„Santaka“ / Skelbimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 06:27

Dalinkitės:  


Skelbimai

Poil­siau­to­jus pavasarį pakvies ap­žval­gos aikš­te­lės Šūk­lių miš­ke-par­ke

Pra­si­dė­jo pro­jek­to „Šūk­lių miš­ko-par­ko pri­tai­ky­mas rek­rea­ci­jai“ įgy­ven­di­ni­mas. Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Pel­no ne­sie­kian­čios in­ves­ti­ci­jos miš­kuo­se“.

Pro­jek­to me­tu bus su­re­mon­tuo­ti miš­ko-par­ko ta­kai, įreng­tos pen­kios ap­žval­gos aikš­te­lės su suo­lais, pa­sta­ty­ti du liep­tai ir vie­ni laip­tai. Ši inf­rast­ruk­tū­ra skir­ta vie­ti­nių ir at­vyks­tan­čių gy­ven­to­jų rek­rea­ci­niams po­rei­kiams ten­kin­ti. Pro­jek­tą re­mia ES – „Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­das: Eu­ro­pa in­ves­tuo­ja į kai­mo vie­to­ves“.

Šiuo me­tu įren­gia­mos ap­žval­gos aikš­te­lės. Jos skir­tos miš­ko-par­ko sen­me­džiams ap­sau­go­ti.

Par­ke au­ga dvi įspū­din­go dy­džio bal­to­sios tuo­pos (Po­pu­lus al­ba). Vie­nos, au­gan­čios ant Šei­me­nos upės vin­gio, skers­muo yra 2,45 m, o ki­tos – 1,79 m. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­ji tuo­pa jau per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vu­si įspū­din­go dy­džio. Ta­da spro­gę svie­di­niai nu­kir­to dvi be­veik met­ro skers­mens ša­kas še­šių met­rų aukš­ty­je. Šie me­džio-mil­ži­no su­ža­lo­ji­mai ma­to­mi ir da­bar. To­dėl dau­ge­liui be­si­džiau­gian­čių­jų gam­tos pa­mink­lu ky­la klau­si­mų, kas, ka­da ir ko­kiu bū­du nu­lau­žė to­kias sto­ras me­džio ša­kas?

Be mi­nė­tų bal­tų­jų tuo­pų, čia au­ga vie­nas dau­giau kaip met­ro skers­mens ąžuo­las (Quer­cus ro­bur) ir tru­pu­tį sto­res­nė lie­pa (Ti­lia cor­da­ta). Tie­sa, pa­na­šaus sto­rio lie­pų yra ne vie­na, o štai to­kio sto­rio vinkš­na (Ul­mus lae­vis) yra vie­nin­te­lė.

Įvyk­džius pro­jek­tą, šie di­die­ji me­džiai bus ne tik ap­sau­go­ti, bet ir eks­po­nuo­ja­mi. To­se vie­to­se, iš ku­rių žvel­giant šie me­džiai sa­vo gam­ti­nia­me fo­ne at­ro­do gra­žiau­siai, bus pa­sta­ty­ti suo­lai.

Už­bai­gus šiuos dar­bus, bus re­mon­tuo­ja­mi ta­kai, ku­rių bend­ras il­gis yra dau­giau kaip du ki­lo­met­rai. Vie­to­se, kur ta­kus ker­ta sau­si­ni­mo ka­na­lai, bus pa­sta­ty­ti liep­tai, o šlai­te – laip­tai.

Vi­sus dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2011 me­tų pa­va­sa­rio. Ki­tais me­tais lan­ky­to­jai ga­lės vaikš­čio­ti at­nau­jin­tais miš­ko-par­ko ta­kais, pri­sės­ti ir pail­sė­ti ant suo­lų, pa­sta­ty­tų ap­žval­gos aikš­te­lė­se.Vy­tau­tas LE­KE­ŠIUS

Kraš­to­vaiz­džio in­ži­nie­rius


UAB „Sis­tem“ pla­nuo­ja pra­dė­ti ūki­nę veik­lą – au­gin­ti par­ša­ve­des ir par­še­lius iki 25–30 ki­log­ra­mų svo­rio. Veik­la bus vyk­do­ma jau re­konst­ruo­tuo­se bei reor­ga­ni­zuo­tuo­se pa­sta­tuo­se, ku­riuo­se įdieg­ta šiuo­lai­kiš­ka kiau­lių šė­ri­mo sis­te­ma. Gy­vu­lių lai­ky­mo me­tu tvar­tuo­se su­si­da­ran­tys eksk­re­men­tai – mėš­las ir sru­tos, ku­rie pri­ski­ria­mi prie dir­vą pa­ge­ri­nan­čių (ska­ti­nan­čių hu­mi­fi­ka­ci­jos pro­ce­sus) me­džia­gų, bus nau­do­ja­mi lau­kams tręš­ti. Šio ša­lu­ti­nio pro­duk­to tvar­ky­mo sis­te­mo­je į ap­lin­kos orą iš­si­skirs amo­nia­kas, to­dėl bus ski­ria­mas itin di­de­lis dė­me­sys mėš­lo ko­ky­bei bei su­dė­čiai, jo lai­ky­mo bū­dams bei ša­li­ni­mui iš lai­ky­mo vie­tos, ma­ži­nant mėš­lo su­si­da­ry­mą, o kar­tu – ir amo­nia­ko iš­si­sky­ri­mą. Tai bus da­ro­ma sie­kiant, kad pa­ša­rai kuo la­biau ati­tik­tų gy­vu­lių po­rei­kius įvai­rio­se ga­my­bos eta­puo­se ir taip su­ma­žė­tų azo­to li­ku­čių kie­kis, ku­ris vė­liau pa­si­ša­li­na su šla­pi­mu. Į dir­vo­že­mį bei van­de­nis jo­kios at­lie­kos ne­pa­teks – pa­gal su­tar­tis jos bus per­duo­da­mos ki­toms at­lie­kas tvar­kan­čioms įmo­nėms.

Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los te­ri­to­ri­ja – Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas, Pil­viš­kių sen., Bal­čiū­nų k. Per me­tus pla­nuo­ja­ma užau­gin­ti 7010 par­ša­ve­džių ir 10 400 par­še­lių.

Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo (PAV) su­bjek­tai, ku­rie pa­gal kom­pe­ten­ci­ją nag­ri­nės ver­ti­ni­mo do­ku­men­tus ir teiks iš­va­das: Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­rius, Vil­ka­viš­kio prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba.

At­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri priims spren­di­mą dėl pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los leis­ti­nu­mo pa­si­rink­to­je vie­to­je, – Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Su­si­pa­žin­ti su pla­nuo­ja­ma ūki­ne veik­la, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­gra­ma bei teik­ti mo­ty­vuo­tus pa­siū­ly­mus PAV klau­si­mais ga­li­ma dar­bo die­no­mis, nuo 9 iki 18 val., 10 dar­bo die­nų po pa­skel­bi­mo PAV do­ku­men­tų ren­gė­jui – UAB „Al­vin­ta“ di­rek­to­riui dr. Vai­de­vu­čiui Mic­kiui ad­re­su: Stu­den­tų g. 65-407, Kaunas, tel. (8 37) 30 08 16, 8 685 78 314 ar­ba UAB „Sis­tem“ vadybininkui Gediminui Navickui, tel. (8 37) 34 17 74, 8 686 40 148.

Taip pat mo­ty­vuo­ti pa­siū­ly­mai ga­li bū­ti tei­kia­mi pa­gal kom­pe­ten­ci­ją PAV su­bjek­tams ir at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai.

Užsk. 6307


Rugsėjo 27 d., 15.30 val., bus atliekami žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3943/0005:4634, esančio Naudžių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r., priklausančio Antanui Juozui Valaičiui, ribų žymėjimas.

Kviečiame gretimų sklypų, kurių kadastriniai Nr. 3943/0005:1786, 3943/0005:992 ir 3943/0005:9002, savininkus dalyvauti matavimuose. Apie savo neatvykimą prašome informuoti likus ne mažiau kaip dviem dienoms iki nurodytos matavimo datos adresu: UAB Vilkaviškio architektūros biuras, J. Basanavičiaus a. 11–205, Vilkaviškis, arba telefonais (8 342) 51 197, 8 612 09 123, el. paštu seva@super.lt.

Užsk. 6285


PARDUODA1 kambario butą Vilkaviškyje.

Tel. 8 656 53 430.

5416MERCEDES BENZ 124 (1993 m., 3 l, dyzelis, automatinė pavarų dėžė, su slėptuve), AUDI A6 TDI (1999 m., 1,9 l, automatinė pavarų dėžė, 81 kW, sedanas). Tel. 8 641 35 128, 8 659 55 522.

6314Naudotus vokiškus paketinius langus plastiko rėmuose (130x106, 130x112 ir kt.), su lauko žaliuzėmis (155x125), nedideles ir vidutines gofruotu stiklu balkono duris (217x0,95; 242x120 – su lauko žaliuzėmis), paketinius langus aliumininiuose rėmuose (182x155); siauro ir vidutinio pločio vidaus durų varčias; eukalipto vantas pirčiai.

Tel. 8 698 19 391.

6206Metalinį išardomą garažą (3,4x6 m). Gali atvežti.

Tel. 8 615 97 209.

6301Universalų vaikišką „Tutis“ firmos vežimėlį. Tel. 8 675 38 376.

6289Mėsinius triušiukus veisimui, 2 mėn. belgų milžinų (flandrų) veislės 2 pateles ir 1 patinėlį (skiepyti, po 50 Lt). Tel. 8 673 20 988.

62867 savaičių paršelius.

Tel. 8 621 47 964.

62915 mėn. dedekles vištaites.

Tel. 8 670 12 522.

6290Maistines bulves ‘Vineta’. Atveža. Tel. 8 616 19 270.

6238Valuckų ūkis – įvairias bulves.

Tel. 8 652 73 696,

8 687 29 812.

5858Durpių briketus, akmens anglis (8 rūšių). Tel. (8 342) 58 554.

6293Rankinį sodo dirbimo inventorių (žagriukę, kauptuką, purentuvą). Tel. 8 677 03 410.

6310Alksnines ir beržines malkas dvimetriais ir kaladėmis, atraižas. Atveža nemokamai. Tel. 8 624 13 157, 8 687 95 484.

5211Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir kuro granules.

Tel. 8 677 44 884. 5920


PERKASvarstykles (sveriančias nuo 10 iki 50 t, kilnojamas), lovines plokštes (6x3 m).

Tel. 8 650 40 377. 5699UAB „Suvalkijos metalai“ iš žmonių ir įmonių – juodųjų metalų laužą: plieną, ketų (nuo 560 Lt už t), skardas (nuo 360 Lt už t). Didesnį kiekį pasikrauna ir išsiveža, stambius daiktus supjausto vietoje. Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 47, Kybartai, darbo dienomis. Tel. (8 342) 58 809 / 58 232, 8 686 26 926. 6269UAB „Galvijų eksportas“ brangiai – pienu girdomus buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 646 81 037.

4120Kiaules ir paršavedes (nuo 130 kg). Tel. 8 610 10 787,

8 687 15 403.

5161Kiaules.

Tel. (8 342) 51 367,

8 618 76 547.

6297Brangiai – pirmaveršes karves mėsai, įvairaus svorio prieauglį, veršelius mėsai. Atsiskaito iš karto. Greitai pasiima. Dirba be išeiginių. Tel. (8 343) 92 583,

8 652 68 845.

6305Ovidijaus Balčiūno individuali įmonė brangiai – veršelius. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM.

Tel. 8 686 46 230.

6269UAB „Galvex“ brangiai – pienu girdomus mėsinius juodmargius, belgų mėlynuosius buliukus ir telyčaites. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Greitai pasiima.

Tel. 8 699 75 181. 2343Brangiai – mėsines kiaules, paršavedes. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8 342) 54 542,

8 678 05 327.

6279Kiaules. Brangiai moka, atsiskaito iš karto. Pasiima patys. Tel. (8 342) 52 543, 8 619 65 662.

5632Brangiai – veršelius auginti. Greitai pasiima. Sveria vietoje. Moka PVM. Tel. 8 699 34 391, 8 620 52 914.

4525Brangiai – mėsines kiaules, paršavedes. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8 342) 59 135,

8 628 93 123.

5989Brangiai – kiaules, mėsines paršavedes, pienu girdomus veršelius, prieauglį iki 350 kg. Tel. (8 342) 53 983, 8 682 25 095.

6278Brangiai – įvairaus svorio prieauglį, veršelius, mėsines kiaules ir avis. Atsiskaito iš karto. Pasiima patys. Tel. 8 618 57 171,

(8 342) 53 794.

2538Firma brangiai – pienu girdomus 2–8 savaičių 50–90 kg buliukus ir telyčaites, belgų mėlynuosius veršelius. Moka PVM priedus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8 342) 51 315,

8 612 34 503. 6865


ĮVAIRŪSParduoda sėjamąją STEGSTED (4 m pločio). Valo, beicuoja grūdus. Tel. 8 614 42 776.

6240Parduoda triušius. Perka šviežiapienę karvę arba telyčią, šaldiklį (4–6 stalčių), nebrangiai – traktorių MTZ-52, MTZ-82 arba T-40. Tel. 8 689 19 517.

6298Kviečia šokti Bolivudo (indiškų filmų) ir pilvo šokius. Registracija: tel. 8 602 66 912 arba el. paštu: rytietiskisokiai@yahoo.com. 6287Išsinuomotų 1 arba 1,5 kambario butą Vilkaviškyje.

Tel. 8 638 09 312.

6294Geodeziniai matavimai. Topografinės nuotraukos. Sklypų formavimo-padalijimo projektai, nužymėjimo darbai.

Tel. 8 657 60 231,

8 601 28 005. 5983Kokybiškai ir nebrangiai gręžia artezinius gręžinius, prijungia įvadus į namus, suteikia nuolaidas bei garantijas. Nemokamai konsultuoja. Montuoja nuotekų valymo įrenginius, kloja nuotekų (lietaus, kanalizacijos) vamzdžius. www.hidrogela.lt. Tel. 8 640 75 555. 4497Apšiltina į oro tarpus sienas termoputomis (nuo 6 Lt už 1 m²).

Tel. 8 674 44 496.

5970Apšiltina į oro tarpus sienas, grindis ekovata, termoputomis, polistireno granulėmis (nuo 7 Lt už 1 m²). Konsultuoja, dirba visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528.

5181Veža cukrinių runkelių išspaudas, žvyrą, skaldą, smėlį ir kitus krovinius iki 25 t.

Tel. 8 682 64 113.

5109Vilkaviškyje dirbti įmonėje reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai.

Tel. (8 342) 51 849.

6313Reikalingas vairuotojas, turintis C, E vairuotojo kategorijas, dirbti su automobilvežiu Europoje arba vežti automobilius iš Prancūzijos.

Tel. 8 699 94 302.

5953Rugsėjo 17 d., Vilkaviškyje pamestas auksinis auskaras.

Tel. 8 620 48 680.

6296Virbalio Miesto Laukų kaimo teritorijoje dingo 2,5 m. bėra kumelaitė. Už vertingą informaciją atsilygins. Tel. 8 655 14 338.

6295Vyriškis ieško darbo.

Tel. 8 674 33 856. 5876


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas