„Santaka“ / Savivaldybė aktyviai prisideda prie klimato kaitos mažinimo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 06:09

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čių de­le­ga­ci­jos na­riai – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas S. Va­ba­las, In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė K. Sin­ke­vi­čie­nė bei me­ro pa­dė­jė­jas A. Mac­ke­vi­čius vie­šė­da­mi Nor­ve­gi­jo­je su­si­ti­ko su Hed­mar­ko ap­skri­ties ta­ry­bos pre­zi­den­tu A. Ner­gar­du (ant­ras iš de­ši­nės).

Savivaldybė aktyviai prisideda prie klimato kaitos mažinimo

Pa­si­ra­šy­ti ofi­cia­lūs do­ku­men­tai

2009 m. va­sa­rio 10 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas, vyk­dy­da­mas ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mą, iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos Eu­ro­pos Par­la­men­to di­džio­jo­je sa­lė­je me­tu pa­si­ra­šė Me­rų sam­bū­rio do­ku­men­tą.

Pa­gal šį do­ku­men­tą Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo įvyk­dy­ti ES įsi­pa­rei­go­ji­mus ir iki 2020 m. su­ma­žin­ti bent 20 pro­c. šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių iš­me­ta­mų­jų du­jų kie­kį. Kar­tu įsi­pa­rei­go­ta už­tik­rin­ti pri­va­lo­mą ES tiks­lą, kad iki 2020 m. at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos da­lis, pa­nau­do­jant vė­jo, van­dens, sau­lės, že­mės gel­mių ir ki­tas ener­gi­jos rū­šis, su­da­ry­tų 20 pro­c. vi­sų ener­gi­jos są­nau­dų.Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si su nor­ve­gais

Spau­do­je jau bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad Sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja pa­pro­jek­čio „Nor­ve­gi­jos pa­tir­ties pri­tai­ky­mas ska­ti­nant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“ veik­lo­je. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Vil­ka­viš­kio ir Anykš­čių ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­ja kar­tu su VšĮ „DVI Dar­naus vys­ty­mo ini­cia­ty­vos“ at­sto­vais lan­kė­si Nor­ve­gi­jo­je.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei at­sto­va­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas S. Va­ba­las, me­ro pa­dė­jė­jas A. Mac­ke­vi­čius bei In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė K. Sin­ke­vi­čie­nė. Neil­gos vieš­na­gės Nor­ve­gi­jo­je me­tu Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su at­sa­kin­gais spe­cia­lis­tais, iš­klau­sė aš­tuo­nio­li­ka pra­ne­ši­mų apie at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių nau­do­ji­mo ska­ti­ni­mo Nor­ve­gi­jo­je sis­te­mą bei po­li­ti­ką, at­lie­kų iš įmo­nių, na­mų ūkių ir svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­jų su­rin­ki­mą, rū­šia­vi­mą ir uti­li­za­vi­mą, geo­ter­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bą, su­de­rin­tą ap­lin­kos ir trans­por­to pla­na­vi­mą bei ki­tas prie­mo­nes, pa­de­dan­čias su­ma­žin­ti šilt­na­mio efek­tą.

Vi­zi­to me­tu de­le­ga­ci­jos na­riai su­si­pa­ži­no su geo­ter­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja, ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mu, lan­kė­si sta­to­mo­je at­lie­kų de­gi­ni­mo įmo­nė­je, hid­roe­lekt­ri­nė­je, di­de­lia­me ga­my­bi­nia­me ūky­je, ku­ria­me tei­kia­mos pa­slau­gos, au­gi­na­mos įvai­rios kul­tū­ros ir kt.

Bu­vo ap­tar­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp sa­vi­val­dy­bių ir Hed­mar­ko ap­skri­ties ga­li­my­bės, įgy­ven­di­nant ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja tu­rė­jo ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, kad Nor­ve­gi­ja yra ak­ty­vi par­tne­rė įgy­ven­di­nant efek­ty­viau­sius įsi­pa­rei­go­ji­mus tarp­tau­ti­nė­je kli­ma­to po­li­ti­ko­je.Še­šios mo­kyk­los šil­do­mos bio­ku­ru

Vie­nas iš svar­bes­nių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės tiks­lų bu­vo ir yra ge­rin­ti inf­rast­ruk­tū­rą, efek­ty­viai tvar­ky­ti at­lie­kas, švies­ti gy­ven­to­jus ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais, už­tik­rin­ti šva­rią ir svei­ką ap­lin­ką, ska­tin­ti eko­lo­giš­kai šva­rios ener­ge­ti­kos vys­ty­mą­si ir pan.

To­dėl vi­sai neat­si­tik­ti­nai jau prieš ke­le­tą me­tų, vyk­dant ener­gi­jos tau­py­mo pro­gra­mą, gau­tos lė­šos bu­vo pa­nau­dos bio­ka­ti­li­nėms Al­vi­to, Ke­tur­va­la­kių, Klam­pu­čių, Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ir Sū­da­vos bei Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­ti.

Džiu­gu, kad še­šio­se ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se ka­ti­li­nės pri­tai­ky­tos eko­lo­giš­kai šil­dy­ti pa­tal­pas, t. y. kū­ren­ti bio­ku­ru.

Sū­da­vos vi­du­ri­nė­je ir Al­vi­to bei Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ka­ti­li­nės kū­re­na­mos me­džio at­lie­ko­mis. At­lie­kant ka­ti­li­nių re­konst­ruk­ci­ją, vie­toj de­mon­tuo­tų se­nų­jų van­dens šil­dy­mo ka­ti­lų bu­vo pa­sta­ty­ti 0,3 MW van­dens šil­dy­mo ka­ti­lai su pa­ku­ra, pri­tai­ky­ta de­gin­ti bio­ku­rą. Prie ka­ti­li­nės pa­sta­to pa­sta­ty­ti kil­no­ja­mi ku­ro kon­tei­ne­riai. Iš kon­tei­ne­rio į pa­ku­ros bun­ke­rį ku­ras tie­kia­mas me­cha­ni­zuo­tai – sraig­ti­niu trans­por­te­riu. Ku­ro kie­kis re­gu­liuo­ja­mas au­to­ma­tiš­kai.

Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nėje ir Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio bei Klam­pu­čių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se įreng­tos ka­ti­li­nės, kū­re­na­mos me­džio gra­nu­lė­mis. Au­to­ma­ti­zuo­to­se 0,2 MW ga­lios kon­tei­ne­ri­nė­se ka­ti­li­nė­se pa­sta­ty­ta po du van­dens šil­dy­mo ka­ti­lus.

Tai­gi, įreng­ti ne tik ka­ti­li­nės ir ku­ro ūkio pa­sta­tai, bet ir me­cha­ni­zuo­tas ku­ro ūkis, už­tik­ri­nan­tis bio­ku­ro lai­ky­mo ir au­to­ma­ti­nio tie­ki­mo į ka­ti­li­nę funk­ci­jas, elekt­ros ūkis ir au­to­ma­ti­nio val­dy­mo sis­te­ma, su­tvar­ky­ta inf­rast­ruk­tū­ra.

At­lik­tos mo­kyk­lų ka­ti­li­nių re­konst­ruk­ci­jos nau­da yra iš­ties di­de­lė. Pir­miau­sia dėl to, kad kū­re­na­mas vie­ti­nis bio­ku­ras yra vie­nas eko­lo­giš­kiau­sių ener­gi­jos šal­ti­nių, nes jis kur kas ma­žiau ter­šia ap­lin­ką nei įvež­ti­nis, pvz., ak­mens ang­lys, du­jos ir ma­zu­tas. Bio­ku­ro de­gi­mo pro­duk­tai yra na­tū­ra­li gam­tos apy­kai­tos cik­lo da­lis, to­dėl jo kū­re­ni­mas ka­ti­li­nė­se ne­pri­si­de­da prie pa­sau­li­nio šilt­na­mio efek­to di­di­ni­mo. Nau­do­jant eko­lo­giš­kai šva­rų bio­ku­rą mi­nė­to­se ug­dy­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo į ap­lin­ką iš­me­ta­mų kenks­min­gų da­le­lių kie­kis.Parengtas planas

At­siž­vel­giant į pa­si­ra­šy­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ES ir į tai, kad šva­ri bei svei­ka ap­lin­ka ra­jo­ne ir to­liau iš­lie­ka vie­nu iš svar­bes­nių Sa­vi­val­dy­bės tiks­lų, spe­cia­lis­tai pa­ren­gė Tva­rios ener­gi­jos veiks­mų pla­ną. Ja­me įver­tin­ta esa­ma si­tua­ci­ja ra­jo­ne tva­rios ener­gi­jos sri­ty­je, taip pat pa­teik­ti nau­ji spren­di­niai: sis­te­min­ga švie­čia­mo­ji veik­la at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių po­pu­lia­ri­ni­mo ir ska­ti­ni­mo sri­ty­je, tau­pių ir eko­lo­giš­kų švies­tu­vų nau­do­ji­mas gat­vėms ap­švies­ti, geo­ter­mi­nio van­dens pa­nau­do­ji­mas būs­tams šil­dy­ti, cent­ra­li­zuo­tas ma­žų­jų ka­ti­li­nių ap­tar­na­vi­mas, ma­žo ga­lin­gu­mo vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bos pro­pa­ga­vi­mas ir sta­ty­bos ska­ti­ni­mas kai­mo bend­ruo­me­nė­se bei ki­tos prie­mo­nės.

Šį pla­ną ruo­šia­ma­si teik­ti tvir­ti­ni ar­ti­miau­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ti­ki­ma­si, kad įgy­ven­di­nus Tva­rios ener­gi­jos veiks­mų pla­ną Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne bū­tų tau­po­ma elekt­ros ener­gi­ja, at­pig­tų tie­kia­ma ši­lu­mos ener­gi­ja, pa­ge­rė­tų gat­vių ap­švie­ti­mas, ma­žų­jų ka­ti­li­nių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos tie­ki­mo ko­ky­bė, bū­tų ra­cio­na­liau nau­do­ja­mi ši­lu­mi­nės ener­gi­jos tech­no­lo­gi­niai įren­gi­niai, įvyk­dy­ti ES įsi­pa­rei­go­ji­mai ir kt.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus

vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas