„Santaka“ / Jaunam karikatūristui labiausiai patinka piešti žinomus politikus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-29 22:39

Dalinkitės:  


Lavinti sugebėjimą piešti karikatūras N. Timinską paskatino mokytoja Ž. Duobienė.

Autoriaus nuotr.


Jaunam karikatūristui labiausiai patinka piešti žinomus politikus

Jis pa­ts tei­gia esan­tis ga­na ra­mus žmo­gus, tačiau mo­ky­to­ja sa­ko, kad šis vai­ki­nas yra ne­pap­ras­tai me­niš­kos sie­los. Kaip ir dau­ge­lis me­ni­nin­kų, jis ma­žai kal­ba, bet daug pa­da­ro. Mėgs­ta­ma sri­tis – ka­ri­ka­tū­rų pie­ši­mas.

Šis jau­nuo­lis – Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riaus mo­ki­nys de­vy­nio­lik­me­tis Ne­ri­jus Ti­mins­kas.Pir­mie­ji pie­ši­niai – są­siu­vi­niuo­se

N. Ti­mins­kas tei­gia pra­dė­jęs pieš­ti šiek tiek dau­giau nei prieš 4 me­tus. Pir­mie­ji kū­ri­niai „nu­sė­do“ mo­kyk­li­niuo­se są­siu­vi­niuo­se. „Iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti pa­ban­džiau pieš­ti žmo­nes, jų vei­dus ir jau pir­mie­ji dar­bai vi­sai ne­blo­gai pa­vy­ko“, – pri­si­mi­nė vai­ki­nas.

Dar ku­rį lai­ką jau­nuo­lis nie­kam ne­de­monst­ra­vo sa­vo su­ge­bė­ji­mų, kol per dai­lės pa­mo­ką mo­ky­to­ja at­si­tik­ti­nai pa­ste­bė­jo jo ta­len­tą.

„Ne­ri­jaus są­siu­vi­nio kam­pe ra­dau šmaikš­čiai pa­vaiz­duo­tą vie­ną iš ži­no­mų už­sie­nio po­li­ti­kų. Ta­da su­pra­tau, jog vaikinas šio­je sri­ty­je turi gabumų“, – pa­sa­ko­jo vil­ka­viš­kie­čio mo­ky­to­ja Žyd­rū­nė Duo­bie­nė.Vie­nin­te­lis ra­jo­ne

Kai N. Ti­mins­ko dar­bus pa­ma­tė jo dai­lės mo­ky­to­ja, ta­po aiš­ku, kad iš­si­suk­ti nuo dai­lės eg­za­mi­no ne­pa­vyks. Ka­dan­gi Ne­ri­jus bu­vo pa­si­rin­kęs mu­zi­ką, dai­lės pa­mo­kų jis ne­lan­kė, ta­čiau ry­žo­si lai­ky­ti bū­tent pa­sta­ro­sios dis­cip­li­nos eg­za­mi­ną.

Jam jau­nuo­lis kruopš­čiai ruo­šė­si ir vie­nas, ir pa­de­da­mas mo­ky­to­jos. In­ter­ne­te bei spau­dos lei­di­niuo­se jis se­kė tuo­me­ti­nę po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir mė­gi­no piešti po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras.

„Juos rin­kau­si dėl to, kad žmo­nės, ma­ty­da­mi ma­no dar­bus, ga­lė­tų at­pa­žin­ti žinomus vei­dus. Juk po­li­ti­kai – po­pu­lia­riau­si as­me­nys ša­ly­je“, – paaiš­ki­no MPRC Vil­ka­viš­kio sky­riaus mo­ki­nys.

Ko­kia­me amp­lua pa­vaiz­duo­ti po­li­ti­kus, N. Ti­mins­kas ti­ki­na ta­rę­sis ir su sa­vo dai­lės mo­ky­to­ja. „Vie­nam iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą bū­tų gana sun­ku. Mo­ky­to­ja man la­bai daug pa­dė­jo“, – tei­gė jau­nuo­lis. Iš dai­lės eg­za­mi­no pra­kti­nės da­lies vai­ki­nas ga­vo aukš­čiau­sią ga­li­mą įver­ti­ni­mą – 10. Jo dar­bai su­ža­vė­jo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją. Be to, vil­ka­viš­kie­tis iš­si­sky­rė tuo, kad vie­nin­te­lis vi­sa­me mū­sų ra­jo­ne dai­lės eg­za­mi­no me­tu pri­sta­tė ka­ri­ka­tū­ros dar­bus.Po eg­za­mi­no – iš­se­kęs

Dai­lės eg­za­mi­nas vy­ko ke­tu­riais eta­pais, ku­rie tru­ko be­veik 2 mėnesius. Per šį lai­ką N. Ti­mins­kas tu­rė­jo pa­ruoš­ti 8 po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras.

Pa­sak vai­ki­no, vie­nos jų ap­do­ro­ji­mas trun­ka net iki 10 val. „Prie vie­nų ka­ri­ka­tū­rų rei­kia pa­sė­dė­ti il­giau, prie ki­tų – trum­piau. Ta­čiau ko­ky­biš­kai at­lik­ti dar­bą pareikalauja ne­ma­žai lai­ko“, – tei­gė vil­ka­viš­kie­tis.

Kaip pa­sa­ko­jo Ž. Duo­bie­nė, pa­si­bai­gus dai­lės eg­za­mi­nui N. Ti­mins­ko pap­ra­šė nu­pieš­ti ke­lių pa­žįs­ta­mų pe­da­go­gų ka­ri­ka­tū­ras, kad jas bū­tų ga­li­ma per Mo­ky­to­jų die­ną kolegoms įteik­ti, ta­čiau Ne­ri­jus tei­gė kol kas negalįs to pa­da­ry­ti.

„No­rint ge­rai pa­vaiz­duo­ti vie­ną ar ki­tą žmogų, man tu­ri atei­ti įkvė­pi­mas. Ne­ga­liu šiaip sau sės­ti ir pieš­ti, tam tu­ri atei­ti lai­kas. Po eg­za­mi­no jau­čiau­si la­bai pa­var­gęs, nes jis pareikalavo ne­ma­žai pa­stan­gų“, – pa­sa­ko­jo N. Ti­mins­kas.

Vis dėl­to vai­ki­nas pa­ža­dė­jo iki Mo­ky­to­jų die­nos nu­pieš­ti ke­lių pe­da­go­gų ka­ri­ka­tū­ras ir jas pa­do­va­no­ti.Mėgs­ta­miau­sias – A. But­ke­vi­čius

Ka­dan­gi N. Ti­mins­kas dai­lės eg­za­mi­nui pri­sta­tė po­li­ti­kų ka­ri­ka­tū­ras, to­dėl at­sa­ky­mą į klau­si­mą, koks jo pa­ties mėgs­ta­miau­sias po­li­ti­kas, vai­ki­nas jau tu­rė­jo pa­ruo­šęs iš anks­to. Tai – Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Na­tū­ra­lu, kad vie­no­je iš ka­ri­ka­tū­rų, pri­sta­ty­tų per dai­lės eg­za­mi­ną, buvo bū­tent šis po­li­ti­kas. „Jį pa­vaiz­da­vau su bi­tės kū­nu. Pie­šiant ka­ri­ka­tū­ras rei­kia perteikti žmo­gaus sa­vy­bes, o šis vabz­dys – darbš­tu­mo, drą­sos bei ryž­to sim­bo­lis. Bū­tent toks man ir at­ro­do A. But­ke­vi­čius“, – tei­gė Ne­ri­jus.

Šią ka­ri­ka­tū­rą vai­ki­nas ti­ki­na pa­do­va­no­siąs Sei­mo na­riui, kai tik tu­rės tam tinkamą pro­gą.

Pak­laus­tas, ku­rį po­li­ti­ką bu­vo sun­kiau­sia pa­vaiz­duo­ti, vil­ka­viš­kie­tis iš­sky­rė da­bar­ti­nį Lie­tu­vos Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką And­rių Ku­bi­lių. „Iro­niš­ka: nors jį nu­pieš­ti kai­na­vo dau­giau­siai jė­gų, ta­čiau šis dar­bas pa­vy­ko ge­riau­siai“, – šyp­te­lėjo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak Ne­ri­jaus dai­lės mo­ky­to­jos, ka­ri­ka­tū­ro­se pa­vaiz­duo­ti tam tik­ri mo­men­tai iš po­li­ti­kų gy­ve­ni­mų po ku­rio lai­ko ga­li bū­ti vi­siš­kai ne­sup­ras­ti. „Vie­na­me iš pie­ši­nių pa­vaiz­duo­tas Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės spy­ris Sei­mo na­riui Arū­nui Va­lins­kui už tai, kad šis ją įžei­dė pa­va­din­da­mas „bo­ba“. Po ke­le­rių me­tų pa­ma­tę šią ka­ri­ka­tū­rą dau­ge­lis ne­sup­ras, ką ji vaiz­duo­ja, nes tą incidentą vi­si jau bus pa­mir­šę“, – kalbėjo Ž. Duo­bie­nė.Ne­ža­da su­sto­ti

Nors dai­lės eg­za­mi­nas jau praeityje, ta­čiau vai­ki­nas ti­ki­na neat­si­sa­ky­siąs sa­vo po­mė­gio pieš­ti ka­ri­ka­tū­ras. „Kai pie­šiu, aš at­si­pa­lai­duo­ju. Man tai di­de­lis ma­lo­nu­mas“, – tvir­ti­no vil­ka­viš­kie­tis.

Ne­ri­jus tu­ri ir dau­giau po­mė­gių: lais­va­lai­kiu klau­sosi mu­zi­kos, skai­to kny­gas, žiū­ri fil­mus ar žai­džia te­ni­są. Šią spor­to ša­ką jis kul­ti­va­vo net 7 me­tus.

N. Ti­mins­kas tei­gia ki­tų ka­ri­ka­tū­ris­tų dar­bais ne­si­do­min­tis. „Aiš­ku, pa­ma­tęs ko­kia­me nors lei­di­ny­je pie­ši­nį per­žvel­giu, bet jo at­kar­to­ti nie­ka­da ne­ban­dau“, – sakė vil­ka­viš­kie­tis.

Pak­laus­tas, ar ne­ban­dė ka­da nors už­si­dirb­ti iš šio sa­vo ta­len­to, vai­ki­nas tei­gė, jog to ­da­ry­ti kol kas pa­pras­čiau­siai ne­ga­lė­tų. „Aš ne­mo­ku pa­ža­dė­ti žmo­gui, jog tik­rai pa­da­ry­siu dar­bą iki ga­lo, jei ži­nau, kad taip ga­li ir neį­vyk­ti. Kaip mi­nė­jau, ne­ga­liu tie­siog at­si­sės­ti ir pieš­ti – tam tu­ri atei­ti tin­ka­mas me­tas. Atei­ty­je, kai tu­rė­siu dau­giau įgū­džių, ga­lė­čiau pa­ban­dy­ti iš to už­si­dirb­ti, bet ma­nau, kad ši veik­la liks tik ho­biu, o ne dar­bu“, – paaiš­ki­no jau­nuo­lis.

N. Ti­mins­kas dalį dar­bų yra pa­do­va­no­jęs MPRC Vil­ka­viš­kio sky­riui – šiuo me­tu jie eks­po­nuo­ja­mi mo­kyk­los eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas