„Santaka“ / Vieninteliai reguliarūs jaunimo šokiai rajone vyksta Lakštučiuose

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-22 22:20

Dalinkitės:  


Kaimo bendruomenių atstovai domisi jaunimo diskotekų organizavimu, tačiau patys tuo užsiimti nesiryžta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vieninteliai reguliarūs jaunimo šokiai rajone vyksta Lakštučiuose

Jau apie me­tus Lakš­tu­čių kai­mo bend­ruo­me­nės sa­lė­je kiek­vie­ną penk­ta­die­nį or­ga­ni­zuo­ja­ma jau­ni­mo dis­ko­te­ka, į ku­rią nuo­lat su­si­ren­ka šo­kė­jų iš įvai­rių ra­jo­no vie­to­vių.Pra­džia kė­lė abe­jo­nių

Idė­ja reng­ti šo­kius ki­lo vie­ti­niam jau­ni­mui. „Mes vi­si la­bai to no­rė­jo­me, ta­čiau suau­gu­sie­ji dve­jo­jo“, – pri­si­mi­nė Lakš­tu­čių gy­ven­to­ja Ais­tė Šuns­ky­tė. Lakš­tu­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Žyd­rū­nė Duo­bie­nė taip pat sa­kė, jog bu­vo bai­min­ta­si, kad ėmus reng­ti šo­kius pra­si­dės ne­tvar­ka. „Kaip ir vi­sur, taip ir pas mus at­si­ra­do skep­ti­kų. Nors jau­ni­mas la­bai pra­šė or­ga­ni­zuo­ti dis­ko­te­kas, ta­čiau suau­gu­sie­ji bi­jo­jo, jog ne­bus iš­veng­ta ne­ra­mu­mų: grei­tai vis­kas bus iš­lau­žy­ta, iš­dau­žy­ta, su­nio­ko­ta ap­lin­ka“, – tei­gė Ž. Duo­bie­nė.

Vy­res­nių žmo­nių būgš­ta­vi­mai ne­bu­vo be pa­grin­do. Pra­dė­jus reng­ti šo­kius, jau pa­tį pir­mą va­ka­rą, ki­lus tar­pu­sa­vio konf­lik­tams, te­ko kvies­ti po­li­ci­ją. At­vy­kę pa­rei­gū­nai tuo­jau pat iš­spren­dė vi­sus ne­su­ta­ri­mus, ta­čiau taip pat pa­rei­ka­la­vo kuo sku­biau pa­baig­ti šo­kius. „Tą­kart taip ir pa­siel­gė­me. Vis dėl­to, nors ir bi­jo­jo­me, ne­nu­lei­do­me ran­kų ir jau ki­tą sa­vait­ga­lį vėl su­ren­gė­me dis­ko­te­ką. Dau­giau pro­ble­mų neiš­ki­lo – tai bu­vo vie­nin­te­lis rim­tes­nis in­ci­den­tas“, – tei­gė Lakš­tu­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.Išug­dė tvar­ką

Nors rim­tų ne­ma­lo­nu­mų šo­kiuo­se dau­giau nie­ka­da ne­ki­lo, ta­čiau dar ku­rį lai­ką vie­nos pro­ble­mos – šiukš­li­ni­mo – iš­veng­ti ne­pa­vyk­da­vo. „Ke­lis pir­muo­sius kar­tus pa­si­bai­gus šo­kiams pri­rink­da­vo­me mai­šus šiukš­lių. Vė­liau pra­dė­jo­me draus­min­ti: pa­ma­tę nu­me­tant šiukš­lę, griež­tai rei­ka­lau­da­vo­me ją pa­kel­ti ir nu­neš­ti į vie­ną iš gau­siai pri­sta­ty­tų šiukš­lia­dė­žių“, – kal­bė­jo Ž. Duo­bie­nė. Pa­sak jos, šiuo me­tu tiek vie­ti­nis, tiek iš ki­tur at­vy­kęs jau­ni­mas jau sten­gia­si ne­šiukš­lin­ti, pri­žiū­ri, kont­ro­liuo­ja vie­ni ki­tus.

„Vi­sa­da po dis­ko­te­kos ki­tą die­ną pa­tys atei­na­me ir ap­tvar­ko­me ap­lin­ką, suau­gu­sių­jų nie­ka­da ne­pra­šo­me pa­dė­ti – tai mū­sų pa­rei­ga“, – pasakojo Lakš­tu­čių gy­ven­to­ja Li­gi­ta Kups­tai­tė.Ki­ti ne­si­ryž­ta

Pa­sak Ž. Duo­bie­nės, ji daž­nai bend­rau­jan­ti su ki­tų kai­mų bend­ruo­me­nių at­sto­vais ir šie nuo­lat tei­rau­ja­si, kaip se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti dis­ko­te­kas. „Nors ki­ti ir do­mi­si, ta­čiau pa­tys į tai žiū­ri ga­na at­sar­giai. Nie­kur ki­tur suau­gu­sie­ji ne­si­ryž­ta pri­žiū­rė­ti jau­ni­mo šo­kių, nes neat­si­ran­da sa­va­no­rių“, – kal­bė­jo kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė. Pa­sak jos, Lakš­tu­čiuo­se vyks­tan­čio­je dis­ko­te­ko­je nuo­lat bu­di 3–4 suau­gę vy­rai ir bent dvi mo­te­rys.

Tie­sa, anot pa­šne­ko­vės, tvar­kai pa­lai­ky­ti už­ten­ka dvie­jų as­me­nų, tad ki­ti, kol vyks­ta šo­kiai, lai­ką lei­džia prie bend­ruo­me­nės sa­lė­je esan­čių bi­liar­do, fut­bo­lo ar te­ni­so sta­lų. Pri­rei­kus pa­gal­bos, jie bet ka­da bū­na pa­si­ruo­šę atei­ti ir pa­dė­ti, ta­čiau pa­pras­tai to ne­pri­rei­kia.Su klu­bais ne­pa­ly­gi­na­ma

„Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį par­va­žia­vu­si na­mo sku­bu į šo­kius – čia su­si­ren­ka vi­si drau­gai, pa­žįs­ta­mi. Sma­gu ne tik pa­šok­ti, bet ir tie­siog pa­bend­rau­ti“, – tei­gė sos­ti­nė­je stu­di­juo­jan­ti A. Šuns­ky­tė.

„Šo­kiuo­se ne­bu­vau tik kar­tą, kai sir­gau. Dėl to jau­čiau­si la­bai pra­stai“, – pri­si­mi­nė L. Kups­tai­tė.

„Nors gy­ve­nu Kau­ne, bet į Lakš­tu­čius pas gi­mi­nai­čius at­vyks­tu la­bai daž­nai, net ir žie­mą. Lan­ky­tis dis­ko­te­ko­je la­bai pa­tin­ka. Čia vi­suo­met bū­na su kuo pa­šok­ti ar pa­šne­kė­ti. Nors pa­žįs­tu ne vi­sus, bet pa­ste­bė­jau, kad su­si­rin­ku­si pub­li­ka la­bai drau­giš­ka, kul­tū­rin­ga“, – pa­sa­ko­jo Vai­da Ja­ki­ma­vi­čiū­tė. Ji tei­gė ga­lin­ti pa­ly­gin­ti Lakš­tu­čiuo­se vyks­tan­čią dis­ko­te­ką su lai­ki­no­sios sos­ti­nės jau­ni­mo šo­kių klu­bais.

„Klu­buo­se jun­ta­ma di­des­nė įtam­pa, bai­mė, kad kam nors neuž­lip­tum ant ko­jos ir ne­bū­tum pa­stum­tas. Be to, ten ir mu­zi­ka daž­nai bū­na vie­no­da, tran­ki, to­dėl at­si­pa­lai­duo­ti yra pa­pras­čiau­siai sun­ku“, – ti­ki­no mer­gi­na. Anot jos, Lakš­tu­čiuo­se po­pu­lia­riau­sia lie­tu­viš­ka mu­zi­ka.Tu­ri rei­kia­mą įran­gą

No­rint or­ga­ni­zuo­ti dis­ko­te­kas, te­ko su­kti gal­vą, iš kur gau­ti tin­ka­mos įran­gos. Di­de­lė rei­ka­lin­gos su­mos da­lis bu­vo gau­ta iš įvai­rių pa­reng­tų pro­jek­tų, bend­ruo­me­nės lė­šų. Taip pat fi­nan­siš­kai pri­si­dė­jo tiek Lakš­tu­čių jau­ni­mas, tiek jų tė­vai.

Šiuo me­tu kai­mo bend­ruo­me­nė tu­ri įsi­gi­ju­si be­veik vi­są rei­kia­mą įran­gą: mu­zi­kos apa­ra­tū­rą, va­di­na­mą­ją dū­mų ma­ši­ną, į mu­zi­ką rea­guo­jan­čias švie­sas ir kt. Da­lį nuo­sa­vos tech­ni­kos į kiek­vie­nus šo­kius at­si­ne­ša Lakš­tu­čių gy­ven­to­jas Žil­vi­nas Oža­kaus­kas, ku­ris daž­niau­siai ir yra at­sa­kin­gas už mu­zi­ką. Pa­sak Ž. Duo­bie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma įsi­gy­ti ne­šio­ja­mus mik­ro­fo­nus – ta­da rei­kia­ma įran­ga bus vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­ta.

„Už vis­ką yra at­sa­kin­gi ke­li jau­nuo­liai. Jie pa­tys pa­si­skirs­to, kas vie­ną ar ki­tą va­ka­rą bus at­sa­kin­gas už mu­zi­ką, ku­rio na­muo­se bus sau­go­ma vi­sa apa­ra­tū­ra. Vi­si jau­nuo­liai yra la­bai at­sa­kin­gi, ne­bi­jo im­tis ini­cia­ty­vos, vi­sa­da pa­si­ruo­šę iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką. Jais ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti“, – džiau­gė­si Ž. Duo­bie­nė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas