„Santaka“ / Nauja tvarka pasienyje džiaugiasi tik kybartiečiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-06 22:52

Dalinkitės:  


Vil­ki­kų ei­lės da­bar ri­kiuo­ja­mos prieš Vir­ba­lį, kur pa­sta­ty­tas už­kar­das ir ei­lių re­gu­lia­vi­mo po­stas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Nauja tvarka pasienyje džiaugiasi tik kybartiečiai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pa­sie­ny­je – vėl nau­ja tvar­ka. Nuo penk­ta­die­nio sun­kias­vo­riai vil­ki­kai ri­kiuo­ja­si ne Ky­bar­tuo­se, o ma­gist­ra­li­nio ke­lio at­kar­po­je prieš Vir­ba­lį.Tvar­ko „eks­ko­mi­sa­rai“

Be­veik me­tus nuo vil­ki­kų ei­lių die­ną nak­tį ken­tė­ję ky­bar­tie­čiai ga­li at­si­kvėp­ti: mies­to cent­re li­ko tik leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ei­lės. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo spa­lio 1 d. įves­ta nau­ja trans­por­to srau­tų re­gu­lia­vi­mo pa­sie­ny­je tvar­ka. Vi­si vil­ki­kai ri­kiuo­ja­si prieš Vir­ba­lio mies­te­lį, o ky­bar­tie­čių ra­my­bę jie drums­čia tiek, kiek už­trun­ka, kol J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve nu­va­žiuo­ja iki mui­ti­nės.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, pa­ti­kė­ju­si trans­por­to srau­tus re­gu­liuo­ti Pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tų di­rek­ci­jos kon­kur­so bū­du at­rink­tai bend­ro­vei „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ras“, nie­ko nau­jo neiš­ra­do. Vi­są pa­rą dir­ban­čios sau­gos bend­ro­vės dar­buo­to­jai, pe­rio­diš­kai apei­nan­tys ei­lę, re­gist­ruo­ja vi­sas at­vyks­tan­čias trans­por­to prie­mo­nes ir iš­duo­da jų vai­ruo­to­jams ei­lės re­gist­ra­vi­mo če­kius. Juo­se nu­ro­do­mas trans­por­to prie­mo­nės ei­lės nu­me­ris, au­to­mo­bi­lio mar­kė, re­gist­ra­ci­jos nu­me­ris, ei­lės re­gist­ra­vi­mo pa­tvir­ti­ni­mo iš­da­vi­mo da­ta ir lai­kas.Ga­ran­tuo­ja skaid­ru­mą

To­kius pa­čius če­kius gau­na ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, il­go­mis ei­lė­mis vis dar ka­muo­jan­tys Ku­dir­kos Nau­mies­čio, Ko­vo 8-osios bei ki­tų ap­lin­ki­nių Kybartų gat­ve­lių gy­ven­to­jus. Leng­va­jai trans­por­to prie­mo­nei pra­lei­dus če­ky­je nu­sta­ty­tą ei­lės vie­tą, re­gist­ruo­tis ten­ka iš nau­jo. Gau­ti če­kį ei­lė­je lau­kian­čiam au­to­mo­bi­liui ga­li­ma tik vie­ną kar­tą. Nau­jas če­kis iš­duo­da­mas tik kir­tus vals­ty­bės sie­ną pa­gal anks­čiau iš­duo­tą če­kį.

To­kia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gu­lia­vi­mo tvar­ka sie­kia­ma iš­veng­ti vie­tų ei­lė­je par­da­vi­nė­ji­mo. Mat sie­ną daž­nai ker­tan­tys vai­ruo­to­jai nuo­lat skųs­da­vo­si, jog pa­sie­ny­je eg­zis­tuo­ja ei­lių par­da­vi­nė­ji­mo „vers­las“, o „kie­ti“ vy­ru­kai įsi­gud­rin­da­vo ne tik pa­tys įsprūs­ti į ei­lę iš ša­lu­ti­nės gat­ve­lės, bet už­blo­ka­vę ke­lią įleis­ti net po ke­lis sa­vo drau­gus.

Pa­sie­ny­je nuo­lat be­si­bū­riuo­jan­tys leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ir da­bar įsi­ti­ki­nę, jog tvar­ka tę­sis neil­gai. Gal tik iki tol, kol „ma­fio­zais“ va­di­na­mi vy­ru­kai „ap­siuos­tys“, kam ir kiek rei­kė­tų duo­ti, kad pa­tek­tų be ei­lės. Ta­čiau žur­na­lis­tų kal­bin­tas „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ dar­buo­to­jas ga­ran­ta­vo, kad jų bend­ro­vė – pa­ti­ki­ma, tad vis­kas bus skaid­ru. Jau da­bar ne tik per sie­ną va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai, bet ir ky­bar­tie­čiai jiems dė­ko­ja už įves­tą tvar­ką.Tai­syk­lės drau­džia

Tuo tar­pu 37-ame ma­gist­ra­li­nio ke­lio ki­lo­met­re iš­ri­kiuo­ta vil­ki­kų ei­lė ke­lia ne­ri­mą nuo­lat šiuo ke­liu va­ži­nė­jan­tiems ky­bar­tie­čiams ir vir­ba­lie­čiams. Nors pri­sta­ty­ta daug in­for­ma­ci­nių ženk­lų, įspė­jan­čių apie eis­mo pa­si­kei­ti­mus, re­ko­men­duo­ja­mą grei­tį ir kt., o ant ke­lio dan­gos nau­jai su­žy­mė­tos li­ni­jos, ski­rian­čios va­žiuo­ja­mą­ją da­lį į tris eis­mo juos­tas, daž­nas vai­ruo­to­jas, lenk­da­mas il­gą vil­ki­kų ei­lę, jau­čia­si ne­jau­kiai.

– Koks ko­pūst­gal­vis to­kią tvar­ką su­gal­vo­jo? – py­ko į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vir­ba­lie­tis. – Ar jie Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­skai­to, ar iš­vis nie­ko ne­nu­tuo­kia apie įsta­ty­mus? Ir kaip po­li­ci­ja to­kią ne­są­mo­nę lei­do? Juk Ke­lių eis­mo tai­syk­lės tam­siu pa­ros me­tu lei­džia sto­vė­ti tik kelk­raš­ty­je, o ke­ly­je – drau­džia. Jau te­ko pa­čiam va­žiuo­ti ta siau­ra, nau­jai nu­brėž­ta juos­ta ir pa­tek­ti į ava­ri­nę si­tua­ci­ją. Kai va­žia­vau pro vil­ki­kų ei­lę, stai­ga vie­no jų vai­ruo­to­jas pra­si­da­rė du­re­les ir iš­šo­ko į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį. Ins­tink­ty­viai me­čiau­si į šo­ną, o ten, iš prie­kio, – ki­tas vil­ki­kas. Net ne­ži­nau, kaip ne­su­si­dū­rė­me. Ma­nau, kad to­kių si­tua­ci­jų ten bus ai­bės, o po ke­lią be­si­blaš­kan­čius vil­ki­kų vai­ruo­to­jus ma­ši­nos mu­ši­nės kaip kėg­lius. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip bus žie­mą, kai snie­gu pa­deng­tas ke­lias dar su­siau­rės, o eis­mo juos­tas žy­min­čių li­ni­jų iš vi­so ne­bus ma­ty­ti.Sa­vi­nin­kė ap­stul­bo

Šva­rą ir tvar­ką pa­ke­lė­se bei ke­liuo­se pri­žiū­rin­čios Vil­ka­viš­kio ke­lių tar­ny­bos va­do­vas Al­fon­sas Štri­mai­tis kol kas ne­ži­no, kaip jo dar­buo­to­jams pa­vyks vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gas. Pa­ke­lę, kur sto­vi vil­ki­kai, per ke­lias die­nas nu­sė­jo šiukš­lės. Vai­ruo­to­jai per lan­gus ra­miai me­ta net ne pa­vie­nes šiukš­les, o jų pri­krau­tus pil­nus krep­šius. Mat iki šiol nie­kas ne­pa­si­rū­pi­no, kad ne­to­lie­se bū­tų pa­sta­ty­tas bent kon­tei­ne­ris.

O la­biau­siai nau­jo­ji tvar­ka nu­ste­bi­no vir­ba­lie­tę Oną Ma­ge­lio­ną Meš­kai­tie­nę, sa­vo že­mė­je vie­ną die­ną pa­ma­čiu­sią „iš­dy­gu­sį“ pa­sta­tą su už­ra­šu „Ei­lės re­gu­lia­vi­mo po­stas“. Mo­te­ris ban­dė aiš­kin­tis, kas iš­drį­so sta­ty­ti „na­mą“ be jo­kių su­de­ri­ni­mų su že­mės sa­vi­nin­ke.

– Įsi­vaiz­duo­ja­te, mai­nais už tai, kad ma­no že­mė­je pa­sta­tė sa­vo po­stą, jie pa­siū­lė man dar­bo, – ste­bė­jo­si že­mės sa­vi­nin­kė. – Sa­kė, pa­šluo­si čia, šiukš­les pa­rink­si, o mes tau al­gą mo­kė­si­me. Bet aš ne­su­ti­kau. Ar man, 84-us me­tus ei­nan­čiai mo­te­riai, pa­ke­lė­se dirb­ti? Ta­da su­ta­rė­me, jog su­mo­kės man nuo­mos mo­kes­tį. Bet la­bai keis­ta, kad val­džios žmo­nės, dir­ban­tys mi­nis­te­ri­jo­se, taip el­gia­si.Bu­di po­li­ci­ja

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai to­kiam Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos spren­di­mui ne­pri­ta­rė, tad jiems su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja ypač ke­lia ne­ri­mą. Mat už sau­gu­mą ke­ly­je bei vie­šą­ją tvar­ką at­sa­kys ne tvar­ką trans­por­to prie­mo­nių ei­lė­se re­gu­liuo­jan­ti sau­gos bend­ro­vė, o vie­ti­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Pir­mo­sio­mis die­no­mis, įve­dus nau­ją­ją tvar­ką, ma­gist­ra­li­nį ke­lią pri­žiū­rin­tys Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat pa­tru­lia­vo ke­lio ruo­žuo­se, kur ri­kiuo­ja­si kro­vi­ni­nių ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ei­lės. Jiems tal­ki­na Ky­bar­tų nuo­va­dos po­li­ci­nin­kai, ke­lių pa­tru­liai. Bet nuo­lat bu­dė­ti prie vil­ki­kų ei­lių po­li­ci­ja tik­rai ne­tu­ri ga­li­my­bių, tad vai­ruo­to­jų pra­šo ypa­tin­go bud­ru­mo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas