„Santaka“ / Jaunam karikatūristui labiausiai patinka piešti žinomus politikus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-29 22:39

Dalinkitės:  


Lavinti sugebėjimą piešti karikatūras N. Timinską paskatino mokytoja Ž. Duobienė.

Autoriaus nuotr.


Jaunam karikatūristui labiausiai patinka piešti žinomus politikus

Jis pa­ts tei­gia esan­tis ga­na ra­mus žmo­gus, tačiau mo­ky­to­ja sa­ko, kad šis vai­ki­nas yra ne­pap­ras­tai me­niš­kos sie­los. Kaip ir dau­ge­lis me­ni­nin­kų, jis ma­žai kal­ba, bet daug pa­da­ro. Mėgs­ta­ma sri­tis – ka­ri­ka­tū­rų pie­ši­mas.

Šis jau­nuo­lis – Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riaus mo­ki­nys de­vy­nio­lik­me­tis Ne­ri­jus Ti­mins­kas.Pir­mie­ji pie­ši­niai – są­siu­vi­niuo­se

N. Ti­mins­kas tei­gia pra­dė­jęs pieš­ti šiek tiek dau­giau nei prieš 4 me­tus. Pir­mie­ji kū­ri­niai „nu­sė­do“ mo­kyk­li­niuo­se są­siu­vi­niuo­se. „Iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti pa­ban­džiau pieš­ti žmo­nes, jų vei­dus ir jau pir­mie­ji dar­bai vi­sai ne­blo­gai pa­vy­ko“, – pri­si­mi­nė vai­ki­nas.

Dar ku­rį lai­ką jau­nuo­lis nie­kam ne­de­monst­ra­vo sa­vo su­ge­bė­ji­mų, kol per dai­lės pa­mo­ką mo­ky­to­ja at­si­tik­ti­nai pa­ste­bė­jo jo ta­len­tą.

„Ne­ri­jaus są­siu­vi­nio kam­pe ra­dau šmaikš­čiai pa­vaiz­duo­tą vie­ną iš ži­no­mų už­sie­nio po­li­ti­kų. Ta­da su­pra­tau, jog vaikinas šio­je sri­ty­je turi gabumų“, – pa­sa­ko­jo vil­ka­viš­kie­čio mo­ky­to­ja Žyd­rū­nė Duo­bie­nė.Vie­nin­te­lis ra­jo­ne

Kai N. Ti­mins­ko dar­bus pa­ma­tė jo dai­lės mo­ky­to­ja, ta­po aiš­ku, kad iš­si­suk­ti nuo dai­lės eg­za­mi­no ne­pa­vyks. Ka­dan­gi Ne­ri­jus bu­vo pa­si­rin­kęs mu­zi­ką, dai­lės pa­mo­kų jis ne­lan­kė, ta­čiau ry­žo­si lai­ky­ti bū­tent pa­sta­ro­sios dis­cip­li­nos eg­za­mi­ną.

Jam jau­nuo­lis kruopš­čiai ruo­šė­si ir vie­nas, ir pa­de­da­mas mo­ky­to­jos. In­ter­ne­te bei spau­dos lei­di­niuo­se jis se­kė tuo­me­ti­nę po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir mė­gi­no piešti po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras.

„Juos rin­kau­si dėl to, kad žmo­nės, ma­ty­da­mi ma­no dar­bus, ga­lė­tų at­pa­žin­ti žinomus vei­dus. Juk po­li­ti­kai – po­pu­lia­riau­si as­me­nys ša­ly­je“, – paaiš­ki­no MPRC Vil­ka­viš­kio sky­riaus mo­ki­nys.

Ko­kia­me amp­lua pa­vaiz­duo­ti po­li­ti­kus, N. Ti­mins­kas ti­ki­na ta­rę­sis ir su sa­vo dai­lės mo­ky­to­ja. „Vie­nam iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą bū­tų gana sun­ku. Mo­ky­to­ja man la­bai daug pa­dė­jo“, – tei­gė jau­nuo­lis. Iš dai­lės eg­za­mi­no pra­kti­nės da­lies vai­ki­nas ga­vo aukš­čiau­sią ga­li­mą įver­ti­ni­mą – 10. Jo dar­bai su­ža­vė­jo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją. Be to, vil­ka­viš­kie­tis iš­si­sky­rė tuo, kad vie­nin­te­lis vi­sa­me mū­sų ra­jo­ne dai­lės eg­za­mi­no me­tu pri­sta­tė ka­ri­ka­tū­ros dar­bus.Po eg­za­mi­no – iš­se­kęs

Dai­lės eg­za­mi­nas vy­ko ke­tu­riais eta­pais, ku­rie tru­ko be­veik 2 mėnesius. Per šį lai­ką N. Ti­mins­kas tu­rė­jo pa­ruoš­ti 8 po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras.

Pa­sak vai­ki­no, vie­nos jų ap­do­ro­ji­mas trun­ka net iki 10 val. „Prie vie­nų ka­ri­ka­tū­rų rei­kia pa­sė­dė­ti il­giau, prie ki­tų – trum­piau. Ta­čiau ko­ky­biš­kai at­lik­ti dar­bą pareikalauja ne­ma­žai lai­ko“, – tei­gė vil­ka­viš­kie­tis.

Kaip pa­sa­ko­jo Ž. Duo­bie­nė, pa­si­bai­gus dai­lės eg­za­mi­nui N. Ti­mins­ko pap­ra­šė nu­pieš­ti ke­lių pa­žįs­ta­mų pe­da­go­gų ka­ri­ka­tū­ras, kad jas bū­tų ga­li­ma per Mo­ky­to­jų die­ną kolegoms įteik­ti, ta­čiau Ne­ri­jus tei­gė kol kas negalįs to pa­da­ry­ti.

„No­rint ge­rai pa­vaiz­duo­ti vie­ną ar ki­tą žmogų, man tu­ri atei­ti įkvė­pi­mas. Ne­ga­liu šiaip sau sės­ti ir pieš­ti, tam tu­ri atei­ti lai­kas. Po eg­za­mi­no jau­čiau­si la­bai pa­var­gęs, nes jis pareikalavo ne­ma­žai pa­stan­gų“, – pa­sa­ko­jo N. Ti­mins­kas.

Vis dėl­to vai­ki­nas pa­ža­dė­jo iki Mo­ky­to­jų die­nos nu­pieš­ti ke­lių pe­da­go­gų ka­ri­ka­tū­ras ir jas pa­do­va­no­ti.Mėgs­ta­miau­sias – A. But­ke­vi­čius

Ka­dan­gi N. Ti­mins­kas dai­lės eg­za­mi­nui pri­sta­tė po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras, to­dėl at­sa­ky­mą į klau­si­mą, koks jo pa­ties mėgs­ta­miau­sias po­li­ti­kas, vai­ki­nas jau tu­rė­jo pa­ruo­šęs iš anks­to. Tai – Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Na­tū­ra­lu, kad vie­no­je iš ka­ri­ka­tū­rų, pri­sta­ty­tų per dai­lės eg­za­mi­ną, buvo bū­tent šis po­li­ti­kas. „Jį pa­vaiz­da­vau su bi­tės kū­nu. Pie­šiant ka­ri­ka­tū­ras rei­kia perteikti žmo­gaus sa­vy­bes, o šis vabz­dys – darbš­tu­mo, drą­sos bei ryž­to sim­bo­lis. Bū­tent toks man ir at­ro­do A. But­ke­vi­čius“, – tei­gė Ne­ri­jus.

Šią ka­ri­ka­tū­rą vai­ki­nas ti­ki­na pa­do­va­no­siąs Sei­mo na­riui, kai tik tu­rės tam tinkamą pro­gą.

Pak­laus­tas, ku­rį po­li­ti­ką bu­vo sun­kiau­sia pa­vaiz­duo­ti, vil­ka­viš­kie­tis iš­sky­rė da­bar­ti­nį Lie­tu­vos Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką And­rių Ku­bi­lių. „Iro­niš­ka: nors jį nu­pieš­ti kai­na­vo dau­giau­siai jė­gų, ta­čiau šis dar­bas pa­vy­ko ge­riau­siai“, – šyp­te­lėjo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak Ne­ri­jaus dai­lės mo­ky­to­jos, ka­ri­ka­tū­ro­se pa­vaiz­duo­ti tam tik­ri mo­men­tai iš po­li­ti­kų gy­ve­ni­mų po ku­rio lai­ko ga­li bū­ti vi­siš­kai ne­sup­ras­ti. „Vie­na­me iš pie­ši­nių pa­vaiz­duo­tas Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spy­ris Sei­mo na­riui Arū­nui Va­lins­kui už tai, kad šis ją įžei­dė pa­va­din­da­mas „bo­ba“. Po ke­le­rių me­tų pa­ma­tę šią ka­ri­ka­tū­rą dau­ge­lis ne­sup­ras, ką ji vaiz­duo­ja, nes tą incidentą vi­si jau bus pa­mir­šę“, – kalbėjo Ž. Duo­bie­nė.Ne­ža­da su­sto­ti

Nors dai­lės eg­za­mi­nas jau praeityje, ta­čiau vai­ki­nas ti­ki­na neat­si­sa­ky­siąs sa­vo po­mė­gio pieš­ti ka­ri­ka­tū­ras. „Kai pie­šiu, aš at­si­pa­lai­duo­ju. Man tai di­de­lis ma­lo­nu­mas“, – tvir­ti­no vil­ka­viš­kie­tis.

Ne­ri­jus tu­ri ir dau­giau po­mė­gių: lais­va­lai­kiu klau­sosi mu­zi­kos, skai­to kny­gas, žiū­ri fil­mus ar žai­džia te­ni­są. Šią spor­to ša­ką jis kul­ti­va­vo net 7 me­tus.

N. Ti­mins­kas tei­gia ki­tų ka­ri­ka­tū­ris­tų dar­bais ne­si­do­min­tis. „Aiš­ku, pa­ma­tęs ko­kia­me nors lei­di­ny­je pie­ši­nį per­žvel­giu, bet jo at­kar­to­ti nie­ka­da ne­ban­dau“, – sakė vil­ka­viš­kie­tis.

Pak­laus­tas, ar ne­ban­dė ka­da nors už­si­dirb­ti iš šio sa­vo ta­len­to, vai­ki­nas tei­gė, jog to ­da­ry­ti kol kas pa­pras­čiau­siai ne­ga­lė­tų. „Aš ne­mo­ku pa­ža­dė­ti žmo­gui, jog tik­rai pa­da­ry­siu dar­bą iki ga­lo, jei ži­nau, kad taip ga­li ir neį­vyk­ti. Kaip mi­nė­jau, ne­ga­liu tie­siog at­si­sės­ti ir pieš­ti – tam tu­ri atei­ti tin­ka­mas me­tas. Atei­ty­je, kai tu­rė­siu dau­giau įgū­džių, ga­lė­čiau pa­ban­dy­ti iš to už­si­dirb­ti, bet ma­nau, kad ši veik­la liks tik ho­biu, o ne dar­bu“, – paaiš­ki­no jau­nuo­lis.

N. Ti­mins­kas dalį dar­bų yra pa­do­va­no­jęs MPRC Vil­ka­viš­kio sky­riui – šiuo me­tu jie eks­po­nuo­ja­mi mo­kyk­los eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas