dėl šiam ob­jek­tui rei­ka­lin­gų lė­šų.

Taip pat pa­skelb­ta ak­ci­ja pri­si­dė­ti prie Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos rau­do­no­jo pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai rei­ka­lin­gų lė­šų rin­ki­mo.

Šių me­tų pra­džio­je drau­gi­ja krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl trans­por­to grūs­čių su­ke­lia­mų an­ti­sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų.

PKD su­ta­rė su Ky­bar­tų Eu­cha­ris­ti­nio Iš­ga­ny­to­jo pa­ra­pi­ja Č. Dar­vi­no gat­vės 6-o na­mo pa­tal­pas pri­tai­ky­ti kul­tū­ros reik­mėms – čia įkur­ti pa­ra­pi­jos ir mies­to bei kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­jų. Šiam mu­zie­jui jau su­kaup­ta ne­ma­žai me­džia­gos, gau­tos ir iš išei­vi­jos ky­bar­tie­čių.

Pa­va­sa­rį kar­tu su se­niū­ni­ja bu­vo su­reng­ta me­de­lių so­di­ni­mo tal­ka. Drau­gi­ja iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl to, kad re­konst­ruo­jant Č. Dar­vi­no gat­vę bū­tų iš­sau­go­tas au­ten­tiš­kas mies­to grin­di­nys.

Gegužės–birželio mė­ne­siais Ky­bar­tų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Eu­cha­ris­ti­nio Iš­ga­ny­to­jo baž­ny­čio­je eks­po­nuo­ta pa­ro­da „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“. Ji su­pa­žin­di­no su už­sie­nio lie­tu­vių po­li­ti­ne ko­va dėl Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ne­pri­pa­ži­ni­mo, pa­ro­dė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­lą ir šios or­ga­ni­za­ci­jos įna­šą ug­dant bei iš­lai­kant tau­ti­nę ta­pa­ty­bę tarp už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių. Pa­ro­dos ku­ra­to­rius, da­bar jau nau­ja­sis Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, L. Nar­bu­tis pa­si­rū­pi­no, kad Ky­bar­tai bū­tų vie­nas iš pir­mų­jų Lie­tu­vos mies­tų, ku­ria­me ši pa­ro­da eks­po­nuo­ta.

Drau­gi­jos ini­cia­ty­va įvy­ko su­si­ti­ki­mas su poe­te, žur­na­lis­te, ke­tu­rių poe­zi­jos kny­gų ir au­to­biog­ra­fi­nės kny­gos au­to­re, il­ga­me­te ra­di­jo „Lais­vo­ji Eu­ro­pa“ bend­ra­dar­be Eg­le Juod­val­ke. Bend­ra­dar­biau­jant su Vo­kie­ti­jo­je vei­kian­čiu Lie­tu­vių kul­tū­ros ins­ti­tu­tu, į Ky­bar­tus su­grą­žin­ta iš­li­ku­si prieš­ka­ri­nės vals­ty­bi­nės gim­na­zi­jos bib­lio­te­kos da­lis. Va­sa­ros pa­bai­go­je drau­gi­jos val­dy­bos at­sto­vai su­si­ti­ko su Ky­bar­tų prieš­ka­ri­nės vo­kie­čių bend­ruo­me­nės pa­li­kuo­niu G. Neu­ba­che­riu. Šis Ky­bar­tuo­se gi­męs žmo­gus per­da­vė mies­tui svar­bios me­džia­gos, su­si­ju­sios tiek su sa­vo šei­mos, tiek su vo­kie­čių bend­ruo­me­nės is­to­ri­ja, da­bar ruo­šia­ma­si ją su­si­ste­min­ti ir pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos ar­chy­ve su­kaup­ta apie 1000 šian­die­ni­nių Ky­bar­tų fo­tog­ra­fi­jų.

Drau­gi­jos ar­ti­miau­sių dar­bų pla­nuo­se iš­lie­ka už­da­vi­nys stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­rą, plė­to­ti ry­šius su Ky­bar­tų, Vir­ba­lio, Viš­ty­čio ir ki­to­mis kai­my­ni­nė­mis bend­ruo­me­nė­mis, la­biau į veik­lą įtrauk­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius ky­bar­tie­čius. Be to, svar­bu at­lik­ti vi­sus dar­bus dėl J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 38-o na­mo iš­sau­go­ji­mo ir at­sta­ty­mo pro­jek­to, iš­leis­ti kny­gą apie Ky­bar­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar šį rudenį buvote grybauti?
Taip, ir ne kartą.
Sykį jau grybavau.
Dar tik planuoju.
Nebuvau ir nesiruošiu.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas