„Santaka“ / Naujas reitingas mūsų rajono Savivaldybę nusmukdė žemyn

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 06:01

Dalinkitės:  


Naujas reitingas mūsų rajono Savivaldybę nusmukdė žemyn

Že­myn ir aukš­tyn

37-ame „Vei­do“ žur­na­lo nu­me­ry­je pa­skelb­tas nau­jas vi­sų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gas, ku­rį šis žur­na­las su­da­ro jau ket­vir­tą kar­tą. Skel­bia­mi duo­me­nys ro­do, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2008-ai­siais bu­vo penk­to­je vie­to­je, o da­bar ji nu­smu­ku­si į dvi­de­šimt sep­tin­tą­ją.

To­kių kri­ti­mų yra ir dau­giau. Pa­vyz­džiui, Elekt­rė­nų sa­vi­val­dy­bė, bu­vu­si ant­ro­je po­zi­ci­jo­je, šie­met ten­ki­na­si tris­de­šimt aš­tun­ta vie­ta. Aly­taus mies­tas, tu­rė­jęs tre­čią vie­tą, da­bar tik dvi­de­šimt šeš­tas. Kai­šia­do­rys, bu­vę aš­tun­ti, šie­met – pen­kias­de­šimt ket­vir­ti.

O štai mū­sų kai­my­nai ša­kie­čiai nė­rė į prie­kį, ga­li­ma sa­ky­ti, kos­mi­niu grei­čiu: bu­vę ke­tu­rias­de­šimt ant­ri, šie­met jie – de­vin­ti. Dau­giau kaip dvi­gu­bai sa­vo po­zi­ci­ją pa­ge­ri­no Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė, bu­vu­si tris­de­šimt ket­vir­to­je vie­to­je, o da­bar at­si­dū­ru­si pen­kio­lik­to­je. Be­veik sta­bi­liai lai­ko­si Ma­ri­jam­po­lė: bu­vo dvy­lik­to­je vie­to­je, da­bar yra vie­nuo­lik­to­je.Lė­mė 21 kri­te­ri­jus

Sa­vi­val­dy­bės bu­vo rei­tin­guo­ja­mos nau­do­jan­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, mi­nis­te­ri­jų, ki­tų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų 2009–2010 m. duo­me­ni­mis. Šie­met bu­vo ver­ti­na­ma dar iš­sa­miau – net pa­gal 21 kri­te­ri­jų.

Skai­čiuo­ta gy­ven­to­jų po­ky­tis per me­tus, ne­dar­bo pa­pli­ti­mas, vei­kian­čios įmo­nės, pa­sta­ty­ti nau­ji bu­tai ir na­mai, as­fal­tuo­ti ke­liai, tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, biu­dže­to ir ES lė­šos, ten­kan­čios vie­nam gy­ven­to­jui, nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gis, re­no­vuo­tos mo­kyk­los, tu­ri­mos bib­lio­te­kos, kul­tū­ros cent­rai, gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas, me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų priei­na­mu­mas.

Ba­lus sa­vi­val­dy­bės šie­met ga­vo ir už li­go­ni­nė­se bei pri­va­čiuo­se ka­bi­ne­tuo­se dir­ban­čių gy­dy­to­jų, odon­to­lo­gų, slau­gy­to­jų, ki­ne­zi­te­ra­peu­tų, ma­sa­žuo­to­jų skai­čių. Ana­li­zuo­ta, ko­kios pra­šy­mų ei­lės su­si­da­riu­sios į sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius lop­še­lius-dar­že­lius.Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – 27-oje vie­to­je

Kiek­vie­nas kri­te­ri­jus mak­si­ma­liai ga­lė­jo bū­ti įver­tin­tas šim­to taš­kų su­ma. Be to, kiek­vie­nam kri­te­ri­jui bu­vo su­teik­tas ati­tin­ka­mo ly­gi­na­mo­jo svo­rio koe­fi­cien­tas. Di­džiau­si te­ko ne­dar­bo, ES lė­šų pri­trau­ki­mo, re­no­vuo­tų mo­kyk­lų, lais­vų vie­tų vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ro­dik­liams. Ma­žiau­siu ten­ki­no­si kul­tū­ros įstai­gų skai­čius.

Vi­sa tai pa­ver­tus ba­lais, dau­giau­sia jų (52,58) su­rin­ko ir pir­mą­ją vie­tą, kaip ir 2008 m., užė­mė Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė, ant­ro­je vie­to­je – Kau­no mies­tas (52,17 ba­lo), tre­čio­je – Vil­nius (51,68 ba­lo). Ma­žiau­siai ba­lų (27,3) su­rin­ko ir pa­sku­ti­nė­je, 60-oje, vie­to­je at­si­dū­rė Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė, prieš tai bu­vu­si ke­tu­rias­de­šimt penk­to­je po­zi­ci­jo­je. Są­ra­šo ga­le – ir mū­sų kai­my­nė Kal­va­ri­ja (27,32 ba­lo, 59 vie­ta) bei Šal­či­nin­kų ra­jo­nas (29,2 ba­lo, 58 vie­ta).

Vil­ka­viš­kio ra­jo­nui, su­rin­ku­siam 34,03 ba­lo, te­ko, kaip jau mi­nė­ta, dvi­de­šimt sep­tin­ta vie­ta. Be­je, ma­žiau kaip po 34 ba­lus su­rin­ko 33 sa­vi­val­dy­bės.Tuš­tė­jan­ti ša­lis

Rei­tin­go re­zul­ta­tus api­bend­ri­nan­čia­me „Vei­do“ žur­na­lo ra­ši­ny­je tei­gia­ma, kad „žmo­nių mig­ra­ci­jos ir mir­tin­gu­mo ro­dik­lis be­ne ge­riau­siai at­spin­di kiek­vie­no mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­tai­kas bei lū­kes­čius: ar jie dar kaž­ko ti­ki­si iš sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės ir čia lie­ka gim­dy­ti vai­kų bei kur­ti sa­vi­val­dy­bės BVP, ar ne­ma­to konk­re­čios vie­to­vės per­spek­ty­vų ir ke­lia­si į did­mies­čius ar­ba emig­ruo­ja į sve­ti­mus kraš­tus“.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­ta ana­li­zė ro­do, kad gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo maž­daug pu­se mi­li­jo­no.

Per pa­sta­ruo­sius me­tus dau­giau­sia jų gi­mė ar­ba per­si­kė­lė iš ki­tur į Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­je gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­tis yra 1,73, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je – 1,68. Išs­ky­rus ke­le­tą ki­tų, li­ku­sio­se gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­tį, de­ja, žy­mi mi­nu­sai. Su šiuo ro­dik­liu tarp to­kių sa­vi­val­dy­bių at­si­dū­ręs ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas (-0,82), taip pat – Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė (-1,04), Kaz­lų Rū­da (-1,23). O la­biau­siai Lie­tu­vo­je „nu­krau­ja­vu­si“ Ak­me­nė (-1,94).Kur plau­kia ir ne­plau­kia in­ves­ti­ci­jos

Ma­žiau­siai be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus žmo­nių da­bar pri­skai­čiuo­ja­ma Ne­rin­go­je (4 pro­c.), o la­biau­siai nuo praė­ju­sių iki šių me­tų rugp­jū­čio ne­dar­bo ly­gis išau­go Vil­niaus ra­jo­ne. Ja­me šiuo me­tu dar­bo ne­tu­ri kas penk­tas žmo­gus, o tai yra 20,8 vi­sų dar­bin­gų šio ra­jo­no žmo­nių.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne be­dar­biai nuo dar­bin­go am­žiaus žmo­nių su­da­ro 14,5 pro­c., Ša­kių ra­jo­ne – 14 pro­c., Ma­ri­jam­po­lė­je – 13,6 pro­c., Kaz­lų Rū­do­je – 13 pro­c., Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je – 18,2 pro­c.

Ki­tas svar­bus ro­dik­lis – kiek yra iš tie­sų dir­ban­čių įvai­rių įmo­nių ir bend­ro­vių. Na­tū­ra­lu, kad čia pir­mau­ja dau­giau­sia gy­ven­to­jų (per 560 tūkst.) tu­rin­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Jo­je vei­kia be­veik 21 tūks­tan­tis įvai­rių įmo­nių.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, ku­ria­me gy­ven­to­jų skai­čius šiek tiek vir­ši­ja 47 tūks­tan­čius, yra 389 įvai­rios įmo­nės, Ša­kių ra­jo­ne – 272, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je – 1079, Kal­va­ri­jo­je – 89.

Pas­ta­ra­jai sa­vi­val­dy­bei pra­stai se­ka­si vi­lio­ti ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus. Čia vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka vos 7 li­tai tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų. Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne – 114 Lt, Ša­kių ra­jo­ne – 449 Lt, o Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je – be­veik 16 tūkst. li­tų vie­nam gy­ven­to­jui. Dau­giau­sia tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­kė Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka be­veik 47 tūkst. li­tų.

Dau­giau­sia Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos vie­nam gy­ven­to­jui te­ko Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je – per 33 tūkst. Lt, ma­žiau­siai gau­ta Kau­no mies­te – 1,2 tūkst. Lt. Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne ES pa­ra­ma vie­nam gy­ven­to­jui su­da­rė 2729 Lt. Ša­kie­čiai jos pa­siė­mė dau­giau kaip po 4000 Lt.Ge­rė­jan­tį gy­ve­ni­mą at­spin­di ir na­mai

Žvilg­te­lė­jus į tai, kiek vie­nam gy­ven­to­jui skir­ta biu­dže­to lė­šų, aki­vaiz­du, kad šio­je sri­ty­je ne­pra­len­kia­ma 3682 žmo­nes tu­rin­ti Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė (5451 Lt vie­nam žmo­gui). Po 3629 Lt te­kę gy­ve­nan­tie­siems Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­je. Li­ku­sio­je ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių vie­nam gy­ven­to­jui ten­kan­čios biu­dže­to lė­šos ne­vir­ši­ja 2000 li­tų.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne jos ne­sie­kia 1800 li­tų. Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jos su­da­ro 1947 Lt, Ma­ri­jam­po­lė­je, Kaz­lų Rū­do­je – per 1600 Lt, Kal­va­ri­jo­je – 1845 Lt vie­nam gy­ven­to­jui.

Ar gy­ve­ni­mas ge­rė­ja, at­spin­di ir ky­lan­tys (ar­ba ne) nau­ji bu­tai bei na­mai. No­riau­siai tau­tie­čiai ku­ria­si Vil­niu­je, ku­ria­me per 2009 me­tus pa­sta­ty­ti 5293 bu­tai ir na­mai. Be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio jų pa­dau­gė­jo Vil­niaus ra­jo­ne. Dau­giau kaip 1000 bu­tų ir na­mų iš­ki­lo Kau­no mies­te, Ma­ri­jam­po­lė­je – 136, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne – 46. Ma­žiau­siai nau­jų bu­tų ir na­mų pa­sta­ty­ta Ne­rin­gos (bet čia ga­lio­ja griež­ti sta­ty­bos reg­la­men­tai), Rie­ta­vo, Skuo­do, Pas­va­lio, Pak­ruo­jo, Ak­me­nės, Jur­bar­ko, Ši­la­lės, Kaz­lų Rū­dos, Kal­va­ri­jos ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Kai ku­rioms už šį kri­te­ri­jų ver­tin­to­jai vi­sai ne­da­vė taš­kų.Vai­kai, ke­liai, nu­si­kal­ti­mai

Kal­bant apie gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, ne­ga­li­ma ne­pa­mi­nė­ti ir vai­kams au­gin­ti su­da­ry­tų są­ly­gų. Šiuo po­žiū­riu liūd­niau­sias vaiz­das – Vil­niu­je. Čia lop­še­liuo­se ir dar­že­liuo­se trūks­ta be­veik 8 tūks­tan­čių vie­tų, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne – 541.

Ei­lių pa­tek­ti į šias iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas nė­ra vos ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­ne­vė­žio mies­tas tu­ri net 380 lais­vų vie­tų. „Vei­das“ pa­žy­mi, kad čia prie dar­že­lių tuš­tė­ji­mo, ma­tyt, pri­si­dė­jo ir tai, kad dau­gy­bė Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­jų su vai­kais emig­ra­vo į už­sie­nį.

Pa­gal skel­bia­mus mo­kyk­lų re­no­va­vi­mo ro­dik­lius „Vei­do“ žur­na­las da­ro iš­va­dą, kad la­biau­siai sa­vo jau­nai­siais gy­ven­to­jais rū­pi­na­si Drus­ki­nin­kų val­džia. Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je re­no­vuo­ta be­veik 60 pro­c. mo­kyk­lų. Dau­giau kaip 40 pro­c. – Anykš­čių ra­jo­ne, dau­giau kaip 20 pro­c. – Kė­dai­nių, Pas­va­lio, Za­ra­sų ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne – 8,33 pro­c. Pras­čiau­siai šio­je sri­ty­je at­ro­do Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė, ne­re­no­va­vu­si nė vie­nos mo­kyk­los.

Duo­me­nys apie as­fal­tuo­tus ke­lius ro­do, jog ge­riau­siais ke­liais va­ži­nė­ja vi­sa­gi­nie­čiai (as­fal­tuo­ti vi­si ke­liai). Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je as­fal­tas den­gia dau­giau kaip 90 pro­c. ke­lių. Vi­so­se ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se šis ro­dik­lis svy­ruo­ja nuo 86 (Vil­niaus mies­te) iki 51 pro­c. (Šir­vin­tų ra­jo­ne). Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne as­fal­tuo­ta be­veik 55 pro­c. ke­lių.

Gy­ve­ni­mo sau­gu­mo ly­gį at­spin­di ir nu­si­kal­ti­mų skai­čius. Dau­giau­sia jų pa­da­ro­ma Vil­niaus mies­te: 100 tūkst. gy­ven­to­jų – 2211. To­liau ri­kiuo­ja­si Klai­pė­da – 1672 ir Kau­no mies­tas – 1668. Dau­giau kaip po 1,5 tūkst. nu­si­kal­ti­mų 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka Jo­na­vos, Vil­niaus ra­jo­nuo­se, Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je. Ma­ri­jam­po­lė­je – 1,3 tūkst., Ša­kiuo­se – 884, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne – 820.Vil­ka­viš­kie­čiai – prie svei­kiau­sių

Ne­žiū­rint vi­sų aukš­tu­mų ir že­mu­mų rei­tin­go len­te­lė­je, Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas pa­gal gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo ro­dik­lį pri­skir­ti­nas prie svei­kes­nių re­gio­nų. Per ata­skai­ti­nius me­tus mū­sų ra­jo­ne 1000 gy­ven­to­jų už­re­gist­ruo­ti 1593 su-­si­rgi­mai. Tuo tar­pu 27 sa­vi­val­dy­bė­se šis ro­dik­lis mi­nė­tam gy­ven­to­jų skai­čiui dau­giau ar ma­žiau yra per­ko­pęs 2000 su­si­rgi­mų.

Svei­kiau­siu ga­li­ma lai­ky­ti Kel­mės kraš­tą, ku­ria­me tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų už­re­gist­ruo­ta tik 1,2 tūkst. su­si­rgi­mų. La­biau­siai pa­si­li­go­ję pa­ne­vė­žie­čiai, kur už­re­gist­ruo­tų su­si­rgi­mų skai­čius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų sie­kia be­veik 3000.Pa­ruoš­ta pa­gal „Vei­do“ žur­na­ląVil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS:

– „Vei­do“ žur­na­lo rei­tin­gams ne­tei­kiu jo­kios reikš­mės. Jau per­nai at­si­sa­kiau da­ly­vau­ti ap­klau­so­je, nes įsi­ti­ki­nau, kad sa­vi­val­dy­bės rei­tin­guo­ja­mos ne­pro­fe­sio­na­liai, pa­gal vi­siš­kai neaiš­kius ver­ti­ni­mo prin­ci­pus. Jau vien tas tei­gi­nys, kad ra­jo­ne re­no­vuo­ta tik per 8 pro­c. mo­kyk­lų, ro­do ap­klau­sos ren­gė­jų ne­kom­pe­ten­ci­ją. Te­gul jie pa­sa­ko, ku­ri mū­sų ra­jo­no mo­kyk­la ne­sut­var­ky­ta?

Jei­gu jau no­ri­ma or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ga­vi­mą, ma­no gal­va, dar me­tų pra­džio­je tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ti nuo­sta­tai, nu­ma­ty­ti aiš­kūs prin­ci­pai ir kri­te­ri­jai, apie tai vie­šai pa­skel­bia­ma ir tik po to skai­čiuo­ja­ma, ly­gi­na­ma, ver­ti­na­ma. Ta­da ir tie „šuo­liai“ iš pir­mų­jų vie­tų į pa­sku­ti­nią­sias bū­tų aiš­kes­ni bei vi­siems su­pran­ta­mi.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas