„Santaka“ / Patikrinti apsvaigusiems nepilnamečiams pritrūko testų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-29 06:40

Dalinkitės:  


Kybartų pasienio užkardos tarnybinis šuo – vokiečių aviganė Bora, išmokyta ieškoti narkotikų, reido metu talkino policijos pareigūnams.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Patikrinti apsvaigusiems nepilnamečiams pritrūko testų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sio po­li­ci­jos rei­do me­tu su­lai­ky­ti nuo nar­ko­ti­kų ap­svai­gę jau­nuo­liai. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad ra­jo­ne nė­ra ga­li­my­bių juos pa­tik­rin­ti.Žai­dė krep­ši­nį

Išk­lau­sę prie­kaiš­tų, kad po­li­ci­ja per ma­žai dė­me­sio ski­ria sa­vait­ga­liais mies­te siau­čian­čiam jau­ni­mui, ku­ris vie­šo­se vie­to­se ne­ven­gia var­to­ti ne tik al­ko­ho­lio, bet ir nar­ko­ti­kų, pa­rei­gū­nai or­ga­ni­za­vo rei­dą po jau­ni­mo pa­mėg­tas su­si­bū­ri­mo vie­tas. Į pa­gal­bą bu­vo pa­kvies­tas Ky­bar­tų už­kar­dos ki­no­lo­gas Da­rius Li­pi­to­nas su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi, ga­lin­čiu ap­tik­ti nar­ko­ti­kus.

Vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą ke­liais eki­pa­žais dir­bę pa­rei­gū­nai ap­lan­kė vi­sas jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­tas, apie ku­rias tu­rė­ta in­for­ma­ci­jos. Pa­rei­gū­nų eki­pa­žai dir­bo Vil­ka­viš­ky­je, Ky­bar­tuo­se, Virbalyje ir Pil­viš­kiuo­se.

Pir­miau­sia pa­rei­gū­nai vy­ko į Vil­ka­viš­kio cent­re esan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę, ša­lia ku­rios dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės be­ne daž­niau­siai skun­džia­si po­li­ci­jai. Gau­ta sig­na­lų, jog aikš­te­lė­je ne tik žai­džia­mas krep­ši­nis, bet ir gir­tau­ja­ma, net ga­li bū­ti, kad par­da­vi­nė­ja­mi nar­ko­ti­kai.

Ta­čiau be­ne „pa­vo­jin­giau­siu“ mies­te įvar­dy­tą ob­jek­tą iš vi­sų pu­sių ap­su­pus po­li­ci­jos eki­pa­žams te­ko ge­ro­kai nu­si­vil­ti. Aikš­te­lė­je apie 21.30 val. krep­ši­nį ra­miai žai­dė ke­li paaug­liai, tu­rė­ję tik ko­ka­ko­los bu­te­lį. Gre­ta esan­čio­je nau­jo­je vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je taip pat sė­dė­jo ke­le­tas mer­gai­čių.Trūks­ta pra­mo­gų

No­riai su pa­rei­gū­nais bend­ra­vę vai­kai tvir­ti­no į aikš­te­lę atei­nan­tys pa­spor­tuo­ti, bet ne ger­ti. Ar ki­ti, už­su­kan­tys į šią aikš­te­lę, taip pat už­sii­ma tik spor­tu, jau­nuo­liai sa­kė ne­si­do­min­tys. Paaug­liams bu­vo links­ma, kai juos apuos­ti­nė­jęs tar­ny­bi­nis šuo Bo­ra pa­ro­dė ki­no­lo­gui, jog nar­ko­ti­nių me­džia­gų ne­ra­do, ir la­biau do­mė­jo­si krep­ši­nio ka­muo­liu, mat la­bai mėgs­ta žais­ti.

Pa­rei­gū­nai prie­kaiš­tų tu­rė­jo tik trims aikš­te­lė­je ant suo­le­lio sė­dė­ju­sioms mer­gi­noms, gliau­džiu­sioms sau­lėg­rą­žas ir čia pat mė­čiu­sioms lukš­tus. Po­li­ci­ja jau­nuo­liams pri­mi­nė, jog vie­šo­je vie­to­je be tė­vų va­sa­ros lai­ku jie ga­lį bū­ti iki 23 val., žie­mos – iki 22 val.

Dar vie­no­je jau­ni­mo pa­mėg­to­je vie­to­je, sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie eže­ro, apie au­to­mo­bi­lius bū­ria­vo­si jau­ni­mas. Iš stu­di­jų į na­mus grį­žę vai­ki­nai bei jų drau­gės tu­rė­jo bu­te­lį šam­pa­no ir alaus. Įs­pė­ti, jog vie­šo­je vie­to­je al­ko­ho­lio ne­var­to­tų, jau­nuo­liai pri­ža­dė­jo tuoj pat iš­va­žiuo­ti.

– Bet kur ei­ti, ką veik­ti jau­ni­mui, kai penk­ta­die­nio va­ka­rą nė­ra nei šo­kių, nei ki­tų ren­gi­nių? – re­to­riš­kai klau­sė pa­rei­gū­nų jau­nuo­liai, į au­to­mo­bi­lį kiš­da­mi bu­te­lius alaus ir traš­ku­čius.Svai­gi­no­si „žo­le“

Po­li­ci­ją pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja, jog va­ka­rais par­ke prie Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los su­si­rin­kęs jau­ni­mas svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais, šį­kart pa­si­tvir­ti­no. Pen­ki jau­nuo­liai, sto­vi­nia­vę skve­re­ly­je, bu­vo ap­svai­gę ne vien nuo al­ko­ho­lio. Ne­to­lie­se mė­tė­si iš­ger­ti alaus bu­te­liai bei sa­va­dar­bis prie­tai­sas, nau­do­ja­mas svai­gin­tis ka­na­pė­mis.

Vai­ki­nai ne­no­rė­jo pri­si­pa­žin­ti rū­kę „žo­lę“. Nors iš iš­si­plė­tu­sių ir į švie­są ne­rea­guo­jan­čių vyz­džių pa­rei­gū­nai iš­kart nu­sta­tė, kad jau­nuo­liai ap­svai­gę nuo kanapių, šie at­kak­liai tai nei­gė. Išs­ta­ty­tus į ei­lę tam tik­ru at­stu­mu vai­ki­nus pa­tik­ri­no tar­ny­bi­nis šuo. Bo­ra ki­no­lo­gui da­vė su­pras­ti, jog jau­nuo­liai ap­svai­gę nuo nar­ko­ti­kų, ta­čiau ne­ro­dė ženk­lo, jog pas įta­ria­muo­sius bū­tų gry­nos nar­ko­ti­nės me­džia­gos. Iš tie­sų, pa­tik­ri­nę vai­ki­nų tu­rė­tus daik­tus, pa­rei­gū­nai nar­ko­ti­kų ne­ra­do. Vi­sus pen­kis, pri­si­sta­čiu­sius pil­na­me­čiais, nu­tar­ta vež­ti į li­go­ni­nę ir pa­tik­rin­ti spe­cia­liais me­di­ci­ni­niais tes­tais.

Ta­čiau ne tik ap­svai­gu­sių jau­nuo­lių, bet ir po­li­ci­nin­kų li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riu­je lau­kė akib­rokš­tas. Pa­si­ro­dė, jog li­go­ni­nė tu­ri tik vie­ną tes­tą, ku­riuo ga­li pa­tik­rin­ti, ar jau­nuo­liai ap­svai­gę bū­tent nuo nar­ko­ti­kų. Vie­nin­te­lio pa­tik­rin­to P. B. tes­to re­zul­ta­tas bu­vo tei­gia­mas. Me­di­kai kons­ta­ta­vo, jog vai­ki­nas ap­svai­gęs nuo kanapių. Net­ru­kus pa­tik­ri­nus duo­me­nų ba­zė­je paaiš­kė­jo, jog P. B. – dar ne­pil­na­me­tis, tad pa­rei­gū­nams jis me­la­vo. Bu­vo iš­kvies­ti ne­pil­na­me­čio tė­vai, ku­riems te­ko sep­ty­nio­lik­me­tį at­siim­ti. Už nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą vai­ki­nui teks sto­ti prieš teis­mą.Prit­rū­ko įro­dy­mų

Nors me­di­kai aki­vaiz­džiai ma­tė, jog ki­ti ne­pil­na­me­čio drau­gai taip pat ap­svai­gę ne tik nuo al­ko­ho­lio, bet ir nuo nar­ko­ti­kų, ofi­cia­liai to pa­tvir­tin­ti ne­ga­lė­jo. Mat kons­ta­tuo­ti ap­svai­gi­mą nuo kvai­ša­lų ga­li­ma tik pa­tik­ri­nus spe­cia­liu tes­tu ar­ba at­li­kus krau­jo ty­ri­mą. De­ja, tiek tes­tai, tiek krau­jo ty­ri­mai – bran­gus „ma­lo­nu­mas“, ku­rių, at­lie­ka­mų ne gy­dy­mo tiks­lais, li­go­nių ka­sos me­di­ci­nos įstai­gai ne­kom­pen­suo­ja. Sup­ran­ta­ma, kad po­li­ci­ja taip pat ne­tu­ri iš ko su­mo­kė­ti už tes­tus.

Tad ra­gi­ni­mai ko­vo­ti su tarp jau­ni­mo žai­biš­kai plin­tan­čiu kvai­ša­lų var­to­ji­mu liks tik šauks­mu ty­ruo­se, jei po­li­ci­ja bei me­di­kai ne­bus ap­rū­pin­ti ele­men­ta­rio­mis prie­mo­nė­mis.

Li­ku­siems vai­ki­nams pa­rei­gū­nai al­ko­tes­te­riu nu­sta­tė leng­vą gir­tu­mą, už ku­rį teks at­sa­ky­ti pa­gal mū­sų ša­lies įsta­ty­mus, drau­džian­čius ne tik gir­tau­ti vie­šo­je vie­to­je, bet ir ne­blai­viam ten pa­si­ro­dy­ti. Ta­čiau kal­ti­ni­mus, jog jau­nuo­liai kar­tu su ne­pil­na­me­čiu drau­gu var­to­jo nar­ko­ti­kus, pa­rei­gū­nams te­ko at­mes­ti. Mat to įro­dy­ti be spe­cia­lių tes­tų ne­pa­vy­ko.Alaus – į mies­tą

Aikš­te­lė­je prie pa­ra­pi­jos sa­lės gru­pė jau­nuo­lių taip pat bū­ria­vo­si apie au­to­mo­bi­lį, gurkš­no­jo alų. Vai­ki­nai ne­ga­lė­jo pa­rei­gū­nams paaiš­kin­ti, ko­kiu tiks­lu nak­tį į šią aikš­te­lę at­si­bel­dė net iš Pil­viš­kių. Jau­nuo­liams, tarp ku­rių bu­vo ir ne­pil­na­me­čių, pa­si­va­ži­nė­ji­mas su alaus bu­te­liais ran­ko­se at­ro­dė sa­vo­tiš­ka at­rak­ci­ja. Kaip ir tai, kad juos bei au­to­mo­bi­lį pa­tik­ri­no tar­ny­bi­nis šuo, išuos­tęs vi­sas trans­por­to prie­mo­nės ker­te­les.

Links­ma ne­bu­vo prie „Iki“ par­duo­tu­vės ne­blai­viems „be­si­sklai­džiu­siems“ jau­nuo­liams, ku­riuos pa­rei­gū­nai nu­ga­be­no tie­siai į ko­mi­sa­ria­tą. Iš Ky­bar­tų se­niū­ni­jos at­vy­kę vai­ki­nai, tarp ku­rių bu­vo ir ke­tu­rio­lik­me­tis, vė­liu me­tu se­niai pri­va­lė­jęs bū­ti na­muo­se, ste­bė­jo­si iki šiol ne­ži­no­ję, kad vie­šo­je vie­to­je bū­ti gir­tam yra drau­džia­ma.Tė­vai ne­pai­so

Į Ky­bar­tų kul­tū­ros centrą pa­rei­gū­nų eki­pa­žai at­vy­ko jau bai­gian­tis šo­kiams. Aps­vai­gę jau­nuo­liai pa­ži­ro po gat­ves, kai ku­rie jų šū­ka­vo už­si­ver­tę alaus bu­te­lius. Pas­ta­rie­siems te­ko ke­liau­ti į po­li­ci­jos nuo­va­dą. Jiems bu­vo su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai.

Iš vi­so rei­do me­tu nu­baus­ta 14 al­ko­ho­lį vie­šo­se vie­to­je var­to­ju­sių ar nuo jo ap­svai­gu­sių as­me­nų, 6 iš jų – ne­pil­na­me­čiai. Jie bus nu­baus­ti 30–50 li­tų bau­do­mis. Už jau­nes­nius nei 16 me­tų vai­kus teks at­sa­ky­ti jų tė­vams. Nu­si­kal­tus pa­kar­to­ti­nai, bau­dos išaugs ke­le­rio­pai.

Daž­niau to­kius rei­dus ke­ti­nan­tys reng­ti pa­rei­gū­nai ste­bė­jo­si ne tiek įsta­ty­mų ne­pai­san­čiais jau­nuo­liais, kiek jų tė­vais, iš­lei­džian­čiais vai­kus vė­lų va­ka­rą į gat­ves ir ne­pa­si­do­min­čiais, ką šie vei­kia.

Dau­gu­ma su­lai­ky­tų ne­blai­vių ir nuo nar­ko­ti­kų ap­du­ju­sių jau­nuo­lių – ne aso­cia­lių šei­mų at­ža­los. Pa­siim­ti vai­ko į po­li­ci­ją at­vy­kę tė­vai brau­kia aša­ras ir tvir­ti­na, jog jų „ge­riems“ vai­kams blo­gą įta­ką da­ro drau­gai. Ta­čiau daž­nas jų ne­ma­to nie­ko blo­go, leis­da­mi sū­nui ar duk­rai į na­mus grįž­ti vė­lai, kai pa­tys jau mie­ga. To­dėl daž­nai ne­pas­te­bi, kad vai­kas grįž­ta ap­du­jęs ir tai tę­sia­si ne­be vie­nus me­tus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas