„Santaka“ / Savivaldybė aktyviai prisideda prie klimato kaitos mažinimo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 06:09

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čių de­le­ga­ci­jos na­riai – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas S. Va­ba­las, In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė K. Sin­ke­vi­čie­nė bei me­ro pa­dė­jė­jas A. Mac­ke­vi­čius vie­šė­da­mi Nor­ve­gi­jo­je su­si­ti­ko su Hed­mar­ko ap­skri­ties ta­ry­bos pre­zi­den­tu A. Ner­gar­du (ant­ras iš de­ši­nės).

Savivaldybė aktyviai prisideda prie klimato kaitos mažinimo

Pa­si­ra­šy­ti ofi­cia­lūs do­ku­men­tai

2009 m. va­sa­rio 10 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas, vyk­dy­da­mas ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mą, iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos Eu­ro­pos Par­la­men­to di­džio­jo­je sa­lė­je me­tu pa­si­ra­šė Me­rų sam­bū­rio do­ku­men­tą.

Pa­gal šį do­ku­men­tą Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo įvyk­dy­ti ES įsi­pa­rei­go­ji­mus ir iki 2020 m. su­ma­žin­ti bent 20 pro­c. šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių iš­me­ta­mų­jų du­jų kie­kį. Kar­tu įsi­pa­rei­go­ta už­tik­rin­ti pri­va­lo­mą ES tiks­lą, kad iki 2020 m. at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos da­lis, pa­nau­do­jant vė­jo, van­dens, sau­lės, že­mės gel­mių ir ki­tas ener­gi­jos rū­šis, su­da­ry­tų 20 pro­c. vi­sų ener­gi­jos są­nau­dų.Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si su nor­ve­gais

Spau­do­je jau bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad Sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja pa­pro­jek­čio „Nor­ve­gi­jos pa­tir­ties pri­tai­ky­mas ska­ti­nant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“ veik­lo­je. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vil­ka­viš­kio ir Anykš­čių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­ja kar­tu su VšĮ „DVI Dar­naus vys­ty­mo ini­cia­ty­vos“ at­sto­vais lan­kė­si Nor­ve­gi­jo­je.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei at­sto­va­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas S. Va­ba­las, me­ro pa­dė­jė­jas A. Mac­ke­vi­čius bei In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė K. Sin­ke­vi­čie­nė. Neil­gos vieš­na­gės Nor­ve­gi­jo­je me­tu Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su at­sa­kin­gais spe­cia­lis­tais, iš­klau­sė aš­tuo­nio­li­ka pra­ne­ši­mų apie at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių nau­do­ji­mo ska­ti­ni­mo Nor­ve­gi­jo­je sis­te­mą bei po­li­ti­ką, at­lie­kų iš įmo­nių, na­mų ūkių ir svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­jų su­rin­ki­mą, rū­šia­vi­mą ir uti­li­za­vi­mą, geo­ter­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bą, su­de­rin­tą ap­lin­kos ir trans­por­to pla­na­vi­mą bei ki­tas prie­mo­nes, pa­de­dan­čias su­ma­žin­ti šilt­na­mio efek­tą.

Vi­zi­to me­tu de­le­ga­ci­jos na­riai su­si­pa­ži­no su geo­ter­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja, ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mu, lan­kė­si sta­to­mo­je at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nė­je, hid­roe­lekt­ri­nė­je, di­de­lia­me ga­my­bi­nia­me ūky­je, ku­ria­me tei­kia­mos pa­slau­gos, au­gi­na­mos įvai­rios kul­tū­ros ir kt.

Bu­vo ap­tar­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp sa­vi­val­dy­bių ir Hed­mar­ko ap­skri­ties ga­li­my­bės, įgy­ven­di­nant ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja tu­rė­jo ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, kad Nor­ve­gi­ja yra ak­ty­vi par­tne­rė įgy­ven­di­nant efek­ty­viau­sius įsi­pa­rei­go­ji­mus tarp­tau­ti­nė­je kli­ma­to po­li­ti­ko­je.Še­šios mo­kyk­los šil­do­mos bio­ku­ru

Vie­nas iš svar­bes­nių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės tiks­lų bu­vo ir yra ge­rin­ti inf­rast­ruk­tū­rą, efek­ty­viai tvar­ky­ti at­lie­kas, švies­ti gy­ven­to­jus ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais, už­tik­rin­ti šva­rią ir svei­ką ap­lin­ką, ska­tin­ti eko­lo­giš­kai šva­rios ener­ge­ti­kos vys­ty­mą­si ir pan.

To­dėl vi­sai neat­si­tik­ti­nai jau prieš ke­le­tą me­tų, vyk­dant ener­gi­jos tau­py­mo pro­gra­mą, gau­tos lė­šos bu­vo pa­nau­dos bio­ka­ti­li­nėms Al­vi­to, Ke­tur­va­la­kių, Klam­pu­čių, Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ir Sū­da­vos bei Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­ti.

Džiu­gu, kad še­šio­se ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se ka­ti­li­nės pri­tai­ky­tos eko­lo­giš­kai šil­dy­ti pa­tal­pas, t. y. kū­ren­ti bio­ku­ru.

Sū­da­vos vi­du­ri­nė­je ir Al­vi­to bei Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ka­ti­li­nės kū­re­na­mos me­džio at­lie­ko­mis. At­lie­kant ka­ti­li­nių re­konst­ruk­ci­ją, vie­toj de­mon­tuo­tų se­nų­jų van­dens šil­dy­mo ka­ti­lų bu­vo pa­sta­ty­ti 0,3 MW van­dens šil­dy­mo ka­ti­lai su pa­ku­ra, pri­tai­ky­ta de­gin­ti bio­ku­rą. Prie ka­ti­li­nės pa­sta­to pa­sta­ty­ti kil­no­ja­mi ku­ro kon­tei­ne­riai. Iš kon­tei­ne­rio į pa­ku­ros bun­ke­rį ku­ras tie­kia­mas me­cha­ni­zuo­tai – sraig­ti­niu trans­por­te­riu. Ku­ro kie­kis re­gu­liuo­ja­mas au­to­ma­tiš­kai.

Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nėje ir Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio bei Klam­pu­čių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­tos ka­ti­li­nės, kū­re­na­mos me­džio gra­nu­lė­mis. Au­to­ma­ti­zuo­to­se 0,2 MW ga­lios kon­tei­ne­ri­nė­se ka­ti­li­nė­se pa­sta­ty­ta po du van­dens šil­dy­mo ka­ti­lus.

Tai­gi, įreng­ti ne tik ka­ti­li­nės ir ku­ro ūkio pa­sta­tai, bet ir me­cha­ni­zuo­tas ku­ro ūkis, už­tik­ri­nan­tis bio­ku­ro lai­ky­mo ir au­to­ma­ti­nio tie­ki­mo į ka­ti­li­nę funk­ci­jas, elekt­ros ūkis ir au­to­ma­ti­nio val­dy­mo sis­te­ma, su­tvar­ky­ta inf­rast­ruk­tū­ra.

At­lik­tos mo­kyk­lų ka­ti­li­nių re­konst­ruk­ci­jos nau­da yra iš­ties di­de­lė. Pir­miau­sia dėl to, kad kū­re­na­mas vie­ti­nis bio­ku­ras yra vie­nas eko­lo­giš­kiau­sių ener­gi­jos šal­ti­nių, nes jis kur kas ma­žiau ter­šia ap­lin­ką nei įvež­ti­nis, pvz., ak­mens ang­lys, du­jos ir ma­zu­tas. Bio­ku­ro de­gi­mo pro­duk­tai yra na­tū­ra­li gam­tos apy­kai­tos cik­lo da­lis, to­dėl jo kū­re­ni­mas ka­ti­li­nė­se ne­pri­si­de­da prie pa­sau­li­nio šilt­na­mio efek­to di­di­ni­mo. Nau­do­jant eko­lo­giš­kai šva­rų bio­ku­rą mi­nė­to­se ug­dy­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo į ap­lin­ką iš­me­ta­mų kenks­min­gų da­le­lių kie­kis.Parengtas planas

At­siž­vel­giant į pa­si­ra­šy­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ES ir į tai, kad šva­ri bei svei­ka ap­lin­ka ra­jo­ne ir to­liau iš­lie­ka vie­nu iš svar­bes­nių Sa­vi­val­dy­bės tiks­lų, spe­cia­lis­tai pa­ren­gė Tva­rios ener­gi­jos veiks­mų pla­ną. Ja­me įver­tin­ta esa­ma si­tua­ci­ja ra­jo­ne tva­rios ener­gi­jos sri­ty­je, taip pat pa­teik­ti nau­ji spren­di­niai: sis­te­min­ga švie­čia­mo­ji veik­la at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių po­pu­lia­ri­ni­mo ir ska­ti­ni­mo sri­ty­je, tau­pių ir eko­lo­giš­kų švies­tu­vų nau­do­ji­mas gat­vėms ap­švies­ti, geo­ter­mi­nio van­dens pa­nau­do­ji­mas būs­tams šil­dy­ti, cent­ra­li­zuo­tas ma­žų­jų ka­ti­li­nių ap­tar­na­vi­mas, ma­žo ga­lin­gu­mo vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bos pro­pa­ga­vi­mas ir sta­ty­bos ska­ti­ni­mas kai­mo bend­ruo­me­nė­se bei ki­tos prie­mo­nės.

Šį pla­ną ruo­šia­ma­si teik­ti tvir­ti­ni ar­ti­miau­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ti­ki­ma­si, kad įgy­ven­di­nus Tva­rios ener­gi­jos veiks­mų pla­ną Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne bū­tų tau­po­ma elekt­ros ener­gi­ja, at­pig­tų tie­kia­ma ši­lu­mos ener­gi­ja, pa­ge­rė­tų gat­vių ap­švie­ti­mas, ma­žų­jų ka­ti­li­nių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos tie­ki­mo ko­ky­bė, bū­tų ra­cio­na­liau nau­do­ja­mi ši­lu­mi­nės ener­gi­jos tech­no­lo­gi­niai įren­gi­niai, įvyk­dy­ti ES įsi­pa­rei­go­ji­mai ir kt.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus

vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas