„Santaka“ / Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:28

Dalinkitės:  


Dabar Algirdo Ivanausko (kairėje) kompanija kardinaliai pasikeitė: teisiamųjų suole jis sėdi drauge su teistais, sukčiavimu ir aferomis kaltinamais asmenimis.

Tomo BAURO nuotr.


Teismas atvertė buvusio Seimo nario bylą

Eglė KVIESULAITIENĖ

Suk­čia­vi­mu kal­ti­na­mas bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas ir po­li­ti­kas Al­gir­das Iva­naus­kas jau sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą. Ta­čiau by­lą teks iš­skir­ti į ke­lias at­ski­ras, mat vie­nas iš bu­vu­sio Sei­mo na­rio da­bar­ti­nių sėb­rų pa­spru­ko į už­sie­nį.Va­do­va­vo afe­rai

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kaip prieš me­tus į afe­rą įsi­vė­lęs A. Iva­naus­kas bu­vo suim­tas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ir mė­ne­siui pa­te­ko už gro­tų. Vė­liau jam pri­tai­ky­ta leng­ves­nė kar­do­mo­ji prie­mo­nė – už pi­ni­gi­nį už­sta­tą jis iki teis­mo bu­vo pa­lik­tas lais­vė­je.

Ne­se­niai Vil­niaus mies­to 2-aja­me apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti by­la, ku­rio­je bu­vęs Sei­mo na­rys ir ke­tu­ri anks­čiau teis­ti, al­ko­ho­lio ne­ven­gian­tys vy­rai kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tu ban­dy­mu par­duo­ti aso­cia­laus vil­nie­čio bu­tą, pa­nau­do­jant ne­tik­rus do­ku­men­tus.

Min­tis par­duo­ti ne­ži­nia kur din­gu­sio jau­no gir­tuok­lio And­re­jaus Se­maš­kos bu­tą pir­miau­sia ki­lo dviem jo su­gė­ro­vams. Ma­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Ma­rius Ra­kaus­kas idė­ja pa­si­da­li­jo su bro­liais Lai­miu ir Re­mi­gi­ju­mi Se­bei­ko­mis. Pa­si­ta­rę vy­rai nu­spren­dė, kad bu­tą rei­kė­tų su­re­mon­tuo­ti ir iš­nuo­mo­ti, o gau­tus pi­ni­gus pa­si­da­ly­ti.

Vie­nas iš sėb­rų, 28 me­tų Lai­mis Se­bei­ka, į in­ter­ne­tą įdė­jo skel­bi­mą, jog par­duo­da­mas bu­tas. Ki­ta­me skel­bi­me nu­ro­dė, kad ieš­ko žmo­gaus, ga­lin­čio pa­dė­ti par­duo­ti bu­tą. Pa­gel­bė­ti pa­si­siū­lė bu­vęs po­li­ti­kas, dar gy­ven­da­mas Vil­ka­viš­ky­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vers­lu už­sii­mi­nė­jęs A. Iva­naus­kas. Jis ir ėmė va­do­vau­ti afe­rai, ku­rios me­tu bu­vo pla­nuo­ja­ma ne­tei­sė­tai par­duo­ti sve­ti­mą bu­tą.Ža­dė­jo pi­ni­gų

„Se­niu“ afe­ris­tų kom­pa­ni­jos va­di­na­mas bu­vęs Sei­mo na­rys sa­vo „Au­di A8“ au­to­mo­bi­liu bro­lius Se­bei­kas nu­ve­žė į Aly­tų, kur su bu­te ras­tais tik­ro­jo sa­vi­nin­ko do­ku­men­tais juo ap­si­me­tęs Re­mi­gi­jus Se­bei­ka vy­ko pas no­ta­rę. Ten bu­vo pa­si­ra­šy­tas įga­lio­ji­mas, ku­riuo A. Se­maš­ka dė­ję­sis afe­ris­tas „sa­vo“ bu­tą pa­ti­kė­jo anks­čiau teis­tam 31 me­tų be­dar­biui Rim­gau­dui Ko­va­liū­nui.

R. Se­bei­ka teis­me pa­sa­ko­jo, kad pa­ke­liui pas no­ta­rę A. Iva­naus­kas jam da­vė kaž­ko­kį do­ku­men­tą su tik­ro­jo bu­to sa­vi­nin­ko A. Se­maš­kos pa­ra­šu ir lie­pė mo­ky­tis, kaip klas­to­jant do­ku­men­tus su­ries­ti kuo pa­na­šes­nį. Be to, A. Iva­naus­kas bro­liams da­vė pi­ni­gų su­mo­kė­ti už no­ta­rės pa­slau­gas. L. Se­bei­ka gy­rė­si, jog už sėk­min­gą san­dė­rį A. Iva­naus­kas jam pa­ža­dė­jo su­mo­kė­ti 30 tūkst. li­tų ir dar ati­duo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį „Au­di A8“.

Aly­taus 4-aja­me no­ta­rų biu­re dir­ban­čiai no­ta­rei sve­ti­mą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą pa­tei­kęs vy­ras jo­kių įta­ri­mų ne­su­kė­lė. Ji ne­pra­šė ki­tų as­mens do­ku­men­tų, ne­tik­ri­no vy­ro ta­pa­ty­bės duo­me­nų ba­zė­se.

Bu­to pa­vel­dė­to­ju ta­pu­siam R. Ko­va­liū­nui bu­vo pa­ža­dė­ti 2 tūkst. li­tų už tai, jog šis su­ti­ko lai­ki­nai tap­ti bu­to Vil­niu­je sa­vi­nin­ku. Kad gau­tų vi­sus bu­to do­ku­men­tus, jam te­ko ei­ti pas no­ta­rą Vil­niu­je bei į Re­gist­rų cent­rą.

Teis­me R. Ko­va­liū­nas gai­lė­jo­si to­kio sa­vo žings­nio ir tvir­ti­no ne­ži­no­jęs, jog klimps­ta į nu­si­kal­ti­mą.By­lą vil­ki­na

R. Ko­va­liū­nui už 90 tūkst. li­tų par­duo­da­mo ap­leis­to bu­to sa­vi­nin­ką te­ko vai­din­ti ir tuo­met, kai į du­ris pa­si­bel­dė pir­kė­jais ap­si­me­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Drau­ge su juo suim­tas ir bu­te bu­vęs L. Se­bei­ka bei au­to­mo­bi­ly­je lau­kęs ir afe­rai va­do­va­vęs A. Iva­naus­kas, ku­ris sėb­rams iš pir­kė­jų bu­vo lie­pęs paim­ti 5 tūkst. li­tų avan­są. Bet vie­toj pi­ni­gų jų ne­kant­riai lau­ku­siam bu­vu­siam po­li­ti­kui te­ko iš­ban­dy­ti ant­ran­kius.

By­lai pa­sie­kus teis­mą, kal­ti­na­mie­ji vi­so­kiais bū­dais sten­gė­si ją vil­kin­ti. Pats A. Iva­naus­kas, šiuo me­tu dir­ban­tis vie­no­je bend­ro­vė­je vai­ruo­to­ju, pa­rei­ka­la­vo nu­ša­lin­ti kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­sį pro­ku­ro­rą Vy­tau­tą Ku­kai­tį.

A. Iva­naus­ko ad­vo­ka­tas pa­reiš­kė, kad vals­ty­bės kal­tin­to­jas sie­kia jo gi­na­mą­jį nu­teis­ti tik to­dėl, jog šis yra bu­vęs Sei­mo na­rys.

Nors by­lą nag­ri­nė­jęs tei­sė­jas pri­pa­ži­no, kad pa­gal įsta­ty­mą nė­ra ap­lin­ky­bių, dėl ko pro­ku­ro­ras ne­ga­lė­tų pa­lai­ky­ti vals­ty­bės kal­ti­ni­mo, juo­lab kad kal­ti­na­mų­jų ir jų ad­vo­ka­tų nu­ro­dy­ti tei­gi­niai nė­ra „ne­gin­čy­ti­nai pa­ti­ki­mi“, vis dėl­to nu­spren­dė pa­ten­kin­ti kal­ti­na­mo­jo pra­šy­mą ir nu­ša­li­no pro­ku­ro­rą.Pa­bė­go į už­sie­nį

Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je tei­sia­ma­sis L. Se­bei­ka pa­reiš­kė nu­ša­li­ni­mą jau nau­jai pa­skir­tai pro­ku­ro­rei, ta­čiau tei­sė­jas pra­šy­mo šį­kart nu­spren­dė ne­ten­kin­ti.

Ta­čiau ga­lop nuo tei­sė­sau­gi­nin­kų pa­si­slė­pė vie­nas kal­ti­na­mų­jų – M. Mar­cin­ke­vi­čius. Ope­ra­ty­vi­nin­kų duo­me­ni­mis, kal­ti­na­ma­sis slaps­to­si Da­ni­jo­je, to­dėl nu­tar­ta pa­skelb­ti jo paieš­ką.

Tad kol kas sun­ku ti­kė­tis, jog su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mi pen­ki vy­rai grei­tu lai­ku iš­girs teis­mo nuo­spren­dį. Tuo la­biau kad ir už gro­tų jau sė­dė­ję ke­tu­ri A. Iva­naus­ko bend­ri­nin­kai, ir dar ne­teis­tas, bet mė­ne­sį be­lan­gė­je pra­lei­dęs bu­vęs Sei­mo na­rys, ko ge­ro, vi­sais bū­dais sieks, jog ten ne­be­rei­kė­tų su­grįž­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas