„Santaka“ / Regioniniame parke skaičiuojami nuostoliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:13

Dalinkitės:  


Vištyčio regioninio parko darbuotojai buvo priblokšti išvydę, kad poilsiavietėje prie Šakių ežerėlio nebėra po stogine buvusių ąžuolinių baldų.

Autorės nuotr.


Regioniniame parke skaičiuojami nuostoliai

Eglė MIČIULIENĖ

Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jai po va­sa­ros skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius. Jų šie­met – kaip nie­ka­da daug.Su­de­gi­no ka­bi­ną

„No­ri­me kreip­tis į žmo­nes su pra­šy­mu: sau­go­ki­me tai, kas su­kur­ta mums vi­siems, kuo ga­li­me nau­do­tis ne­mo­ka­mai. Dar per­nai džiau­gė­mės, kad poil­siau­to­jai el­gia­si kul­tū­rin­gai. Maž­daug pu­sant­rų me­tų nau­ji me­di­niai įren­gi­niai iš­li­ko tvar­kin­gi, ne­nu­nio­ko­ti. Ta­čiau „at­siė­mė­me“ šie­met: vie­nus įren­gi­nius su­de­gi­no, ki­tus – su­lau­žė ar tie­siog pa­vo­gė“, – kal­bė­jo Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ne­ri­jus Paš­kaus­kas.

Prie ke­lio Vištytis–Pavištytis esan­čia­me plia­že iki šiol sto­vė­jo dvi per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos. Šias ka­bi­nas, no­rė­da­mi ap­sau­go­tų nuo van­da­lų, ru­de­nį re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai par­si­ve­ždavo į di­rek­ci­jos kie­mą ir lai­kydavo ten iki ki­to pa­va­sa­rio.

Ta­čiau šie­met įstai­gos kie­me žie­mos tik vie­na ka­bi­na, mat ki­tą kaž­kas su­de­gi­no.

„Pa­vog­ta ir ženk­lų draus­ti­niuo­se. O vie­nas ženk­las, žy­mė­jęs Šir­vin­tos hid­rog­ra­fi­nį draus­ti­nį, ne tik nu­vers­tas, bet ir su­šau­dy­tas me­džio­to­jų. Lau­žo­mi ne­tgi prie ka­pi­nių pa­sta­ty­ti nau­ji suo­liu­kai“, – at­si­du­so par­ko eko­lo­gas Vai­das Leo­na­vi­čius.Pa­vo­gė lau­ko bal­dus

La­biau­siai re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jams gai­la ąžuo­li­nio suo­lų ir sta­lo komp­lek­to, ku­ris praė­ju­sios va­sa­ros pra­džio­je už Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tas poil­sia­vie­tė­je ša­lia Ša­kių eže­rė­lio.

Šio komp­lek­to, ma­tyt, kaž­kam la­bai pri­rei­kė. Po sto­gi­ne bu­vu­sius me­di­nius bal­dus va­gys iš pra­džių ban­dė iš­lup­ti iš že­mės, at­suk­da­mi į konst­ruk­ci­jas su­tvir­ti­nan­čias ge­le­žis su­suk­tus varž­tus. Ta­čiau da­lis varž­tų bu­vo už­vi­rin­ti, tad, ne­pa­jėg­da­mi jų at­suk­ti, suo­lų va­gys bal­dų ko­jas pa­pras­čiau­siai nu­plė­šė.

Par­ko dar­buo­to­jai ste­bė­jo­si, jog ban­dy­ta iš­kel­ti ir gre­ta sto­vin­tį in­for­ma­ci­nį sten­dą. Vie­na jo ko­ja iš­lau­ža, o pa­ts sten­das, ku­ria­me su­ra­šy­ta in­for­ma­ci­ja apie par­ke esan­čius ob­jek­tus, su­brai­žy­tas ašt­riu daik­tu. „Tie, kas iš­si­ve­žė vog­tus suo­lus ir sta­lą, tik­riau­siai juos kaž­kur pa­si­sta­tė, gal­būt so­dy­bo­je ar prie so­do na­me­lio. Bet ką ga­li su sten­du da­ry­ti? Žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti, kad tuos pi­ni­gus, ku­riuos nau­do­ja­me su­lau­žy­tiems, su­ga­din­tiems daik­tams tai­sy­ti, ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti nau­jiems įren­gi­niams“, – ste­bė­jo­si V. Leo­na­vi­čius.

Re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai ti­ki­si žmo­nių pa­gal­bos. Gal kas ma­tė ar tu­ri in­for­ma­ci­jos apie pa­vog­tus me­di­nius bal­dus? Pra­neš­ki­te apie tai, pa­dė­ki­te su­draus­min­ti van­da­lus.Iš­lup­ti suo­lai

Smar­kiai šie­met nio­ko­ta ir Ši­le­lio sto­vyk­la­vie­tė.

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog kar­tą su eko­lo­gu at­vy­kę į sto­vyk­la­vie­tę ra­do iš me­di­nės sto­gi­nės iš­temp­tą ir prie lau­žo nu­vilk­tą suo­lą. Iki du­rų an­gos iš­temp­tas net ir už­da­ro ti­po sto­gi­nė­je sto­vin­tis sun­kus, me­ta­lais įtvir­tin­tas suo­las. Jis ras­tas... už­kel­tas ant plyt­ga­lių!

Par­ko dar­buo­to­jai ste­bė­jo­si, iš kur žmo­nės ima tiek ener­gi­jos blo­gam dar­bui, – juk tuos suo­lus sta­tant rei­kė­jo net trak­to­riaus. Du vy­rai to­kio sun­kaus bal­do ne­pa­ju­dins nė iš vie­tos.

Ne­veik­lu­mu par­ką pri­žiū­rin­čių žmo­nių ap­kal­tin­ti ne­ga­li­ma: kiek­vie­ną va­sa­ros sa­vait­ga­lį vy­ko rei­dai. Va­ži­nė­jo ir re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai, ir po­li­ci­jos bei pa­sie­nio pa­rei­gū­nai, ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. „Bau­dė­me tik įžū­liau­sius, sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­čius, pik­ta­va­lius sto­vyk­lau­to­jus, ki­tus įspė­da­vo­me. Ta­čiau bau­dos kvi­tų iš­ra­šė­me tur­būt dvi­gu­bai dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. Kaž­ko­kie keis­ti me­tai. Tarp kit­ko, šiukš­lin­ti žmo­nės pra­dė­jo ma­žiau, tuš­čią bu­te­lį ar krep­še­lį jau su­ge­ba įmes­ti į šiukš­lia­dė­žę. Bet pra­dė­jo vis­ką nio­ko­ti, – kal­bė­jo N. Paš­kaus­kas. – Ne­sup­ran­tu, ko­dėl žmo­nės taip el­gia­si. Juk ki­tą kar­tą tie pa­tys poil­siau­to­jai at­va­žiuos – ir nie­ko ne­be­ras. Be to, vi­suo­me­nei nau­din­ga par­ko in­for­ma­ci­nė sis­te­ma yra sun­kiai su­kur­ta, o at­kur­ti jos taip leng­vai ne­beat­kur­si­me.“Len­kai sau­go la­biau

Re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai ne­se­niai bu­vo nu­va­žia­vę į Len­ki­ją pa­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do prie Vi­žai­nio esan­tis Ro­min­tos gi­rios par­kas.

„Li­ko­me nu­ste­bę. Len­kai bal­dus ir ki­tus lau­ko įren­gi­nius da­ro iš plo­nes­nių len­tų, ta­čiau poil­siau­to­jai juos tau­so­ja la­biau – pas kai­my­nus vis­kas at­lai­ko. Ko­dėl mes ne­ga­lė­tu­me sek­ti len­kų pa­vyz­džiu ir sau­go­ti sa­vo tur­tą? – kal­bė­jo N. Paš­kaus­kas. – Džiau­gė­mės, kad pa­da­rė­me ge­rą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, kad žmo­nėms gra­žu, pa­to­gu nau­do­tis. Pa­tys len­kai, at­va­žia­vę į Viš­ty­čio re­gio­ni­nį par­ką, gė­rė­jo­si mū­sų su­kur­ta sis­te­ma ir to­kią pa­čią no­rė­tų įreng­ti sa­vo kraš­te.“

2008-ųjų bir­že­lį, kai bu­vo sta­to­mi nau­ji už Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pi­ni­gus įsi­gy­ti re­gio­ni­nio par­ko įren­gi­niai, svars­tė­me, ar il­gai jie iš­sto­vės gra­žūs, ne­su­ga­din­ti van­da­lų. Tuo­met pa­kal­bin­tas šių me­di­nių dar­bų au­to­rius, Že­mai­ti­jos tau­to­dai­li­nin­kas Ar­vy­das Klo­vas šyp­so­da­ma­sis kal­bė­jo: „Ne­su­ga­dins, pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi. Gra­žių da­ly­kų ne­ga­di­na.“

Že­mai­tis, be­je, taip kal­bė­ti tu­rė­jo ra­ci­jos – par­kų įren­gi­niai iš vi­sos Lie­tu­vos la­biau­siai tau­so­ja­mi Že­mai­ti­jo­je. Gai­la, kad Su­val­ki­jo­je ši tai­syk­lė ne­pa­sit­vir­ti­no.

Nors įren­gi­niai ir nio­ko­ja­mi bei va­gia­mi, o lė­šų – ma­žai, Viš­ty­čio re­gio­ni­nis par­kas pa­gal ga­li­my­bes sten­gia­si tvar­ky­tis.

Šią va­sa­rą, be žo­lės pjo­vi­mo ir ki­tų įpras­tų dar­bų, par­ko dar­bi­nin­kai nau­jais ženk­lais pa­žy­mė­jo Ta­da­ri­nės bo­ta­ni­nį zoo­lo­gi­nį draus­ti­nį, at­nau­ji­no ke­le­tą suo­lų. Prie Viš­ty­čio ak­mens ir Tri­jų eže­rų re­gyk­lo­je su­mon­tuo­ti nau­ji ąžuo­li­niai laip­tai. „Jei­gu ne­pa­vogs, jie tu­rė­tų lai­ky­ti il­gai“, – ne­links­mai juo­ka­vo Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas