„Santaka“ / Šilumos tiekėjai laukia šaltos žiemos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-08 06:37

Dalinkitės:  


UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ komercijos direktorius Gintautas Tamulis nerimauja, kad skolos už šildymą vis auga.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šilumos tiekėjai laukia šaltos žiemos

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo pir­ma­die­nio ra­jo­ne ofi­cia­liai pra­de­da­mas kū­re­ni­mo se­zo­nas. Apie tai, ko šį se­zo­ną lauk­ti cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jams, kal­bė­jo­mės su UAB „Li­tes­ko“ fi­lia­lo „Vil­ka­viš­kio ši­lu­ma“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­riu­mi Gin­tau­tu TA­MU­LIU.

– Da­lis žmo­nių, šal­da­mi bu­tuo­se, ne­kant­rau­da­mi lau­kia kū­re­ni­mo se­zo­no. Ki­ti, ne­ri­mau­jan­tys dėl bran­gios pa­slau­gos, no­ri, kad šil­dy­mas pra­si­dė­tų kuo vė­liau. Ar šie­met jį ga­li­ma lai­ky­ti anks­ty­vu?

– Daž­niau­siai kū­re­ni­mo se­zo­nas pra­si­de­da apie spa­lio vi­du­rį, 14–15 die­no­mis. Ta­čiau yra bu­vę me­tų, kai jis pra­dė­tas ne­tgi rug­sė­jo 25 d. ar mė­ne­siu vė­liau – spa­lio 25 d. Vė­liau­siai kū­re­ni­mo se­zo­ną pra­dė­jo­me spa­lio 28 d. Bet tai bu­vo se­niai, prieš 14 me­tų. O per­nai ši­lu­ma džiaug­tis gy­ven­to­jai pra­dė­jo be­veik tuo pa­čiu me­tu, kaip ir šie­met, – spa­lio 12 die­ną.

Pa­gal nu­ma­ty­tas nor­mas kū­re­ni­mo se­zo­ną ga­li­ma pra­dė­ti tuo­met, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra tris pa­ras lai­ko­si že­mes­nė nei 10 laips­nių. Lai­kan­tis šių nor­mų, kū­re­ni­mo se­zo­ną ga­lė­jo­me pra­dė­ti jau praė­ju­sį sek­ma­die­nį. Ta­čiau pa­šil­dė sau­lu­tė ir bu­vo nu­spręs­ta dar pa­lū­kė­ti. Bet ši­lu­ma džiu­gi­no neil­gai.

– Ši­lu­mos tie­kė­jai, ko ge­ro, suin­te­re­suo­ti, kad žie­ma bū­tų kuo šal­tes­nė. Tad tur­būt se­ka­te si­nop­ti­kų pro­gno­zes ir jau nu­ma­no­te, ko­kių orų lauk­ti?

– Prog­no­zė­mis vi­suo­met pa­si­do­miu ne tik kaip cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jas, bet ir kaip var­to­to­jas. Ta­čiau šie­met žie­mos orus si­nop­ti­kai pra­na­šau­ja skir­tin­gai. Vie­ni ža­da šalčius net iki 40 laips­nių, ki­ti – snie­gin­gą, bet ne­šal­tą žie­mą. To­dėl pa­si­do­mė­jau net „bo­bu­čių“ pra­na­šys­tė­mis. Se­no­vė­je apie bū­si­mus žie­mos orus žmo­nės spręs­da­vo pa­gal tai, koks oras bu­vo per Šv. My­ko­lą – rug­sė­jo 29 d. Tai­gi šie­met pū­tė šiau­rės vė­jas ir li­jo. Tai tu­rė­tų reikš­ti, jog bus šal­ta žie­ma.

– O kaip su kai­no­mis? Gal gy­ven­to­jai ga­li ti­kė­tis, kad ši­lu­mą at­pi­gin­si­te?

– Ši­lu­mos kai­na, kaip ži­no­te, da­bar kin­ta kas mė­ne­sį, pri­klau­so­mai nuo ku­ro kai­nos. Tad kiek­vie­ną kar­tą mo­ka­me skir­tin­gai. Liūd­niau­sia, jog du­jų tie­kė­jai nuo­lat jas bran­gi­na. Va­di­na­si, ti­kė­tis ši­lu­mos at­pi­gi­mo ne­ver­ta. Lai­mei, mus gelbs­ti Ky­bar­tų ir Vil­ka­viš­kio ka­ti­lai, kū­re­na­mi me­džio drož­lė­mis. Va­sa­rą jų pa­ga­mi­na­mos ener­gi­jos vi­siš­kai pa­kan­ka karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Pa­va­sa­rį ir ru­de­nį jie taip pat ge­ro­kai „tal­ki­na“. Na, o užė­jus žie­mos šal­čiams, šie katilai tik ma­ža da­le­le pri­si­de­da prie pa­ga­mi­na­mos ši­lu­mos kie­kio.

Šiam mė­ne­siui pa­tvir­tin­ta ši­lu­mos kai­na – 26,46 ct už ki­lo­vat­va­lan­dę (be PVM). Pa­ly­gi­ni­mui ga­liu pa­sa­ky­ti, kad sau­sio mė­ne­sį ši kai­na sie­kė 25,08 ct už kWh ir nuo to lai­ko kas mė­ne­sį ki­lo. Tik ge­gu­žę ši­lu­ma bu­vo ne­žy­miai at­pi­gu­si. Be­je, pa­ly­gin­ti su rug­sė­ju (26,48 ct už kWh), spa­lį ši­lu­mos kai­na yra ne­žy­miai ma­žes­nė, mat du­jų tie­kė­jai šiek tiek su­ma­ži­no trans­por­ta­vi­mo mo­kes­tį.

– Ši­lu­mos tie­kė­jai po va­sa­ros se­zo­no pa­pras­tai džiau­gia­si, kad su­ma­žė­jo žmo­nių įsi­sko­li­ni­mai.

– Va­sa­rą sko­los iš tie­sų ma­žė­ja, bet mes no­rė­tu­me, jog šis pro­ce­sas vyk­tų grei­čiau. Di­džiau­siais sko­li­nin­kais vis dar lie­ka biu­dže­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Sa­vi­val­dy­bė mums sko­lin­ga 709 tūkst. li­tų. Ga­li­me tik pa­si­guos­ti, kad per­nai ši­tuo me­tu jų sko­la bu­vo išau­gu­si iki 793 tūkst. li­tų. Vien li­go­ni­nė už šil­dy­mą įsi­sko­li­nu­si 32 tūkst. li­tų. Bet tai ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai, kai šios gy­dy­mo įstai­gos sko­los mums sie­kė 117 tūkst. li­tų. Gy­ven­to­jai per­nai šiuo me­tu bu­vo sko­lin­gi 487 tūkst. li­tų, o šie­met – jau 555 tūkst. li­tų. Kai ku­rių sko­li­nin­kų pro­ble­mas mes ži­no­me nuo se­no, bet liūd­niau­sia, kad kri­zės me­tu at­si­ran­da nau­jų sko­li­nin­kų, ku­rie iki šiol bu­vo tvar­kin­gai už pa­slau­gą mo­kė­ję var­to­to­jai.

– Kal­ba­te apie tūks­tan­ti­nius įsi­sko­li­ni­mus. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu į teis­mą krei­pia­tės net dėl pu­sant­ro ar po­rą šim­tų li­tų sie­kian­čių sko­lų.

– Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ge­riau sko­li­nin­kui „šal­to du­šo“ gau­ti ta­da, kol jis dar pa­jė­gus iš­si­mo­kė­ti. Kai sko­los užau­ga iki tūks­tan­čių, iš var­žy­ty­nių ten­ka par­duo­ti na­mus. Į teis­mą tik­rai ne­sku­ba­me. Pir­miau­sia žmo­gui iš­siun­čia­me įspė­ji­mą ir lau­kia­me, kol rea­guos. Ta­čiau ne­su­lau­kę pi­ni­gų krei­pia­mės į tei­sė­sau­gi­nin­kus. Žmo­nės tu­rė­tų pa­tys jaus­ti at­sa­ko­my­bę ir su­vok­ti, jog teis­mo ke­liu spren­džiant pro­ble­mą at­si­ran­da daug pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Su­ma išau­ga dvi­gu­bai ar dar dau­giau.

– Praė­ju­sią sa­vai­tę ra­jo­ne vy­ko se­mi­na­ras, ku­rio me­tu svars­ty­tos geo­ter­mi­nės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo per­spek­ty­vos. Ar UAB „Li­tes­ko“ ne­si­do­mi šiuo eko­lo­giš­kiau­siu ener­gi­jos šal­ti­niu?

– Mus la­bai su­do­mi­no po mies­tu glū­din­tys geo­ter­mi­niai van­de­nys ir jų ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės. Skai­čiuo­ja­me, kiek rei­kė­tų in­ves­ti­ci­jų ir ar tai ap­si­mo­kė­tų. Gal­būt pa­vyk­tų pri­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų. Tai – atei­ties vi­zi­ja.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas