„Santaka“ / Džiaugsmas dėl mūsų krepšininkų pergalės išsiliejo į gatves

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:15

Dalinkitės:  


Sekmadienio naktį džiūgaujanti krepšinio aistruolių minia Vilkaviškio gatvėse skandavo pergalės šūkius ir plevėsavo trispalvėmis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Džiaugsmas dėl mūsų krepšininkų pergalės išsiliejo į gatves

Sek­ma­die­nio nak­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai bron­zi­nę krep­ši­nio per­ga­lę šven­tė kar­tu su vi­sa Lie­tu­va. Į gat­ves pa­ži­rę žmo­nės svei­ki­no vie­ni ki­tus, skan­da­vo per­ga­lės šūks­nius, trau­kė M. Mi­ku­ta­vi­čiaus „Tris mi­li­jo­nus“, „Ant kal­no mū­rai“, ant au­to­mo­bi­lių plaiks­tė­si tris­pal­vės, o au­sy­se skam­bė­jo ne tik kur­ti­nan­tys au­to­mo­bi­lių sig­na­lai, bet ir vi­sus vie­ni­jan­tis žo­dis „Lie­tu­va“.Ūžė vi­sas mies­tas

Ky­bar­tie­čiai krep­ši­nio aist­ruo­liai, tar­si vil­nie­čiai Ro­tu­šės aikš­tė­je, rung­ty­nes ste­bė­jo prie ka­vi­nės į lau­ką iš­si­ne­šę te­le­vi­zo­rių. Nuai­dė­jus lie­tu­vių per­ga­lę skel­bian­čiam tei­sė­jo švil­pu­kui, dan­gų nu­tvies­kė fe­jer­ver­kų sal­vės. Net ei­lė­je prie sie­nos vil­ki­kuo­se pa­pras­tai snau­džian­tys vai­ruo­to­jai sek­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo pri­vers­ti džiaugs­mu da­ly­tis su azar­tiš­kai­siais lie­tu­viais.

Vil­ka­viš­kie­čiai aist­ruo­liai į mies­to gat­ves iš­lė­kė ke­lio­mis de­šim­ti­mis au­to­mo­bi­lių. Pro mašinų stog­lan­gius bei šo­ni­nius lan­gus iš­lin­dę jau­nuo­liai, ple­vė­suo­da­mi tris­pal­vė­mis, džiū­ga­vo iki vė­lu­mos. Emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus.

Net­ram­do­mą džiaugs­mą ste­bė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai po­rą va­lan­dų lei­do šėl­ti, ta­čiau ke­lis kar­tus įspė­jo kai ku­riuos įsi­siau­tė­ju­sius vai­ruo­to­jus, kė­lu­sius grės­mę sau ir ap­lin­ki­niams. Pa­si­py­lus gy­ven­to­jų, pra­šan­čių su­draus­min­ti triukš­mau­jan­čius jau­nuo­lius, skam­bu­čiams, pa­rei­gū­nai ėmė­si griež­tes­nių prie­mo­nių: du vai­ruo­to­jai bu­vo nu­baus­ti už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus.Nak­tis – be in­ci­den­tų

Šiuo me­tu Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Kęs­tu­tis Žir­nia­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad per­ga­lę šven­tę vil­ka­viš­kie­čiai el­gė­si pa­kan­ka­mai kul­tū­rin­gai. Pir­ma­die­nio ry­tą ne­bu­vo jo­kių pra­ne­ši­mų apie van­da­liz­mo at­ve­jus: su­lau­žy­tus ke­lio ženk­lus, iš­dau­žy­tus lan­gus ar ap­vers­tus au­to­mo­bi­lius (ši­to ne­trū­ko di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se).

Ra­mia per­ga­lės nak­tį va­di­no ir me­di­kai. Į li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių ne­si­krei­pė nė vie­nas su­ža­lo­tas ar al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nęs žmo­gus. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams taip pat ne­te­ko sku­bė­ti pas sir­ga­lius, ku­riems pa­pras­tai dėl įtam­pos var­žy­bų me­tu su­trin­ka šir­dies dar­bas, pa­di­dė­ja in­fark­tų ti­ki­my­bė.

Tad ra­jo­no gy­ven­to­jai per­ga­lę šven­tė džiaugs­min­gai, bet be in­ci­den­tų ir iš­šū­kių.Tarp sir­ga­lių – ir vil­ka­viš­kie­čiai

Ka­žin ar kas su­ge­bės su­rink­ti ir pa­skelb­ti sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kiek žmo­nių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių tė­vy­nai­nių pa­sau­lio krep­ši­nio čem­pio­na­to die­no­mis sir­go už mūsų šalies rinktinės sėk­mę? Ne­sus­kai­čiuo­ja­mai sir­ga­lių ar­mi­jai ryž­tin­giau­sie­ji at­sto­va­vo Tur­ki­jo­je, tie­sio­giai ste­bė­da­mi ko­vas aikš­te­lė­se.

„San­ta­kos“ re­dak­ci­jai pa­vy­ko su­ži­no­ti, jog tarp spor­to aist­ruo­lių, va­žia­vu­sių į Tur­ki­ją pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos rink­ti­nės, bu­vo ir iš Vil­ka­viš­kio ki­lę Ak­vi­lė Jur­ge­lai­ty­tė bei Ša­rū­nas San­kū­nas.

Jie ste­bė­jo D gru­pės rung­ty­nes, vy­ku­sias Iz­mi­re.

„Šią ke­lio­nę su­pla­na­vo­me, kai su­si­ža­vė­ję iš­klau­sė­me vie­no drau­go įspū­džius iš anks­tes­niais me­tais ste­bė­to čem­pio­na­to Len­ki­jo­je. Prieš pus­me­tį in­ter­ne­tu re­zer­va­vo­mės vie­tas vieš­bu­ty­je, bi­lie­tus į var­žy­bas. Vieš­bu­tį iš­si­rin­ko­me kuo ar­čiau are­nos, ku­rio­je vy­ko rung­ty­nės. Mū­sų gru­pė­je bu­vo 16 žmo­nių. Ne­to­li įsi­kū­rė Lie­tu­vos krep­ši­nio „fa­nai“. Vi­si sa­vo ša­lies rink­ti­nę pa­lai­kė­me skan­duo­tė­mis, bu­vo­me pa­si­puo­šę lie­tu­viš­ka at­ri­bu­ti­ka. Nors var­žy­bų me­tu ne­bu­vo lei­džia­ma įsi­smar­kau­ti, bet rit­miš­ki lie­tu­vių sir­ga­lių dū­žiai į būg­nus ne­bu­vo įky­rūs“, – pa­sa­ko­jo Ak­vi­lė.Ap­do­va­no­jo au­tog­ra­fais

Pa­tir­ti įspū­džiai žo­džiais ne­nu­sa­ko­mi.

Vil­ka­viš­kie­čiai pa­ste­bė­jo, jog sir­ga­lių iš Lie­tu­vos Iz­mi­re bu­vo dau­giau­sia.

Keis­to­ka at­ro­dė tai, kad jau pir­mų­jų rung­ty­nių su Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja, Is­pa­ni­ja me­tu mū­sų ša­lies ko­man­dą pa­lai­kė tur­kai, kart­kar­tė­mis net kar­tu su lie­tu­viais at­si­sto­da­mi.

Vil­ka­viš­kie­čiai, gy­ven­da­mi vieš­bu­ty­je, dau­giau pa­bend­ra­vo su sir­ga­liais iš Li­ba­no. Ma­lo­nu bu­vo iš jų iš­girs­ti, jog pa­lai­ko ir gi­ria Lie­tu­vos ko­man­dą, iš­ta­ria krep­ši­nin­kų var­dus. Ypač daug pa­gy­rų jie iš­sa­kė Li­nui Klei­zai.

Prieš iš­vyk­da­mi (Tur­ki­jo­je pra­bu­vo nuo rugp­jū­čio 27 iki rug­sė­jo 3 d.) vil­ka­viš­kie­čiai kar­tu su ki­tais sir­ga­liais su­si­ti­ko su Lietuvos rinktinės krep­ši­nin­kais prie jų vieš­bu­čio. Ša­rū­nas kaip su­ve­ny­rą par­si­ve­žė Li­no Klei­zos ir Ro­ber­to Jav­to­ko au­tog­ra­fus ant ke­pu­rė­lės ir marš­ki­nė­lių.

Krep­ši­nin­kai dė­ko­jo vi­siems sir­ga­liams, o ypač tiems, ku­rie at­vy­ko į Tur­ki­ją. Vy­rai sa­kė, jog vi­so­ke­rio­pas pa­lai­ky­mas jiems su­tei­kia dar dau­giau jė­gų bei ryž­to ko­vo­ti ir lai­mė­ti.Vers­li­nin­kų ini­cia­ty­va

Po per­ga­lin­gų lai­mė­ji­mų pa­sau­lio čem­pio­na­te Lie­tu­vos krep­ši­nin­kams pa­no­ro at­si­dė­ko­ti vers­li­nin­kai. „Po to ste­buk­lo, ku­rį pa­ma­tė­me, pa­si­ta­rus su ko­le­go­mis ki­lo min­tis kaip nors įver­tin­ti tuos žmo­nes, prie rink­ti­nės pa­ger­bi­mo pri­si­dė­ti pi­ni­gais“, – TV3 va­ka­ro ži­nių lai­do­je penk­ta­die­nį sa­kė vers­li­nin­kas vil­ka­viš­kie­tis G. Pleč­kai­tis.

Ko­kią su­mą pa­vyks su­rink­ti, dar nė­ra aiš­ku. Ma­no­ma, kad vers­li­nin­kai, ūki­nin­kai au­ko­tų po 5–10 tūkst. li­tų.

Su­de­ri­nus su Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja, jau pa­skelb­ta są­skai­ta „Swed­ban­ke“ Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nei pa­rem­ti. Pa­sak vil­ka­viš­kie­čio vers­li­nin­ko, svar­biau­sia, kad tie pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi šiems jau­niems žmo­nėms, o jie jau pa­tys nu­spręs, kaip pa­sielg­ti ir kur juos pa­nau­do­ti.

Į eksp­rom­tu gi­mu­sį Su­val­ki­jos kraš­to bei Kau­no vers­li­nin­kų so­cia­li­nį pro­jek­tą mi­nė­to­je lai­do­je kal­bin­ti krep­ši­nin­kai at­sa­kė su šyp­se­na, jog ko­vo­jo ne dėl pi­ni­gų, o dėl ko­man­dos ir Lie­tu­vos gar­bės.Už bron­zą – vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai

Pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te Tur­ki­jo­je bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­ju­sią Lie­tu­vos rink­ti­nę tuoj po lem­tin­gų­jų rung­ty­nių pa­svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Mū­sų žai­dė­jų vi­są čem­pio­na­tą ro­dy­tas su­si­tel­ki­mas, ryž­tas bei ko­man­di­nė dva­sia įpras­mi­na svar­bią tie­są – dirb­da­mi iš­vien, ne­gai­lė­da­mi sa­vo ener­gi­jos ir jė­gų ga­li­me įveik­ti sun­ku­mus ir pa­siek­ti di­de­lių per­ga­lių“, – sa­kė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tū­ra va­kar in­for­ma­vo, kad įspū­din­gą per­ga­lę iš­ko­vo­ju­siems krep­ši­nin­kams bus įteik­ti vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai.

Vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo su­reng­tos itin iš­kil­min­gos Lie­tu­vos rink­ti­nės su­tik­tu­vės.„San­ta­kos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas