„Santaka“ / Džiaugsmas dėl mūsų krepšininkų pergalės išsiliejo į gatves

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-13 06:15

Dalinkitės:  


Sekmadienio naktį džiūgaujanti krepšinio aistruolių minia Vilkaviškio gatvėse skandavo pergalės šūkius ir plevėsavo trispalvėmis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Džiaugsmas dėl mūsų krepšininkų pergalės išsiliejo į gatves

Sek­ma­die­nio nak­tį ra­jo­no gy­ven­to­jai bron­zi­nę krep­ši­nio per­ga­lę šven­tė kar­tu su vi­sa Lie­tu­va. Į gat­ves pa­ži­rę žmo­nės svei­ki­no vie­ni ki­tus, skan­da­vo per­ga­lės šūks­nius, trau­kė M. Mi­ku­ta­vi­čiaus „Tris mi­li­jo­nus“, „Ant kal­no mū­rai“, ant au­to­mo­bi­lių plaiks­tė­si tris­pal­vės, o au­sy­se skam­bė­jo ne tik kur­ti­nan­tys au­to­mo­bi­lių sig­na­lai, bet ir vi­sus vie­ni­jan­tis žo­dis „Lie­tu­va“.Ūžė vi­sas mies­tas

Ky­bar­tie­čiai krep­ši­nio aist­ruo­liai, tar­si vil­nie­čiai Ro­tu­šės aikš­tė­je, rung­ty­nes ste­bė­jo prie ka­vi­nės į lau­ką iš­si­ne­šę te­le­vi­zo­rių. Nuai­dė­jus lie­tu­vių per­ga­lę skel­bian­čiam tei­sė­jo švil­pu­kui, dan­gų nu­tvies­kė fe­jer­ver­kų sal­vės. Net ei­lė­je prie sie­nos vil­ki­kuo­se pa­pras­tai snau­džian­tys vai­ruo­to­jai sek­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo pri­vers­ti džiaugs­mu da­ly­tis su azar­tiš­kai­siais lie­tu­viais.

Vil­ka­viš­kie­čiai aist­ruo­liai į mies­to gat­ves iš­lė­kė ke­lio­mis de­šim­ti­mis au­to­mo­bi­lių. Pro mašinų stog­lan­gius bei šo­ni­nius lan­gus iš­lin­dę jau­nuo­liai, ple­vė­suo­da­mi tris­pal­vė­mis, džiū­ga­vo iki vė­lu­mos. Emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus.

Net­ram­do­mą džiaugs­mą ste­bė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai po­rą va­lan­dų lei­do šėl­ti, ta­čiau ke­lis kar­tus įspė­jo kai ku­riuos įsi­siau­tė­ju­sius vai­ruo­to­jus, kė­lu­sius grės­mę sau ir ap­lin­ki­niams. Pa­si­py­lus gy­ven­to­jų, pra­šan­čių su­draus­min­ti triukš­mau­jan­čius jau­nuo­lius, skam­bu­čiams, pa­rei­gū­nai ėmė­si griež­tes­nių prie­mo­nių: du vai­ruo­to­jai bu­vo nu­baus­ti už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus.Nak­tis – be in­ci­den­tų

Šiuo me­tu Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Kęs­tu­tis Žir­nia­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad per­ga­lę šven­tę vil­ka­viš­kie­čiai el­gė­si pa­kan­ka­mai kul­tū­rin­gai. Pir­ma­die­nio ry­tą ne­bu­vo jo­kių pra­ne­ši­mų apie van­da­liz­mo at­ve­jus: su­lau­žy­tus ke­lio ženk­lus, iš­dau­žy­tus lan­gus ar ap­vers­tus au­to­mo­bi­lius (ši­to ne­trū­ko di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se).

Ra­mia per­ga­lės nak­tį va­di­no ir me­di­kai. Į li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių ne­si­krei­pė nė vie­nas su­ža­lo­tas ar al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nęs žmo­gus. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams taip pat ne­te­ko sku­bė­ti pas sir­ga­lius, ku­riems pa­pras­tai dėl įtam­pos var­žy­bų me­tu su­trin­ka šir­dies dar­bas, pa­di­dė­ja in­fark­tų ti­ki­my­bė.

Tad ra­jo­no gy­ven­to­jai per­ga­lę šven­tė džiaugs­min­gai, bet be in­ci­den­tų ir iš­šū­kių.Tarp sir­ga­lių – ir vil­ka­viš­kie­čiai

Ka­žin ar kas su­ge­bės su­rink­ti ir pa­skelb­ti sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kiek žmo­nių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių tė­vy­nai­nių pa­sau­lio krep­ši­nio čem­pio­na­to die­no­mis sir­go už mūsų šalies rinktinės sėk­mę? Ne­sus­kai­čiuo­ja­mai sir­ga­lių ar­mi­jai ryž­tin­giau­sie­ji at­sto­va­vo Tur­ki­jo­je, tie­sio­giai ste­bė­da­mi ko­vas aikš­te­lė­se.

„San­ta­kos“ re­dak­ci­jai pa­vy­ko su­ži­no­ti, jog tarp spor­to aist­ruo­lių, va­žia­vu­sių į Tur­ki­ją pa­lai­ky­ti Lie­tu­vos rink­ti­nės, bu­vo ir iš Vil­ka­viš­kio ki­lę Ak­vi­lė Jur­ge­lai­ty­tė bei Ša­rū­nas San­kū­nas.

Jie ste­bė­jo D gru­pės rung­ty­nes, vy­ku­sias Iz­mi­re.

„Šią ke­lio­nę su­pla­na­vo­me, kai su­si­ža­vė­ję iš­klau­sė­me vie­no drau­go įspū­džius iš anks­tes­niais me­tais ste­bė­to čem­pio­na­to Len­ki­jo­je. Prieš pus­me­tį in­ter­ne­tu re­zer­va­vo­mės vie­tas vieš­bu­ty­je, bi­lie­tus į var­žy­bas. Vieš­bu­tį iš­si­rin­ko­me kuo ar­čiau are­nos, ku­rio­je vy­ko rung­ty­nės. Mū­sų gru­pė­je bu­vo 16 žmo­nių. Ne­to­li įsi­kū­rė Lie­tu­vos krep­ši­nio „fa­nai“. Vi­si sa­vo ša­lies rink­ti­nę pa­lai­kė­me skan­duo­tė­mis, bu­vo­me pa­si­puo­šę lie­tu­viš­ka at­ri­bu­ti­ka. Nors var­žy­bų me­tu ne­bu­vo lei­džia­ma įsi­smar­kau­ti, bet rit­miš­ki lie­tu­vių sir­ga­lių dū­žiai į būg­nus ne­bu­vo įky­rūs“, – pa­sa­ko­jo Ak­vi­lė.Ap­do­va­no­jo au­tog­ra­fais

Pa­tir­ti įspū­džiai žo­džiais ne­nu­sa­ko­mi.

Vil­ka­viš­kie­čiai pa­ste­bė­jo, jog sir­ga­lių iš Lie­tu­vos Iz­mi­re bu­vo dau­giau­sia.

Keis­to­ka at­ro­dė tai, kad jau pir­mų­jų rung­ty­nių su Nau­ją­ja Ze­lan­di­ja, Is­pa­ni­ja me­tu mū­sų ša­lies ko­man­dą pa­lai­kė tur­kai, kart­kar­tė­mis net kar­tu su lie­tu­viais at­si­sto­da­mi.

Vil­ka­viš­kie­čiai, gy­ven­da­mi vieš­bu­ty­je, dau­giau pa­bend­ra­vo su sir­ga­liais iš Li­ba­no. Ma­lo­nu bu­vo iš jų iš­girs­ti, jog pa­lai­ko ir gi­ria Lie­tu­vos ko­man­dą, iš­ta­ria krep­ši­nin­kų var­dus. Ypač daug pa­gy­rų jie iš­sa­kė Li­nui Klei­zai.

Prieš iš­vyk­da­mi (Tur­ki­jo­je pra­bu­vo nuo rugp­jū­čio 27 iki rug­sė­jo 3 d.) vil­ka­viš­kie­čiai kar­tu su ki­tais sir­ga­liais su­si­ti­ko su Lietuvos rinktinės krep­ši­nin­kais prie jų vieš­bu­čio. Ša­rū­nas kaip su­ve­ny­rą par­si­ve­žė Li­no Klei­zos ir Ro­ber­to Jav­to­ko au­tog­ra­fus ant ke­pu­rė­lės ir marš­ki­nė­lių.

Krep­ši­nin­kai dė­ko­jo vi­siems sir­ga­liams, o ypač tiems, ku­rie at­vy­ko į Tur­ki­ją. Vy­rai sa­kė, jog vi­so­ke­rio­pas pa­lai­ky­mas jiems su­tei­kia dar dau­giau jė­gų bei ryž­to ko­vo­ti ir lai­mė­ti.Vers­li­nin­kų ini­cia­ty­va

Po per­ga­lin­gų lai­mė­ji­mų pa­sau­lio čem­pio­na­te Lie­tu­vos krep­ši­nin­kams pa­no­ro at­si­dė­ko­ti vers­li­nin­kai. „Po to ste­buk­lo, ku­rį pa­ma­tė­me, pa­si­ta­rus su ko­le­go­mis ki­lo min­tis kaip nors įver­tin­ti tuos žmo­nes, prie rink­ti­nės pa­ger­bi­mo pri­si­dė­ti pi­ni­gais“, – TV3 va­ka­ro ži­nių lai­do­je penk­ta­die­nį sa­kė vers­li­nin­kas vil­ka­viš­kie­tis G. Pleč­kai­tis.

Ko­kią su­mą pa­vyks su­rink­ti, dar nė­ra aiš­ku. Ma­no­ma, kad vers­li­nin­kai, ūki­nin­kai au­ko­tų po 5–10 tūkst. li­tų.

Su­de­ri­nus su Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja, jau pa­skelb­ta są­skai­ta „Swed­ban­ke“ Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nei pa­rem­ti. Pa­sak vil­ka­viš­kie­čio vers­li­nin­ko, svar­biau­sia, kad tie pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi šiems jau­niems žmo­nėms, o jie jau pa­tys nu­spręs, kaip pa­sielg­ti ir kur juos pa­nau­do­ti.

Į eksp­rom­tu gi­mu­sį Su­val­ki­jos kraš­to bei Kau­no vers­li­nin­kų so­cia­li­nį pro­jek­tą mi­nė­to­je lai­do­je kal­bin­ti krep­ši­nin­kai at­sa­kė su šyp­se­na, jog ko­vo­jo ne dėl pi­ni­gų, o dėl ko­man­dos ir Lie­tu­vos gar­bės.Už bron­zą – vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai

Pa­sau­lio vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te Tur­ki­jo­je bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­ju­sią Lie­tu­vos rink­ti­nę tuoj po lem­tin­gų­jų rung­ty­nių pa­svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Mū­sų žai­dė­jų vi­są čem­pio­na­tą ro­dy­tas su­si­tel­ki­mas, ryž­tas bei ko­man­di­nė dva­sia įpras­mi­na svar­bią tie­są – dirb­da­mi iš­vien, ne­gai­lė­da­mi sa­vo ener­gi­jos ir jė­gų ga­li­me įveik­ti sun­ku­mus ir pa­siek­ti di­de­lių per­ga­lių“, – sa­kė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tū­ra va­kar in­for­ma­vo, kad įspū­din­gą per­ga­lę iš­ko­vo­ju­siems krep­ši­nin­kams bus įteik­ti vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai.

Vė­lų pir­ma­die­nio va­ka­rą Vil­niaus Ro­tu­šės aikš­tė­je bu­vo su­reng­tos itin iš­kil­min­gos Lie­tu­vos rink­ti­nės su­tik­tu­vės.„San­ta­kos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas