„Santaka“ / Verslininkas skatina: „Naudokitės Europos parama šiandien“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:39

Dalinkitės:  


L. Du­bic­kas de­monst­ra­vo įren­gi­nį, skir­tą ener­ge­ti­nių sis­te­mų efek­ty­vu­mui tik­rin­ti.

Autoriaus nuotr.


Verslininkas skatina: „Naudokitės Europos parama šiandien“

Da­žais ir ap­dai­los me­džia­go­mis, šil­dy­mo ka­ti­lais, san­tech­ni­kos, ka­ti­li­nių, šil­dy­mo sis­te­mų įran­ga pre­kiau­jan­ti, šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, van­den­tie­kio, du­jo­tie­kio, kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų mon­ta­vi­mo, ener­ge­ti­nių sis­te­mų eksp­loa­ta­vi­mo, re­mon­to bei prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­ti UAB „Vil­kau­ja“ įgy­ven­di­no pro­jek­tą, iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą ES struk­tū­ri­nių fon­dų. Apie tai kal­bė­jo­mės su įmo­nės di­rek­to­riu­mi Li­nu Du­bic­ku, at­sa­kin­gu už pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mą ir vyk­dy­mą.

– Trum­pai pri­sta­ty­ki­te įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

– Ne­se­niai pa­gal veiks­mų pro­gra­mos prio­ri­te­to prie­mo­nę „E-vers­las LT“ mū­sų įmo­nė bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „UAB „Vil­kau­ja“ dar­bo na­šu­mo di­di­ni­mas efek­ty­vi­nant veik­los pla­na­vi­mo ir kont­ro­lės sis­te­mą”, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do Spe­cia­lio­sios eko­no­mi­kos au­gi­mo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos (ES lė­šos), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to ir nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis.

– Ko sie­kė­te įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tą?


– Ma­nau, UAB „Vil­kau­ja“ jau bu­vo pri­bren­du­si nau­jo­vėms. Net be ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos tik­riau­siai bū­tu­me da­rę kaž­ką pa­na­šaus, tik gal šiek tiek pa­pras­čiau, ne taip mo­der­niai. Pa­si­nau­do­ję ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, įdieg­tais spren­di­mais sie­kė­me efek­ty­vin­ti įmo­nės veik­lą ir pra­plės­ti tei­kia­mų pa­slau­gų asor­ti­men­tą, at­si­žvel­giant į įmo­nės vers­lo spe­ci­fi­ką: įsi­gi­jo­me pa­pil­do­mų IT prie­mo­nių bei įvai­rios įran­gos, su­kū­rė­me nau­ją spe­cia­li­zuo­tą kom­piu­te­ri­nę pro­gra­mą „Ob­jek­tas“. Ja nau­do­da­mie­si ti­ki­mės ge­riau at­lik­ti dar­bų ob­jek­tuo­se or­ga­ni­za­vi­mą, ma­te­ria­li­nių ir įmo­nės iš­tek­lių pa­skirs­ty­mą bei už­tik­rin­ti veik­los kont­ro­lę. Taip pat įsi­gi­jo­me kom­piu­te­ri­zuo­tą įran­gą ener­ge­ti­nių sis­te­mų efek­ty­vu­mui tik­rin­ti. Su ja ga­li­ma ne tik iš­ma­tuo­ti įvai­raus ku­ro šil­dy­mo ka­ti­lų efek­ty­vu­mą, bet at­lik­ti ir de­ri­ni­mo dar­bus, ruoš­ti ata­skai­tas. Taip pat ga­li­ma pa­di­din­ti kont­ro­liuo­ja­mų šil­dy­mo sis­te­mų dar­bo efek­ty­vu­mą, kar­tu ma­ži­nant su­nau­do­ja­mo ku­ro kie­kį, ap­lin­kos tar­šą.

– Ko­kios pa­ra­mos pra­šė­te iš ES ir kiek lė­šų ga­vo­te?


– Kiek pra­šė­me, tiek ir ga­vo­me. Ka­dan­gi ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos ga­li su­da­ry­ti tik 50 pro­c. vi­so pro­jek­to biu­dže­to, tai ga­vo­me be­veik 67 tūkst. li­tų. Dar tiek pat pa­nau­do­jo­me sa­vo lė­šų. Pag­rin­di­nė pi­ni­gų su­ma bu­vo skir­ta nau­jai kom­piu­te­ri­nei pa­slau­gų val­dy­mo pro­gra­mai kur­ti. Tie­sa, kol kas ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, ko­kią nau­dą pa­ju­to­me. Nors pro­jek­tas jau pa­si­bai­gė, vis dar vyks­ta įvai­rūs de­ri­ni­mai, dar­buo­to­jų mo­ky­mai. Tai il­gai trun­kan­tis pro­ce­sas.

– Ar pir­mą kar­tą ruo­šė­te pa­raiš­ką ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mai gau­ti?


– Taip.

– Ko rei­kia pa­ra­mai gau­ti?


– Vi­sų pir­ma rei­kia ge­ros idė­jos, bū­si­mo eko­no­mi­nio efek­to ir pa­kan­ka­mo biu­dže­to. Su mi­ni­ma­lio­mis lė­šo­mis var­gu ar ver­ta pra­si­dė­ti. Ži­no­ma, tei­kia­ma pa­raiš­ka ES pa­ra­mai tu­ri bū­ti pa­ruoš­ta kva­li­fi­kuo­tai. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, svar­biau­sia lai­ky­tis su­tar­ties są­ly­gų bei ki­tų nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

– Ar sun­ku pa­ruoš­ti pa­raiš­ką pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui gau­ti?


– Ma­nau, jog tai pri­klau­so nuo bend­ros pro­jek­to spe­ci­fi­kos. Tu­rint pa­kan­ka­mą biu­dže­tą, ga­li­ma sam­dy­tis kon­sul­tan­tus, ku­rie pa­gel­bė­tų įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se. Mū­sų at­ve­ju biu­dže­tas bu­vo ga­nė­ti­nai ma­žas, to­dėl tar­pi­nin­kus sam­dė­mės tik pa­dė­ti už­pil­dy­ti pa­raiš­kas. Ga­vę fi­nan­sa­vi­mą, pro­jek­tą vyk­dė­me pa­tys.

– Ar daug kai­nuo­ja kon­sul­tan­tų pa­slau­gos?


– Mums tai kai­na­vo apie 5 pro­c. vi­so biu­dže­to. Įver­ti­nus tai, kad yra ri­zi­ka ne­gau­ti fi­nan­sa­vi­mo, vi­sa­da pra­var­tu pa­svars­ty­ti, ar ver­ta mo­kė­ti tuos pi­ni­gus kon­sul­tan­tams. Mums jie tik­rai la­bai pa­dė­jo tin­ka­mai už­pil­dy­ti pa­raiš­kas, lai­kan­tis nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Tie­sa, jei tek­tų ant­rą kar­tą nau­do­tis ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, ma­nau, jog iš­si­vers­tu­me be tar­pi­nin­kų. Ta­čiau ne­tu­rint pa­tir­ties, ren­giant pro­jek­tą pir­mą kar­tą, be kon­sul­tan­tų yra la­bai sun­ku.

– Kas Jums bu­vo sun­kiau­sia įgy­ven­di­nant pro­jek­tą?


– Ma­nau, kad jo ad­mi­nist­ra­vi­mas ir bu­vo sun­kiau­sias. Su­si­dū­rė­me su dau­gy­be ne­ži­no­mų da­ly­kų. Rei­ka­la­vi­mai la­bai konk­re­tūs, bet, de­ja, ne vi­sa­da aiš­kūs. Ma­nau, jog no­rint sėk­min­gai ad­mi­nist­ruo­ti pro­jek­tą rei­kia da­ly­vau­ti spe­cia­liuo­se mo­ky­muo­se, o mums to­kie ne­vy­ko ar­ba bent apie tai nie­ko ne­ži­no­jo­me. Ka­dan­gi bu­vo­me ne­pa­ty­rę, neiš­ven­gė­me tam tik­rų klai­dų, ku­rias iš­tai­sy­ti kai­na­vo ne­ma­žai lai­ko.

– Kaip ma­no­te, ar ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai ne per di­de­li, no­rint pa­si­nau­do­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma?


– Aš ne­ga­lė­čiau ka­te­go­riš­kai teig­ti, kad rei­ka­la­vi­mai per di­de­li. Įvyk­džius tik vie­ną pro­jek­tą, to pa­sa­ky­ti neį­ma­no­ma. Gal įgy­ven­di­nant ant­rą pro­jek­tą jau vis­kas at­ro­dy­tų pa­pras­čiau. Ma­nau, jog kai ku­riais at­ve­jais rei­ka­la­vi­mai ga­lė­tų bū­ti ma­žiau biu­rok­ra­tiš­ki. Džiu­gi­na tai, kad vyk­dant pro­jek­tą la­bai pa­dė­jo kva­li­fi­kuo­ti Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ros dar­buo­to­jai.

– Pro­jek­tas bai­gė­si, tad ar tu­ri­te dar ko­kių nors įsi­pa­rei­go­ji­mų ES?


– Dar 2008 m. pra­džio­je pa­ruo­šė­me pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti. Ta­čiau tik 2009 m. spa­lį ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad pro­jek­tas pa­tvir­tin­tas. Per tą lai­ką eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Kai ruo­šė­me pro­jek­tą, ša­ly­je bu­vo ūkio pa­ki­li­mas, o kai ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą, jau bu­vo pra­si­dė­jęs sunk­me­tis. To­dėl mes pa­te­ko­me į la­bai ne­pa­lan­kią si­tua­ci­ją: pro­gno­zės ir mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mai bu­vo ge­ro­kai op­ti­mis­tiš­kes­ni, nei šiuo me­tu yra rea­li si­tua­ci­ja. Nors pro­jek­tas ir bai­gė­si, bet ata­skai­tas dar rei­kės teik­ti ma­žiau­siai tre­jus me­tus, to­dėl pa­sa­ky­ti, ar su­ge­bė­si­me įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, kol kas la­bai sun­ku.

– Ar ki­tiems pa­tar­tu­mė­te ženg­ti Jū­sų nu­min­tu ke­liu ir pa­si­nau­do­ti ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis?


– Jei­gu yra rim­ta idė­ja ir pa­kan­ka­mas biu­dže­tas, bū­ti­nai rei­kia nau­do­tis vi­so­mis su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis. ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma la­bai pa­de­da vers­lui. Ma­nau, jog tik­rai ver­ta bels­tis į ES pa­ra­mos agen­tū­ros du­ris ir nau­do­tis fi­nan­si­ne pa­ra­ma, nes lai­ko pa­si­nau­do­ti ES fon­dų ski­ria­mo­mis lė­šo­mis lie­ka ne tiek ir daug.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas