„Santaka“ / Jautresni žmonės triukšmą įsivaizduoja kitaip

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-20 05:57

Dalinkitės:  


Gatvėse naktimis muzikos besiklausantys vairuotojai turėtų žinoti, jog įstatymas juos įpareigoja važinėti uždarais automobilių langais.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Jautresni žmonės triukšmą įsivaizduoja kitaip

Eglė KVIESULAITIENĖ

Triukš­mo po dau­gia­bu­čio lan­gais nu­ka­muo­ta pen­si­nin­kė pra­šė re­dak­ci­jos pa­gal­bos. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad triukš­mau­to­jus daž­niau tu­rė­tų nu­baus­ti po­li­ci­ja.Truk­do mie­go­ti

– Mes, ke­li so­li­daus am­žiaus na­mo gy­ven­to­jai, kas va­ka­rą ken­čia­me nuo vai­kų triukš­mo po dau­gia­bu­čio lan­gais, – skun­dė­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Vil­ka­viš­kio cent­re gy­ve­nan­ti mo­te­ris. – Sup­ras­ki­te, kad se­nat­vė­je no­ri­si ei­ti mie­go­ti jau devintą–dešimtą va­lan­dą, o vai­kai kly­kau­ja ir iki 23 val., ir dar il­giau.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo pra­šiu­si vai­kų ne­triukš­mau­ti, bet šie zu­ja dvi­ra­čiais, bumb­si ka­muo­liu, spy­gau­ja. Pen­si­nin­kė ste­bė­jo­si, kad tė­vai vai­kams lei­džia taip il­gai bū­ti lau­ke, o po­li­ci­ja jų ne­draus­mi­na ir ne­bau­džia pa­gal įsta­ty­mą.

Žur­na­lis­tams gan daž­nai ten­ka iš­klau­sy­ti gy­ven­to­jų skun­dų dėl er­zi­nan­čio triukš­mo.

Ne­se­niai prie krep­ši­nio aikš­te­lės gy­ve­nan­tys žmo­nės skun­dė­si, kad be­si­bū­riuo­jan­tis jau­ni­mas ne­duo­da mie­go­ti. Dar ki­tiems truk­dė bu­tą re­mon­tuo­jan­tis kai­my­nas ir įky­riai bumb­sin­čio plak­tu­ko gar­sas.Draus­mi­na bau­dos

Su vil­ka­viš­kie­čių skun­dais su­pa­žin­din­tas Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Žir­nia­vi­čius pa­ti­ki­no, kad po­li­ci­ja tik­rai nea­be­jin­ga tiems, ku­rie trik­do vie­šą­ją rim­tį. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 183 str. įga­lio­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus už­tik­rin­ti ra­my­bę bu­tuo­se nuo 18 val. iki 6 val., o lau­ke – vi­są pa­rą.

Sud­raus­min­ti triukš­ma­da­rius ga­li­ma ne tik per­spė­ji­mu, bet ir pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis iki 300 li­tų (nu­si­žen­gus pa­kar­to­ti­nai – nuo 300 iki 1000 li­tų).

Už jau­nes­nius nei 16 me­tų triukš­ma­da­rius at­sa­ko jų tė­vai ar glo­bė­jai, o vy­res­niems ten­ka at­sa­ky­ti pa­tiems.

Kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį po­li­ci­ja dėl ke­lia­mo triukš­mo gau­na apie 8–10 pra­ne­ši­mų ir į juos rea­guo­ja. Ta­čiau kar­tais re­ko­men­duo­ja­ma pa­tiems be­si­skun­džian­tiems žmo­nėms bū­ti to­le­ran­tiš­kes­niems. Juk gy­ve­nant ša­lia krep­ši­nio aikš­te­lės ne­pro­tin­ga skųs­tis dėl vai­kų mė­to­mo ka­muo­lio gar­so ar sa­vo kie­me dūks­tan­čių ma­ža­me­čių, jei tai vyks­ta ne nak­ties me­tu. Be­je, va­sa­ros lai­ku (iki spa­lio 1 d.) jau­nes­ni nei 16 me­tų vai­kai be suau­gu­sių­jų vie­šo­je vie­to­je ga­li bū­ti ne il­giau kaip iki 23 val., žie­mos lai­ku – iki 22 val.Triukš­mo są­vo­ka

Anot K. Žir­nia­vi­čiaus, žmo­nėms daž­nai ky­la klau­si­mų, kaip įsta­ty­mas api­brė­žia triukš­mo są­vo­ką ir kiek ga­li­ma sau leis­ti, kad ne­pa­žeis­tum įsta­ty­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas įvar­di­ja, kad šauks­mai, švil­pi­mas, gar­sus dai­na­vi­mas ar­ba gro­ji­mas mu­zi­kos inst­ru­men­tais bei ki­to­kiais gar­si­niais apa­ra­tais ar ki­ti pa­na­šūs veiks­mai gat­vė­se, aikš­tė­se, par­kuo­se, pa­plū­di­miuo­se, vie­ša­ja­me trans­por­te bei ki­to­se vie­šo­sio­se vie­to­se, o va­ka­ro ir nak­ties me­tu – ir gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se, įstai­go­se ar or­ga­ni­za­ci­jo­se, jei­gu tai trik­do vie­šą­ją rim­tį, lai­ko­mi pa­žei­di­mu.

Mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos priim­to­se triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad ne­tgi vie­šuo­se mu­zi­ki­niuo­se ar ki­to­kiuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ja iki 1000 žmo­nių, triukš­mo šal­ti­niai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi nuo 8 val. iki 22 val. ir ne il­giau kaip 4 va­lan­das.

Jei šven­tės da­ly­vių skai­čius vir­ši­ja 1000, triukš­mo šal­ti­nių nau­do­ji­mo lai­ką ir truk­mę nu­sta­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Triukš­min­gus me­cha­niz­mus gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­luo­se dar­bo die­no­mis lei­džia­ma nau­do­ti nuo 7 val. iki 21 val., poil­sio die­no­mis – nuo 10 val. iki 22 val.Pa­si­rū­pin­ki­te izo­lia­ci­ja

Pri­me­na­me, kad mū­sų ra­jo­no Ta­ry­ba po­tvar­kiu vie­šo­se vie­to­se vi­są pa­rą už­drau­dė nau­do­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, iš­sky­rus gruo­džio 31 d. ir sau­sio 1 d. bei ren­gi­nius, ku­riems iš­duo­tas lei­di­mas. Lau­ko ka­vi­nės mu­zi­ką tu­rė­tų nu­til­dy­ti jau po 22 val., o gar­sią mu­zi­ką pa­mė­gę au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai pri­va­lo va­ži­nė­ti už­da­rais lan­gais.

K. Žir­nia­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog kai­my­nys­tė­je iš­gir­dę er­zi­nan­tį triukš­mą žmo­nės pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis ne į po­li­ci­ją, o pa­pra­šy­ti triukš­ma­da­rio elg­tis ty­liau.

Daž­niau­siai žmo­nės ne­su­vo­kia, kad jų veiks­mai ke­lia pro­ble­mų. Jei neį­ma­no­ma su­si­tar­ti, ta­da kvies­ki­te pa­rei­gū­nus.

O itin jaut­riems žmo­nėms, ku­riuo­se er­zi­na net kū­di­kio verks­mas ar šuns lo­ji­mas, pa­tar­ti­na pa­si­rū­pin­ti ge­res­ne gar­so izo­lia­ci­ja: pa­si­keis­ki­te būs­to lan­gus san­da­res­niais, įsi­ren­ki­te pa­ka­bi­na­mas lu­bas, grin­dis iš­klo­ki­te ki­li­mais. O tiems, ku­rie ne­ga­li už­mig­ti net ta­da, kai gir­di vir­šu­je gy­ve­nan­čio kai­my­no šuns na­gų cak­sė­ji­mą, ver­tė­tų pre­ky­bos cent­ruo­se įsi­gy­ti au­sų kiš­tu­kų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas