„Santaka“ / Pasaulio kybartiečių draugijos vadovu tapo garbus kraštietis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:51

Dalinkitės:  


Draugijos archyve kaupiamos šiuolaikinių Kybartų fotografijos.

Pasaulio kybartiečių draugijos vadovu tapo garbus kraštietis

Birutė NENĖNIENĖ

Rug­sė­jo pa­bai­go­je vy­ko Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos (PKD) vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo per pen­kias­de­šimt na­rių. Nuo pat pra­džių drau­gi­jai va­do­va­vu­sį ky­bar­tie­tį Ry­man­tą Vai­čai­tį pa­kei­tė nau­jas pir­mi­nin­kas. Juo tre­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vil­niu­je gy­ve­nan­tis ky­bar­tie­tis, iš­ki­lus vi­suo­me­nės vei­kė­jas, bu­vęs Pre­zi­den­to V. Adam­kaus vi­suo­me­ni­nis pa­ta­rė­jas Leo­nas Nar­bu­tis.

Susirinkime at­nau­jin­ta drau­gi­jos val­dy­bos su­dė­tis. Jos gre­tas pa­li­ko bu­vęs Ky­bar­tų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Sa­ka­vi­čius. Daug ini­cia­ty­vų iš­kė­lęs ir ku­ra­vęs kai ku­rių dar­bų ei­gą, į ki­tą pa­ra­pi­ją iš­kel­tas ku­ni­gas ir to­liau pa­si­li­ko drau­gi­jos na­riu, pa­gal ga­li­my­bes da­ly­vaus jos veik­lo­je.

Už nuo­pel­nus drau­gi­jai Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos gar­bės na­riais pa­skelb­tos ky­bar­tie­tė Lai­mu­tė Lu­ko­še­vi­čie­nė ir Vil­niu­je gy­ve­nan­ti Ri­ta Gla­zer.

Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai vien­bal­siai iš­rin­ko ir gau­siais plo­ji­mais pa­tvir­ti­no dar vie­ną svar­bų fak­tą – 2010 me­tų ky­bar­tie­čiu iš­rin­ko „vi­sų lai­kų ky­bar­tie­tį“, „Ky­bar­tų“ pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro va­do­vą An­ta­ną Zie­go­rai­tį.

Ky­bar­tams nu­si­pel­niu­siems as­me­nims A. Her­ma­nui ir V. Bar­tu­se­vi­čiui už iš­sau­go­tą bran­gų mies­to pa­vel­dą – bu­vu­sios Ky­bar­tų vals­ty­bi­nės gim­na­zi­jos kny­gas – įteik­ti pa­dė­kos raš­tai.

Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos na­riais šiuo me­tu įsi­re­gist­ra­vę aš­tuo­nias­de­šimt žmo­nių, gy­ve­nan­čių Ky­bar­tuo­se ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se. Pir­mi­nin­kas R. Vai­čai­tis ata­skai­to­je iš­var­di­jo pa­grin­di­nius per pa­sta­ruo­sius me­tus at­lik­tus dar­bus. Vie­nas iš svar­biau­sių – tai at­lik­ti va­ly­mo bei kon­ser­va­vi­mo dar­bai, sau­gant Ky­bar­tų pa­vel­dą – J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 38-ą na­mą. Ke­ti­na­ma pa­pil­do­mai kreip­tis pa­ra­mos į drau­gi­jos na­rius ir vi­sus Ky­bar­tų bi­čiu­lius dėl šiam ob­jek­tui rei­ka­lin­gų lė­šų.

Taip pat pa­skelb­ta ak­ci­ja pri­si­dė­ti prie Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos rau­do­no­jo pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai rei­ka­lin­gų lė­šų rin­ki­mo.

Šių me­tų pra­džio­je drau­gi­ja krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl trans­por­to grūs­čių su­ke­lia­mų an­ti­sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų.

PKD su­ta­rė su Ky­bar­tų Eu­cha­ris­ti­nio Iš­ga­ny­to­jo pa­ra­pi­ja Č. Dar­vi­no gat­vės 6-o na­mo pa­tal­pas pri­tai­ky­ti kul­tū­ros reik­mėms – čia įkur­ti pa­ra­pi­jos ir mies­to bei kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­jų. Šiam mu­zie­jui jau su­kaup­ta ne­ma­žai me­džia­gos, gau­tos ir iš išei­vi­jos ky­bar­tie­čių.

Pa­va­sa­rį kar­tu su se­niū­ni­ja bu­vo su­reng­ta me­de­lių so­di­ni­mo tal­ka. Drau­gi­ja iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl to, kad re­konst­ruo­jant Č. Dar­vi­no gat­vę bū­tų iš­sau­go­tas au­ten­tiš­kas mies­to grin­di­nys.

Gegužės–birželio mė­ne­siais Ky­bar­tų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Eu­cha­ris­ti­nio Iš­ga­ny­to­jo baž­ny­čio­je eks­po­nuo­ta pa­ro­da „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“. Ji su­pa­žin­di­no su už­sie­nio lie­tu­vių po­li­ti­ne ko­va dėl Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ne­pri­pa­ži­ni­mo, pa­ro­dė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės veik­lą ir šios or­ga­ni­za­ci­jos įna­šą ug­dant bei iš­lai­kant tau­ti­nę ta­pa­ty­bę tarp už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių. Pa­ro­dos ku­ra­to­rius, da­bar jau nau­ja­sis Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, L. Nar­bu­tis pa­si­rū­pi­no, kad Ky­bar­tai bū­tų vie­nas iš pir­mų­jų Lie­tu­vos mies­tų, ku­ria­me ši pa­ro­da eks­po­nuo­ta.

Drau­gi­jos ini­cia­ty­va įvy­ko su­si­ti­ki­mas su poe­te, žur­na­lis­te, ke­tu­rių poe­zi­jos kny­gų ir au­to­biog­ra­fi­nės kny­gos au­to­re, il­ga­me­te ra­di­jo „Lais­vo­ji Eu­ro­pa“ bend­ra­dar­be Eg­le Juod­val­ke. Bend­ra­dar­biau­jant su Vo­kie­ti­jo­je vei­kian­čiu Lie­tu­vių kul­tū­ros ins­ti­tu­tu, į Ky­bar­tus su­grą­žin­ta iš­li­ku­si prieš­ka­ri­nės vals­ty­bi­nės gim­na­zi­jos bib­lio­te­kos da­lis. Va­sa­ros pa­bai­go­je drau­gi­jos val­dy­bos at­sto­vai su­si­ti­ko su Ky­bar­tų prieš­ka­ri­nės vo­kie­čių bend­ruo­me­nės pa­li­kuo­niu G. Neu­ba­che­riu. Šis Ky­bar­tuo­se gi­męs žmo­gus per­da­vė mies­tui svar­bios me­džia­gos, su­si­ju­sios tiek su sa­vo šei­mos, tiek su vo­kie­čių bend­ruo­me­nės is­to­ri­ja, da­bar ruo­šia­ma­si ją su­si­ste­min­ti ir pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei. Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jos ar­chy­ve su­kaup­ta apie 1000 šian­die­ni­nių Ky­bar­tų fo­tog­ra­fi­jų.

Drau­gi­jos ar­ti­miau­sių dar­bų pla­nuo­se iš­lie­ka už­da­vi­nys stip­rin­ti or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­rą, plė­to­ti ry­šius su Ky­bar­tų, Vir­ba­lio, Viš­ty­čio ir ki­to­mis kai­my­ni­nė­mis bend­ruo­me­nė­mis, la­biau į veik­lą įtrauk­ti už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius ky­bar­tie­čius. Be to, svar­bu at­lik­ti vi­sus dar­bus dėl J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 38-o na­mo iš­sau­go­ji­mo ir at­sta­ty­mo pro­jek­to, iš­leis­ti kny­gą apie Ky­bar­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas