„Santaka“ / Patirtis ir naujos technologijos leidžia atlikti įnoringiausių klientų užsakymus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-10 06:28

Dalinkitės:  


„Vikompos“ bendrovės darbuotojai (iš kairės) Dainius Krištolaitis, Janina Rimienė, Natalija Bernotienė, Gintautas Barzdaitis, Dalė Liepinaitienė, Tadas Dobiliauskas ir kolektyvo vadovas Vytautas Janulevičius teigė visuomet stengiąsi dirbti tik klientų labui.

Andriaus GRYGELAIČIO nuo­tr.


Patirtis ir naujos technologijos leidžia atlikti įnoringiausių klientų užsakymus

Jau 17 me­tų sėk­min­gai gy­vuo­jan­ti UAB „Vi­kom­pa“ ple­čia veik­lą ir sa­vo klien­tams siū­lo nau­jas pa­slau­gas.Nau­jos technologijos –puiki kokybė

Vil­ka­viš­ky­je sėk­min­gai dir­ban­ti įmo­nė prieš ke­lerius me­tus sa­vo fi­lia­lą ati­da­rė ir Ky­bar­tuo­se. Be kom­piu­te­ri­nės įran­gos, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, ra­ša­li­nių ir la­ze­ri­nių spaus­din­tu­vų ka­se­čių pre­ky­bos, UAB „Vi­kom­pa“ taip pat tei­kia ko­pi­ja­vi­mo, la­mi­na­vi­mo, įri­ši­mo, ra­ša­li­nių bei la­ze­ri­nių spaus­din­tu­vų ka­se­čių pil­dy­mo ir at­nau­ji­ni­mo pa­slau­gas. Įmo­nė­je re­mon­tuo­ja­mi su­ge­dę kom­piu­te­riai, spaus­din­tu­vai bei ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tai.

Ne­se­niai įsi­gy­tas spe­cia­lus la­ze­ris. „Tai – pa­ti nau­jau­sia tech­no­lo­gi­ja. Se­niau ga­min­da­mi ant­spau­dus nau­do­jo­me po­li­me­ri­nį me­to­dą, dėl ku­rio tu­rė­jo­me kur kas dau­giau dar­bo, o re­zul­ta­tas ne vi­sa­da bū­da­vo toks, ko­kio no­rė­jo­me. Ne­se­niai įsi­gy­tas la­ze­ris dir­ba tar­si spaus­din­tu­vas – jis leng­vai iš tam tik­ros me­džia­gos iš­pjau­na tai, ko mums rei­kia“, – džiau­gė­si UAB „Vi­kom­pa“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ja­nu­le­vi­čius. Jis pa­sa­ko­jo, kad iki tol ga­mi­nant ant­spau­dus ne­re­tai pa­si­tai­ky­da­vo tech­ni­nio bro­ko, ta­čiau, įsi­gi­jus nau­ją la­ze­rį, jis iš­ny­ko. Įren­gi­niu ga­li­ma ga­min­ti ne­prie­kaiš­tin­gos ko­ky­bės ant­spau­dus, be to, tai tik­rai nė­ra vie­nin­te­lės funk­ci­jos, at­lie­ka­mos nau­do­jan­tis šia nau­ja tech­no­lo­gi­ja.Su nau­juo­ju la­ze­riu užrašo net ant obuolio

Su nau­juo­ju la­ze­riu ga­li­ma ap­dirb­ti ar gra­vi­ruo­ti dau­gy­bę me­džia­gų: plas­ti­ką (iš­sky­rus PVC), stik­lą, kar­to­ną, po­pie­rių, au­di­nį, odą, fa­ne­rą, me­die­ną, ak­me­nį, kai ku­riais at­ve­jais – ne­tgi me­ta­lą. Yra ga­li­my­bė gra­vi­ruo­ti ir ant ap­va­lių daik­tų, pvz., bu­te­lių, tau­rių. „Šio įren­gi­nio ga­li­my­bės pa­čios įvai­riau­sios. Ga­li­ma ga­min­ti su­dė­tin­giau­siai iš­pjaus­ty­tus at­vi­ru­kus ir ra­šy­ti už­ra­šus ar­ba pieš­ti net ant įvai­rių vai­sių – nuo obuo­lio iki ko­ko­so“, – tei­gė V. Ja­nu­le­vi­čius. Ant pa­vir­šių de­gi­ni­mo bū­du įma­no­ma iš­gra­vi­ruo­ti ne tik įvai­rius už­ra­šus ar sim­bo­lius, bet ne­tgi įam­žin­ti nuo­trau­kas ar tam tik­rus pa­veiks­lė­lius. Vie­ne­ti­nis toks ga­mi­nys UAB „Vi­kom­pa“ kai­nuo­ja nuo 20 Lt.

Įmo­nė vi­sai ne­se­niai įsi­gi­jo ir dar vie­ną spe­cia­lų prie­tai­są, ku­ris pa­de­da pil­dy­ti la­ze­ri­nių spaus­din­tu­vų ka­se­tes. Kaip sa­kė bend­ro­vės di­rek­to­rius, pi­ni­gų į įren­gi­nį in­ves­tuo­ta ne­ma­žai, ta­čiau jis pa­de­da ne tik ko­ky­biš­kiau už­pil­dy­ti ka­se­tes bei iš­veng­ti ne­pa­gei­dau­ja­mo bro­ko, bet ir su­da­ro pa­lan­kes­nes są­ly­gas prie jų dir­ban­čiam žmo­gui, nes ap­sau­go nuo kenks­min­gų dul­kių.Vaizdai perkeliami ant įvai­rių pa­vir­šių

Įmo­nė­je jau ku­rį lai­ką yra tei­kia­mos pa­slau­gos nau­do­jant su­bli­ma­ci­nę tech­no­lo­gi­ją. Ji kom­piu­te­ry­je su­ma­ke­tuo­tą vaiz­dą lei­džia per­kel­ti ant tam tik­rų pa­vir­šių, pa­deng­tų spe­cia­lia me­džia­ga. Nau­do­jant šią tech­no­lo­gi­ją pa­sie­kia­ma la­bai aukš­ta vaiz­do ko­ky­bė. UAB „Vi­kom­pa“ ga­li­ma ras­ti di­de­lį pro­duk­tų, ant ku­rių per­ke­lia­mas vaiz­das, pa­si­rin­ki­mą. Po­pu­lia­riau­si iš jų yra marš­ki­nė­liai bei puo­de­liai.

Puo­de­liai ga­li bū­ti įvai­rių spal­vų bei for­mų, ne­tgi „ma­giš­ki“ (rea­guo­jan­tys į ši­lu­mą ir kei­čian­tys spal­vą). Sub­li­ma­ci­jo­je daž­niau­siai nau­do­ja­mi bal­tos spal­vos marš­ki­nė­liai, nes ta­da vaiz­das at­si­spau­džia ryš­kiau­siai. Ta­čiau yra ga­li­my­bė per­kel­ti vaiz­dą ir ant ki­tų spal­vų (ne­tgi juo­dos) marš­ki­nė­lių.Sukurs nepakartojamą vienetinę dovaną

Be puo­de­lių ir marš­ki­nė­lių, yra dau­gy­bė ki­tų pro­duk­tų, lei­džian­čių su­kur­ti vie­ne­ti­nę ne­pa­kar­to­ja­mą do­va­ną, taip už­fik­suo­jant ap­do­va­no­ja­mam žmo­gui svar­bią da­tą, įvy­kį ar tie­siog šiaip pa­juo­kau­jant. Di­džio­ji to­kių do­va­nų da­lis tu­ri ir pra­kti­nį pri­tai­ky­mą. Daik­tų, ant ku­rių ga­li­ma per­kel­ti sa­vo pa­gei­dau­ja­mą vaiz­dą, są­ra­šas nuo­lat il­gė­ja: tai – pa­gal­vės, pri­juos­tės, ke­pu­rės, įvai­rių dy­džių ir for­mų dė­lio­nės, kom­piu­te­rio pe­lių ki­li­mė­liai, tau­pyk­lės, rak­tų pa­ka­bu­kai, ne­tgi ter­mo­sai ar ke­ra­mi­nės ply­te­lės, ku­rias ga­li­ma kli­juo­ti ant sie­nos ar­ba dė­ti į spe­cia­lų me­di­nį rė­me­lį. Yra ga­li­my­bė vaiz­dą per­kel­ti ir ant klien­to at­si­neš­to daik­to. Bet šis tu­ri bent mi­nu­tę at­lai­ky­ti 170 laips­nių karš­tį ir tu­rė­ti plokš­tu­mą, ant ku­rios tas vaiz­das bū­tų per­ke­lia­mas.Spaudos gaminiai

UAB „Vi­kom­pa“ taip pat įsi­gi­jo A3 for­ma­to la­ze­ri­nį spal­vo­tą spaus­din­tu­vą-ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tą-ske­ne­rį. Jo ga­li­my­bės vir­ši­jo lū­kes­čius. Spaus­di­ni­mo for­ma­tas ga­li bū­ti nuo 30 cm plo­čio iki 120 cm il­gio. Apa­ra­tas „neiš­ran­kus“ po­pie­riaus sto­riui, spaus­di­na ir tie­siai ant vo­ko. Įsi­gi­jus šį įren­gi­nį at­si­ra­do kur kas ge­res­nės są­ly­gos ga­min­ti įvai­riau­sius spal­vo­tos spau­dos ga­mi­nius: vi­zi­ti­nes kor­te­les, lanks­ti­nu­kus, dip­lo­mus, pa­dė­kos raš­tus, kvie­ti­mus, lip­du­kus ir t. t. Jų ti­ra­žas ga­li bū­ti nuo vie­no iki ke­lių tūks­tan­čių, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio.

Jau de­šimt­me­tį įmo­nė­je nau­do­ja­ma „Gra­wer­ton“ tech­no­lo­gi­ja, lei­džian­ti kom­piu­te­riu su­ma­ke­tuo­tą ne­spal­vo­tą vaiz­dą per­kel­ti ant spe­cia­lių įvai­rių spal­vų me­ta­lo plokš­čių pa­vir­šių. Po­pu­lia­riau­si šia tech­no­lo­gi­ja da­ro­mi ga­mi­niai yra ka­bi­ne­tų bei pa­var­džių ro­dyk­lės, len­te­lės spor­ti­niams pri­zams, ju­bi­lie­ji­nėms, at­mi­ni­mo do­va­noms ir t. t.Sėkmės garantas – veiklos įvairovė

UAB „Vi­kom­pa“ ne­se­niai su­da­rė su­tar­tį su at­sto­vais, įmo­nei tie­kian­čiais įvai­rias fo­toa­pa­ra­tų, fil­ma­vi­mo ka­me­rų ar mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ba­te­ri­jas. Klien­tui, at­vy­ku­siam į vie­ną iš fir­mos fi­lia­lų, esan­čių Vil­ka­viš­ky­je bei Ky­bar­tuo­se, už­ten­ka pa­sa­ky­ti rei­ka­lin­gos ba­te­ri­jos prie­tai­so mo­de­lį ir per pa­rą už­sa­ky­mas bus įvyk­dy­tas.

Be to, ne­se­niai UAB „Vi­kom­pa“ pra­dė­jo ga­min­ti rak­tų ko­pi­jas.

„Mū­sų veik­la yra la­biau orien­tuo­ta į įvai­rių įmo­nių, biu­rų veik­lą. Jų at­sto­vai pas mus ga­li ras­ti be­veik vis­ką, ko rei­kia, sten­gia­mės pa­ten­kin­ti bet ko­kius klien­tų po­rei­kius“, – paaiš­ki­no V. Ja­nu­le­vi­čius. Di­rek­to­rius ti­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė nuo­lat sten­gia­si ge­rin­ti jau tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę bei rea­guo­ti į žmo­nių po­rei­kius, nuo­lat ieš­ko­da­ma įvai­rių plėt­ros kryp­čių. „Tai, jog mū­sų tei­kia­mų pa­slau­gų spekt­ras yra ga­na pla­tus, gelbs­ti sun­kiau­siais mo­men­tais. Ma­nau, kad bū­tų ga­nė­ti­nai sun­ku iš­gy­ven­ti spe­cia­li­zuo­jan­tis tik vie­no­je sri­ty­je. Žmo­nių po­rei­kiai nuo­lat kin­ta: vie­ną die­ną po­pu­lia­ri vie­na pa­slau­ga, o ki­tą – jau ki­ta, bet mes vi­suo­met sten­gia­mės dirb­ti tik klien­tų la­bui“, – sėk­min­go vers­lo pa­slap­ti­mi pa­si­da­li­jo UAB „Vi­kom­pa“ di­rek­to­rius.Užsk. 6089UAB „Vi­kom­pa“ fi­lia­lai:

Kęs­tu­čio g. 7, Vil­ka­viš­kis, tel. (8 342) 54 783, 8 698 24 790.

J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 31,

Ky­bar­tai, tel. (8 342) 30 399.Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas