„Santaka“ / Skelbimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-07 00:08

Dalinkitės:  


Skelbimai

Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ras (įstai­gos ko­das 290570030, biu­dže­ti­nė įstai­ga, bu­vei­nė – Vy­tau­to g. 26, LT-70125 Vil­ka­viš­kis) skel­bia kon­kur­są di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ug­dy­mui pa­rei­goms užim­ti.

At­ran­kos bū­das – tes­tas žo­džiu (po­kal­bis).

Dar­bo po­bū­dis: telk­ti cent­ro bend­ruo­me­nę įgy­ven­din­ti vals­ty­bi­nę ir Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo po­li­ti­ką, vyk­dy­ti il­ga­lai­kes ir trum­pa­lai­kes cent­ro veik­los pro­gra­mas; ska­tin­ti mo­ky­to­jus to­bu­lin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, da­ly­kiš­kai bend­ra­dar­biau­ti ir ates­tuo­tis; kon­sul­tuo­ti mo­ky­to­jus ir ki­tus bend­ruo­me­nės na­rius LR įsta­ty­mų ir ki­tais klau­si­mais; ste­bė­ti, ana­li­zuo­ti ir ver­tin­ti ug­dy­mo pro­ce­są bei cent­ro veik­los tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą; pa­lai­ky­ti ry­šius su par­tne­riais, rė­mė­jais, vie­tos bend­ruo­me­ne, kur­ti ug­dy­mui pa­lan­kią so­cio­kul­tū­ri­nę ap­lin­ką; už­tik­rin­ti tin­ka­mą ug­dy­mo pro­ce­so vyks­mą, ug­dy­mo tu­ri­nio kai­tą, dieg­ti nau­jo­ves, at­lik­ti ty­ri­mus, tu­rin­čius įta­kos cent­ro veik­lai.

Pre­ten­den­tų kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai: tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ne ma­žes­nę kaip tre­jų me­tų pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­tį, tei­sę dirb­ti mo­ky­to­ju; mo­kė­ti ne ma­žiau kaip vie­ną už­sie­nio kal­bą bei ge­rai dirb­ti kom­piu­te­riu, mo­kė­ti nau­do­tis MS Win­dows, MS Of­fi­ce (Word, Ex­cel ir kt.), Po­wer Point pro­gra­mo­mis, in­ter­ne­tu; tu­rė­ti pre­ven­ci­nio, pro­jek­ti­nio, se­mi­na­rų ve­di­mo dar­bo pa­tir­ties; ge­bė­ti dirb­ti su įvai­rio­mis am­žiaus gru­pė­mis; iš­ma­ny­ti ir ge­bė­ti tai­ky­ti LR įsta­ty­mus, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mus, Dar­bo ko­dek­są, Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas, Tarp­tau­ti­nį vai­kų tei­sių ap­sau­gos ko­dek­są ir ki­tus tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius švie­ti­mą ir spe­cia­lų­jį ug­dy­mą; iš­ma­ny­ti do­ku­men­tų ren­gi­mo ir įfor­mi­ni­mo tai­syk­les, rašt­ve­dy­bą.

Pre­ten­den­tai pri­va­lo pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus:

• pra­šy­mą da­ly­vau­ti kon­kur­se,

• už­pil­dy­tą pre­ten­den­to an­ke­tą,

• gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą,

• sa­vo pri­va­lu­mų są­ra­šą,

• as­mens ta­pa­ty­bės, iš­si­la­vi­ni­mo, dar­bo pa­tir­tį įro­dan­čius do­ku­men­tus.

Do­ku­men­tus pa­teik­ti Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­rui ad­re­su: Vy­tau­to g. 26, LT-70125 Vil­ka­viš­kis.

Do­ku­men­tai prii­ma­mi 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo kon­kur­so pa­skel­bi­mo, nuo 2010-10-07 iki 2010-10-20, kas­dien, 8–17 val.

Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie skel­bia­mą kon­kur­są tei­kia Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro raš­ti­nės ve­dė­ja Eg­lė Žin­džiu­vie­nė, tel. (8 342) 20 814.

Di­rek­to­rė Ele­na ČE­PAI­TĖ

Užsk. 6554


Spa­lio 8 d., 18 val., Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je (III a.) vyks Nau­jo­sios są­jun­gos Vil­ka­viš­kio sky­riaus na­rių su­si­rin­ki­mas.

Da­ly­vau­ti kvie­čia­mi tiek nau­jai su­si­kū­ru­sio sky­riaus na­riai, tiek anks­tes­niais me­tais įsto­ju­sie­ji į šią par­ti­ją. Lau­kia­mi vi­si, kas no­rė­tų pa­pil­dy­ti Nau­jo­sios są­jun­gos gre­tas. Dis­ku­si­jų me­tu bus ga­li­ma iš­sa­ky­ti min­tis, ku­rios jau­di­na šiuo ne­leng­vu laikotarpiu.

Užsk. 6573


2010-10-11, 13 val., bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Rūkštėnų k., Piliakalnių k. v. (kad. nr. 3950/0001:0127), ribos. Sklypas priklauso Janei Bulevičienei. Kviečiame kaimynę Oną Magdaleną Astrauskienę.

Apie savo neatvykimą prašome informuoti adresu: Baltų pr. 99-23, Kaunas arba tel. 8 674 77 110.

Užsk. 6557


Vilkaviškio rajono apylinkės teisme (Vilniaus g. 9, Vilkaviškis) yra iškelta civilinė byla Nr. 2-1548-482/2010 pagal ieškovo UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ ieškinį atsakovei Neringai Marcinkevičiūtei dėl 341,24 Lt skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį, 5 proc. metinių palūkanų, 7,05 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidų – 3 Lt už NTR duomenų banko išrašą ir 66,35 Lt žyminio mokesčio priteisimo. Atsakovei viešo paskelbimo būdu įteikiami ieškinio ir jo priedų nuorašai ir pranešama, kad atsakovė per 14 d. nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos turi pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str. 2 d., 111 str. reikalavimus. Jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Atsakovė per 20 d. nuo sprendimo priėmimo turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Užsk. 6556


2010-10-11, 13.30 val., bus ženklinamos žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Gražiškių sen., Gražiškių k., Gražiškių k. v. (kad. nr. 3920/0003:0069), ribos. Sklypas priklauso Joanai Snapkauskienei. Kviečiame kaimyną Antaną Saukaitį arba jo įgaliotą asmenį.

Apie savo neatvykimą prašome informuoti adresu: Baltų pr. 99-23, Kaunas arba tel. 8 674 77 110.

Užsk. 6558


Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ Nr. Ž19-114 patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kuriame Astai Kerpakienei ir Audriui Kerpakiui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (kadastrinis nr. 3925/0005:4812), esančiame Vilkaviškio r., Karalių k. v., Šeimenos sen., Gudelių k., numatytas 0,5858 ha plotas ūkininko sodybai įkurti. Visas teritorijų planavimo dokumentas skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

Užsk. 6576


PARDUODA1 ha žemės Steponų k. (6 km nuo Vilkaviškio, prie Stirniškių miško).

Tel. 8 618 04 462,

8 699 60 763.

65892 kambarių butą su daliniais patogumais J. Janonio g., Kybartuose (kaina sutartinė).

Tel. 8 672 34 881.

65621 kambario butą Vilkaviškyje.

Tel. 8 656 53 430.

5416AUDI 80 B4 (1992 m., 2 l, tamsiai mėlynas perlamutras, TA, kablys, el. langai, centrinis, 1100 eurų). Tel. 8 685 59 734.

6345FORD ESCORT (1993 m., 1,6 l, vairo stiprintuvas, centrinis, veliūras, TA iki 2012 m., labai geros būklės, 1650 Lt).

Tel. 8 650 28 930.

6574SEAT ALHAMBRA (1997 m., 2 l, dujos, baltos spalvos, TA, draudimas, 7000 Lt).

Tel. 8 626 51 668.

6564VW GOLF CARAVAN (1995 m., 1,9 l, turbodyzelis, 1000 eurų), RENAULT SCENIC (1998 m., 1,6 l, 1150 eurų), OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 2 l, dyzelis, 1600 eurų). Tel. 8 614 82 087.

6585Metalinį išardomą garažą (3,4x6 m). Gali atvežti.

Tel. 8 615 97 209.

6560Metalinius išardomus garažus („Klaipėdos“ ir „Žaibo“ gamybos, gali atvežti), namą Vilkaviškyje (88 000 Lt).

Tel. 8 662 25 533.

6577Šiferį dideliais lapais, čerpes.

Tel. (8 342) 69 192,

8 656 64 391.

6592Svetainės kampinį baldų komplektą su foteliu (700 Lt).

Tel. 8 657 70 521. 6561UAB „Karpis“ žuvų sandėliuose, Bebruliškės k., Kazlų Rūdos sav., kiekvieną šeštadienį, 9–13 val., – gyvus karpius (1,5–3 kg, mažesnė kaina nei prekybos centruose) ir veidrodinius karpius įžuvinimui (nuo 400 g). Tel. (8 343) 69 225. Kitomis dienomis prekyba gyvais karpiais vyks suderinus telefonu 8 687 83 267.

6584Triušius.

Tel. (8 342) 44 625,

8 610 40 787.

6563Karvę ir 4 žiemines padangas su ratlankiais (tinka 5 klasės BMW).

Tel. 8 610 62 704.

6559Įvairias supjautas atraižas. Pristato.

Tel. 8 605 60 564,

8 652 14 613.

6443Skaldytas malkas ir akmens anglis.

Tel. (8 342) 31 090,

8 652 48 535. 6447


PERKANaudotą šiferį.

Tel. 8 615 83 268.

6565100 t kalkių purvo iš Marijampolės cukraus fabriko.

Tel. 8 610 26 347.

6587Automobilį (gali būti nevažiuojantis, mokės iki 300 Lt).

Tel. 8 641 97 727.

6548Pašarines pupas, žirnius, lubinus, peliuškas, grandininio mėšlo transporterio grandinę, lovį bei kt. atsargines dalis. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 688 59 086.

6409Brangiai – veršelius auginti. Greitai pasiima. Sveria vietoje. Moka PVM.

Tel. 8 699 34 391,

8 620 52 914. 4525Kiaules ir paršavedes.

Tel. 8 610 10 787,

8 687 15 403.

5161UAB „Galvijų eksportas“ brangiai – pienu girdomus buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 646 81 037.

4120Ovidijaus Balčiūno individuali įmonė brangiai – veršelius. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM.

Tel. 8 686 46 230.

6269Brangiai – įvairaus svorio prieauglį, veršelius, mėsines kiaules ir avis. Atsiskaito iš karto. Pasiima patys.

Tel. 8 618 57 171,

(8 342) 53 794.

2538

UAB „Galvex“ brangiai – pienu girdomus mėsinius juodmargius, belgų mėlynuosius buliukus ir telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Greitai pasiima.

Tel. 8 699 75 181.

2343Kiaules. Brangiai moka, atsiskaito iš karto. Pasiima patys.

Tel. (8 342) 52 543,

8 619 65 662.

5632Firma brangiai – pienu girdomus 2–8 savaičių 50–90 kg buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Moka PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8 342) 51 315,

8 612 34 503. 6865


ĮVAIRŪSParduoda lengvojo automobilio priekabą, traktorių JUMZ-6 (transportinis, didelė kabina), akmenis pamatams. Perka naudotą dujinę viryklę, rusiškos grūdų sėjamosios diskus ir naudotas grindinio trinkeles.

Tel. 8 616 28 357.

6590Keičia 2 kambarių butą Vilkaviškyje į 3 kambarių butą.

Tel. 8 644 94 416.

6405Išnuomoja 3 kambarių butą su baldais ir buitine technika bei 2 kambarių butą.

Tel. 8 687 84 637,

8 614 67 492.

6566Išnuomoja 2 kambarių butą su patogumais Kybartuose.

Tel. 8 655 45 895.

6586Išnuomoja tvarkingą 1 kambario butą Vilkaviškyje (150 Lt ir komunalinės paslaugos).

Tel. 8 686 63 915. 6570Kokybiškai ir nebrangiai gręžia artezinius gręžinius, prijungia įvadus į namus, suteikia nuolaidas bei garantijas. Nemokamai konsultuoja, atvažiuoja į vietą. www.hidrogela.lt.

Tel. 8 640 75 555. 5897Taiso skalbimo mašinas. Suteikia garantiją. Atvyksta į namus.

Tel. 8 671 76 825. 6025Pjauna ir parduoda pagal užsakymus statybinę medieną. Parduoda supjautas atraižas ir malkas.

Tel. 8 614 09 390,

8 654 74 140.

6366Dezinfekuoja, valo, gilina geriamojo vandens šulinius.

Tel. 8 621 45 702,

8 621 45 780.

6528Geodeziniai matavimai. Topografinės nuotraukos. Sklypų formavimo-padalijimo projektai, nužymėjimo darbai.

Tel. 8 657 60 231,

8 601 28 005. 5983Šešiavagiu kombainu HOLMER kasa runkelius visą parą.

Tel. 8 640 51 551. 6363Apšiltina į oro tarpus sienas, grindis ekovata, termoputomis, polistireno granulėmis (nuo 7 Lt už 1 m²). Konsultuoja, dirba visoje Lietuvoje.

Tel. 8 689 68 528.

5872Remontuoja traktorius, kombainus, vairo hidraulo ir elektros sistemas. Virina pusautomačiu suvirinimo aparatu (ir aliuminį). Atvyksta.

Tel. 8 682 92 203.

4940Veža žvyrą, smėlį, akmenis, juodžemį, statybines atliekas iki 13 t (pats pasikrauna).

Tel. 8 611 59 613.

6342Veža cukrinių runkelių išspaudas, žvyrą, smėlį, akmenis, skaldą, skaldelę ir kitus krovinius iki 6 t.

Tel. 8 686 45 549.

2117Veža durpių briketus iš Ežerėlio durpyno (gera kokybė ir kaina), žvyrą, smėlį, skaldelę, malkas ir kt. krovinius iki 7 t.

Tel. 8 650 31 062.

6028Veža cukrinių runkelių išspaudas, žvyrą, skaldą, smėlį ir kitus krovinius iki 25 t.

Tel. 8 682 64 113.

5109Reikalingas vairuotojas turintis E kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Tel. 8 620 50 078.

6593Reikalingi barmenai (-ės), padavėjai (-os).

Tel. 8 620 50 079.

6594Dovanoja įvairių matmenų naudotą langų stiklą.

Tel. (8 342) 41 023.

6571Dovanoja 2 mielus kačiukus.

Tel. 8 655 58 308.

6568Dovanoja 2 mielus kačiukus.

Tel. 8 611 17 508.

6569Vilkaviškyje pamesti akiniai. Radusiam atsilygins.

Tel. 8 650 55 601.

6572Vilkaviškyje, PC „Norfa“ aikštelėje, rasti akiniai.

Tel. 8 685 69 146.

658848 m. kaimietis, šeimos žmogus, ieško panašaus amžiaus gero būdo kaimietės bendram gyvenimui. Tel. 8 645 48 675. 6567
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Karščiai ištuštino mokyklas ir užpildė ligonines
* Jubiliejų minintis „Caritas“ visuomenėje skleidžia gerumą
* Suabejojo Eismo saugumo komisijos narių kompetencija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar galima priduoti patalpą apsaugai?
Jei nėra sąsajos su gabenimu ir įteikimu, veiksmažodis priduoti nevartotinas. Turėtume sakyti patalpa perduota, atiduota saugoti. Jei kalbame apie signalizaciją, ją įjungiame.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas