„Santaka“ / Gyventojai, pirkdami vaistus, turės daugiau galimybių taupyti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda PEUGEOT 307 CARAVAN (2007 m. gruodžio mėn., 1,6 l, dyzelis, 1650 Eur). Tel. 8657 50 135.
Galioja iki: 2019-06-17 11:26:58

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:21

Dalinkitės:  


Sveikatos apsaugos ministro patarėjas M. Marcinkevičius sako, kad pigesni vaistai yra tokios pat kokybės, kaip ir brangesni.

Gyventojai, pirkdami vaistus, turės daugiau galimybių taupyti

Jau nuo rug­sė­jo 11 d. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vais­ti­nė­se ga­lės įsi­gy­ti pi­ges­nių, ta­čiau to­kių pat ko­ky­biš­kų vais­tų. O nuo­lai­dos kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų prie­mo­koms da­bar bus vie­no­dai tai­ko­mos ne tik di­džiau­sių­jų tink­lų, bet ir ma­žo­sio­se vais­ti­nė­se. Vais­tų kai­ny­no nau­jo­vės – tik da­lis įgy­ven­di­na­mo Vais­tų priei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo ir kai­nų ma­ži­ni­mo pla­no. Ti­ki­ma­si, kad įvai­rios prie­mo­nės leis gy­ven­to­jams su­tau­py­ti: dėl ant­kai­nių ri­bo­ji­mo ne­kom­pen­suo­ja­miems vais­tams – apie 30 mi­li­jo­nų li­tų, o dėl ga­li­my­bės įsi­gy­ti pi­ges­nius kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus – dar iki 80 mi­li­jo­nu li­tų per me­tus.Pi­ges­nių vais­tų ko­ky­bė – to­kia pat, kaip ir bran­ges­nių

„Nau­ja­ja­me vais­tų kai­ny­ne at­si­ra­do daug pi­ges­nių vais­tų su ma­žes­ne prie­mo­ka už juos. Tai yra to­kie pa­tys vais­tai, kaip ir bran­ges­ni, ski­ria­si tik ga­min­to­jo pa­va­di­ni­mas. To­dėl la­bai svar­bu, kad po rug­sė­jo 11 d. į vais­ti­nes už­su­kę pir­kė­jai at­kreip­tų dė­me­sį į siū­lo­mus vais­tus. Ga­li bū­ti taip, kad ša­lia vie­no ga­min­to­jo vais­to bus at­si­ra­dęs toks pat, ta­čiau pi­ges­nis ki­to ga­min­to­jo vais­tas“, – pa­sa­ko­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Mar­ty­nas Mar­cin­ke­vi­čius.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas paaiš­ki­no, kad nau­jie­ji pi­ges­ni vais­tai nuo bran­ges­nių­jų skir­sis tik kai­na, to­dėl gy­ven­to­jai tu­rė­tų nea­be­jo­ti jų ko­ky­be. „Vie­na­reikš­miš­kai sa­kau, kad pi­ges­ni vais­tai yra to­kios pat ko­ky­bės, kaip ir bran­ges­ni. Vi­sų pir­ma to­dėl, kad Lie­tu­vo­je vais­tų rin­ka yra bend­ra su vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­ka. Ki­taip ta­riant, į mū­sų ša­lį pa­ten­kan­tys vais­tai yra tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės ir par­duo­da­mi vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kur į vais­tų ko­ky­bę yra žiū­ri­ma la­bai at­sa­kin­gai.

Be to, vais­tas yra su­da­ry­tas iš veik­lio­sios me­džia­gos, ku­ri tie­sio­giai vei­kia li­gą ar li­gos simp­to­mą, o ki­tą da­lį su­da­ro pa­gal­bi­nės me­džia­gos. Pas­ta­ro­sios me­džia­gos ne­tu­ri jo­kio po­vei­kio žmo­gaus or­ga­niz­mui ir jos pri­de­da­mos tik tam, kad su­da­ry­tų tab­le­tės ar vais­to for­mą. To­dėl li­gą ar simp­to­mus vei­kia tik veik­lio­ji me­džia­ga. Nors apie tai vie­šai yra kal­ba­ma ma­žai, ta­čiau la­bai daž­nai nu­tin­ka taip, jog skir­tin­gos far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos nau­do­ja to­je pa­čio­je ga­myk­lo­je pa­ga­min­tą veik­lią­ją me­džia­gą, tik iš jos skir­tin­go­se vie­to­se su­for­muo­ja tab­le­tę. Tad iš es­mės ga­li­ma sa­ky­ti, kad vais­tų kai­nos ski­ria­si ne dėl jų ko­ky­bės, bet dėl ga­min­to­jo var­do ar pa­kuo­tės pa­trauk­lu­mo...“ – apie vais­tų kai­nų skir­tu­mus kal­bė­jo M. Mar­cin­ke­vi­čius.Gy­ven­to­jai rink­sis ne vais­tą, o jo kai­ną

Pak­laus­tas, ar gy­ven­to­jams neužk­rau­na­ma per di­de­lė naš­ta, ne­tu­rint me­di­ci­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo pa­tiems iš­si­rink­ti tin­ka­mą vais­tą, mi­nist­ro pa­ta­rė­jas paaiš­ki­no, kad gy­ven­to­jams ne­rei­kės rink­tis pa­ties vais­to – rink­tis teks tik kai­ną.

„Tvar­ka iš­lie­ka ta pa­ti, kaip ir anks­čiau. Nus­ta­tęs li­gą, gy­dy­to­jas sa­vo pa­cien­tui pa­skirs vais­tą. Re­cep­te jis pa­žy­mės, koks vais­tas yra rei­ka­lin­gas pa­cien­tui, neį­var­dy­da­mas vie­no ar ki­to ga­min­to­jo pa­va­di­ni­mo. Atė­jęs į vais­ti­nę pir­kė­jas pa­teiks sa­vo re­cep­tą, o vais­ti­nin­kas mo­ni­to­riuo­se pa­ro­dys, ko­kie ga­min­to­jai siū­lo tą vais­tą ir ko­kios yra jo kai­nos. To­dėl pa­cien­tui rei­kės tik pa­si­rink­ti vais­to kai­ną. Jei­gu jūs no­ri­te įsi­gy­ti pi­ges­nį vais­tą ir su­tau­py­ti pi­ni­gų, va­di­na­si, rink­si­tės ma­žes­nę kai­ną. Bet jei­gu jūs mėgs­ta­te konk­re­taus ga­min­to­jo pro­duk­ci­ją, tai rink­si­tės to ga­min­to­jo vais­tą“, – paaiš­ki­no mi­nist­ro pa­ta­rė­jas M. Mar­cin­ke­vi­čius.

Ren­kan­tis pi­ges­nį kom­pen­suo­ja­mą­jį vais­tą, ma­žės ir prie­mo­ka už jį. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas pa­brė­žė, kad įgy­ven­di­nant Vais­tų priei­na­mu­mo ge­ri­ni­mo ir kai­nų ma­ži­ni­mo pla­ną vien dėl nau­jo­jo kai­ny­no Pri­va­lo­ma­sis svei­ka­tos drau­di­mo fon­das (PSDF) per me­tus su­tau­pys apie 70 mi­li­jo­nų li­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. O vais­tus per­kan­tys gy­ven­to­jai tu­rė­tų su­tau­py­ti iki 80 mi­li­jo­nų li­tų.Nuo­lai­dos vais­tų prie­mo­koms bus tai­ko­mos vi­so­se vais­ti­nė­se

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­jas tei­gė, jog ki­ta ak­tua­li pro­ble­ma bu­vo tai, kad jei­gu mies­te­ly­je ar kai­me­ly­je ne­bū­da­vo vie­nos iš di­džių­jų tink­lų vais­ti­nių, tai daž­nai gy­ven­to­jai ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti siū­lo­mo­mis nuo­lai­do­mis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų prie­mo­kai.

„Nu­tik­da­vo taip, jog vie­na iš di­džių­jų vais­ti­nių siū­ly­da­vo nuo­lai­dą vie­no kom­pen­suo­ja­mo­jo vais­to prie­mo­kai, ki­ta – ki­to. To­dėl, no­rint įsi­gy­ti ke­lių rū­šių vais­tų pi­giau, pir­kė­jai tu­rė­da­vo laks­ty­ti iš vie­nos vais­ti­nės į ki­tą. Da­bar to ne­be­bus – nuo­lai­dos kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų prie­mo­kai bus tai­ko­mos vi­so­se vais­ti­nė­se vie­no­dai. Nes­var­bu, ar vais­tus per­ka­te ma­žo­je, ar di­de­lė­je vais­ti­nė­je, vis tiek nuo­lai­dos bus vie­no­dos.

Tai yra vie­na svar­biau­sių nau­jo­vių, nes pa­ga­liau nuo­lai­do­mis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų prie­mo­koms ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik mies­tų, bet ir mies­te­lių ar kai­me­lių gy­ven­to­jai“, – nau­ja tvar­ka džiau­gė­si mi­nist­ro pa­ta­rė­jas.Mo­ni­to­riuo­se bus ro­do­mos ir ne­kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nos

Kal­bė­da­mas apie ki­tas nau­jo­ves vais­tų sri­ty­je, M. Mar­cin­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad nau­ja­ja­me kai­ny­ne su­ma­žė­jo 600 pa­va­di­ni­mų jau par­duo­da­mų vais­tų kai­nos.

Be to, ne­kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai jau da­bar at­pi­go apie 11 pro­cen­tų ir pin­ga to­liau. Ti­ki­ma­si, kad dėl šios prie­žas­ties gy­ven­to­jai per me­tus su­tau­pys apie 30 mi­li­jo­nų li­tų. Įdo­mu tai, jog nuo spa­lio 1 d. vi­sų vais­ti­nių mo­ni­to­riuo­se bus ro­do­mos ne tik kom­pen­suo­ja­mų­jų, bet ir ne­kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­nos. Tad pir­kė­jai ga­lės rink­tis ir pi­ges­nius ne­kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus.Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­jaUžsk. 6140


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Karščiai ištuštino mokyklas ir užpildė ligonines
* Jubiliejų minintis „Caritas“ visuomenėje skleidžia gerumą
* Suabejojo Eismo saugumo komisijos narių kompetencija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar galima priduoti patalpą apsaugai?
Jei nėra sąsajos su gabenimu ir įteikimu, veiksmažodis priduoti nevartotinas. Turėtume sakyti patalpa perduota, atiduota saugoti. Jei kalbame apie signalizaciją, ją įjungiame.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas