„Santaka“ / Verslininkas skatina: „Naudokitės Europos parama šiandien“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:39

Dalinkitės:  


L. Du­bic­kas de­monst­ra­vo įren­gi­nį, skir­tą ener­ge­ti­nių sis­te­mų efek­ty­vu­mui tik­rin­ti.

Autoriaus nuotr.


Verslininkas skatina: „Naudokitės Europos parama šiandien“

Da­žais ir ap­dai­los me­džia­go­mis, šil­dy­mo ka­ti­lais, san­tech­ni­kos, ka­ti­li­nių, šil­dy­mo sis­te­mų įran­ga pre­kiau­jan­ti, šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, van­den­tie­kio, du­jo­tie­kio, kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų mon­ta­vi­mo, ener­ge­ti­nių sis­te­mų eksp­loa­ta­vi­mo, re­mon­to bei prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­ti UAB „Vil­kau­ja“ įgy­ven­di­no pro­jek­tą, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą ES struk­tū­ri­nių fon­dų. Apie tai kal­bė­jo­mės su įmo­nės di­rek­to­riu­mi Li­nu Du­bic­ku, at­sa­kin­gu už pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mą ir vyk­dy­mą.

– Trum­pai pri­sta­ty­ki­te įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

– Ne­se­niai pa­gal veiks­mų pro­gra­mos prio­ri­te­to prie­mo­nę „E-vers­las LT“ mū­sų įmo­nė bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „UAB „Vil­kau­ja“ dar­bo na­šu­mo di­di­ni­mas efek­ty­vi­nant veik­los pla­na­vi­mo ir kont­ro­lės sis­te­mą”, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do Spe­cia­lio­sios eko­no­mi­kos au­gi­mo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos (ES lė­šos), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to ir nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis.

– Ko sie­kė­te įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tą?


– Ma­nau, UAB „Vil­kau­ja“ jau bu­vo pri­bren­du­si nau­jo­vėms. Net be ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos tik­riau­siai bū­tu­me da­rę kaž­ką pa­na­šaus, tik gal šiek tiek pa­pras­čiau, ne taip mo­der­niai. Pa­si­nau­do­ję ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, įdieg­tais spren­di­mais sie­kė­me efek­ty­vin­ti įmo­nės veik­lą ir pra­plės­ti tei­kia­mų pa­slau­gų asor­ti­men­tą, at­si­žvel­giant į įmo­nės vers­lo spe­ci­fi­ką: įsi­gi­jo­me pa­pil­do­mų IT prie­mo­nių bei įvai­rios įran­gos, su­kū­rė­me nau­ją spe­cia­li­zuo­tą kom­piu­te­ri­nę pro­gra­mą „Ob­jek­tas“. Ja nau­do­da­mie­si ti­ki­mės ge­riau at­lik­ti dar­bų ob­jek­tuo­se or­ga­ni­za­vi­mą, ma­te­ria­li­nių ir įmo­nės iš­tek­lių pa­skirs­ty­mą bei už­tik­rin­ti veik­los kont­ro­lę. Taip pat įsi­gi­jo­me kom­piu­te­ri­zuo­tą įran­gą ener­ge­ti­nių sis­te­mų efek­ty­vu­mui tik­rin­ti. Su ja ga­li­ma ne tik iš­ma­tuo­ti įvai­raus ku­ro šil­dy­mo ka­ti­lų efek­ty­vu­mą, bet at­lik­ti ir de­ri­ni­mo dar­bus, ruoš­ti ata­skai­tas. Taip pat ga­li­ma pa­di­din­ti kont­ro­liuo­ja­mų šil­dy­mo sis­te­mų dar­bo efek­ty­vu­mą, kar­tu ma­ži­nant su­nau­do­ja­mo ku­ro kie­kį, ap­lin­kos tar­šą.

– Ko­kios pa­ra­mos pra­šė­te iš ES ir kiek lė­šų ga­vo­te?


– Kiek pra­šė­me, tiek ir ga­vo­me. Ka­dan­gi ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos ga­li su­da­ry­ti tik 50 pro­c. vi­so pro­jek­to biu­dže­to, tai ga­vo­me be­veik 67 tūkst. li­tų. Dar tiek pat pa­nau­do­jo­me sa­vo lė­šų. Pag­rin­di­nė pi­ni­gų su­ma bu­vo skir­ta nau­jai kom­piu­te­ri­nei pa­slau­gų val­dy­mo pro­gra­mai kur­ti. Tie­sa, kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko­kią nau­dą pa­ju­to­me. Nors pro­jek­tas jau pa­si­bai­gė, vis dar vyks­ta įvai­rūs de­ri­ni­mai, dar­buo­to­jų mo­ky­mai. Tai il­gai trun­kan­tis pro­ce­sas.

– Ar pir­mą kar­tą ruo­šė­te pa­raiš­ką ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mai gau­ti?


– Taip.

– Ko rei­kia pa­ra­mai gau­ti?


– Vi­sų pir­ma rei­kia ge­ros idė­jos, bū­si­mo eko­no­mi­nio efek­to ir pa­kan­ka­mo biu­dže­to. Su mi­ni­ma­lio­mis lė­šo­mis var­gu ar ver­ta pra­si­dė­ti. Ži­no­ma, tei­kia­ma pa­raiš­ka ES pa­ra­mai tu­ri bū­ti pa­ruoš­ta kva­li­fi­kuo­tai. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, svar­biau­sia lai­ky­tis su­tar­ties są­ly­gų bei ki­tų nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

– Ar sun­ku pa­ruoš­ti pa­raiš­ką pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui gau­ti?


– Ma­nau, jog tai pri­klau­so nuo bend­ros pro­jek­to spe­ci­fi­kos. Tu­rint pa­kan­ka­mą biu­dže­tą, ga­li­ma sam­dy­tis kon­sul­tan­tus, ku­rie pa­gel­bė­tų įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se. Mū­sų at­ve­ju biu­dže­tas bu­vo ga­nė­ti­nai ma­žas, to­dėl tar­pi­nin­kus sam­dė­mės tik pa­dė­ti už­pil­dy­ti pa­raiš­kas. Ga­vę fi­nan­sa­vi­mą, pro­jek­tą vyk­dė­me pa­tys.

– Ar daug kai­nuo­ja kon­sul­tan­tų pa­slau­gos?


– Mums tai kai­na­vo apie 5 pro­c. vi­so biu­dže­to. Įver­ti­nus tai, kad yra ri­zi­ka ne­gau­ti fi­nan­sa­vi­mo, vi­sa­da pra­var­tu pa­svars­ty­ti, ar ver­ta mo­kė­ti tuos pi­ni­gus kon­sul­tan­tams. Mums jie tik­rai la­bai pa­dė­jo tin­ka­mai už­pil­dy­ti pa­raiš­kas, lai­kan­tis nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Tie­sa, jei tek­tų ant­rą kar­tą nau­do­tis ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, ma­nau, jog iš­si­vers­tu­me be tar­pi­nin­kų. Ta­čiau ne­tu­rint pa­tir­ties, ren­giant pro­jek­tą pir­mą kar­tą, be kon­sul­tan­tų yra la­bai sun­ku.

– Kas Jums bu­vo sun­kiau­sia įgy­ven­di­nant pro­jek­tą?


– Ma­nau, kad jo ad­mi­nist­ra­vi­mas ir bu­vo sun­kiau­sias. Su­si­dū­rė­me su dau­gy­be ne­ži­no­mų da­ly­kų. Rei­ka­la­vi­mai la­bai konk­re­tūs, bet, de­ja, ne vi­sa­da aiš­kūs. Ma­nau, jog no­rint sėk­min­gai ad­mi­nist­ruo­ti pro­jek­tą rei­kia da­ly­vau­ti spe­cia­liuo­se mo­ky­muo­se, o mums to­kie ne­vy­ko ar­ba bent apie tai nie­ko ne­ži­no­jo­me. Ka­dan­gi bu­vo­me ne­pa­ty­rę, neiš­ven­gė­me tam tik­rų klai­dų, ku­rias iš­tai­sy­ti kai­na­vo ne­ma­žai lai­ko.

– Kaip ma­no­te, ar ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai ne per di­de­li, no­rint pa­si­nau­do­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma?


– Aš ne­ga­lė­čiau ka­te­go­riš­kai teig­ti, kad rei­ka­la­vi­mai per di­de­li. Įvyk­džius tik vie­ną pro­jek­tą, to pa­sa­ky­ti neį­ma­no­ma. Gal įgy­ven­di­nant ant­rą pro­jek­tą jau vis­kas at­ro­dy­tų pa­pras­čiau. Ma­nau, jog kai ku­riais at­ve­jais rei­ka­la­vi­mai ga­lė­tų bū­ti ma­žiau biu­rok­ra­tiš­ki. Džiu­gi­na tai, kad vyk­dant pro­jek­tą la­bai pa­dė­jo kva­li­fi­kuo­ti Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros dar­buo­to­jai.

– Pro­jek­tas bai­gė­si, tad ar tu­ri­te dar ko­kių nors įsi­pa­rei­go­ji­mų ES?


– Dar 2008 m. pra­džio­je pa­ruo­šė­me pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti. Ta­čiau tik 2009 m. spa­lį ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas. Per tą lai­ką eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Kai ruo­šė­me pro­jek­tą, ša­ly­je bu­vo ūkio pa­ki­li­mas, o kai ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą, jau bu­vo pra­si­dė­jęs sunk­me­tis. To­dėl mes pa­te­ko­me į la­bai ne­pa­lan­kią si­tua­ci­ją: pro­gno­zės ir mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mai bu­vo ge­ro­kai op­ti­mis­tiš­kes­ni, nei šiuo me­tu yra rea­li si­tua­ci­ja. Nors pro­jek­tas ir bai­gė­si, bet ata­skai­tas dar rei­kės teik­ti ma­žiau­siai tre­jus me­tus, to­dėl pa­sa­ky­ti, ar su­ge­bė­si­me įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, kol kas la­bai sun­ku.

– Ar ki­tiems pa­tar­tu­mė­te ženg­ti Jū­sų nu­min­tu ke­liu ir pa­si­nau­do­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis?


– Jei­gu yra rim­ta idė­ja ir pa­kan­ka­mas biu­dže­tas, bū­ti­nai rei­kia nau­do­tis vi­so­mis su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis. ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma la­bai pa­de­da vers­lui. Ma­nau, jog tik­rai ver­ta bels­tis į ES pa­ra­mos agen­tū­ros du­ris ir nau­do­tis fi­nan­si­ne pa­ra­ma, nes lai­ko pa­si­nau­do­ti ES fon­dų ski­ria­mo­mis lė­šo­mis lie­ka ne tiek ir daug.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas