„Santaka“ / Regioniniame parke skaičiuojami nuostoliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:13

Dalinkitės:  


Vištyčio regioninio parko darbuotojai buvo priblokšti išvydę, kad poilsiavietėje prie Šakių ežerėlio nebėra po stogine buvusių ąžuolinių baldų.

Autorės nuotr.


Regioniniame parke skaičiuojami nuostoliai

Eglė MIČIULIENĖ

Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos dar­buo­to­jai po va­sa­ros skai­čiuo­ja pa­tir­tus nuo­sto­lius. Jų šie­met – kaip nie­ka­da daug.Su­de­gi­no ka­bi­ną

„No­ri­me kreip­tis į žmo­nes su pra­šy­mu: sau­go­ki­me tai, kas su­kur­ta mums vi­siems, kuo ga­li­me nau­do­tis ne­mo­ka­mai. Dar per­nai džiau­gė­mės, kad poil­siau­to­jai el­gia­si kul­tū­rin­gai. Maž­daug pu­sant­rų me­tų nau­ji me­di­niai įren­gi­niai iš­li­ko tvar­kin­gi, ne­nu­nio­ko­ti. Ta­čiau „at­siė­mė­me“ šie­met: vie­nus įren­gi­nius su­de­gi­no, ki­tus – su­lau­žė ar tie­siog pa­vo­gė“, – kal­bė­jo Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ne­ri­jus Paš­kaus­kas.

Prie ke­lio Vištytis–Pavištytis esan­čia­me plia­že iki šiol sto­vė­jo dvi per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos. Šias ka­bi­nas, no­rė­da­mi ap­sau­go­tų nuo van­da­lų, ru­de­nį re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai par­si­ve­ždavo į di­rek­ci­jos kie­mą ir lai­kydavo ten iki ki­to pa­va­sa­rio.

Ta­čiau šie­met įstai­gos kie­me žie­mos tik vie­na ka­bi­na, mat ki­tą kaž­kas su­de­gi­no.

„Pa­vog­ta ir ženk­lų draus­ti­niuo­se. O vie­nas ženk­las, žy­mė­jęs Šir­vin­tos hid­rog­ra­fi­nį draus­ti­nį, ne tik nu­vers­tas, bet ir su­šau­dy­tas me­džio­to­jų. Lau­žo­mi ne­tgi prie ka­pi­nių pa­sta­ty­ti nau­ji suo­liu­kai“, – at­si­du­so par­ko eko­lo­gas Vai­das Leo­na­vi­čius.Pa­vo­gė lau­ko bal­dus

La­biau­siai re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jams gai­la ąžuo­li­nio suo­lų ir sta­lo komp­lek­to, ku­ris praė­ju­sios va­sa­ros pra­džio­je už Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­to pi­ni­gus pa­sta­ty­tas poil­sia­vie­tė­je ša­lia Ša­kių eže­rė­lio.

Šio komp­lek­to, ma­tyt, kaž­kam la­bai pri­rei­kė. Po sto­gi­ne bu­vu­sius me­di­nius bal­dus va­gys iš pra­džių ban­dė iš­lup­ti iš že­mės, at­suk­da­mi į konst­ruk­ci­jas su­tvir­ti­nan­čias ge­le­žis su­suk­tus varž­tus. Ta­čiau da­lis varž­tų bu­vo už­vi­rin­ti, tad, ne­pa­jėg­da­mi jų at­suk­ti, suo­lų va­gys bal­dų ko­jas pa­pras­čiau­siai nu­plė­šė.

Par­ko dar­buo­to­jai ste­bė­jo­si, jog ban­dy­ta iš­kel­ti ir gre­ta sto­vin­tį in­for­ma­ci­nį sten­dą. Vie­na jo ko­ja iš­lau­ža, o pa­ts sten­das, ku­ria­me su­ra­šy­ta in­for­ma­ci­ja apie par­ke esan­čius ob­jek­tus, su­brai­žy­tas ašt­riu daik­tu. „Tie, kas iš­si­ve­žė vog­tus suo­lus ir sta­lą, tik­riau­siai juos kaž­kur pa­si­sta­tė, gal­būt so­dy­bo­je ar prie so­do na­me­lio. Bet ką ga­li su sten­du da­ry­ti? Žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti, kad tuos pi­ni­gus, ku­riuos nau­do­ja­me su­lau­žy­tiems, su­ga­din­tiems daik­tams tai­sy­ti, ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti nau­jiems įren­gi­niams“, – ste­bė­jo­si V. Leo­na­vi­čius.

Re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai ti­ki­si žmo­nių pa­gal­bos. Gal kas ma­tė ar tu­ri in­for­ma­ci­jos apie pa­vog­tus me­di­nius bal­dus? Pra­neš­ki­te apie tai, pa­dė­ki­te su­draus­min­ti van­da­lus.Iš­lup­ti suo­lai

Smar­kiai šie­met nio­ko­ta ir Ši­le­lio sto­vyk­la­vie­tė.

Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, jog kar­tą su eko­lo­gu at­vy­kę į sto­vyk­la­vie­tę ra­do iš me­di­nės sto­gi­nės iš­temp­tą ir prie lau­žo nu­vilk­tą suo­lą. Iki du­rų an­gos iš­temp­tas net ir už­da­ro ti­po sto­gi­nė­je sto­vin­tis sun­kus, me­ta­lais įtvir­tin­tas suo­las. Jis ras­tas... už­kel­tas ant plyt­ga­lių!

Par­ko dar­buo­to­jai ste­bė­jo­si, iš kur žmo­nės ima tiek ener­gi­jos blo­gam dar­bui, – juk tuos suo­lus sta­tant rei­kė­jo net trak­to­riaus. Du vy­rai to­kio sun­kaus bal­do ne­pa­ju­dins nė iš vie­tos.

Ne­veik­lu­mu par­ką pri­žiū­rin­čių žmo­nių ap­kal­tin­ti ne­ga­li­ma: kiek­vie­ną va­sa­ros sa­vait­ga­lį vy­ko rei­dai. Va­ži­nė­jo ir re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai, ir po­li­ci­jos bei pa­sie­nio pa­rei­gū­nai, ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. „Bau­dė­me tik įžū­liau­sius, sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­čius, pik­ta­va­lius sto­vyk­lau­to­jus, ki­tus įspė­da­vo­me. Ta­čiau bau­dos kvi­tų iš­ra­šė­me tur­būt dvi­gu­bai dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. Kaž­ko­kie keis­ti me­tai. Tarp kit­ko, šiukš­lin­ti žmo­nės pra­dė­jo ma­žiau, tuš­čią bu­te­lį ar krep­še­lį jau su­ge­ba įmes­ti į šiukš­lia­dė­žę. Bet pra­dė­jo vis­ką nio­ko­ti, – kal­bė­jo N. Paš­kaus­kas. – Ne­sup­ran­tu, ko­dėl žmo­nės taip el­gia­si. Juk ki­tą kar­tą tie pa­tys poil­siau­to­jai at­va­žiuos – ir nie­ko ne­be­ras. Be to, vi­suo­me­nei nau­din­ga par­ko in­for­ma­ci­nė sis­te­ma yra sun­kiai su­kur­ta, o at­kur­ti jos taip leng­vai ne­beat­kur­si­me.“Len­kai sau­go la­biau

Re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jai ne­se­niai bu­vo nu­va­žia­vę į Len­ki­ją pa­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do prie Vi­žai­nio esan­tis Ro­min­tos gi­rios par­kas.

„Li­ko­me nu­ste­bę. Len­kai bal­dus ir ki­tus lau­ko įren­gi­nius da­ro iš plo­nes­nių len­tų, ta­čiau poil­siau­to­jai juos tau­so­ja la­biau – pas kai­my­nus vis­kas at­lai­ko. Ko­dėl mes ne­ga­lė­tu­me sek­ti len­kų pa­vyz­džiu ir sau­go­ti sa­vo tur­tą? – kal­bė­jo N. Paš­kaus­kas. – Džiau­gė­mės, kad pa­da­rė­me ge­rą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, kad žmo­nėms gra­žu, pa­to­gu nau­do­tis. Pa­tys len­kai, at­va­žia­vę į Viš­ty­čio re­gio­ni­nį par­ką, gė­rė­jo­si mū­sų su­kur­ta sis­te­ma ir to­kią pa­čią no­rė­tų įreng­ti sa­vo kraš­te.“

2008-ųjų bir­že­lį, kai bu­vo sta­to­mi nau­ji už Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pi­ni­gus įsi­gy­ti re­gio­ni­nio par­ko įren­gi­niai, svars­tė­me, ar il­gai jie iš­sto­vės gra­žūs, ne­su­ga­din­ti van­da­lų. Tuo­met pa­kal­bin­tas šių me­di­nių dar­bų au­to­rius, Že­mai­ti­jos tau­to­dai­li­nin­kas Ar­vy­das Klo­vas šyp­so­da­ma­sis kal­bė­jo: „Ne­su­ga­dins, pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi. Gra­žių da­ly­kų ne­ga­di­na.“

Že­mai­tis, be­je, taip kal­bė­ti tu­rė­jo ra­ci­jos – par­kų įren­gi­niai iš vi­sos Lie­tu­vos la­biau­siai tau­so­ja­mi Že­mai­ti­jo­je. Gai­la, kad Su­val­ki­jo­je ši tai­syk­lė ne­pa­sit­vir­ti­no.

Nors įren­gi­niai ir nio­ko­ja­mi bei va­gia­mi, o lė­šų – ma­žai, Viš­ty­čio re­gio­ni­nis par­kas pa­gal ga­li­my­bes sten­gia­si tvar­ky­tis.

Šią va­sa­rą, be žo­lės pjo­vi­mo ir ki­tų įpras­tų dar­bų, par­ko dar­bi­nin­kai nau­jais ženk­lais pa­žy­mė­jo Ta­da­ri­nės bo­ta­ni­nį zoo­lo­gi­nį draus­ti­nį, at­nau­ji­no ke­le­tą suo­lų. Prie Viš­ty­čio ak­mens ir Tri­jų eže­rų re­gyk­lo­je su­mon­tuo­ti nau­ji ąžuo­li­niai laip­tai. „Jei­gu ne­pa­vogs, jie tu­rė­tų lai­ky­ti il­gai“, – ne­links­mai juo­ka­vo Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas