„Santaka“ / Vilkaviškiečiams kelią į aukštąsias mokyklas atvėrė dailės studija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-15 05:59

Dalinkitės:  


Apsilankyti savo atsisveikinimo su Vilkaviškiu darbų parodoje visus kviečia (iš kairės pirmoje eilėje) A. Viktažentytė, M. Urbšytė, L. Aušrotaitė bei (antroje eilėje) K. Buzaitytė, studijos vadovė S. Zelinauskaitė, E. Žemantauskas ir G. Vaitkevičiūtė.

Vilkaviškiečiams kelią į aukštąsias mokyklas atvėrė dailės studija

Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­re šią sa­vai­tę dar ga­li­ma lan­ky­ti bai­gu­sių dai­lės stu­di­ją mo­ki­nių dar­bų pa­ro­dą.Bran­dūs dar­bai

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi še­šių jau­nuo­lių dar­bai. Ky­bar­tie­tės Kris­ti­na Bu­zai­ty­tė bei Ger­da Vait­ke­vi­čiū­tė, vil­ka­viš­kie­čiai Ed­ga­ras Že­man­taus­kas, Li­na Auš­ro­tai­tė, Mil­da Urb­šy­tė bei Ag­nė Vik­ta­žen­ty­tė šiais me­tais bai­gė VVJC dai­lės stu­di­ją bei tę­sia moks­lus sos­ti­nė­je. „Tai tar­si jų at­si­svei­ki­ni­mo su Vil­ka­viš­kiu pa­ro­da. Vi­sa eks­po­zi­ci­ja yra tar­si šių mo­ki­nių bran­dos įver­ti­ni­mas. La­bai sma­gu, kad li­ki­mas ma­ne su jais su­ve­dė, nes vi­si tu­ri me­niš­ką cha­rak­te­rį, o be kū­ry­bos nė vie­nas neį­si­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo“, – pa­sa­ko­jo dai­lės stu­di­jos va­do­vė Sta­sė Za­li­naus­kai­tė.Už stu­di­jas ne­mo­kės

Vi­si še­ši dai­lės stu­di­ją bai­gę mo­ki­niai tu­ri kuo pa­si­gir­ti. Jie įsto­jo į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. E. Že­man­taus­kas, K. Bu­zai­ty­tė bei G. Vait­ke­vi­čiū­tė nuo rug­sė­jo stu­di­juo­ja ar­chi­tek­tū­rą Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te. A. Vik­ta­žen­ty­tė ir L. Auš­ro­tai­tė nuo spa­lio 1 d. pra­dės stu­di­jas Lie­tu­vos dai­lės aka­de­mi­jo­je, kur mo­ky­sis di­zai­no su­bti­ly­bių. M. Urb­šy­tė to­je pa­čio­je aka­de­mi­jo­je gi­lin­sis į gra­fi­kos pa­slap­tis.

„Man be ga­lo džiu­gu, kad vi­siems šiais me­tais stu­di­jas pra­dė­ju­siems mo­ki­niams ne­rei­kės mo­kė­ti už moks­lą. Tai la­bai pui­kus jų įver­ti­ni­mas – juk kon­ku­ren­ci­ja bu­vo mil­ži­niš­ka“, – ti­ki­no dai­lės stu­di­jos va­do­vė.Te­ko pra­lei­di­nė­ti pa­mo­kas

Vi­si bu­vę abi­tu­rien­tai ti­ki­na įsto­ję ten, kur ir troš­ko. Kad įgy­ven­din­tų sa­vo sva­jo­nes, jau­nuo­liams te­ko iš­lai­ky­ti sun­kius sto­ja­muo­sius eg­za­mi­nus. „Jiems ruo­šė­mės be­veik pu­sę me­tų. Per sa­vai­tę net po du sy­kius vyk­da­vo­me į Vil­nių, ten dirb­da­vo­me su ku­ra­to­riais, dėl to ne vi­sa­da pa­vyk­da­vo nuei­ti į pa­mo­kas“, – pa­sa­ko­jo M. Urb­šy­tė. Mer­gi­na ti­ki­no, kad nors ir ne vi­si mo­ky­to­jai su­pra­to to­kį jų el­ge­sį, ta­čiau dau­gu­ma tam ne­prieš­ta­ra­vo ir pa­lai­kė.

„Vil­niu­je mums už­duo­da­vo dau­gy­bę na­mų dar­bų, to­dėl ne­re­tai, no­rint su­spė­ti juos pa­da­ry­ti, tek­da­vo dirb­ti ir nak­ti­mis. Pa­mie­go­ję po 4–5 val. per pa­rą pė­din­da­vo­me į mo­kyk­lą“, – pri­si­mi­nė L. Auš­ro­tai­tė.Gal­vo­jo, kad neįs­to­jo

Nors mo­kyk­lo­je eg­za­mi­nus vi­si mo­ki­niai iš­lai­kė ge­rai, ta­čiau svar­biau­sias jų tiks­las bu­vo įsto­ti į aukš­tą­sias Lie­tu­vos mo­kyk­las. „Kai su­ži­no­jau, jog tu­ri bū­ti pa­skelb­ti re­zul­ta­tai, vi­są die­ną ne­nuė­jau nuo kom­piu­te­rio. Nie­kaip ne­su­lauk­da­ma, nu­bė­gau į par­duo­tu­vę – ir ta­da pa­skam­bi­no drau­gė. Ji pra­ne­šė, kad iš sto­ja­mų­jų eg­za­mi­nų ga­vau 100 ba­lų. Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti – net pra­dė­jau šo­ki­nė­ti iš lai­mės. Ap­lin­ki­niai tur­būt gal­vo­jo, kad aš pa­mi­šu­si“, – juo­kė­si L. Auš­ro­tai­tė.

A. Vik­ta­žen­ty­tė per sto­ja­muo­sius eg­za­mi­nus taip pat su­rin­ko 100 ba­lų. Tuo tar­pu M. Urb­šy­tės si­tua­ci­ja bu­vo vi­siš­kai prie­šin­ga. Jai bu­vo pra­neš­ta, kad su­rin­ko vos 5 ba­lus. „Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, net ap­si­ver­kiau. Ši­tiek lai­ko ruo­šiau­si, o vis­kas su­griu­vo per vie­ną aki­mir­ką,“ – pri­si­mi­nė vil­ka­viš­kie­tė. Ki­tą die­ną M. Urb­šy­tė pa­ra­šė ape­lia­ci­ją dėl, jos ma­ny­mu, ne­tei­sin­go įver­ti­ni­mo. Po sa­vai­tės mer­gi­na su­ži­no­jo, kad bu­vo su­pai­nio­ti re­zul­ta­tai ir ji iš sto­ja­mų­jų eg­za­mi­nų ga­vo 75 ba­lus – to vi­siš­kai pa­ka­ko įsto­ti ten, kur ir no­rė­jo.Ne­su­lau­kia stu­di­jų pra­džios

Trims vil­ka­viš­kie­tėms, įsto­ju­sioms į Dai­lės aka­de­mi­ją, va­sa­ros ato­sto­gos už­si­tę­sė. Joms stu­di­jos pra­si­dės tik nuo spa­lio 1 d.

„Mes nė vie­na ne­bi­jo­me sun­kaus dar­bo, sie­kia­me to­bu­lė­ti, no­riai prii­ma­me įvai­rius iš­šū­kius“, – sa­ve bei ko­le­ges api­bū­di­no M. Urb­šy­tė.

Pak­laus­tos apie atei­tį, mer­gi­nos ti­ki­no tu­rin­čios įvai­rių sva­jo­nių, bet vie­no – bū­ti mo­ky­to­jo­mis – jos ne­no­rė­tų. „Nors ma­no ma­ma yra dai­lės mo­ky­to­ja, ta­čiau sa­vęs jos vie­to­je neį­si­vaiz­duo­ju“, – tei­gė A. Vik­ta­žen­ty­tė.

„La­biau­siai no­rė­čiau tu­rė­ti sa­vo įmo­nę ir kur­ti bal­dų di­zai­ną. Gal­būt net ne Lie­tu­vo­je, o ten, kur bus pa­lan­kiau­sios są­ly­gos“, – tvir­ti­no L. Auš­ro­tai­tė.

„Aš sva­jo­ju pa­bai­gu­si Dai­lės aka­de­mi­ją dar iš­vyk­ti stu­di­juo­ti į už­sie­nį. Vė­liau ti­kiuo­si grįž­ti į Lie­tu­vą ir čia su­ras­ti sa­vo vie­tą“, – sa­kė M. Urb­šy­tė.

„Šis jau­ni­mas ne­bi­jo sun­kaus dar­bo, yra smal­sus, vis­ko no­rin­tis. Ma­nau, kad kiek­vie­nas iš jų taps pui­kiu sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tu“, – kons­ta­ta­vo VVJC dai­lės stu­di­jos va­do­vė S. Ze­li­naus­kai­tė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas