„Santaka“ / Tarybos dauguma verslininkų prieštaravimų neišgirdo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:11

Dalinkitės:  


„Aukso rago“ kavinės savininko Zeniaus Savicko nuomone, neapgalvoti valdžios sprendimai erzina žmones ir trukdo verslininkams dirbti.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Tarybos dauguma verslininkų prieštaravimų neišgirdo

Dangyra APANAVIČIENĖ

Penk­ta­die­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis Sa­vi­val­dy­bė­je pra­si­dė­jo triukš­min­gai ir ku­riam lai­kui iš­de­ri­no po­li­ti­kų dar­bą. Ja­me da­ly­va­vę vers­li­nin­kai iš sa­lės išė­jo gra­sin­da­mi val­džiai teis­mu, o po­sė­džio da­ly­viai dar il­go­kai pa­šnibž­do­mis ap­ta­ri­nė­jo ne­sma­giai pa­si­bai­gu­sią si­tua­ci­ją.



Opo­nen­tų ne­gir­dė­jo

Dau­gu­mą dar­bot­var­kės klau­si­mų ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no ga­na vie­nin­gai ir ra­miai.

Ta­čiau po­sė­džio pra­džia vir­to tik­ru ne­su­sip­ra­ti­mu.

Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vų ir po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių vers­li­nin­kų prie­šiš­ką reak­ci­ją su­kė­lė me­ro A. Ba­gu­šins­ko pa­siū­ly­mas ne­svars­ty­ti pro­jek­to, ku­riuo bu­vo pla­nuo­ta pa­keis­ti rugp­jū­čio mė­ne­sį pa­tvir­tin­tą spren­di­mą „Dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“.

Ki­taip ta­riant, ati­tai­sy­ti klai­dą, su­kė­lu­sią daug pai­nia­vos ka­vi­nių sa­vi­nin­kams.

Ta­čiau val­dan­čio­ji dau­gu­ma, gir­dė­da­ma tik me­ro abe­jo­ti­nos svar­bos ar­gu­men­tus ir ne­kreip­da­ma dė­me­sio į opo­nuo­jan­čios pu­sės nuo­mo­nę, kaip ir bu­vo pa­siū­ly­ta, mi­nė­to spren­di­mo pro­jek­tą at­me­tė, o vers­li­nin­kus dar mė­ne­siui pa­li­ko ne­ži­nio­je.



Nu­ken­tė­jo vi­si

Kaip ži­nia, ra­jo­no Ta­ry­ba prieš mė­ne­sį priė­mė spren­di­mą, ku­riuo vi­so­se ra­jo­no vie­to­se už­drau­dė nuo 22 iki 8 va­lan­dos par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Šis spren­di­mas pa­lie­tė ne tik va­di­na­muo­sius pro­ble­mi­nius pre­ky­bos taš­kus, dėl ku­rių pra­ktiš­kai ir bu­vo im­ta­si to­kių griež­tų prie­mo­nių, bet ir vi­sus ra­jo­no ba­rus, res­to­ra­nus, ka­vi­nes, kur žmo­nės lei­džia lais­va­lai­kį, šven­čia gim­ta­die­nius, ves­tu­ves, ki­tas pro­gas ir kur šven­tės, jo­kia pa­slap­tis, iki 22 val. ne­si­bai­gia.

Tad da­bar po de­šim­tos va­lan­dos va­ka­ro jo­kio­je ra­jo­no ka­vi­nė­je al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų nu­si­pirk­ti ne­ga­li­ma. Tai, su­pran­ta­ma, su­kė­lė lan­ky­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Ka­vi­nių, ba­rų, res­to­ra­nų sa­vi­nin­kai, tik su­ži­no­ję apie už­draus­tą va­ka­ri­nę al­ko­ho­lio pre­ky­bą, krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius, kad šie at­šauk­tų to­kį, švel­niai ta­riant, keis­tą sa­vo spren­di­mą.



Kaip gi­mė spren­di­mas

Jau ra­šė­me, kad spren­di­mą už­draus­ti par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus nuo 22 val. va­ka­ro iki 8 val. ry­to rugp­jū­čio 20 d. Ta­ry­ba priė­mė at­si­žvelg­da­ma į gy­ven­to­jų sig­na­lus. Žmo­nės skun­dė­si, jog kai ku­riuo­se pre­ky­bos taš­kuo­se (Pil­viš­kių, S. Nė­ries gat­vė­se Vil­ka­viš­kio m.) nak­tį pro lan­ge­lį par­da­vi­nė­ja­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai.

Gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, taip ska­ti­na­mas jau­ni­mo gir­ta­vi­mas vie­šo­se vie­to­se (pa­vyz­džiui, ant suo­liu­kų prie V. Ku­dir­kos pa­mink­lo, J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, kt.), o įsi­links­mi­nę jau­nuo­liai triukš­mau­ja ir trik­do miestiečių ra­my­bę.

Pir­mi­nia­me pro­jek­to va­rian­te bu­vo nu­ma­ty­ta ap­ri­bo­ti nak­ti­nę pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tik skun­duo­se mi­ni­mai UAB „Tik­ro­ji for­ma“. Ta­čiau me­ras A. Ba­gu­šins­kas, in­for­ma­vęs, kad yra nu­si­skun­di­mų ir iš ki­tų ra­jo­no vie­to­vių, tą­kart ne­ti­kė­tai pa­siū­lė pa­keis­ti spren­di­mo pro­jek­tą ir pre­ky­bą al­ko­ho­liu ap­ri­bo­ti vi­sa­me ra­jo­ne.

Neį­si­gi­li­nę į ga­li­mas pa­sek­mes, Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė sku­bo­tai pa­reng­tam pro­jek­tui ir su­si­zgri­bo jau tik tuo­met, kai pa­si­py­lė vers­li­nin­kų prie­kaiš­tai.



Me­ras su­klai­di­no dar kar­tą

Vers­li­nin­kų pra­šy­mu bu­vo pa­reng­tas mi­nė­to spren­di­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Ta­čiau me­ras A. Ba­gu­šins­kas ir šį­syk su­kė­lė pai­nia­vą, pa­siū­ly­da­mas su­si­lai­ky­ti ir pro­jek­to svars­ty­mą ati­dė­ti ki­tam kar­tui. Ne­va rei­kia at­si­žvelg­ti į Sei­mo svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to bei Nar­ko­ma­ni­jos ir al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas si­tua­ci­ją iš­nag­ri­nė­ti iš es­mės ir pa­tvir­tin­ti maž­daug vie­no­dą al­ko­ho­lio pre­ky­bos tvar­ką vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se.

Sup­ra­tę val­džios už­ma­čias iš­si­suk­ti nuo klai­dos pri­pa­ži­ni­mo ir jos ati­tai­sy­mo, po­sė­dy­je da­ly­va­vę vers­li­nin­kai su­ki­lo. „Ne­ga­li­me klau­sy­tis to­kių kal­bų. Ką jūs da­ro­te? Su­si­mąs­ty­ki­te, ką čia vei­kia­te? Mes ne­pra­šo­me nie­ko duo­ti, tik leis­ki­te mums dirb­ti“, – su­si­jau­di­nu­si kal­bė­jo vers­li­nin­kė I. Ab­rai­tie­nė.

Jai pri­ta­rė ir opo­zi­ci­jos at­sto­vas V. Ka­mai­tis, ku­ris sa­kė bu­vęs su­klai­din­tas ir jau­čia­si kal­tas, kad bal­sa­vo už vers­li­nin­kams pa­ken­ku­sį spren­di­mą. „Pir­miau ati­tai­sy­ki­me klai­dą, o jau pa­skui svars­ty­ki­me klau­si­mą iš es­mės“, – siū­lė V. Ka­mai­tis.

Ta­čiau opo­nuo­jan­čios pu­sės ar­gu­men­tų val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­si­klau­sė ir pa­siel­gė taip, kaip bu­vo pa­liep­ta me­ro, – ran­kas pa­kė­lė už tai, kad vers­li­nin­kams opus klau­si­mas bū­tų at­mes­tas. Opo­zi­ci­jos prieš­ta­rau­jan­tys bal­sai, kaip pa­pras­tai, nie­ko ne­lė­mė.



Prieš vė­ją ne­pa­pū­si

Vers­li­nin­kai iš sa­lės išė­jo neiš­girs­ti, ne­sup­ras­ti ir įskau­din­ti. Ta­čiau jie neiš­sis­kirs­tė ir li­ko Sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riu­je lauk­ti žmo­nių, ku­rie taip leng­vai nu­mo­jo į jų pra­šy­mus.

Kai ku­rie po po­sė­džio kal­bin­ti po­li­ti­kai pri­pa­ži­no, kad pa­siel­gė ne­ge­rai, prieš sa­vo va­lią. Ta­čiau sa­kė toks bu­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mas, ir prieš vė­ją čia jau ne­pa­pū­si.

Si­tua­ci­jos ku­rio­ziš­ku­mą pri­pa­ži­no ir po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je P. Ulec­kas. Jis tik skės­čio­jo ran­ko­mis, klau­sy­da­ma­sis vers­li­nin­kų gra­si­ni­mų kreip­tis į teis­mą, ir tei­gė, kad nuo to nie­kam ne­bus ge­riau.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas sa­kė ma­tąs tik vie­nin­te­lę išei­tį: vers­li­nin­kams kreip­tis į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę ir pa­pra­šy­ti, kad bū­tų su­šauk­tas neei­li­nis Ta­ry­bos po­sė­dis ir kuo sku­biau ap­svars­ty­tas jiems rū­pi­mas klau­si­mas.

To­kia ga­li­my­be rajono vers­li­nin­kai nie­ko ne­lauk­da­mi pa­si­nau­do­jo.

Gal­būt po­li­ti­kai, su­pra­tę, kad to­kie ne­po­pu­lia­rūs spren­di­mai prieš rin­ki­mus ne­nau­din­gi, at­si­žvelgs į jų pra­šy­mą.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.



Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.



Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas