„Santaka“ / Šilumos tiekėjai laukia šaltos žiemos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:37

Dalinkitės:  


UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ komercijos direktorius Gintautas Tamulis nerimauja, kad skolos už šildymą vis auga.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šilumos tiekėjai laukia šaltos žiemos

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo pir­ma­die­nio ra­jo­ne ofi­cia­liai pra­de­da­mas kū­re­ni­mo se­zo­nas. Apie tai, ko šį se­zo­ną lauk­ti cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jams, kal­bė­jo­mės su UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Vil­ka­viš­kio ši­lu­ma“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riu­mi Gin­tau­tu TA­MU­LIU.

– Da­lis žmo­nių, šal­da­mi bu­tuo­se, ne­kant­rau­da­mi lau­kia kū­re­ni­mo se­zo­no. Ki­ti, ne­ri­mau­jan­tys dėl bran­gios pa­slau­gos, no­ri, kad šil­dy­mas pra­si­dė­tų kuo vė­liau. Ar šie­met jį ga­li­ma lai­ky­ti anks­ty­vu?

– Daž­niau­siai kū­re­ni­mo se­zo­nas pra­si­de­da apie spa­lio vi­du­rį, 14–15 die­no­mis. Ta­čiau yra bu­vę me­tų, kai jis pra­dė­tas ne­tgi rug­sė­jo 25 d. ar mė­ne­siu vė­liau – spa­lio 25 d. Vė­liau­siai kū­re­ni­mo se­zo­ną pra­dė­jo­me spa­lio 28 d. Bet tai bu­vo se­niai, prieš 14 me­tų. O per­nai ši­lu­ma džiaug­tis gy­ven­to­jai pra­dė­jo be­veik tuo pa­čiu me­tu, kaip ir šie­met, – spa­lio 12 die­ną.

Pa­gal nu­ma­ty­tas nor­mas kū­re­ni­mo se­zo­ną ga­li­ma pra­dė­ti tuo­met, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra tris pa­ras lai­ko­si že­mes­nė nei 10 laips­nių. Lai­kan­tis šių nor­mų, kū­re­ni­mo se­zo­ną ga­lė­jo­me pra­dė­ti jau praė­ju­sį sek­ma­die­nį. Ta­čiau pa­šil­dė sau­lu­tė ir bu­vo nu­spręs­ta dar pa­lū­kė­ti. Bet ši­lu­ma džiu­gi­no neil­gai.

– Ši­lu­mos tie­kė­jai, ko ge­ro, suin­te­re­suo­ti, kad žie­ma bū­tų kuo šal­tes­nė. Tad tur­būt se­ka­te si­nop­ti­kų pro­gno­zes ir jau nu­ma­no­te, ko­kių orų lauk­ti?

– Prog­no­zė­mis vi­suo­met pa­si­do­miu ne tik kaip cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jas, bet ir kaip var­to­to­jas. Ta­čiau šie­met žie­mos orus si­nop­ti­kai pra­na­šau­ja skir­tin­gai. Vie­ni ža­da šalčius net iki 40 laips­nių, ki­ti – snie­gin­gą, bet ne­šal­tą žie­mą. To­dėl pa­si­do­mė­jau net „bo­bu­čių“ pra­na­šys­tė­mis. Se­no­vė­je apie bū­si­mus žie­mos orus žmo­nės spręs­da­vo pa­gal tai, koks oras bu­vo per Šv. My­ko­lą – rug­sė­jo 29 d. Tai­gi šie­met pū­tė šiau­rės vė­jas ir li­jo. Tai tu­rė­tų reikš­ti, jog bus šal­ta žie­ma.

– O kaip su kai­no­mis? Gal gy­ven­to­jai ga­li ti­kė­tis, kad ši­lu­mą at­pi­gin­si­te?

– Ši­lu­mos kai­na, kaip ži­no­te, da­bar kin­ta kas mė­ne­sį, pri­klau­so­mai nuo ku­ro kai­nos. Tad kiek­vie­ną kar­tą mo­ka­me skir­tin­gai. Liūd­niau­sia, jog du­jų tie­kė­jai nuo­lat jas bran­gi­na. Va­di­na­si, ti­kė­tis ši­lu­mos at­pi­gi­mo ne­ver­ta. Lai­mei, mus gelbs­ti Ky­bar­tų ir Vil­ka­viš­kio ka­ti­lai, kū­re­na­mi me­džio drož­lė­mis. Va­sa­rą jų pa­ga­mi­na­mos ener­gi­jos vi­siš­kai pa­kan­ka karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Pa­va­sa­rį ir ru­de­nį jie taip pat ge­ro­kai „tal­ki­na“. Na, o užė­jus žie­mos šal­čiams, šie katilai tik ma­ža da­le­le pri­si­de­da prie pa­ga­mi­na­mos ši­lu­mos kie­kio.

Šiam mė­ne­siui pa­tvir­tin­ta ši­lu­mos kai­na – 26,46 ct už ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Pa­ly­gi­ni­mui ga­liu pa­sa­ky­ti, kad sau­sio mė­ne­sį ši kai­na sie­kė 25,08 ct už kWh ir nuo to lai­ko kas mė­ne­sį ki­lo. Tik ge­gu­žę ši­lu­ma bu­vo ne­žy­miai at­pi­gu­si. Be­je, pa­ly­gin­ti su rug­sė­ju (26,48 ct už kWh), spa­lį ši­lu­mos kai­na yra ne­žy­miai ma­žes­nė, mat du­jų tie­kė­jai šiek tiek su­ma­ži­no trans­por­ta­vi­mo mo­kes­tį.

– Ši­lu­mos tie­kė­jai po va­sa­ros se­zo­no pa­pras­tai džiau­gia­si, kad su­ma­žė­jo žmo­nių įsi­sko­li­ni­mai.

– Va­sa­rą sko­los iš tie­sų ma­žė­ja, bet mes no­rė­tu­me, jog šis pro­ce­sas vyk­tų grei­čiau. Di­džiau­siais sko­li­nin­kais vis dar lie­ka biu­dže­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Sa­vi­val­dy­bė mums sko­lin­ga 709 tūkst. li­tų. Ga­li­me tik pa­si­guos­ti, kad per­nai ši­tuo me­tu jų sko­la bu­vo išau­gu­si iki 793 tūkst. li­tų. Vien li­go­ni­nė už šil­dy­mą įsi­sko­li­nu­si 32 tūkst. li­tų. Bet tai ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai, kai šios gy­dy­mo įstai­gos sko­los mums sie­kė 117 tūkst. li­tų. Gy­ven­to­jai per­nai šiuo me­tu bu­vo sko­lin­gi 487 tūkst. li­tų, o šie­met – jau 555 tūkst. li­tų. Kai ku­rių sko­li­nin­kų pro­ble­mas mes ži­no­me nuo se­no, bet liūd­niau­sia, kad kri­zės me­tu at­si­ran­da nau­jų sko­li­nin­kų, ku­rie iki šiol bu­vo tvar­kin­gai už pa­slau­gą mo­kė­ję var­to­to­jai.

– Kal­ba­te apie tūks­tan­ti­nius įsi­sko­li­ni­mus. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu į teis­mą krei­pia­tės net dėl pu­sant­ro ar po­rą šim­tų li­tų sie­kian­čių sko­lų.

– Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ge­riau sko­li­nin­kui „šal­to du­šo“ gau­ti ta­da, kol jis dar pa­jė­gus iš­si­mo­kė­ti. Kai sko­los užau­ga iki tūks­tan­čių, iš var­žy­ty­nių ten­ka par­duo­ti na­mus. Į teis­mą tik­rai ne­sku­ba­me. Pir­miau­sia žmo­gui iš­siun­čia­me įspė­ji­mą ir lau­kia­me, kol rea­guos. Ta­čiau ne­su­lau­kę pi­ni­gų krei­pia­mės į tei­sė­sau­gi­nin­kus. Žmo­nės tu­rė­tų pa­tys jaus­ti at­sa­ko­my­bę ir su­vok­ti, jog teis­mo ke­liu spren­džiant pro­ble­mą at­si­ran­da daug pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Su­ma išau­ga dvi­gu­bai ar dar dau­giau.

– Praė­ju­sią sa­vai­tę ra­jo­ne vy­ko se­mi­na­ras, ku­rio me­tu svars­ty­tos geo­ter­mi­nės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo per­spek­ty­vos. Ar UAB „Li­tes­ko“ ne­si­do­mi šiuo eko­lo­giš­kiau­siu ener­gi­jos šal­ti­niu?

– Mus la­bai su­do­mi­no po mies­tu glū­din­tys geo­ter­mi­niai van­de­nys ir jų ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės. Skai­čiuo­ja­me, kiek rei­kė­tų in­ves­ti­ci­jų ir ar tai ap­si­mo­kė­tų. Gal­būt pa­vyk­tų pri­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų. Tai – atei­ties vi­zi­ja.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.



Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas