„Santaka“ / Spirito varykla laukia tikrojo šeimininko

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:16

Dalinkitės:  


Prieš ge­rą šimt­me­tį pa­sta­ty­ta Al­vi­to spi­ri­to va­ryk­la nuo pat pra­džių ėjo iš ran­kų į ran­kas.

Autorės nuotr.


Spirito varykla laukia tikrojo šeimininko

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Jau ku­rį lai­ką in­ter­ne­te šmėkš­čio­ja skel­bi­mas, kad par­duo­da­mas prie eže­ro Al­vi­te įsi­kū­ręs res­to­ra­nas „Al­vi­to dū­da“. Tik pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu nu­me­riu mo­te­riš­kas bal­sas at­sa­ko, jog su abo­nen­tu nė­ra ga­li­my­bės su­si­siek­ti.

Bu­vu­si dva­ro spi­ri­to va­ryk­la, pa­žy­mė­ta kul­tū­ros pa­vel­do ženk­lu, ne­prik­lau­so­my­bės me­tais par­duo­da­ma tre­čią­jį kar­tą ir jau be­veik du de­šimt­me­čius ne­ro­do jo­kių gy­vy­bės ženk­lų.

Šio pa­sta­to sa­vi­nin­kai ir anks­čiau kei­tė­si ne vie­ną kar­tą. Pas­ta­ty­ta 1870 me­tais spi­ri­to va­ryk­la ėjo iš ran­kų į ran­kas – nuo ta­da, kai Aly­taus eko­no­mi­jos val­dy­to­jas An­ta­nas Ty­zen­hau­zas ša­lia Al­vi­to įkū­rė dva­rą. 19 am­žiu­je šį dva­rą įsi­gi­jo gra­fai Gau­rons­kiai. Per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą dva­ro pa­sta­tai su­de­gė, ta­čiau po ka­ro jie bu­vo at­sta­ty­ti. Prieš iš­va­žiuo­da­ma į Len­ki­ją, gra­fie­nė Gau­rons­kie­nė Al­vi­to dva­rą par­da­vė. Apie 1937-uo­sius jį nu­si­pir­ko 1918 me­tų Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Do­na­tas Ma­li­naus­kas.

Tais me­tais, rugp­jū­čio 14 die­ną, pas Kau­no no­ta­rą Alek­sand­rą Ži­lins­ką D. Ma­li­naus­kas ir Sta­nis­lo­vas Apo­li­na­ras Voi­čins­kis su­da­rė Al­vi­to dva­ro pirkimo–pardavimo su­tar­tį. Šia pir­ki­mo su­tar­ti­mi už su­tar­tą kai­ną – 90 tūkst. li­tų – D. Ma­li­naus­kas įgi­jo to­kį tur­tą: 80 ha že­mės ūkio ne­nu­sa­vi­na­mą nor­mą su vi­sais esan­čiais mi­ni­ma­me že­mės plo­te tro­be­siais, neišs­ki­riant ir spi­ri­to va­ryk­los tro­be­sių, Al­vi­to eže­rą ir dur­py­ną, va­di­na­mą Kai­ra­ba­le.

Iki pat so­vie­tų oku­pa­ci­jos D. Ma­li­naus­kas nie­kam mi­nė­to tur­to ne­par­da­vė. Pas­ku­ti­nis hi­po­te­kos įstai­gos įra­šas, mi­nin­tis vi­są iš­var­dy­tą tur­tą, yra da­tuo­ja­mas 1939 me­tų rug­sė­jo 12 die­na, t. y. jau pra­si­dė­jus Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui.

Nors iš­li­ko nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai, D. Ma­li­naus­ko ar­chy­vas iš Al­vi­to dva­ro ne­ži­nia kur din­go. Me­no ver­ty­bės, bu­vu­sios dva­re, iš­si­da­ly­tos dar 1945 me­tais, dva­ro pa­sta­tai pa­gal po­rei­kius pa­da­ly­ti po 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos.

1994 me­tais šį pa­sta­tą iš jį val­džiu­sio koo­pe­ra­ty­vo įsi­gi­jo Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis Giun­te­ris Bo­šu­cas. Jau­nas, ta­da dar tik 25 me­tus tu­rė­jęs vo­kie­tis sa­vo ša­ly­je jau bu­vo pa­gar­sė­jęs kaip ak­ty­vus neo­na­cis­tas. Už to­kio po­bū­džio veik­lą šis vy­ras net tu­rė­jo sa­vo pa­se Len­ki­jos Res­pub­li­kos žy­mą „per­so­na non gra­ta“ (ne­pa­gei­dau­ja­mas as­muo), mat ten bu­vo su­kė­lęs ne­ma­žai pro­ble­mų, bur­da­mas neo­na­cių gru­puo­tes.

Šį pa­sta­tą vo­kie­tis įsi­gi­jo no­rė­da­mas čia įreng­ti mo­te­lį ir at­gai­vin­ti res­to­ra­ną. Ta­čiau idė­jos li­ko neį­gy­ven­din­tos. Su­si­py­kęs su vil­ka­viš­kie­čiu vers­lo par­tne­riu, G. Bo­šu­cas iš­vy­ko gy­ven­ti į ki­tą Lie­tu­vos ga­lą, kur bu­vo apiplėštas. Pa­si­ju­tęs ne­sau­gus, už­sie­nie­tis vers­lo Lie­tu­vo­je vyk­dy­ti jau ne­be­no­rė­jo ir nu­ta­rė ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą par­duo­ti. Tai tru­ko ke­le­tą me­tų.

Bu­vu­sį ma­din­gą res­to­ra­ną „Al­vi­to dū­da“ įsi­gi­jo vie­ti­nis vers­li­nin­kas Bro­nius Či­žaus­kas. Iki tol už­kal­tais lan­gais sto­vė­jęs pa­sta­tas, at­ro­dė, grįš į gy­ve­ni­mą. Čer­pė­mis bu­vo per­deng­tas sky­lė­tas sto­gas, at­nau­jin­ti ap­skar­di­ni­mai, lie­taus van­dens nu­te­kė­ji­mo vamz­džiai. Ta­čiau ir vėl dar­bai ne­ti­kė­tai su­sto­jo. Mat pa­sta­tą, 1996 me­tais įtrauk­tą į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą kaip ar­chi­tek­tū­ri­nį in­ži­ne­ri­nį sta­ti­nį, re­mon­tuo­ti ne­bu­vo taip pa­pras­ta ir pi­gu. Juo­lab kad ir per­spek­ty­vos įreng­ti čia tu­ris­tus bei vie­ti­nius trau­kian­tį ob­jek­tą pa­si­ro­dė ne to­kios jau švie­sios. Nors gre­ta telk­šo Al­vi­to eže­ras, jis yra pri­va­tus. Tad min­tis įreng­ti pae­že­rė­je pa­plū­di­mį ta­po uto­pi­ja.

Maž­daug 25 ha plo­to Al­vi­to eže­ras, kaip ir ne­to­lie­se esan­tis Kir­šų dur­py­nas bei apie 100 hek­ta­rų že­mės skly­pas Al­vi­to ir Mal­dė­nų kai­mų apy­lin­kė­se, ati­te­ko D. Ma­li­naus­ko gi­mi­nai­čiui Ta­dui Stom­mai. Šie ob­jek­tai bu­vo grą­žin­ti pa­gal Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mą. Vi­sus pa­vel­dė­to­jų nuo­sa­vy­bės rei­ka­lus tvar­ko Ro­kiš­ky­je gy­ve­nan­tis T. Stom­mos gi­mi­nai­tis me­di­kas Vik­to­ras Jen­cius-Bu­tau­tas.

Koks bus to­les­nis ge­rai iš­si­lai­kiu­sio pa­vel­do li­ki­mas – neaiš­ku. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad kaž­ka­da bu­vu­sio po­pu­lia­raus, ne tik vil­ka­viš­kie­čių, bet ir jų sve­čių mėg­to res­to­ra­no „Al­vi­to dū­da“ pa­sta­tą įsi­gis tur­tin­gas, są­ži­nin­gas ir vers­lo fan­ta­zi­jos bei pa­gar­bos pa­vel­dui ne­sto­ko­jan­tis žmo­gus. No­ri­si, jog uni­ka­lus sta­ti­nys at­gy­tų ir taptų atviras lankytojams, o ne sto­vė­tų už­kal­tais lan­gais prie jud­raus tarp­tau­ti­nio ke­lio.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas