„Santaka“ / „Peraugę“ ugdytiniai iškraustyti į Kybartus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:24

Dalinkitės:  


Prie apskritojo stalo pakviestiems ugdytinių tėvams situaciją stengėsi išaiškinti (nuotr. iš dešinės) Švietimo skyriaus vedėja A. Finagėjevienė, „Rasos“ specialiosios mokyklos direktorė L. Žilinskienė, „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja V. Bulevičienė bei direktorė D. Daniliauskienė.

Autorės nuotr.


„Peraugę“ ugdytiniai iškraustyti į Kybartus

Birutė NENĖNIENĖ

Praei­tą sa­vai­tę ga­li­ma pa­va­din­ti ap­si­spren­di­mo, per­si­kraus­ty­mo ir su­si­pa­ži­ni­mo lai­ko­tar­piu da­liai Vil­ka­viš­kio „Pa­sa­kos“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio bend­ruo­me­nės na­rių. Ypač tai bu­vo svar­bu neį­ga­lius vai­kus šiai įstai­gai glo­bo­ti pa­ti­kė­ju­siems tė­vams.Duo­me­nys – per pir­mą de­ka­dą

Nuo šios sa­vai­tės aš­tuo­ni spe­cia­lių­jų po­rei­kių gru­pes lan­kę vai­kai ne­ga­li bū­ti pri­žiū­ri­mi „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje. Jie nuo pir­ma­die­nio įkur­din­ti Ky­bar­tų „Ra­sos“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je.

Toks spren­di­mas tu­rė­jo bū­ti priim­tas vien dėl to, kad nuo 2011 me­tų sau­sio mė­ne­sio įve­da­mas mo­ki­nio krep­še­lis iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja da­vė nu­ro­dy­mą per pir­mą­ją rug­sė­jo de­ka­dą, t. y. iki rug­sė­jo 10 die­nos, duo­me­nų ba­zei per­duo­ti in­for­ma­ci­ją apie dar­že­li­nio am­žiaus vai­kus. Pa­gal vei­kian­čius įsta­ty­mus to­kio ti­po įstai­go­je kaip „Pa­sa­kos“ lop­še­lis-dar­že­lis ne­ga­li bū­ti ug­do­mi vy­res­ni kaip sep­ty­ne­rių me­tų vai­kai. Ka­dan­gi aš­tuo­ni įvai­rią komp­lek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tys šio dar­že­lio ug­dy­ti­niai yra gi­mę 1999–2002 me­tais, jų neį­ma­no­ma pa­ro­dy­ti duo­me­nų ba­zė­je. Neįt­rau­kus vai­kų į duo­me­nų ba­zę ir nuo sau­sio pa­si­kei­tus fi­nan­sa­vi­mui, jiems iš­lai­ky­ti įstai­ga lė­šų ne­gaus.Vi­sa­da pa­lai­kė

„Pa­sa­kos“ vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai ug­do­mi nuo 1992 me­tų. Po il­gų, du mė­ne­sius tru­ku­sių, ato­sto­gų šiuos moks­lo me­tus čia sėk­min­gai pra­dė­jo ke­tu­rios sa­vai­ti­nės ir dvi die­ni­nės neį­ga­lius vai­kus pri­žiū­rin­čios gru­pės. Per dau­ge­lį me­tų su­si­kū­rė ir nu­si­sto­vė­jo tvar­ka, įsi­gy­ta ar pa­si­ga­min­ta po­rei­kius ati­tin­kan­čių prie­mo­nių, įdar­bin­ti vi­si rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai.

Ta­čiau dar­že­lis be­veik vi­są sa­vo gy­va­vi­mo lai­ką lai­kė­si kaip ak­ro­ba­tas, ei­nan­tis aukš­tai iš­temp­tu ly­nu. Kad „ne­nuk­ris­tų“, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė jį ge­ra­no­riš­kai rė­mė, priim­da­ma išim­ties tvar­ka at­ski­rus spren­di­mus ir vis pra­tęs­da­ma to­kios be ga­lo ra­jo­ne rei­ka­lin­gos įstai­gos gy­va­vi­mą. Kol švie­ti­mo re­for­mų pa­dan­gė­je ne­suš­mė­ža­vo „krep­še­lis“, Sa­vi­val­dy­bė lei­do čia ug­dy­ti ir vy­res­nius spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kus, rė­mė jų iš­lai­ky­mą, o tė­vams, ga­li­ma sa­ky­ti, rei­kė­jo mo­kė­ti tik cen­tus. Vie­nam tė­vų pa­lik­tam naš­lai­čiui ber­niu­kui, Ed­mui, darželio darbuotojos net pa­rū­pi­no pa­są ir ga­lė­jo jį iš­vež­ti į ki­tą, pa­gal am­žių tin­kan­čią, glo­bos įstai­gą.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ge­gu­žės 28 die­ną pri­ta­rė spren­di­mui leis­ti išim­ties tvar­ka ke­liems spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kams 2010–2011 moks­lo me­tais lan­ky­ti šia­me dar­že­ly­je spe­cia­lio­jo ug­dy­mo gru­pes. Dar­že­lio bend­ruo­me­nė ra­miai tvar­kė­si po ato­sto­gų ir ne­si­ti­kė­jo, kad vis­kas taip stai­ga pa­si­suks ki­ta link­me.Pa­si­rin­ki­mo ke­liai

Praei­tą ant­ra­die­nį ži­nia apie bū­ti­ny­bę per­kel­ti „pe­rau­gu­sius“ vai­kus bu­vo per­sa­ky­ta į dar­že­lį su­kvies­tiems tė­vams. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­sios Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė, vyr. spe­cia­lis­tė I. Me­sec­kie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė nu­švie­tė si­tua­ci­ją, paaiš­ki­no, kur to­liau ga­li­ma ug­dy­ti, pri­žiū­rė­ti šiuos vai­kus. Į Pil­viš­kiuo­se vei­kian­tį Neį­ga­laus jau­ni­mo užim­tu­mo cent­rą prii­ma­ma nuo 14 me­tų. Vil­ka­viš­ky­je esan­tis So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ras ma­žiau­siai iki ki­tų me­tų dar neat­vers du­rų, nes bus bai­gia­mas re­mon­tuo­ti.

Tad tė­vams li­ko du rea­liau­si pa­si­rin­ki­mo ke­liai: iš­leis­ti sa­vo vai­kus į Ky­bar­tų „Ra­sos“ spe­cia­lią­ją mo­kyk­lą ar­ba pa­tiems at­si­sa­ky­ti dar­bų ir lik­ti na­muo­se su sa­vo at­ža­lo­mis.

Tė­vai tei­gia­mai įver­ti­no ir džiau­gė­si tuo, ką ge­ro pa­ty­rė ir ga­vo pa­ti­kė­da­mi sa­vo vai­kus ug­dy­ti „Pa­sa­kos“ spe­cia­lis­tams. Susirinkusieji ga­na ne­pa­tik­liai žvel­gė į sa­vo įstai­gos ga­li­my­bes en­tu­zias­tin­gai pri­sta­čiu­sią „Ra­sos“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rę L. Ži­lins­kie­nę.Kvie­tė su­si­pa­žin­ti

Di­rek­to­rė iš­var­di­jo vi­sus pri­va­lu­mus, aiš­ki­no, jog į jų įstai­gos biu­dže­tą kar­tu su glo­bo­ti­niais at­ke­lia­vęs „krep­še­lis“ ir­gi pa­dės to­liau sėk­min­gai tvar­ky­tis. Ji iš­klau­sė tė­vų pa­sta­bas, įver­ti­no abe­jo­nes dėl ug­dy­mo bei gy­ve­ni­mo są­ly­gų ir pa­kvie­tė tė­vus pa­čius, prieš at­ve­žant vai­kus, ap­žiū­rė­ti pa­tal­pas. Va­do­vė pa­ža­dė­jo vi­sus klau­si­mus iš­spręs­ti ope­ra­ty­viai. Iš tik­rų­jų, praei­tą sa­vai­tę nau­ja­ku­riams jau bu­vo bai­gia­mos pa­ruoš­ti pa­tal­pos.

„Ra­sos“ spe­cia­lio­sios mo­kyk­los spec. pe­da­go­gai, auk­lė­to­jos, me­di­ci­nos dar­buo­to­ja, ki­ti spe­cia­lis­tai lan­kė­si „Pa­sa­kos“ dar­že­ly­je ir su­si­pa­ži­no, kaip čia dir­ba­ma, kaip pri­žiū­ri­mi sun­kią komp­lek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai.Ki­ti va­rian­tai

Spren­džiant ug­dy­ti­nių per­kė­li­mo klau­si­mą bu­vo ap­tar­ta ir dau­giau va­rian­tų. Tar­ki­me, ar ne­bū­tų ga­li­ma „Pa­sa­kos“ dar­že­ly­je įkur­ti la­vi­na­mo­sios kla­sės ar­ba pra­plės­ti pa­slau­gas Pil­viš­kių neį­ga­laus jau­ni­mo užim­tu­mo cent­re. Bet vi­si šie klau­si­mai per trum­pą lai­ką neišsp­ren­džia­mi, nes rei­kia pa­ruoš­ti nau­jus nuo­sta­tus, keis­ti įstai­gų sta­tu­są, su­rink­ti spe­cia­lis­tus ir t. t.

Šiuo me­tu „Pa­sa­kos“ vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je ir to­liau dir­ba spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kus ug­dan­čios gru­pės. At­si­ra­do lais­vų vie­tų ir ga­li­my­bė priim­ti nau­jų vai­kų, tad kai ku­rie tė­vai jau su­sku­bo su pra­šy­mais. Pa­sak di­rek­to­rės D. Da­ni­liaus­kie­nės, sun­ku pro­gno­zuo­ti atei­tį. Įs­tai­ga ti­ki­si su­lauk­ti re­no­va­ci­jos iš eu­ro­pi­nių fon­dų, bet ar su­lauks tiek vai­kų, kad ga­lė­tų įgy­ven­din­ti vi­sus sa­vo pla­nus, sun­ku spė­lio­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas